Eksempel 5: Retoriske appellformer i muntlig kommunikasjon

8.-10.årstrinn

I dette opplegget skal elevene få en første innføring i hvordan språklige virkemidler kan brukes til å overbevise en mottaker. Dette kan ruste elevene til å forstå sin egen mottakerposisjon i hverdagslivet, og til å kunne velge virkemidler når de selv ønsker å overbevise andre. Gjennom rollespill kan elevene vurdere om virkemidlene de bruker virkelig underbygger den appellformen de ønsker å oppnå: Fremstår rollen med troverdighet (etos)? Er det fornuften (logos) som styrer rollen? Eller er det følelsene (patos) som dominerer rolleutøveren?
Kompetansemål det blir arbeidet med

Kompetansemålene til dette opplegget er hentet fra hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Eleven skal kunne

  • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
  • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier 
Forslag til læringsmål

Læringsmålene kan utformes som ”jeg kan”-mål for å tydeliggjøre for elevene hva som forventes av dem når de er ferdige med opplegget:

Jeg kan

  • forklare hva etos, logos og patos er
  • identifisere etos, logos og patos i muntlig kommunikasjon
  • bruke kunnskap om retoriske appellformer til å overbevise
  • vurdere egen og andres bruk av appellformer
Grunnleggende ferdigheter

I dette opplegget er muntlige ferdigheter vektlagt. Elevene skal gjenkjenne de ulike appellformene gjennom aktiv lytting, og skal bruke kunnskap om appellformene i samtale med andre i en gitt kommunikasjonssituasjon. Elevene skal også planlegge, gjennomføre og vurdere et rollespill der de må bruke teoretisk kunnskap i muntlig samhandling. 

Undervisningsopplegg

Opplegget består av tre deler: 1 En introduksjonsdel der ny kunnskap knyttes til elevenes egne erfaringer 2 En rollespillsituasjon der elevene bruker den nye kunnskapen i et rollespill 3 En avslutning der elevene kommenterer og vurderer eget arbeid og læring. 

HvaHvordan
Motivasjon og forarbeid

Lærer stiller elevene overfor en velkjent og aldersrelevant situasjon, for eksempel følgende: 

Du har lyst til å gå på kino med venner, men mor sier du må gjøre lekser. 

Deretter blir elevene bedt om å lage tre argumenter for hvorfor de bør få viljen sin. 

Lærer får høre argumentene til elevene i plenum, og sorterer dem på tavla ut fra om de appellerer til fornuft, følelser eller egen person.  

Introdusere appellformene   

Læreren introduserer begrepene etos, logos og patos ved å knytte dem til elevenes argumenter og gir eventuelt en enkel presentasjon av retorikktradisjonen fra antikken.

Rollespilldiskusjon

Elevene får i oppgave å gjennomføre rollespilldiskusjoner i grupper. Hver gruppe trekker et rollekort som beskriver en situasjon der personene skal forsøke å overbevise hverandre om noe. På kortet kan det stå hvilke roller som inngår i situasjonen, men elevene kan også selv tenke ut dette. Slike situasjoner kan for eksempel gå ut på å overbevise noen om å 

  1. få utsatt en viktig skoleoppgave en ukes tid
  2. få penger til et dyrt språkkurs i utlandet i sommerferien
  3. få noen til å bli med i en organisasjon eller et politisk ungdomsparti

Hver enkelt elev trekker så et kort der det står enten logos, patos eller etos. Det vil si at de må bruke en av appellformene når de argumenterer. 

Gjennom rollespillet bruker elevene virkemidler som fremhever karakteristiske trekk ved de retoriske appellformene. 

Dersom gruppene ønsker det, kan de filme rollespilldiskusjonene sine og eventuelt vurdere innslagene i etterkant. 

Oppsummering og vurdering

Elevene samtaler i gruppene om sin egen og andres utførelse i rollespillet. Klarte de å formulere argumenter ut fra de retoriske appellformene? Hvilke appellformer var best egnet til å overbevise i denne sammenhengen? Hvem fikk viljen sin til slutt – og hvorfor? Gruppene oppsummerer synspunktene på egen innsats i samlet klasse. 

Utdypende kommentarer

Dette opplegget er en første innføring i retorisk tenkning og bør gjøres så konkret og erfaringsnært som mulig for elevene. Hensikten med opplegget er å gjøre elevene kjent med appellformene så de kan gjenkjenne dem i andres utsagn og øve seg på å bruke dem når de selv skal overbevise noen om noe. I en slik begynnerfase er det viktigst å inspirere og veilede elevene når de skal gjøre kunnskap om til praksis, og det har det liten hensikt å vurdere rollespillet på bakgrunn av detaljerte kjennetegn på måloppnåelse. 

Bruker du opplegget på 10.trinn og/eller ønsker et sluttprodukt som lettere lar seg vurdere, kan elevene få i oppgave å utarbeide en muntlig appell. Appellen kan være knyttet til et emne eller en sak eleven selv ønsker å overbevise andre om, eller den kan knyttes til rollespillet ved at elevene strukturerer argumentene i «sin» sak til en kort muntlig tekst. 

Dersom du som lærer velger å introdusere de retoriske appellformene mot slutten av ungdomstrinnet, kan opplegget gjøres tverrfaglig. I samarbeid med lærer i for eksempel samfunnsfag, kan du knytte opplegget sammen med styringssett i Norge og de politiske partiene. Klassen kan se på filmklipp fra politiske taler og debatter og diskutere hvordan de forskjellige appellformene er representert. 

Du kan tilpasse opplegget til voksne deltakere ved å legge perspektivet hos den voksne i rollespillsituasjonene som er skissert ovenfor, eller konstruere andre situasjoner som er relevante for voksne. 

Progresjon

Kompetansemålene i dette opplegget innebærer en videreføring av kompetansemålene på 7. årstrinn, der elevene blant annet skal opptre i ulike språkroller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Fra 7.trinn har de også med seg kompetanse i å uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen og å vurdere andres muntlige framføringer etter kriterier. Det nye på 10.trinn ligger i å knytte dette til de retoriske appellformene. Opplegget peker fremover mot kompetansemål på Vg1 der elevene blant annet skal bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner og mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner. 

Mer om retorikk og muntlig samhandling

http://www.uib.no/infomedia/39673/virksomme-ord

http://ndla.no/nb/node/59802

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/PED/VFL/8c-Muntlige%20aktiviteter.pdf

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!