Eksempel 11: Batterier

Eksempel 11: Batterier

Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 
Dette temaet favner naturfag fra mikronivå der forståelsen av kjemiske reaksjonslikninger er sentralt for å kunne forstå forbrenning, galvaniske elementer, elektrolyse og batterier, til det store bildet der elevene kan diskutere produksjon av hydrogen til brenselceller i et miljøperspektiv.
Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller

Kompetansemålene for Vg1 bygger på kompetansemålene fra tidligere trinn. Det er derfor viktig at læreren kjenner til innholdet i læreplanen for grunnskolen, spesielt for ungdomstrinnet. I innledningskapitlene er progresjonen i forskerspiren opp gjennom hovedtrinnene omtalt.

Forslag til læringsmål og aktiviteter

Jeg kan 

 • gjennomføre en enkel forbrenning og forklare hvor energien kommer fra, og hvor den blir av
  • Tips: Vise fullstendig og ufullstendig forbrenning med gassbrenner og samtidig måle temperaturendring i et begerglass med vann i et gitt tidsrom.
 • definere begrepene reduksjon, oksidasjon og redoksreaksjon
 • gjenkjenne og gi eksempler på redoksreaksjoner
 • forklare forskjellen på en forbrenning og en elektrokjemisk reaksjon
 • tegne og beskrive en galvanisk celle som viser ladningen på elektrodene, relevante reaksjonslikninger og elektronstrømmen
 • utforske spenningsrekka og bruke kunnskapen til å bestemme hva som blir positiv og negativ pol i et galvanisk element
 • lage et enkelt batteri
 • gjøre forsøk med elektrolyse
 • gi eksempler på hvilken praktisk nytte elektrolyse kan ha ved opplading av batterier og galvanisering av metall
 • bruke begrepene kjemisk energi, elektrisk energi, galvanisk element og elektrolyse til å forklare forskjellen på noen ikke-ladbare og ladbare batterier
 • kartlegge hvilke stoffer som brukes i noen ulike typer batterier, for eksempel alkalisk tørrelement, knappcellebatteri og hydrogenionbatteri
 • kartlegge bruksområder for noen ikke-ladbare og ladbare batterier
 • forklare hvorfor ladbare batterier ikke varer evig
 • forklare hovedprinsippene for en brenselcelle og hvordan den virker i en el-bil
 • finne fram til informasjon om hvorfor brenselceller kan dekke noe av framtidens energibehov og presentere funnene
 • diskuterer fordeler og ulemper ved produksjon og bruk av brenselceller i et miljøperspektiv
 • diskutere hvordan ulike typer batteriavfall skal håndteres 
Noen forslag til nøkkelord og begreper

fullstendig og ufullstendig forbrenning, energi, reduksjon, oksidasjon, elektrokjemisk, galvanisk element, batteri, elektrode, spenningsrekka, elektrolyse, galvanisering, ladbar, brenselcelle, batteriavfall, energibehov 

Vurdering

Både plakater og brosjyrer kan brukes i underveisvurdering for å konsolidere læringen. Dette er eksempler på konkrete elevprodukter som kan vurderes etter gitte kriterier. 

«Å lage plakater i en fei»

Å framstille faglige tema på plakater kan gjøres som en del av arbeidet med et gitt tema. Grupper på 3-4 elever får kort tid på seg til å framstille et gitt tema med egne ord på en plakat i størrelsen A3 eller på et flippover-ark. Hver gruppe får to minutter til å presentere plakaten sin for resten av klassen. Oppgaven elevene får, kan for eksempel være:

«Lag en plakat om ladbare batterier. Plakaten dere lager, skal brukes for å forklare resten av klassen hvordan et ladbart batteri virker. Plakaten må være oversiktlig, og dere må bruke relevante fagbegreper. Alle i gruppa må kunne presentere innholdet på plakaten for resten av klassen».

«Brosjyre»

Å lage en brosjyre gir trening i å trekke ut viktig informasjon om et naturfaglig tema og presentere det kort og effektivt. En oppgave kan for eksempel være å lage en informasjonsbrosjyre om brenselceller. Brosjyren kan vurderes etter følgende kriterier:

 • Innholdet: Er det interessant, appellerende, informativt og objektivt?
 • Ordvalg: Er det presis og faglig riktig informasjon som hjelper leseren til å forstå mer om temaet?
 • Organisering og strukturering av tekst: Veiledes leseren effektivt gjennom informasjonen i brosjyren? Er det en logisk sammenheng mellom avsnittene? Er sidene ryddige?
 • Rettskriving, tegnsetting og referanseliste

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!