Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Tema: Kjønnsperspektiver i utdanningsvalg

Det er viktig at elevene ikke begrenser valg av utdanning og yrke ut fra kjønnsstereotypiske forestillinger. Kjønnsperspektiver i karrierevalger vektlagt i læreplanens formål og kommer eksplisitt fram i to av kompetansemålene. For at elevene skal utvikle sine kunnskaper om temaet, få muligheter til å utforske det, og bli bevisst på hvordan tradisjonelle kjønnsforestillinger kan bidra til å hemme valgmulighetene deres, bør de få arbeide med dette tema på alle klassetrinnene.

Det kan være nyttig å bruke statistikk, case m.m. i undervisningen før elevene ser på temaet knyttet mer til dem personlig. Samtale med eller nyhetsinnslag om rollemodeller som har valgt utradisjonelt i forhold til kjønn, er også en "ufarlig" tilnærming til temaet. Elevenes arbeid handler både om å bli bevisst og forstå, men også å kunne reflektere over og diskutere temaet. Perspektivene er både de andre og meg selv.

Valg av kompetansemål

Personlige valg Kunne gjøre rede for hvordan kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg.
Arbeid Kunne drøfte kjønnsutradisjonelle fag- og yrkesvalg.

Eksempler på mulige læringsmål

Jeg kan:

  • Gi eksempler på utdanninger og yrker som er dominert av det ene kjønn.
  • Drøfte hva som påvirker våre forestillinger om kjønn, og hvordan forestillingene kan utfordres.
  • Begrunne hvordan våre kjønnsforestillinger fører til et kjønnsdelt arbeidsmarked.
  • Forklare hvorfor det er viktig med større kjønnsbalanse i arbeidslivet.
  • Drøfte mulige sammenhenger mellom kjønnsskjevheter i arbeidslivet og kjønnstradisjonell arbeidsdeling i familien.
  • Reflektere over og begrunne hva kjønn har å si for mitt val.
  • Gi eksempler på hvordan jeg kan støtte andre i å velge utradisjonelt, og hvordan jeg kan søke støtte for mine utradisjonelle valg.

Gjennomføring

Hva kan elevene om temaet? Etter at det er kartlagt, kan læreren legge fram eller vise elevene hvor de kan finne informasjon med utgangspunkt i mediebilder, statistisk oversikt, m.m. Avklaring av sentrale begreper blir gjennomgått både fra tema og læringsmål. Det er viktig å forklare for elevene hvorfor de skal arbeide med dette temaet. Gjennom arbeidet skal de få innsikt i hvordan våre forestillinger om kjønn og kjønnsforskjeller begrenser valgmuligheter, og på hvilken måte manglende kjønnsbalanse i arbeidslivet fører til dårligere ressursutnyttelse. Hensikten med å arbeide med temaet er ikke å få lik kjønnsfordeling i alle utdanninger og yrker, men å bli bevisst barrierer som ofte ubevisst påvirker de valgene vi tar. Det er også for å finne ut hva vi kan gjøre for å få støtte og for å støtte andre i å ta kjønnsutradisjonelle valg.

Eksempler på undervisningsopplegg

Her følger to eksempler på undervisningsopplegg med utgangspunkt i noen av læringsmålene foran.

Eksempel 1

Læringsmål: Jeg kan drøfte hva som påvirker våre forestillinger om kjønn, og hvordan forestillingene kan utfordres.

Når lærere diskuterer likestilling og kjønn med elevene i en klasse, mener mange at de ikke gjør forskjell på gutter og jenter, og at kjønn ikke spiller noen rolle. I dette opplegget skal elevene reflektere over egenskaper og karaktertrekk de tillegger hverandre, basert på kjønn. Som utgangspunkt for denne refleksjonen er det laget et spill som kalles Egenskaper og karakteristikk (fra Fritt valg: Genusarbeid i skolen).

Klipp ut ordene fra arbeidsarket i vedlegg 5 og be klassen om å sortere disse i to kategorier. Egenskaper og karakteristikker som er typisk for jenter i en haug, og egenskaper og karakteristikker som er typisk for gutter i en annen. Deretter diskuterer og argumenterer elevene for hvorfor de har sortert slik de har gjort.

Diskusjonene vil tyde på at vi alle har formeninger om hva gutter og jenter er og bør være, men at vi også er uenige om dette. Elevene skal også diskutere hvordan våre bilder av kjønn kan utfordres. Opplegget danner et godt utgangspunkt for videre refleksjon og arbeid med denne tematikken i utdanningsvalg.

Eksempel 2

Eksempler på mulige læringsmål

Jeg kan:

  • Gi eksempler på utdanninger og yrker som er dominert av det ene kjønn.
  • Reflektere over og begrunne hva kjønn har å si for mitt valg.
  • Gi eksempler på hvordan jeg kan støtte andre i å velge utradisjonelt, og hvordan jeg kan søke støtte for mine utradisjonelle valg.

Utradisjonelle yrkesvalg (fra Fritt valg: Genusarbeid i skolen). Bruk post it-lapper og la elevene skrive ned tre yrker de mener er typiske jenteyrker og tre typiske gutteyrker. Del tavlen i to og skriv som overskrift jenteyrker og gutteyrker, samle inn lappene og lim dem på tavla. Gå inn på frittvalg.no og se på filmer som ligger der om utradisjonelle yrkesvalg. Snakk med elevene om at det å ta utradisjonelle valg kan innebære situasjoner som er både positive og negative.

Del klassen inn i jentegrupper og guttegrupper. Hver gruppe velger to yrker fra tavlen, guttene velger det de mener er typiske jenteyrker og motsatt. Elevene lager to kolonner på et ark. De skal skrive inn et utradisjonelt yrkesvalg og fører opp ett yrke i hver kolonne. I hver kolonne skal elevene beskrive to ting som er bra med å velge dette yrket, og to ting som er dumt med å velge det.

VaktmesterBygningsarbeider
To ting som er bra med å velge yrket: To ting som er bra med å velge yrket:
To ting som er dumt med å velge yrket: To ting som er dumt med å velge yrket:

Når de har gjort dette, gir læreren beskjed om at de skal fullføre setningen Det jeg ville valgt av disse to yrkene er... fordi... Samle hele gruppen og diskuter det de har kommet fram til.

Som en utvidelse av temaet kan elevene lage en liten fortelling om to venner, der en av dem vil ta et utradisjonelt valg. Hva skjer? Elevene kan for eksempel presentere fortellingen som bildecollage.

Egenvurdering

Elevene kan vurdere arbeidet sitt underveis ut fra det ene eller begge kompetansemålene og de læringsmålene de har arbeidet med, og de kan vurdere andres arbeid og gi dem tilbakemeldinger med utgangspunkt i de samme kriteriene. Lærerens vurdering av elevenes arbeid tar i tillegg utgangspunkt i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene. Vurderingsarbeidet kan variere i form, avhengig av om temaet behandles over en intensiv periode eller over en lengre periode på trinnet.

Oppsummering av temaet

Oppsummering av temaet kan for eksempel bestå av en fagsamtale mellom læreren og elevene, eller mellom elever. Fagsamtalen kan handle om kjønnsskjevheter i karrierevalg og arbeidsmarkedet, eller relateres til hvordan den enkelte kan søke støtte for utradisjonelle valg. Samtalen knyttes til kompetansemålene og de læringsmålene elevene har arbeidet med.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!