Tilpasset opplæring i fag

Læreplanverket inneholder en rekke føringer og sentrale verdier for tilpasset opplæring som er relevante når man underviser. Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne deltakere (heretter omtalt som elever), både for de som følger ordinær opplæring og for de som mottar spesialundervisning. Tilpasset opplæring er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Tilpasset opplæring handler blant annet om å utnytte det lokale handlingsrommet i arbeidet med læreplaner. Elevene kan nå de samme kompetansemålene på ulike måter. Læreplanene i fag gir et handlingsrom for å velge tilpasset innhold, læringsstrategier, arbeidsmåter og organisering for å nå de samme kompetansemåtene. Hvordan skolen jobber med progresjon og underveisvurdering for å nå kompetansemålene skal også tilpasses.

I opplæringen skal elevene få være aktivt med i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring. Skolen skal ta utgangspunkt i elevenes evner og forutsetninger. Det er viktig at alle elever møter utfordringer de kan mestre og utvikle seg etter. God klasseledelse og innsikt i læringsmiljøet i elevgruppen vil være avgjørende for å kunne få til tilpasset opplæring.

Føringene og de sentrale verdiene i læreplanverket som omhandler tilpasset opplæring handler blant annet om å ivareta et inkluderende fellesskap der elevene opplever at de blir verdsatt. Elevene skal medvirke i planlegging, gjennomføring og vurdering av skolearbeidet, og de skal oppleve at deres erfaringer, kompetanse og potensial blir tatt i bruk og utfordret i opplæringen. Elevenes opplæring skal være preget av både variasjon og stabilitet. Elevene skal oppleve at læring sees i sammenheng og at det de møter i skolen har relevans for deres nåtid og framtid.

Sentrale verdier for tilpasset opplæring

Læreplanen i faget norsk har et stort handlingsrom for tilpasset opplæring. Læreplanen slår fast at faget skal ruste til aktiv deltakelse i et større fellesskap både på skolen og senere i livet. Gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon skal elevene «finne sine egne stemmer» og sette ord på egne tanker, meninger og vurderinger. Samtidig skal de lære å lytte til og vise åpenhet overfor andres synspunkter og tilpasse eget språk og uttrykksform til kommunikasjonssituasjonen. Kompetansemålene legger opp til at elevene trekker egne kunnskaper og erfaringer inn i opplæringen, og at de er aktive bidragsytere når det gjelder både innhenting, presentasjon, drøfting og vurdering av faglig innhold. Åpne kompetansemål gir mulighet for variasjon i bruk av lærestoff, metoder, organisering og vurderingsmåter.

Eksempel 3 - Skrive en digital tekst med hyperkoblinger - viser hvordan sentrale verdier for tilpasset opplæring kan integreres i et konkret undervisningsopplegg. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!