Veiledning til læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Eksempel 7: Muntlig kommunikasjon - språkdag på skolen

Alle årstrinn

For elever med kort botid i Norge er det viktig å kunne kommunisere på norsk og ha kunnskap om forskjeller og likheter mellom eget morsmål og norsk. I dette opplegget skal elevene arrangere en språkdag på skolen der de skal presentere språklige særtrekk ved sitt eget morsmål og sammenligne med moderne norsk språk. 

Opplegget vil gi elevene med kort botid øvelse i å snakke norsk og å bruke relevant terminologi når de skal formidle kunnskap om morsmålet sitt til andre. Det kan også bidra til å øke bevisstheten hos alle elever om det språklige mangfoldet som finnes på skolen. Opplegget kan brukes på alle årstrinn og kan legges til rette for hele skolen eller for ett årstrinn.  

Kompetansemål det blir arbeidet med

Kompetansemålene er hentet fra hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Eleven skal kunne

Fra Vg1

  • beherske sentrale grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
  • påpeke noen grammatiske særtrekk ved norsk språk og identifisere noen viktige likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål

Fra Vg2

  • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom moderne norsk språk og eget morsmål

Fra Vg3

  • uttrykke seg både forberedt og spontant med god uttale og flyt og med et variert ordforråd
  • bruke relevant terminologi i samtaler om norskfaglige emner
Forslag til læringsmål

Kompetansemålene dette opplegget tar utgangspunkt i er relativt spesifiserte, og det er derfor ikke nødvendigvis behov for å utarbeide særskilte læringsmål. Det kan eventuelt være nyttig å tydeliggjøre for elevene hva som ligger i formuleringen «sentrale grammatiske begreper», og hvilke begreper de bør forholde seg til når de sammenligner eget morsmål og norsk.

Elevene kan

  • formidle et språkfaglig innhold til andre muntlig
  • bruke kunnskap om ordklasser, setningsledd og setningstyper i formidlingen
Grunnleggende ferdigheter

I dette opplegget arbeider elevene mest med de muntlige ferdighetene. Når de er på språkstasjonene, skal elevene greie ut muntlig om et faglig emne og bruke grammatiske begreper i formidlingen. På forhånd bør de ha laget en plan for presentasjonen de skal holde, men ikke et ferdig utskrevet manus. De må ha skrevet ned eksempelsetningene de skal bruke for å illustrere likheter og forskjeller mellom morsmålet og norsk, men forklaringene og kommentarene skal skje muntlig. De bør også kunne svare på spørsmål, gå i dialog med tilhørerne og utveksle erfaringer og kunnskaper.

Undervisningsopplegg

Opplegget har tre deler: Praktisk tilrettelegging fra skolens side, arbeid med innholdet på språkstasjonene og selve gjennomføringen av språkdagen.

HvaHvordan
Praktisk tilrettelegging

Skolen sørger for at elevene som behersker et annet språk enn norsk eller engelsk, innkalles til et informasjonsmøte der de organiseres i grupper etter språktilhørighet. Før møtet bør det være avgjort om det skal brukes en halv eller en hel dag til selve språkdagen. 

På selve språkdagen er det viktig at skolen har sørget for et klasserom til hver språkgruppe. En tavle eller prosjektor er nødvendig for å gjennomføre opplegget på en god måte. 

Informasjonsmøte

På informasjonsmøtet blir elevene orientert om at de skal informere om sitt språk på språkdagen. Hvert språk skal lage en språkstasjon, og på hver stasjon bør det til enhver tid være to til tre elever som behersker språket. På møtet kan elevene komme med ideer og forslag til videre utforming av dagen, og/eller ta stilling til alternative forslag til måter å gjennomføre den på. 

Elevforberedelser

Gruppene vil trenge minst to til tre timer av skoletiden til å arbeide med opplegget de skal ha på språkstasjonene. I tillegg kan det være nødvendig med noe hjemmearbeid, og foreldrene kan involveres i dette arbeidet. I samarbeid med læreren og eventuelt foreldrene finner elevene fram til setninger som kan illustrere forskjellen mellom språket de skal presentere og norsk. 

Læreren kan modellere hvordan elevene kan utforme slike setninger, og hvordan de kan kommentere dem ved hjelp av fagspråk. Elever som behersker språk som ikke bruker det latinske alfabetet, kan skrive eksempler på forskjellige tegn eller sitt alfabet på tavla. 

Praktisk gjennomføring av dagen

Elevene som skal besøke språkstasjonene deles i grupper på 10 til 15, og skolen lager en plan som viser hvor hver gruppe skal være til enhver tid. 

Språkstasjon09.00- 09.2009.20 -09.40Osv.
Arabisk rom 1

Gruppe A1

Gruppe B2

 

Russisk rom2

Gruppe B1

 Gruppe A1

 

Spansk rom 3

Gruppe A2

 Gruppe B1

 

Osv.

 

 

 

Det ideelle er at alle elevene får mulighet til å besøke alle språkstasjonene. Dette avhenger selvfølgelig av antall elever ved skolen og hvor lang tid som er satt av til opplegget. 

Elevene som er ansvarlige for språkstasjonen, innleder med å presentere setningene de har forberedt, og eventuelt skrifttegnene de bruker. Deretter åpner de for dialog. Dersom språket har et annet skriftsystem enn det latinske, kan elevene som besøker stasjonen f.eks. prøve å skrive sitt eget navn. De kan også lære å si hei eller en enkel frase på det fremmede språket. 

Underveisvurdering

Det er ikke naturlig å foreta elevvurdering med karakter på noen del av dette opplegget. Språkdagen skal bidra til bevissthet om språk og språklig mangfold hos alle elevene på skolen, og den gir elever med minoritetsbakgrunn en mulighet til å presentere kunnskap de sitter inne med til sine medelever.

Etter at språkdagen er gjennomført, kan imidlertid selve opplegget vurderes slik at det eventuelt kan forbedres til et annet år. Elevene kan selv være med på å utforme et enkelt vurderingsskjema med spørsmål om praktisk organisering, tidsbruk, innhold, form og nytteverdi. Skjemaet kan utformes med tanke på at det skal besvares av tilhørerne, eller det kan være et skjema som skal besvares av deltakerne selv. Elevene kan oppsummere og drøfte evalueringen og eventuelt sende et notat til skolens ledelse med anbefalinger til neste års arrangement.

Dersom det av ulike grunner er ønskelig med en vurderingssituasjon for enkeltelever, kan elever med et annet morsmål på Vg1 og Vg2 holde et foredrag med utgangspunkt i kompetansemålene på trinnet om forholdet mellom eget morsmål og norsk. Elever på Vg2 kan også få en skriftlig oppgave knyttet til de aktuelle målene i læreplanen. For elever på Vg3 kan presentasjonen på språkdagen være utgangspunkt for et fordypningsemne.

Utdypende kommentarer

Dersom svært mange språk er representert på en skole, kan det være aktuelt å konsentrere seg om de språkene som flere elever behersker. Er det flere elever med samme morsmål, kan elevene bytte på å være ansvarlige på språkstasjonen, slik at ikke én eller et par elever har ansvaret hele tiden.

Dagen kan med fordel legges til den internasjonale språkdagen 26. september eller den internasjonale morsmålsdagen 21. februar. Det er også mulig å inkludere språkstasjonene i en internasjonal dag på skolen med et bredere kulturaspekt.  En skole som har en internasjonal dag, er Malakoff videregående skole i Moss. Hvert år arrangerer de en dag de kaller Mangfoldige Malakoff).

Progresjon

Opplegget kan knyttes til kompetansemålene for muntlige ferdigheter på alle trinn. Kravene som stilles til elevene, må tilpasses de ulike trinnene.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!