Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede - veiledning til læreplanene

2 Fagenes egenart

Fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede er både dannelsesfag og ferdighetsfag. Det betyr at begge fagene skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som skal styrke deres språklige trygghet og identitet, og ruste dem til å delta aktivt i kultur- og samfunnsliv. Samtidig har fagene et særlig ansvar for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Gode språkferdigheter – i både tegnspråk og norsk – er et viktig mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring i alle fag. 

Tegnspråk og norsk er to selvstendige fag med grunnleggende språkferdigheter som er særegne for hvert enkelt språk. Hver læreplan definerer språkferdighetene ulikt ut fra det enkelte språkets egenart. Begge læreplanene har imidlertid samsvarende kompetansemål for muntlige ferdigheter, avlesing/lesing og produksjon av tegnspråktekst/skriving i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. 

Språkene læres og utvikles både parallelt og integrert gjennom arbeidet med grunnleggende ferdigheter i begge fagene. Veiledningen tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene i tegnspråk og/eller norsk og knytter dem til faglig innhold i ett, to eller flere av fagene for hørselshemmede. 

Veiledningen er primært beregnet som idébank og metodisk støtte for lærere som underviser hørselshemmede elever etter opplæringsloven § 2-6 og 3-9. Det er ulike typer pedagogiske og organisatoriske utfordringer i denne elevgruppen basert på om eleven får opplæringen i en stor tegnspråklig elevgruppe (8-12 elever), liten tegnspråklig elevgruppe (2-4 elever) eller er integrert i en gruppe med hørende elever.  Veiledningen gir eksempler på hvordan opplæringen kan tilpasses ulike elevgrupper. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!