Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Tema: CV, søknad og intervju - tverrfaglig arbeid

Dette eksemplet presenterer et tverrfaglig undervisningsopplegg for 9. trinn hvor det arbeides ut fra kompetansemål i utdanningsvalg og norsk om CV, søknad og jobbintervju. Temaet forutsetter at elevene allerede har jobbet med sine interesser og ønsker, samt at de har et visst kjennskap til utdanningsprogram og skolestruktur.

Opplegget har som mål å gi elevene en forståelse av hvordan utdanningsveier kan føre fram til et yrke. Elevene skal skaffe seg kunnskaper og tilegne seg ferdigheter som både kan brukes i valg av utdanningsvei og i en jobbsøkingsprosess.

I utdanningsvalg skal elevene reflektere over egne interesser og muligheter, og få et bedre grunnlag for å velge utdanning og yrke. I norskfaget skal elevene lære å skrive tekster som CV, søknad og intervju, og de skal kjenne til sjangertrekk som er typiske for disse tekstene. Læreren veileder elevene under gjennomføringen på en måte som gjør at elevens ønsker og interesser blir det sentrale i en tenkt jobbsøkingsprosess. Opplegget kan gjerne gjennomføres intensivt i løpet av en kortere periode, slik at ulike deler gjennomføres som en fortløpende og helhetlig undervisningsprosess.

Valg av kompetansemål

Utdanning og yrker Kunne presentere ulike utdanningsveier med
utgangspunkt i egne ønsker.
Arbeid Kunne beskrive jobbsøkingsprosesser og utforme jobbsøknader
tilpasset medium og mottaker.
Norsk: Skriftlig
kommunikasjon
Kunne skrive ulike typer tekster etter mønster av
eksempeltekster og andre kilder.

Eksempler på mulige læringsmål

Jeg kan:

 • Presentere en utdanningsvei fram til et yrke
 • Skrive en CV
 • Utforme en jobbsøknad
 • Forberede meg til et jobbintervju

Gjennomføring

I introduksjon til temaet vil det være naturlig at eleven reflekterer over egne interesser, forutsetninger og ønsket utdanningsvalg. Elevene er oppmerksomme på at dette skal være utgangspunkt for å undersøke en utdanningsvei fram til et yrke. En forutsetning for opplegget er at elevene kan beskrive en utdanningsvei. Nettsidene utdanning.no og vilbli.no kan brukes som introduksjon for å vise hvordan de kan gå fram for å finne opplysninger om utdanningsveier og yrker.

 • nav.nonho.no
 • Lærebøker i norsk
 • Bedriftens hjemmeside
HvaBeskrivelseRessursmateriale
Introduksjon
 • Refleksjon omkring egne interesser, ønsker og
  et mulig utdanningsvalg. Tidsbruk vil avhenge av hva som er gjort tidligere på 8. trinn.
 • Interessekartlegging
 • utdanning.no
Utdanningsvei
 • Refleksjonen gir utgangspunkt for å undersøke
  en utdanningsvei.
 • utdanning.no
 • vilbli.no
Skrive CV
 • Modelltekster viser mulig oppsett av CV, i
  tillegg gir læreren skriveråd.
 • nhoung.no
 • Lærebøker i norsk
Lage søknad
 • Modelltekst presenteres, elevene gjøres kjent
  med krav som stilles til en søknad.
 • nhoung.no
 • Lærebøker i norsk
 • Jobbannonser
Intervju
 • Elevene blir kjent med vanlige spørsmål i et jobbintervju.
 • Elevene forbereder seg til å bli intervjuet og innhenter informasjon om arbeidsplassen.
 • Intervju kan gjennomføres i hel klasse, gruppevis eller parvis.
Oppsummering
og
etterarbeid
I klassen:
 • Å skrive CV og søknad - vi deler erfaringer.
 • Kreativ søknad – andre måter å utforme en søknad på.
 • Intervju – vi deler kunnskap og erfaringer.
 • Elevene presenterer i klassen eller i gruppe en utdanningsvei med utgangspunkt i egne interesseområder.

Har skolen partnerskapsavtale med en bedrift, kan den brukes som utgangspunkt for arbeidet. Elevene kan da velge utdanningsvei og yrke som er mulig i forhold til bedriften. De skriver CV og søker på jobb ut fra bedriftens stillingsannonser. Representanter fra bedriften kan så gjennomføre et eller flere jobbintervjuer i klassen. En slik gjennomføring legger til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfull måte. Det kan også gjøre undervisningen mer virkelighetsnær.

Enkeltelever eller små grupper kan få i oppdrag å intervjue en eller to arbeidstakere om utdanningsvei fram til yrke, ev. via telefon. Lærer eller elev ordner avtale om intervju med arbeidstakere og hjelper til med å forberede intervjuet. I intervjuet kan det stilles spørsmål om videregående skolegang, læretid eller høgskole, yrket og arbeidsoppgaver. Personen som intervjues, kan være en bekjent eller et familiemedlem. En annen variant kan være at enkeltelever samarbeider med en forelder og lager en beskrivelse av hans/hennes utdanningsvei og yrke, en beskrivelse som senere kan presenteres for medelever.

I klassen eller i mindre gruppe kan arbeidstakerens utdanningsvei presenteres med et bilde av arbeidstakeren og lydopptak av et intervju eller en muntlig presentasjon. Arbeidet kan også presenteres for den som ble intervjuet. Det kan fungere som en takk for intervjuet og være med på å oppklare uklarheter.

Underveisvurdering

Under er det gitt eksempler på måloppnåelse for deler av undervisningsopplegget med utgangspunkt i læringsmålene som er satt opp.

Eleven kan presentere en utdanningsvei fram til et yrke

Lav måloppnåelseMiddels måloppnåelseHøymåloppnåelse
 • Presentasjonen virker uforberedt
 • Presentasjonen mangler fagtermer
 • Leser fra manus
 • Presentasjonen mangler struktur og sammenheng
 • Kan ikke reflektere over eget arbeid
 • Kan ikke i særlig grad relatere utdanningsvei til egne interesser og ønsker
 • Formidler stoffet på en trygg måte
 • Kjenner til noen fagtermer
 • Kan av og til løsrive seg fra manus
 • Framføringen har en struktur og disposisjon
 • Kan til en viss grad reflektere over og diskutere eget arbeid
 • Kan til en viss grad drøfte utdanningsvei i forhold til egne interesser og ønsker
 • Presentasjonen er forberedt og overbevisende
 • Kan fagtermer
 • Er uavhengig av manus
 • Framføringen er strukturert, den har en god disposisjon
 • Kan reflektere over og diskutere eget arbeid
 • Kan drøfte egne interesser og begrunne sannsynlige valg/ikke valg i forhold til utdannings-vei og yrke

Eleven kan skrive en CV, og kan utforme en jobbsøknad

Lav måloppnåelseMiddels måloppnåelseHøy måloppnåelse
 • Oppsettet følger ikke helt mønstertekst og er delvis ryddig
 • Har med noen avsnitt
 • Språket er enkelt og ikke alltid presist, tekst kan ha mangelfullt ordtilfang
 • Mestrer ikke helt rettskriving og tegnsetting
 • Teksten er i liten grad utformet med tanke på mottaker
 • Oppsettet følger mønstertekst og er ryddig
 • Kan bruke avsnitt
 • Språket er variert og har flyt, teksten er lettlest
 • Mestrer rettskriving og tegnsetting godt
 • Innholdet er godt, det er i hovedsak utformet med tanke på mottaker
 • Oppsettet er helt korrekt og har en god struktur
 • Avsnittsbruken er bra
 • Språket er variert, presist og kommuniserer godt
 • Formelle ferdigheter som rettskriving, grammatikk og tegnsetting er meget bra
 • Innholdet er bra, eleven er mottakerbevisst

Oppsummering av temaet

Arbeidet med temaet vil gi elevene kjennskap til muligheter som finnes både når det gjelder utdanning og yrker. Presentasjoner i klassen av forskjellige utdanningsveier som leder til ulike yrker, kan fungere som oppsummering og grunnlag for drøfting i klassen. Presentasjonene i klassen vil gi anledning til å drøfte:

 • Studieforberedende og yrkesfaglig utdanning
 • Utdanningsprogrammer
 • Yrkeskompetanse og studiekompetanse
 • Læretid/lærling
 • Antall år med skolegang
 • Høgskole og universitet
 • Jobbmuligheter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!