Veiledning til læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Eksempel 3: Skrive en sammensatt tekst tilpasset eget utdanningsprogram

Vg2 yrkesfag

Yrkesretting av fellesfagene er viktig for motivasjon og gjennomføring for alle elever på yrkesfag, men ikke minst for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. En tverrfaglig tilnærming til lesing og skriving kan gjøre tekstarbeidet mer konkret og relevant, og bidra til å styrke både grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap. 

I dette opplegget skal elevene lage en sammensatt tekst med innhold knyttet til eget utdanningsprogram. Teksten skal utformes som en veiledning eller bruksanvisning til en tenkt gjenstand som kan brukes innen et av elevenes programfag. 

Elevene skriver med utgangspunkt i eksempeltekster med relevant ordforråd og struktur, men det kreative elementet kan hindre reproduksjon og gi elevene en større forståelse for form og innhold i fagtekster. Opplegget inviterer til samarbeid med programfaglærere.

Kompetansemål det blir arbeidet med

Kompetansemålene er hentet fra hovedområdene Skriftlig kommunikasjon, Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur. Dersom det er hensiktsmessig, kan kompetansemål fra programfaget legges inn i opplegget.

Eleven skal kunne

  • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
  • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster
  • planlegge, utforme og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
  • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning
  • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
  • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
Læringsmål

Læringsmålene nedenfor er utformet generelt for å kunne tilpasses alle programfag. Programfaglæreren kan trekkes inn for å gjøre målene mer fagspesifikke.

  • forstå og produsere sammensatte tekster med tema knyttet til eget utdanningsprogram
  • skrive en informativ tekst med god sammenheng mellom innhold, form og formål
  • utvikle ordforråd og begrepsapparat knyttet til eget utdanningsprogram
  • begrunne faglige valg muntlig
Grunnleggende ferdigheter

I dette opplegget arbeider elevene med grunnleggende ferdigheter på flere områder. Sluttproduktet er skriving av en sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold og relevant fagterminologi, men lesing av eksempeltekster er en forutsetning for elevenes egen skriving. Samtidig bruker de muntlige ferdigheter i samtaler om faglig innhold og i presentasjonen av produktet sitt. Elever med kort botid i Norge har et spesielt stort behov for å utvikle de muntlige ferdighetene, også i yrkesfaglig sammenheng.

Opplegget kan inkludere andre ferdigheter enn de rent språklige. Digitale ferdigheter bruker elevene når de innhenter og behandler informasjon, og dersom de velger å produsere en digital sammensatt tekst. Dersom tekstene de henter inn eller produserer selv, inneholder statistikk, tabeller eller grafiske framstillinger, vil elevene også bruke den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. 

Undervisningsopplegg

Opplegget er delt i fire ulike faser. Den innledende fasen er ment som en motiveringsfase der elevene skal få kunnskaper om sjangeren de skal jobbe med. Lesefasen legger vekt på lesestrategier som kan hjelpe elevene i det videre arbeidet. I den kreative fasen skal elevene komme fram til et nyttig redskap, en maskin eller et hjelpemiddel som kan brukes i et framtidig yrke. I skrivefasen skal elevene produsere en sammensatt tekst som forklarer og beskriver hvordan gjenstanden skal brukes.

HvaHvordan
Innledende fase og førlesingsfase

For å skape nysgjerrighet kan læreren vise filmen «Helpdesk i middelalderen» med Rune Gogstad og Øystein Backe. (https://tv.nrk.no/serie/oeystein-og-meg/FUHA16000101/sesong-3/episode-1#t=14m12s

På bakgrunn av filmen kan læreren og elevene kort reflektere over hvordan vi mennesker reagerer når vi skal håndtere noe som er nytt og fremmed. Hvilke behov har vi da? Hvordan kan behovene imøtekommes? 

Læreren forklarer så hva opplegget går ut på, hvordan elevene skal jobbe, og hva som forventes av dem. 

Lesing

I samarbeid har programfaglæreren og norsklæreren valgt ut et par egnede eksempeltekster. I denne sammenhengen kan dette være bruksanvisninger, manualer og monteringsanvisninger.Elevene leser gjennomeksempeltekstene og streker under ord de ikke forstår. Ordene gjennomgås og forklares i samlet klasse. 

Dette sikrer at alle elever deltar, og læreren får et inntrykk av hva elevene kan av fagspråk. 

Deretter diskuterer læreren og elevene innhold og utforming av eksempeltekstene. Fungerer disse veiledningene godt? Hvorfor (ikke)? Her kan det være aktuelt å kommentere valg av medium, informasjonsmengde, tekststruktur, språk, bruk av illustrasjoner og visuelle virkemidler. 

Kjennetegn på en god instruksjonstekst skrives opp på tavla. 

Kreativ fase

I denne fasen skal gruppa komme fram til gjenstander de kan skrive en veiledning eller bruksanvisning til. Læreren bør oppfordre til kreativitet før elevene idémyldrer i mindre grupper. 

Resultatene av idémyldringen skrives opp på tavla. Deretter velger elevene hva de vil skrive om. Skrivingen kan foregå gruppevis, i par eller enkeltvis. 

Skriving

Med utgangspunkt i eksempeltekstene og kjennetegnene produserer elevene en sammensatt tekst. Teksten kan være digital eller papirbasert. 

Elevene må vurdere hvilke virkemidler de skal bruke for at teksten skal bli brukervennlig og instruktiv. Tekstene skal leveres inn og vurderes. 

Muntlig oppsummering

Elevene beskriver gjenstanden de har kommet fram til og forklare hvilken funksjon den har. Dernest presenterer de veiledningen sin og forklarer/begrunner valg av innhold og utforming.  

Dersom elevene har arbeidet individuelt, kan læreren velge å la bare noen av elevene presentere. 

Underveisvurdering

Siden opplegget skal resultere i en konkret veiledning, kan det være hensiktsmessig å utarbeide kjennetegn på måloppnåelse for denne veiledningen.   Veiledningene kan utarbeides på forskjellige måter, så kjennetegnene bør være generelle. Felles kjennetegn uansett fagfelt kan for eksempel utformes slik:

Det er god sammenheng mellom innhold og form i veiledningen, og valget av medium er hensiktsmessig. Veiledningen er lett å lese og inneholder relevant fagterminologi. Instruksjonen er ordnet i en logisk rekkefølge og er enkel å følge. Illustrasjonene bidrar til å tydeliggjøre instruksjonen i teksten.

I vurderingen av den muntlige presentasjonen bør læreren legge vekt på elevenes evne til å anvende fagkunnskap og bruke relevant fagterminologi. For å vise høy måloppnåelse må en elev i tillegg uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring og vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til presentasjonssituasjonen.

Utdypende kommentarer

Tverrfaglig samarbeid mellom norsklæreren og programlæreren er en viktig forutsetning for dette undervisningsopplegget. I tillegg til å samarbeide med norsklæreren om å finne egnede eksempeltekster, kan programfaglæreren bidra aktivt med til å sette elevene på sporet i den kreative fasen, samt lære elevene den fagterminologien de trenger for å lykkes innenfor det utdanningsprogrammet de har valgt.

Opplegget kan gjøres mer omfattende gjennom at elevene lager en modell av den gjenstanden de skriver bruksanvisning til. Et mindre omfattende prosjekt innebærer at elevene skriver bruksanvisning til gjenstander som allerede eksisterer. Da kan bruksanvisningene også prøves ut, og elevene kan vurdere hvordan de faktisk fungerer i praksis.

Opplegget kan benyttes både i norskgrupper med kun elever med kort botid og i sammenholdte klasser hvor bare enkeltelever følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Det er imidlertid viktig at læreren uansett vektlegger begrepslæring.

Progresjon

Opplegget legger opp til å utvikle elevenes fagspråk og muntlige og skriftlige kompetanse i å formidle et faglig innhold, og det kan dermed bidra til å forberede elever som går ut i lære på de utfordringene de vil møte i yrkeslivet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!