Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede - veiledning til læreplanene

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Norsk tegnspråk - Å presentere et tverrfaglig emne

Opplegget er et tverrfaglig prosjekt i fagene norsk tegnspråk og engelsk for hørselshemmede, der elevene skal arbeide med tema og emner som er relevante for døves kultur og historie. Elevene skal tilegne seg kunnskap om døves vilkår i et sammenlignende perspektiv i nåtid og fortid, nasjonalt og internasjonalt, og skal utvikle de språklige ferdighetene gjennom presentasjoner på to ulike språk og to ulike modaliteter. I tillegg gir opplegget elevene mulighet til å gjøre egne valg, planlegge, være kritiske, forklare, reflektere og gjøre et selvstendig arbeid. Elevene reiser mer enn før, og hørselshemmede har i økende grad kontakt over landegrensene i det transnasjonale døvemiljøet og i allmenn, mellommenneskelig kontakt. I dette perspektivet kan en tverrfaglig tilnærming fremme økt forståelse og kommunikasjon internasjonalt. 
Kompetansemål

Kompetansemålene er hentet fra alle tre hovedområder i læreplanen i norsk tegnspråk.

Eleven skal kunne

 • bruke kunnskap om språk og tekst i samtaler om og vurdering av tegnspråktekster
 • avlese tekster i ulike sjangere og drøfte innhold, form og formål
 • forklare språklige og grammatiske særtrekk ved norsk tegnspråk sammenlignet med andre språk og med «International Sign»
 • beskrive og forklare uttrykksformer i døvekulturen

Fra læreplanen i engelsk for hørselshemmede kan følgende kompetansemål fra hovedområdet Språklæring og Kultur, samfunn og litteratur trekkes inn i arbeidet:

 • vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • drøfte døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • drøfte ulike typer engelskspråklige, litterære tekster fra ulike deler av verden, deriblant tekster av og om døve
 • drøfte ulike typer tekster og hendelser med utgangspunkt i døves situasjon i engelskspråklige land
 • fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram, velge passende språkmodalitet og presentere dette
Forslag til læringsmål

Læreren og elevene formulerer læringsmålene, for eksempel slik:

Eleven kan

 • velge et emne, lage en problemstilling, innhente og strukturere informasjon
 • lage en presentasjon i en skriftlig form på engelsk og en muntlig form på norsk tegnspråk
 • bruke digitale hjelpemidler på en formålstjenlig måte
 • vurdere skriftlige og muntlige presentasjoner etter gitte kriterier
Grunnleggende ferdigheter

Gjennom dette tverrfaglige prosjektet skal elevene produsere en skriftlig tekst på engelsk og kommunisere muntlig på norsk tegnspråk, begge ved å bruke digitale hjelpemidler. Den skriftlige teksten fordrer at de innhenter, velger og sammenstiller relevant informasjon i en skriftlig tekst, og at de reviderer teksten etter innspill fra andre. Den skriftlige teksten kan danne utgangspunkt for den muntlige presentasjonen. Arbeidet med den muntlige presentasjonen innebærer at elevene planlegger og utformer en digital tekst/powerpoint som de forklarer og kommenterer på tegnspråk. For å innhente informasjon til presentasjonene må elevene lese/avlese tekster på engelsk, norsk og/eller norsk tegnspråk.

Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegget har fem hoveddeler:

1 Motivasjon og planlegging av oppgaven, 2 Forarbeid, 3 Gjennomføring, 4 Underveisvurdering og 5 Etterarbeid/refleksjon/egenvurdering.

HvaHvordan
Motivasjon og planlegging av oppgaven

Tegnspråklæreren viser et filmeksempel om døves historie og kultur internasjonalt fra bslzone (The home of British Sign Language on screen). http://www.bslzone.co.uk/watch/zoom-focus-confession/.

Læreren og elevene oppsummerer hva de har sett. Hva kjente elevene til fra før, og hva var nytt? Var det noe de fikk lyst til å vite mer om? Fant de eksempler på forhold internasjonalt som kan ha påvirket vår nasjonale døvekultur og døvehistorie?
Forarbeid Tegnspråklæreren har på forhånd drøftet opplegget med engelsklæreren, og de to har fordelt ansvarsoppgaver seg imellom. Lærer(ne) presenterer oppgaven for elevene og drøfter læringsmål, arbeidsform, sluttprodukt og den ytre tidsrammen for arbeidet med elevene. Det muntlige sluttproduktet skal presenteres for klassen, og elevene må få tilstrekkelig tid og veiledning til å lage en gjennomarbeidet og god presentasjon, slik at de får en positiv opplevelse av å lykkes med prosjektet.
Valg av tema og oppgave

Lærer(e) og elever «brainstormer» mulige emner/tema for presentasjonene og lager sammen en liste med forslag. Elevene velger et emne hver og lager en problemstilling til dette. Elevene vil sannsynligvis trenge hjelp til å formulere en relevant og god problemstilling. 

Elevene lager en kort prosjektplan, eventuelt ved hjelp av skjema "project plan" , der de begrunner valg ev emne, presenterer problemstillingen og skisserer hvordan de har tenkt å arbeide med prosjektet. Prosjektplanen leveres inn til lærer(ne), som kommenterer og drøfter planen med eleven. 

Eksempler på tema:

 • En viktig hendelse eller person i internasjonal døvehistorie eller kultur
 • En tekst eller film som tar opp døves situasjon i et engelskspråklig land i nåtid eller fortid
 • Oralismen – fra tidlig 1800-tall til i dag
 • Sammenligning av norsk tegnspråk og ASL/BSL
 • Kamp for tegnspråklov og døves rettigheter i Norge, USA eller Storbritannia
 • Hvordan norsk tegnspråk har blitt påvirket utenfra fra tidlig 1700-tallet til i dag
Gjennomføring

Elevene innhenter data/informasjon om emnet sitt, strukturerer det og skriver ut en tekst på engelsk. 

Oppgaven vurderes på to måter:
Den skriftlige oppgaven

A)  Elevene bytter førsteutkast av teksten og gir hverandre tilbakemeldinger på språk og innhold. Har de mulighet for det, bør de melde tilbake med spor endringer og merknader i den digitale teksten. De bør gi respons på hva de synes fungerer bra/mindre bra – og hvorfor, og eventuelt foreslå forbedringer. Forklar elevene at det ofte kan være bedre å melde tilbake i form av et spørsmål enn gjennom påstander. 

B) Ved 2. utkast får eleven tilbakemelding med karakter fra læreren.
Den muntlige presentasjonen Elevene gir en muntlig presentasjon på norsk tegnspråk med digitale hjelpemidler. Publikum kan notere ned fakta/nyttig/interessant informasjon og spørsmål til oppklaring/utdyping etter framføringen. Dersom elevene er trygge på hverandre og situasjonen, kan de også være med på å vurdere selve framføringen etter gitte kriterier. 
Etterarbeid Oppsummering og refleksjon

I grupper eller samlet klasse kan elevene oppsummere hva de har lært av presentasjonene, hva de syntes var spesielt nyttig/interessant – og begrunne synspunktene sine.

De kan eventuelt også bruke notatene sine som utgangspunkt for en konkurranse individuelt eller mellom to lag. Da bruker de notatene som utgangspunkt for spørsmål, og det andre laget får poeng for å svare rett.

Dersom elevene også vurderer hverandre, kan de bruke kjennetegnene på måloppnåelse for å trekke fram hva som var positivt, og hva som kunne forbedres. 
Egenvurdering For å øke læringsutbyttet bør elevene i etterkant av arbeidet få anledning til å reflektere rundt sin egen arbeidsprosess og deltakelse i prosjektet. Dette kan gjøres i muntlig dialog med læreren eller ved å skrive et refleksjonsnotat. I refleksjonsnotatet eller i samtalen kan eleven vurdere prosess og ferdige produkter ut fra hva de har lært av arbeidet, hva som fungerte godt, og hva som kan gjøres bedre i neste prosjekt.
Underveisvurdering

Læreren og elevene blir enige om vurderingskriteriene før arbeidet starter. Kriteriene for den skriftlige teksten utformes slik at faglig innhold, struktur og språk teller med. I kriteriene for den muntlige presentasjonen bør faglig innhold, bruk av digitalt verktøy og muntlig kommunikasjon være inkludert.

Utdypende kommentarer

Opplegget kan brukes både i grupper av hørselshemmede elever og i situasjoner der hørselshemmede elever er integrert med hørende elever. En gruppe hørselshemmede elever kan i større grad bruke opplegget til refleksjon over egen situasjon, og ut fra egne erfaringer sammenligne egen døvekultur med tilsvarende kultur i andre land og til andre tider. Dersom opplegget brukes sammen med hørende elever, kan formålet med den muntlige presentasjonen være informasjon rettet inn mot de hørende elevene.

Progresjon

Arbeidet med denne oppgaven bygger på en rekke kompetansemål fra Vg1 i norsk tegnspråk og engelsk for hørselshemmede som går på nasjonal og internasjonal døvekultur i et historisk og sammenlignende perspektiv. I læreplanen i norsk tegnspråk har progresjonen gått fra et nordisk perspektiv på barnetrinnet til et stadig mer internasjonalt perspektiv fra og med ungdomstrinnet. Historiske perspektiver kommer inn i planen fra og med ungdomstrinnet og forsterkes på videregående nivå. Fra og med videregående nivå forventes det også at elevene skal kunne sammenligne tegnspråkvarianter i og utenfor Norden. Arbeidsformen peker fram mot fordypningsarbeidet elevene skal gjennomføre på Vg3. 

Aktuelle lenker

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!