Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Fra skoleåret 2017/18 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Mange skoler har allerede tatt i bruk øvelsene som ferdighetsprøven består av, da de er en del av testøvelsene som finnes i støttemateriellet for svømme- og livredningsopplæring (testøvelse 4 -10). Øvelsene tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving og skal gjennomføres som en del av opplæringen i løpet av 1.- 4. årstrinn. Ferdighetsprøven i svømming er hjemlet i nytt tredje ledd i forskrift til opplæringslova og friskolelova § 2-4.

Hva er formålet med ferdighetsprøven i svømming?

Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn.

Ferdighetsprøven skal bidra til at

  • skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen
  • elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring
  • lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt

Hva består ferdighetsprøven av?

Ferdighetsprøven i svømming består av syv øvelser som skal gjennomføres som en del av opplæringen. Prøven er en konkretisering av to kompetansemål som gjelder vanntilvenning og svømmedyktighet i læreplanen for kroppsøving etter 4. årstrinn.

Hvordan gjennomføres ferdighetsprøven?

Øvelsene har en progresjon fra det enkle til det komplekse. Det er derfor ikke hensikten at øvelsene skal gjennomføres samlet på slutten av 4. årstrinn. Ferdighetsprøven kan brukes som en del av et pedagogisk opplegg i opplæringen for å sikre progresjon og tilpasset opplæring.

Er det mulig å få fritak fra ferdighetsprøven?

Det er mulig å få fritak fra prøven. I bestemmelsen står det at: «Skolen kan gjere vedtak om å frita ein elev frå å delta i heile eller delar av prøva dersom det ikkje er mogleg å leggje prøva til rette for eleven. Slik tilrettelegging kan ikkje vere så omfattande at eleven ikkje blir prøvd i kompetansemåla som ligg til grunn for ferdigheitsprøva.»

Skolen kan altså fatte vedtak om at en elev ikke trenger å delta på ferdighetsprøven. Noen elever vil selv med tett oppfølging og god progresjon i opplæringen kunne ha problemer med å gjennomføre prøven. Læreren vurderer om en elev har behov for et slikt fritak basert på f.eks. en legeerklæring eller hvis det foreligger et vedtak om spesialundervisning. Fritak kan kun begrunnes i at det ikke er mulig å tilrettelegge prøven for eleven, ikke i dårlig økonomi, mangel på kompetente lærere, religion e.l. Ettersom ferdighetsprøven består av sju øvelser, kan det være enkelte øvelser det ikke er mulig å tilrettelegge for en elev. Fritaket skal da kun gjelde den eller de øvelsene som ikke kan tilrettelegges, ikke alle sju øvelser.

Tilretteleggingen av prøven skal ikke kan være så omfattende at kompetansemålene ikke prøves. Det er da naturlig å gi fritak fra prøven. Et fritak fra ferdighetsprøven vil ikke gi fritak fra svømmeopplæring, eller fritak fra å få tilpasset opplæring i svømming. Det stilles ikke krav om at elever som er fritatt fra prøven og som blir svømmedyktige på et senere tidspunkt enn 4. årstrinn, må ta ferdighetsprøven på nytt.

Prøven er en del av underveisvurderingen

Sammen med kompetansemålene skal øvelsene være en del av underveisvurderingen. Øvelsene kan være utgangspunkt for å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger og for å involvere elevene i vurdering av egen utvikling. Ved å kartlegge og vurdere elevenes utbytte av svømmeopplæringen, kan lærer finne de elevene som har behov for ekstra hjelp og støtte.

Ferdighetsprøven består av følgende syv øvelser:

Øvelse 1 – vanntilvenning

Eleven står på grunt vann (omtrent til navlen) og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet 5 ganger.

Øvelse 2 – under vann og rytmisk pusting

Eleven står på grunt vann (omtrent til brystet) og trekker pusten, bøyer knærne og dupper seg helt under vann, puster (bobler) ut luft gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pust, dupper seg ned igjen og gjentar øvelsen fem-ti ganger.

Øvelse 3 – hopp og dykk

Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned i ett – orientere seg under vann – hente 2 gjenstander til overflaten. Alt gjennomføres i ett. Gjenstandene bør ligge minst en halv meter fra hverandre.

Øvelse 4 – flyt og roter

Eleven skal kunne flyte på magen og dreie over på ryggen for å flyte og puste kontrollert i minst 15 sekunder på hver side.

Øvelse 5 - gli og fremdrift

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) og gli minst 5 meter på magen under vann uten arm- og beinbevegelser – gli mot overflaten - puste - gjøre krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet i 4-5 meter - dreie over på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet i 4-5 meter.

Øvelse 6 – fremdrift

Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 meter på magen − skifte retning − svømme 2−3 meter mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rull over, flyt på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. Alt gjennomføres i ett.

Øvelse 7 - svømmedyktig

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 m på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!