Utdanningsvalg - veiledning til læreplanen

Tema: Jobbskygging i bedrift

Jobbskygging på 8. trinn vil for mange være det første møtet med yrkeslivet. For de fleste elevene vil det også være første gang de må reflektere rundt lokalt arbeidsliv, betydning av arbeidsdeltakelse, muligheter for arbeid og eventuelt gjøre rede for ulike roller i arbeidslivet.

Hensikten med jobbskygging i utdanningsvalg er å gi elevene mulighet til å få kjennskap til ulike yrker. Den skal synliggjøre for elevene hvordan utdanning og karrierevalg henger sammen, og hva som kreves av kunnskap og kompetanse i arbeidslivet. Erfaringen fra jobbskygging vil gi elevene verdifull kunnskap som de kan ta i bruk når de senere skal ut i utplassering.

For- og etterarbeidet skal utvikle elevenes bevissthet om egne interesser og muligheter. Et forarbeid som gir en viss begrepsforståelse og kunnskap om videregående opplæring og utdanning er en forutsetning for god læring.

I dette eksemplet beskrives jobbskygging i en bedrift der eleven på en dag "skygger" et familiemedlem eller en bekjent på jobb gjennom en tilnærmet vanlig arbeidsdag.

Valg av kompetansemål

Personlige valg
 • Kunne samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og yrker på ulike måter i karriereplanlegging.
Utdanning og yrker
 • Kunne beskrive de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene i hovedtrekk.
 • Kunne gi eksempler på noen yrker de ulike utdanningsprogrammene kan føre til.
Arbeid
 • Kunne undersøke muligheter for arbeid på det
  lokale arbeidsmarkedet.

Eksempler på mulige læringsmål

Jeg kan:

 • Innhente informasjon om en utdanning og et yrke.
 • Vurdere informasjon hentet inn under jobbskygging i forhold til egne interesser og ønsker.
 • Gjøre rede for forskjeller på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.
 • Gi eksempel på utdanningsprogram som leder til yrket jeg har skygget.
 • Kan forklare sentrale begreper knyttet til arbeidslivet.
 • Presentere muligheter som finnes på det lokale arbeidsmarkedet.

Gjennomføring

I introduksjon til temaet forklarer læreren hensikten med jobbskyggingen, hvilke kompetansemål den knyttes opp mot, og læringsmålene drøftes i klassen. Det er viktig at elevene har blitt kjent med sentrale begreper om videregående opplæring og arbeidsliv. De to første radene i tabellen under kan være en del av introduksjonen til temaet. De siste radene innebærer arbeid under og etter jobbskyggingen. Hvor mye tid som er satt av til temaet, vil avgjøre hvor omfattende for- og etterarbeidet blir. For at elevene skal se sammenhengen mellom utdanning og yrke, må elevene utfordres til å forklare hvilken utdanning og kompetanse man må ha i yrket.

I eksemplet er det tatt utgangspunkt i at elevene på 8. trinn jobbskygger en dag. Eksemplet kan brukes på andre trinn, og antall dager kan utvides.

Jobbskygging kan alternativt bestå i å følge en elev i videregående opplæring gjennom en tilnærmet vanlig skoledag (elevskygging). Slik ung-til-ung-veiledning kan bidra til en vinn-vinn-situasjon for begge skoleslagene dersom ungdomstrinnselevene får møte elever i videregående som kan presentere utdanningen de har valgt, og formidle innholdet på en lettfattelig måte. De kan også fungere som mentorer når ungdomstrinnselevene er ute i praktisk utprøving.

HvaBeskrivelseRessurser
Yrkesfaglige og studieforberedende
utdanningsprogram
 • Temaet introduseres med en innføring i hvordan videregående opplæring er bygd opp.
 • Elevene deltar i samtale om forskjellen på yrkesfaglig og studieforberedende utdanning.
Støtteark med arbeidsoppgaver, se
 • utdanning.no
 • vilbli.no
Hva betyr begrepene? Læreren gjennomgår relevante begreper som elevene vil møte i arbeidslivet. Støtteark, se
 • ue.no
 • utdanning.no
Slektstre Elevene undersøker familiemedlemmers arbeidssted, utdanning og yrke. Støtteark, slektstre, se
 • ue.no
Intervju Elevene intervjuer arbeidstakeren de skygger. Støtteark, intervju, se
 • ue.no
Muntlig framføring/rapport/logg Muntlig framføring kan skje i klassen eller i mindre gruppe. Støtteark rapport, se
eksempel fra Tromstun skole
Takkebrev Elevene skriver takkebrev til arbeidsplassen.

Støtteark, oppsett for brev, se

 • ue.no

Egenvurdering 

Elevene vurderer arbeidet sitt blant annet gjennom å skrive rapport. Læreren bør gi klare føringer om hva den skal inneholde, slik at den blir en vurdering av eget arbeid.

Eksempel fra skole 1: Etterarbeid etter jobbskygging - elevene skriver en rapport.

Rapporten skal være todelt.

1) I den første delen forteller du om arbeidsplassen din. Her bør du si noe om hvilken type arbeidsplass du var på, typiske arbeidsoppgaver og annen informasjon du har tilegnet deg.

2) I den andre delen skal du oppsummere litt for deg selv. Skriv ned hvilke tanker du har gjort deg etter denne dagen:

 • Trivdes du med å være der? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva var positivt/negativt?
 • Kunne dette blitt din framtidige arbeidsplass? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvilke nye egenskaper om deg selv har du oppdaget?
 • Hva synes du om å ha en slik dag ute i arbeidslivet? Nyttig eller bortkastet tid? Begrunn.
 • Annet?

Elevene vurderer eget og hverandres arbeid ut fra læringsmålene som er satt opp.

Oppsummering av temaet

Muntlige presentasjoner kan være et egnet utgangspunkt for samtaler og oppsummering i klassen. Presentasjonene kan også være egnet til å drøfte muligheter som finnes i det lokale arbeidsmarkedet. Oppsummeringen kan også gjennomføres som et gruppearbeid der elevene får oppgitt de spørsmålene som skal diskuteres, og der de deler erfaringer fra jobbskygging.

En viktig del av oppsummeringen bør være en evaluering av temaet sammen med elever og lærerkollegaer. Hva har fungert bra? Hva har fungert mindre bra og bør endres?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!