Samfunnsfag - rettleiing til læreplan

1 Innleiing

Læreplanen i samfunnsfag som gjeld frå skuleåret 2013/2014, tydeleggjer grunnleggjande ferdigheiter i faget, og rettleiinga viser mellom anna korleis ferdigheitene kan integrerast i opplæringa. 

Veiledninga omtalar også undervegsvurdering og utarbeiding av kjenneteikn på måloppnåing lokalt. Dei rettleiande nasjonale kjenneteikna på måloppnåing for 10. trinn kan vere ei støtte i standpunktvurderinga og gi inspirasjon til arbeidet med undervegsvurderinga. 

Rettleiinga skal bidra til refleksjon rundt det lokale arbeidet med læreplanen og det faglege innhaldet i samfunnsfag. Ho er frivillig å bruke og kan ikkje erstatte eller sidestillast med læreplanen i samfunnsfag. Utdanningsdirektoratet er ansvarleg for innhaldet i rettleiinga. Ho er utarbeidd i samarbeid med lærarar, relevante fagmiljø og fagpersonar. 

Rettleiinga består av fem kapittel. Kapittel 2 inneheld ein omtale av faget og kva for delar av læreplanen rettleiinga tek for seg. Kapittel 3 gjev praktiske døme på opplæring på tvers av hovudområda i læreplanen. Kapittel 4 består av en idébank med læringsaktivitetar. Kapittel 5 inneheld lenkjer til støttemateriell for utvalde tema i læreplanen.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!