Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede - veiledning til læreplanene

1 Innledning

Læreplanene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede ble revidert i 2013. De to læreplanene ble justert i samsvar med hverandre siden de sammen skal bidra til funksjonell, bimodal tospråklighet. Det nære forholdet mellom de to fagene gjenspeiler seg også i føringene for fordelingen av rammetimetallet for fagene, jf. Rundskriv Udir-1-2014.

For at elevene skal få en best mulig samlet måloppnåelse, bør også den metodiske opplæringen i de to fagene sees i sammenheng. Denne veiledningen omhandler derfor begge fag under ett, og den gir eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med fagene enkeltvis, og hvordan du kan integrere begge fagene i opplæringen.

De reviderte planene tydeliggjør grunnleggende ferdigheter i fagene. Veiledningen viser hvordan ferdighetene kan integreres i opplæringen, og den gir samtidig eksempler på hvordan kompetansemål kan utformes på lokalt plan. Du finner også eksempler på hvordan du lokalt kan arbeide med underveisvurdering og utarbeide kjennetegn på måloppnåelse.

Veiledningen skal bidra til refleksjon rundt det lokale arbeidet med læreplanene og det faglige innholdet i læreplanene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Det er frivillig å bruke veiledningen, og den kan ikke erstatte eller sidestilles med læreplanene. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for innholdet i veiledningen. Den er utarbeidet i samarbeid med lærere, relevante fagmiljøer og fagpersoner.

Veiledningen består av 4 kapitler. Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av fagene og sammenhengen mellom dem. Kapittel 3 gir praktiske eksempler på hvordan lærere og elever kan arbeide med grunnleggende ferdigheter i fagene og på tvers av fagene. Kapittel 4 gir en oversikt over grunnleggende strategier som er viktige å kjenne til i det pedagogiske arbeidet med hørselshemmede elever. I tillegg er det lenker til ressurser for arbeidet med hørselshemmede elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!