Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede - veiledning til læreplanene

Vg1 yrkesfag og Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram

Norsk for hørselshemmede - Å skrive saksintervju

Dette undervisningsopplegget setter søkelyset på de muligheter og utfordringer hørselshemmede ungdommer møter når de skal ut i lære, ta videre utdanning eller ut i arbeidslivet. Dermed kan arbeidet med oppgaven være et bidrag i prosessen fram mot å velge yrke og arbeidsplass. Elevene skal ta utgangspunkt i sitt eget utdanningsprogram, sine egne planer og ønsker for framtiden, og intervjue en hørselshemmet lærling/student/yrkesutøver som utdanner seg til eller har et yrke den enkelte eleven vurderer å utdanne seg til. Sluttproduktet er tenkt som en skriftlig innlevering av et saksintervju. Dette er en skriveoppgave som på en direkte måte handler om elevenes egen nære framtid, og vil derfor gjerne oppfattes som relevant og motiverende for dem. Oppgaven kan også utvides til et tverrfaglig prosjekt mellom fagene norsk og tegnspråk, hvor elevene skal produsere en oppsummering av den viktigste informasjonen fra intervjuet på tegnspråk.
Kompetansemål det blir arbeidet med

Kompetansemålene er hentet fra hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon:

Eleven skal kunne

 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • gi en sammenhengende skriftlig framstilling med dekkende ordforråd og korrekte grammatiske strukturer
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff og informasjon fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett
 • bruke digitale verktøy til presentasjon, publisering av egne tekster og kommunikasjon med andre
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv

Dersom oppgaven skal utvides til et tverrfaglig prosjekt, kan følgende mål fra hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Tegnspråktekster i læreplanen i tegnspråk være aktuelle:

 • bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • produsere fagtekster knyttet til eget utdanningsprogram
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike formål og mottakere i skole, samfunn og arbeidsliv
 • vurdere og redigere egne tekster ut fra faglige kriterier
Forslag til læringsmål

Elevene og læreren formulerer læringsmålene sammen, for eksempel slik:

Eleven kan

 • formulere intervjuspørsmål som er relevante for oppgaven og får fram viktig informasjon
 • forstå og bruke relevant fagterminologi både i dialog med en lærling/student/yrkesutøver og i skriftlig arbeid
 • skrive en sammenhengende tekst med god struktur og korrekte grammatiske strukturer

Dersom opplegget gjøres tverrfaglig, kan følgende læringsmål fra faget tegnspråk legges til:

 • velge ut og videreformidle nyttig informasjon og kunnskap fra intervjuet til medelever på tegnspråk
Grunnleggende ferdigheter

Eleven må velge ut og lese fagtekster som omhandler det yrket intervjuobjektet har, og om utdanningen som fører fram til dette yrket. Eleven skal også formulere en lengre skriftlig tekst på bakgrunn av det muntlige intervjuet. Dermed er de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving sentrale i arbeidet med oppgaven. Eleven må, alene eller i samarbeid med faglæreren, komme fram til et passende tidspunkt for det muntlige intervjuet, og avtale tid med intervjuobjektet. Det er formålstjenlig at eleven også bruker digitale hjelpemidler i utarbeidelsen av den skriftlige teksten og i kommunikasjon med læreren og eventuelt medelever om sin egen og andre elevers tekst. Dermed knyttes de grunnleggende ferdighetene regning og digitale ferdigheter til oppgaven.

Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegget består av tre hoveddeler: 1 Motivasjon og forarbeid, 2 Gjennomføre et muntlig intervju og 3 Utforme en skriftlig tekst

Hva Hvordan
Motivasjon 

Faglæreren forteller kort om oppgaven før elevene ser en eller flere episoder fra NRK-programserien Mitt yrke: http://tv.nrk.no/serie/mitt-yrke. De fleste episodene er korte, og serien har norsk tekst som supplement.

Gruppen kan også se hele eller deler av DVDen Jakten på det gode arbeidsliv.  Denne DVDen er tegnspråklig og har norsk tekst og lyd som supplement. Etterpå samtaler gruppen om elevenes tanker rundt eget valg av studieretning, om eventuell videre utdanning, mulige yrkesvalg og arbeidsplasser.

Forarbeid for læreren Faglæreren presenterer oppgaven, velger målgruppe for den ferdige teksten, som kan være andre hørselshemmede elever ved skolen og/eller ungdomstrinnelever, og lager en framdriftsplan for arbeidet med oppgaven. Læreren bør også gi en innføring i hva som kjennetegner et saksintervju, og forklare hvordan de kan lage ulike gode spørsmål.
Forarbeid med elevene Idémyldring: Læreren og elevene lager sammen en liste over mulige intervjuobjekter og kommer med forslag til aktuelle spørsmål. Elevene kan stille spørsmål som belyser ulike sider ved utdanning, yrke og arbeidsplass, slik som sosialt miljø, arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn og karrieremuligheter. Det er spesielt viktig å lage spørsmål som får fram intervjuobjektenes opplevelse av muligheter og utfordringer for hørselshemmede lærlinger/studenter/yrkesutøvere, blant annet ved å spørre om hvordan retten til tolk ved studiestedet eller arbeidsplassen fungerer i praksis.
Gjennomføring

Læreren og elevene formulerer sammen læringsmål og vurderingskriterier for oppgaven. Elevene kan intervjue ansatte ved egen skole eller ved bedrifter i nærmiljøet som har døve ansatte. Dersom dette ikke er praktisk mulig, eller de trenger hjelp til å finne aktuelle intervjuobjekter, kan de for eksempel kontakte NAV for å få hjelp til å komme videre i prosessen. 

Elevene må også på forhånd skaffe seg så mye informasjon som mulig om utdanningen, arbeidsoppgavene og arbeidsplassen til intervjuobjektet. På bakgrunn av dette materialet, eksempeltekstene de har lest og sett, og den felles idémyldringen kan de utarbeide en rekke aktuelle spørsmål, også mulige oppfølgingsspørsmål.
Metode og organisering Intervjusituasjonen: Mange elever vil føle seg utrygge i en intervjusituasjon med en fremmed voksen og i et fremmed miljø. Som en forberedelse kan elevgruppen lage små rollespill hvor en elev spiller intervjuer og en annen spiller intervjuobjektet, og så diskutere dette etterpå. De må også vurdere om de skal bruke tolk under intervjuet. Dersom det er mest formålstjenlig, kan intervjuet filmes, men da er det viktig å ha spurt intervjuobjektet om dette på forhånd. I tilfeller der det ikke er praktisk mulig for eleven å møte intervjuobjektet, kan intervjuet gjøres via Skype.
Underveis-vurdering

Den skriftlige oppgaven: Elevene kan bruke de skriftlige intervjuene fra Utdanning.no som mal: http://utdanning.no/sok#q=yrkesvei

Skriv Yrkesvei i søkerfeltet.

De bør få anledning til å levere utkast til besvarelse i en eller to responsrunder, som kommenteres av faglæreren eller en medelev, før de leverer den endelige besvarelsen som skal vurderes med karakter. Dersom faget tegnspråk trekkes inn, kan elevene nå lage og filme en oppsummering av den viktigste informasjonen som kommer fram i intervjuet, og gi hverandre respons i arbeidet med denne. 
Underveisvurdering

Læringsmålene og vurderingskriteriene som elevene og læreren sammen formulerer i forarbeidsfasen, er med på å bevisstgjøre elevene og gi dem eierskap til oppgaven. Vurderingskriteriene kan utformes slik, og de kan brukes både om den skriftlige og eventuelt den tegnspråklige teksten: 

 • Teksten gir et godt bilde av hva intervjuobjektet arbeider med og opplever som spesielle utfordringer som hørselshemmet lærling/student/arbeidstaker.
 • Teksten har en logisk oppbygning.
 • Teksten kommuniserer godt med mottakergruppen.
Utfyllende kommentarer

Undervisningsopplegget er basert på den sentrale forventningen om at norskfaget skal være yrkesrettet og oppleves som relevant for elevene, og opplegget passer godt både for elever på Vg1 yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanningsprogram. Dersom en elev er den eneste hørselshemmede i sin gruppe og i sitt nærmiljø, bør faglæreren finne fram til andre ungdommer som kan ha interesse og nytte av å lese det ferdige intervjuet og/eller se oppsummeringen på tegnspråk, slik at arbeidet med intervjuet oppleves som meningsfullt for eleven.

Progresjon

Arbeidet med denne oppgaven bygger på en rekke kompetansemål fra 10. trinn. Her skal elevene blant annet kunne orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon. De skal bruke fagterminologi i presentasjoner, skrive informative saktekster, tilpasse tekstene til mottakere og formål og bruke digitale verktøy. På Vg1 yrkesfaglig eller studiespesialiserende studieprogram bygges det videre på disse kompetansemålene ved at eleven nå skal knytte skrivearbeidet til tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram. For elever som følger yrkesfaglige studieprogram, og som ikke tar påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2, vil den videre lese- og skriveopplæringen skje i læretiden. For elever som følger studiespesialiserende studieprogram, videreføres og utvides arbeidet med kompetansemålene på Vg2 og Vg3.

Nyttige lenker:

Intervjutips

https://web.archive.org/web/20130618094208/http://www.aisagder.net/intervju.html

Skriveprosess

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/skriving/

http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Filmer/Filmer-fra-andre-laringsarenaer/Gert-Nygarsdshaug/

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!