Lenker til nettressurser

-Nasjonale sentre

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

http://lesesenteret.uis.no/

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

http://www.skrivesenteret.no/

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

http://www.nynorsksenteret.no/

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

http://nafo.hioa.no/

Nasjonale satsinger

Ungdomstrinn i utvikling

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/

http://www.skrivesenteret.no/prosjekter/ungdomstrinn-i-utvikling/

http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=13571

Ny GIV – variert og motiverende lese- og skriveopplæring

http://www.skrivesenteret.no/prosjekter/nygiv/

https://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-videregaaende/nyere-litteratur-for-ny-giv-article82600-12553.html

FYR – fellesfag, yrkesretting, relevans

http://www.skrivesenteret.no/prosjekter/fyr/

http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=13830

Vurdering for læring

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/

Grunnleggende ferdigheter i norskfaget

Skrivestrategier

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/skriving/ressurser-til-arbeidet-med-skriving/skrivestrategier1/

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivestrategier-pa-ungdomstrinnet/

http://www.skrivesenteret.no/prosjekter/ungdomstrinn-i-utvikling/ungdomstrinn-i-utvikling/

Lesestrategier

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/god-leseopplaring--for-larere-pa-ungdomstrinnet/

Muntlige ferdigheter

http://fyr.ndla.no/node/3445

http://fyr.ndla.no/node/3455

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/PED/VFL/8c-Muntlige%20aktiviteter.pdf

Digitale ferdigheter

http://iktsenteret.no/aktuelt/ny-definisjon-av-digitale-ferdigheter

https://ndla.no/subjects/resource:1:83197

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/digitale-verkty-i-skriveopplaeringen/

http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=82496&categoryID=13439

Regneferdigheter

http://www.udir.no

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/undervisningsopplegg-til-regning-i-ulike-fag/regning-i-norsk/muntlig-kommunikasjon/

http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/

http://nynorsksenteret.no/vidaregaande/lesing

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/fem-prinsipper-for-god-skriveopplaering/ 

God lese- og skriveopplæring på ungdomstrinnet

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/god-leseopplaring--for-larere-pa-ungdomstrinnet/

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/tipshefte-og-film-om-variert-undervisning/

http://www.nynorsksenteret.no/nyn/alderssteg/ungdomstrinn

Den litterære samtalen

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-fag/Lesing-i-norsk1/Hvordan-gjennomfore-litterare-samtaler/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-fag/Lesing-i-norsk1/Veien-til-verdens-ende/

Rammer for skriving

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/rammer-for-skriving-1/

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/modelltekster-en-bro-mellom-lesing-og-skriving/

Lesing og skriving med nynorsk som hovedmål

Barnesteget:

http://www.nynorsksenteret.no/nyn/ressursbase-for-skulen/nynorsk-for-dei-minste/framsida

http://tunkatten.no/

Ungdomssteget/vidaregåande

http://www.nynorsksenteret.no/typisk/

http://www.nynorskbok.no/category/aldersgruppe/ungdom/

Lese- og skriveopplæring for språklige minoriteter

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-fag/Lesing-med-tilrettelegging/Minoritetsspraklige-moter-tekster/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-fag/Lesing-med-tilrettelegging/Lesevenner-minoritetsspraklige/

https://nynorsksenteret.no/nynorsk-for-minoritetsspraklege

Lesing og skriving på yrkesfag

http://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/film/skole-i-praksis/tenkeskriving-paa-yrkesfag-article80112-12693.html

http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=87047&categoryID=13483

http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=90801&categoryID=13484

Muntlig respons på elevtekster

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/skriving/eksempler-pa-god-praksis-i-skriving/skriving-i-norsk/eksempel-muntlig-respons/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/skriving/prinsipper-for-god-skriveopplaring/2-bruke-vurdering-for-laring-for-a-fremme-elevenes-skriveutvikling/

http://www.skrivesenteret.no/ungdomsskole/

Bokanbefalinger

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-fag/Lesing-i-norsk1/Bokanbefalinger/

http://www.nynorskbok.no/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-fag/Lesing-med-tilrettelegging/Lesevenner-minoritetsspraklige/

Nedlastbare hefter

http://uis.mamutweb.com/Shop/List/B%C3%B8ker/2/1

http://laringsmiljosenteret.uis.no/bestill-materiell/kjop-materiell/bestillingsskjema-og-nedlasting/

http://www.udir.no/Upload/larerplaner/veiledning/Gavnos.pdf

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!