Samfunnsfag - rettleiing til læreplan

5 Støttemateriell

Grunnleggjande ferdigheiter

Dei nasjonale sentra har materiell om grunnleggjande ferdigheiter som kan vere relevant på tvers av ulike fag.

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret):

http://www.naturfagsenteret.no

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret):

http://www.matematikksenteret.no/#4

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret):

http://www.nynorsksenteret.no/

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (Kunst og kultursenteret):

http://www.kunstkultursenteret.no/

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO):

http://nafo.hioa.no/

Nasjonalt senter for skriving i opplæringa (Skrivesenteret):

http://www.skrivesenteret.no/

Nasjonalt senter for lesing i opplæringa (Lesesenteret):

http://lesesenteret.uis.no/ 

Om leseopplæring i samfunnsfag på ungdomstrinnet:

Leseopplæring i samfunnsfag

Om skriveopplæring i samfunnsfag på ungdomstrinnet:

Skriveopplæring i samfunnsfag

Læreplan i samfunnsfag

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er eit fylkeskommunalt samarbeid som har som mål å tilby fritt tilgjengelege og nettbaserte læremiddel i alle fag i vidaregåande opplæring:

http://ndla.no/nb/node/36 

Vurdering

Satsinga "Vurdering for læring" skal bidra til å vidareutvikle vurderingspraksisen til lærarar og instruktørar.

http://www.udir.no/vfl/ 

Nettstader som kan vere relevante for temaarbeid

Det finst mange nettsider med ulike politiske og tematiske innfallsvinklar som kan vere til inspirasjon og nytte for arbeidet med samfunnsfag. I det følgjande nemner vi nokre nettstader som kan vere relevante for tematikken i døma i rettleiinga, utan at dette på nokon måte er ei uttømmande oversikt. Utdanningsdirektoratet har ikkje ansvar for faginnhaldet på nettsidene. 

Stortinget

Stortinget.no gjer elevar i vidaregåande opplæring praktisk innblikk i korleis dei folkevalde arbeider:

Stortinget.no

Norad

Norad har ei nettside der barn, unge og vaksne kan lære om korleis livet kunne sett ut dersom dei vart fødde i eit anna land:

http://gjenfodt.no/ 

FN-sambandet

FN-sambandet har gjort tilgjengeleg eit interaktivt verdsatlas med oversikt over land, statistikk, konfliktar og verdskart:

http://www.fn.no/ 

CIA World Factbook

CIA World Factbook gjev informasjon om ulike land, geografi, statistikk og historie:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

Ifitweremyhome

Ei side som baserer tala sine på CIA World Factbook, og har ein funksjon som gjer det mogleg å samanlikne ulike land:

http://www.ifitweremyhome.com/ 

Minstemme.no

IKT-senteret har utvikla ein nettstad for læring om demokrati og deltaking:

http://www.minstemme.no/ 

Også forlaga kan ha relevante nettstader knytte til arbeidet med læreplan og tema i samfunnsfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!