Veiledning til læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Oversikt over strategier

Tekstene om grunnleggende ferdigheter i læreplanen i norsk forutsetter at elevene arbeider systematisk med ulike læringsstrategier. Her finner du en skjematisk oversikt over strategier som kan styrke utviklingen av lesing og skriving i norskfaget. Elevene som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, er i en mellomspråksfase. Det er derfor viktig å koble arbeid med lesing og skriving til arbeid med muntlige ferdigheter. 

Lesestrategier

Lesestrategier kan enkelt beskrives som tiltak for å fremme leseforståelse. Strategiene kan deles inn i tre faser: Før, under og etter lesing.

Før lesing

 • Aktivisere forkunnskaper: Hente fram tidligere erfaringer og kunnskaper ved å stille spørsmål: ”Hva vet dere om…”, ”Når gjorde du sist…”, osv.
 • Kontekstualisere: Sette teksten inn i en sammenheng som er forståelig for eleven
 • Bevisstgjøre målet med lesingen: Klargjøre hvorfor eleven skal lese denne teksten
 • Foregripe innhold:Forsøke å forutse hva teksten handler om for å få en førforståelse av innholdet
 • Se på illustrasjoner: Ta utgangspunkt i noe visuelt for å skape førforståelse av teksten
 • Se på overskrifter, innledning og tekststruktur: Skape seg et inntrykk av teksten ved å se på hvordan den er satt opp
 • Samtale om emnet teksten tar opp: Forberede eleven på lesingen ved å sette dem inn i emnet på forhånd
 • Forklare ord, begreper og språklige virkemidler: Presentere sentrale språklige «nøkler» for å åpne opp teksten og lette forståelsen
 • VØSL-skjema: Fylle ut et skjema for å strukturere leseprosessen

Vet 

Ønsker å finne ut

Slik vil jeg arbeide

Lærte

      

                      

                         

         

Lesing

 • Oversiktslesing (skimming)/informasjonslesing (scanning) /nærlesing: Velge leseteknikk tilpasset formålet med lesingen
 • Ordsjekk: Gå tilbake i teksten og fange opp ukjente eller vanskelige ord
 • Notere: Ta notater fra lesingen (nøkkelord, nøkkelsetninger)
 • Tankekart: Tegne tankekart mens man leser
 • Lesestopp: Stoppe opp underveis for å sjekke forståelsen. Spørre seg selv ”gir dette mening?”
 • Stille spørsmål til lesingen: For å finne informasjon, tolke og reflektere. Spørsmål kan være "hvem, hva, hvordan, hvorfor?"
 • Markere viktige eller vanskelige steder i teksten: Streke under eller bruke markeringspenn
 • Logg: Frilogg der eleven skriver ned personlige reaksjoner underveis, ev. i kombinasjon med igangsettere, eller logg der leseren skriver ned sitater eller viktige elementer ved handlingen eller personene

Etter lesing

 • Finne sammenhenger: Relatere innholdet i teksten til egne kunnskaper, ferdigheter og opplevelser
 • Igangsettere: Skrive ferdig setninger som læreren gir elevene starten på. Eksempler:    Dette minner meg om…    Jeg husker da…    Jeg har opplevd noe som…    Jeg følte der og da at …    Hvis dette var meg, ville jeg…
 • Personskjema (biodikt): Fylle ut et personskjema for å få fram flere sider ved en litterær person, for eksempel:

-      navn, kjønn, alder ….

-      tre karaktertrekk …

-      setter pris på …

-      liker ikke …

-      pleier å …

-      savner …

-      ønsker …

-      er i konflikt med …

-      osv.

 • Nøkkelsetninger: Trekke ut viktige setninger fra teksten
 • Venndiagram: Notere likheter og forskjeller i et diagram med to eller tre kolonner, eller med to eller flere ellipser som overlapper hverandre for å sammenligne personer, ting eller hendelser  
 • Oppsummere: Formulere hovedpoeng og sentrale innholdselementer
 • Refleksjon: Uttrykke egne tanker og meninger om det som er lest Bearbeide språk: Repetere nye ord eller strukturer i teksten og bruke dem selvstendig i egne setninger
 • Formidle: Arbeide videre med tekstens innhold, for eksempel ved å dramatisere eller overføre teksten til en annen sjanger/et annet medium
 • Vurdere teksten: Gi uttrykk forhvilken del av teksten eleven likte best, og hvorfor. Hva var det viktigste ved teksten? Hva var problematisk med denne teksten? Lærte eleven noe nytt av teksten?
 • Vurdering av egen leseprosess: Fylle ut egenvurderingsskjema

Min konsentrasjon i leseverkstedet:

Veldig god, fordi

God, fordi

Mindre god, fordi

 

 

 

 

For å konsentrere meg bedre, må jeg/ ønsker jeg at

 

 

 

Mer om lesestrategier

Komponenter i god leseopplæring - 3. å utvikle strategiske lesere

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst 

Skrivestrategier

Skrivestrategier kan beskrives som teknikker skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave. Arbeid med skrivestrategier kan deles inn i fire faser: Før skriving, igangsetting, revisjon underveis og sluttføring.

Før skriving

 • Emnehjelp: Avklaring av hva elevene skal skrive om, og hvordan den ferdige teksten kan se ut
 • Lese modelltekster: Ved å lese modelltekster får eleven en forestilling om hvordan den ferdige teksten kan se ut
 • Modellering av skriveprosessen: Læreren kan skrive sammen med elevene for å vise at gode tekster er et resultat av omskrivinger 
 • Lesing og skriving hånd i hånd: Elevene trenger å lese andres tekster for å få noe å skrive om

Igangsetting

 • Tenkeskriving: Skrive ned tanker og ideer uten å sensurere eller organisere dem for å komme i gang med skrivingen
 • Planlegge: Lage tankekart, venndiagram eller avsnittsskjema for å disponere innholdet
 • Setningsstartere: Fylle ut setninger læreren har startet på: I denne teksten skal jeg ta for meg …, Den første årsaken …, For det andre …, osv.
 • Samskriving:To eller tre elever forhandler om teksten og hjelper hverandre med utformingen

Revisjon

 • Lese egen tekst: Vurdere egen tekst ved å lese én og én setning, lese høyt, legge bort teksten for så å lese den igjen 
 • Respons fra andre:Bearbeide egen tekst på bakgrunn av tilbakemelding fra læreren eller medelevene 
 • Sammenligne med modelltekst:Sammenligne modelltekst med eget tekstutkast og vurdere hvordan dette kan forbedres 
 • Helhetlig vurdering: Vurdere egen tekst med tanke på mottaker, formål, innhold, organisering og språk

Sluttføring

 • Rettskriving: Lese over teksten for å få rettskriving og tegnsetting på plass
 • Grafisk utforming: Gjøre teksten presentabel med hensyn til skrifttyper, sideoppsett og illustrasjoner før publisering

Mer om skrivestrategier

Prinsipper for god skriveopplæring - 3. gi elevene strategier de kan ta i bruk når de skriver

Skrivestrategier på ungdomstrinnet

Ungdomstrinn i utvikling

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!