Eksempel 2: Planlegge og skrive en argumenterende tekst

3. - 4. årstrinn 

Å skrive argumenterende tekster er nytt for elevene på 4.årstrinn. Opplegget nedenfor beskriver hvordan du som lærer kan introdusere elevene for slike tekster. Elevene skal lære hva et argument er og hvordan det kan brukes, og anvende denne kunnskapen i en enkel argumenterende tekst de planlegger og skriver selv. Teksten skal presentere fordeler og ulemper med å spille dataspill, og konkludere med elevens egen mening. Elevene skriver på bakgrunn av skriverammer og modelltekster læreren deler ut.
Kompetansemål det blir arbeidet med

Kompetansemålene til dette opplegget er hentet fra hovedområdene Muntlig og Skriftlig kommunikasjon.

Eleven skal kunne

 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
 • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
 • strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster 
Forslag til læringsmål

Læringsmålene kan utformes slik for å bygge opp en forståelse av hva det vil si å argumentere, og hvordan en argumenterende tekst kan struktureres.

Eleven kan

 • forstå at det er forskjell på fakta og egen mening
 • forstå hva et argument er
 • skille mellom et godt og et dårlig argument
 • se en sak fra to sider
 • strukturere innholdet i teksten med hjelp av en skriveramme 
Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene som er vektlagt i dette opplegget, er muntlige ferdigheter og skriving. De grunnleggende ferdighetene i skriving kommer spesielt til uttrykk i arbeid med å planlegge, revidere og skrive teksten. De muntlige ferdighetene blir ivaretatt gjennom førskrivingsaktiviteter som individuelle refleksjoner, samtaler og diskusjoner. 

Undervisningsopplegget

Her finner du eksempel på hvordan du kan gjennomføre et undervisningsopplegg på bakgrunn av kompetansemålene og læringsmålene ovenfor. Opplegget består av to deler: 1 Forklaring og modellering 2 Skriving av argumenterende tekst 

HvaHvordan
Motivasjon  

For å bevisstgjøre elevene på at de argumenterer i hverdagen, tar læreren utgangspunkt i en sak mange diskuterer med foreldrene ved middagsbordet, for eksempel leggetider, ukepenger, godteri eller datatid: Hvis foreldrene sier: «Du får bare sitte med data en halv time hver dag.» Hva vil elevene svare da, hvordan og hvorfor? 

Samtale om forskjell på kunnskap og egen mening

Lærer samtaler med elevene om hva som er forskjellen på kunnskap og egen mening. For å tydeliggjøre skillet, får elevene etterpå en tekst der de i par skal finne hvilke momenter i teksten som er kunnskap, og hvilke som er egen mening (fig.1). 

Samtale om hva et argument er og hva som skiller et godt og et dårlig argument

Lærer forklarer for elevene hva et argument er, og i hvilke situasjoner vi bruker argumenter. Elevene diskuterer også sammen med læreren forskjellen på gode og dårlige argumenter. 

Finne argumenter for og i mot dataspill

Elevene arbeider i par eller grupper med å finne argumenter for og mot dataspill. Elevene setter argumentene inn i en skriveramme som læreren har modellert bruken av (fig. 2). 

Planlegge og skrive en tekst

Elevene bruker skriverammen med setningsstartere for å skrive en argumenterende tekst. Læreren har på forhånd modellert hvordan dette skal gjøres. (fig.3). Elevene kan skrive individuelt eller i samarbeid med medelever. 

Vurdering

Elevene utarbeider vurderingskriterier sammen med lærer før de begynner å planlegge og skrive teksten. 

Underveisvurdering

Dersom du ønsker å konkretisere hvordan en god argumenterende tekst er bygd opp, kan det være hensiktsmessig å utarbeide kjennetegn på høy måloppnåelse. På dette stadiet bør kjennetegnene være konkrete, enkle og tydelige, gjerne formulert punktvis ut fra elevens ståsted. På bakgrunn av punktene kan lærer og elev samtale om grad av måloppnåelse, og eleven vil kunne foreta en enkel egenvurdering. 

Jeg har

 • en innledning som forklarer hva teksten handler om
 • med minst tre argumenter for bruk av dataspill
 • med minst tre argumenter mot bruk av dataspill
 • en avslutning der jeg sier hva jeg mener om bruk av dataspill 
Utdypende kommentarer

For å lykkes med argumenterende skriving, bør oppgavene i starten knyttes til erfaringsnære tema. Det vil si at elevene bør engasjeres gjennomaktuelle emner og hendelser de er særlig opptatte av og har en personlig tilknytning til. Når tema for argumentasjonen engasjerer, vil elevene lettere kunne se saken fra flere sider, og finne relevante argumenter som taler for og imot. 

Som en førskrivingsstrategi er det også et poeng at du som lærer bruker tid på emnet det skal skrives om. Elevene kan lese tekster i ulike sjangre om emnet. Samtaler lærer-elever og samtaler elev-elev er svært nyttige for å kunne aktivere forkunnskap om og skape motivasjon til ny læring om det aktuelle temaet. Tenkeskriving http://www.skrivesenteret.no/ressurser/tenkeskriving-i-grunnskolen/er også en strategi som er hensiktsmessig å bruke som motivator i skrivesituasjoner. Elevene skriver da fritt i noen minutter om sine assosiasjoner om emnet.

Når argumenterende skriving blir introdusert, må elevene veiledes gjennom hele prosessen. Du bør modellere hver enkelt del tydelig, samtidig som du forklarer og begrunner valg som blir gjort underveis. Skriverammene er en god støtte for elevene i en startfase.

Opplegget kan varieres i forhold til ulike aldersgrupper/elevgrupper ved å bruke andre saker eller tema som utgangspunkt for drøfting og skriving av argumenterende tekster. For voksne deltakere kan det for eksempel presiseres om de skal skrive om barn eller voksne som spiller dataspill.  Modelltekstene vil enkelt kunne tilpasses ulike tema. 

Progresjon

Kompetansemålene i dette opplegget er en videreføring av målene på 2.trinn der elevene skal skrive enkle beskrivende og fortellende tekster etter mønster fra enkle eksempeltekster og andre kilder for skriving. Enkel argumenterende skriving introduseres på 4.trinn, og videreføres på 7.trinn hvor elevene også skal kunne tilpasse egne tekster til formål og mottaker. Fra og med 5. trinn skal de også arbeide videre med skillet mellom meninger og fakta og bruke denne kunnskapen i muntlig kommunikasjon med andre. 

Mer om argumenterende skriving og modellering

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/argumenterende-skriving/

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriveopplegg-argumenterende-skriving/

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/rammer-for-skriving-1

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!