Eksempel 12: Bioenergi

Eksempel 12: Bioenergi

Vg1 studieforberedende og Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram 
Bioenergi i form av organisk materiale som trevirke, matavfall og kloakk regnes som nøytralt i klimasammenheng. Det elevene lærer om bioenergi, bør derfor knyttes til elevenes kunnskap om fotosyntesen fra tidligere, og til hvilke begrensninger og muligheter bioenergi har i et bærekraftig samfunn.
Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde 

Kompetansemålene for Vg1 bygger på kompetansemålene fra tidligere trinn. Det er derfor viktig at læreren kjenner til innholdet i læreplanen for grunnskolen, spesielt for ungdomstrinnet. I innledningskapitlene er progresjonen i forskerspiren opp gjennom hovedtrinnene omtalt.

Forslag til læringsmål og aktiviteter

Jeg kan 

 • forklare hva som kjennetegner fornybare og ikke-fornybare energikilder, og gi eksempler på disse
  • Nettsted for deg som lærer, med god oversikt over fornybare energikilder: http://www.fornybar.no/
  • gi eksempler på ulike former for biomasse, forklare hvor i verden biomasse er viktig som energikilde, og diskutere hvorfor de er viktige der
  • forklare hva bioetanol er, og beskrive hvordan det produseres
  • drøfte mulige konsekvenser for jordas matvaresituasjon og arealer dekket av skog dersom bruken av biomasse øker
  • kartlegge hvilke negative konsekvenser forbrenning av biomasse gir lokalt og globalt
   • Nyttig nettsted for deg som lærer om klima og energibruk: CICERO
  • forklare hvorfor vi kan si at bruk av biomasse som energikilde er CO2-nøytralt 
Noen forslag til nøkkelord og begreper

fornybar, ikke-fornybar, biomasse, bioenergi, bioetanol, CO2-nøytral, karbonregnskap, fotosyntese, varmeenergi, fossilt brensel, forbrenning, bærekraftig energibruk

Vurdering

Forslagene nedenfor kan brukes på hele hovedområdet energi for framtiden eller i forbindelse med bioenergiundervisningen.

Energispillet er et nettbasert læringsspill som fokuserer på aktuelle tema innen energi, miljø og klima. Husk å velge alternativet for videregående skole. Energispillet kan brukes i ulike faser i undervisningen, blant annet i underveisvurdering: Har elevene den kunnskapen som skal til for å gjøre fornuftige valg i strategispillet? Hva må undervisningen legge vekt på videre for å nå kompetansemålene? Spillet egner seg også godt i 5E-fasen «utvide», slik at kunnskapen konsolideres. På nettsiden til naturfag.no finner du en mer utførlig beskrivelse og veiledning i bruk av spillet, både med framdriftsplan, forslag til elev-wiki og vurderingskriterier: Energispillet – motivasjon og læring.

Klimatoppmøte i skole er et rollespill der ungdom må forhandle fram en løsning på klimaproblemer. Kunnskapsbasert argumentasjon er viktig. Opplegget egner seg i arbeidet med temaer innen bærekraftig utvikling og energi for framtiden. Dette opplegget egner seg også godt som et samarbeidsprosjekt mellom naturfag og samfunnsfag

I underveisvurderingen kan elevene gjøre aktivitetene Lage en brosjyre og Å lage plakater i en fei som også er omtalt under temaet batterier. 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!