Eksempel 10: Energi for framtiden

Energi for framtiden

Vg1 studieforberedende og Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram 
Dette hovedområdet kan sees i sammenheng med hovedområdet bærekraftig utvikling. Det handler om å skaffe seg kunnskap om hvordan vi best mulig kan skaffe oss den energien vi trenger i framtiden, og hvilke energikilder som støtter en bærekraftig utvikling av samfunnet.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten, og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden 

Kompetansemålene for Vg1 bygger på kompetansemålene fra tidligere trinn. Det er derfor viktig at læreren kjenner til innholdet i læreplanen for grunnskolen, spesielt for ungdomstrinnet. I innledningskapitlene er progresjonen i forskerspiren opp gjennom hovedtrinnene omtalt.

Forslag til læringsmål og aktiviteter

Jeg kan

 • gjøre greie for de fysiske prinsippene for virkemåten til solceller
  • Animasjon: Hvordan virker en solcelle?
  • identifisere parametere som har betydning for spenning og effekt i et solcellepanel, og trekke konklusjoner om sammenhenger
   • Hvilke parametere betyr noe for hvor stor effekt et solcellepanel kan levere? La gjerne elevene starte med selv å planlegge hvordan de vil gå fram og formulere noen hypoteser om forventet resultat.
   • Parametere: Belyst areal, orientering mot lyskilde, variasjon i lysintensitet. La elevene måle strøm og spenning og beregne effekt ut fra P=UI. Dekk til solcellepanelet langs ulike akser og mål konsekvensen for strøm og spenning.
   • o   Animasjoner og simuleringer av solcellepanel
  • anslå usikkerhet i målingene av spenning og effekt i et solcellepanel, vurdere mulige feilkilder og forslå hvordan vi kan redusere usikkerhet og unngå feilkilder (se kompetansemål i forskerspiren)
  • forklare hvilke prinsipper som ligger til grunn for solfangere, og hvilke parametere som har betydning for virkningsgraden
  • finne fram til informasjon om bruk av solceller og solfangere, hvilke framtidsutsikter disse har i Norge, og lage en kort presentasjon av informasjonen
   • o   Nyttige lenke for deg som lærer: Norsk solenergiforening
   • Tips til deg som lærer: Det kan være motiverende for elevene å ta utgangspunkt i brosjyrer om varmepumper eller solcellepanel og de begrepene som brukes der. La elevene tenke seg at de skal selge varmepumper eller solcellepanel: Hvordan vil de forklare de ulike begrepene? Dette kan være en motiverende innfallsvinkel.
  • gjennomføre og gjøre greie for forsøk som illustrerer de fysiske prinsippene for virkemåten til en varmepumpe
  • argumentere for hvordan varmepumper bidrar til å økonomisere med den elektriske energien 
Noen forslag til nøkkelord og begreper

virkningsgrad, solcelle, solcellepanel, halvleder, solvinkel, spenning, strøm, effekt, solfanger, måleusikkerhet, feilkilde, varmepumpe, varmeenergi, fordamping, kondensering, trykk, kompressor, reduksjonsventil, energisparing, energiøkonomisering 

Vurdering

Tankekart kan være en måte å systematisere kunnskap på og skaffe seg oversikt over faglige sammenhenger. Det kan gi elevene mulighet til å reflektere over egen kunnskap, og læreren kan bruke dette verktøyet til å skaffe seg oversikt over hvor klassen befinner seg og til å forsterke opplæringen. Det kan brukes både i starten, underveis og mot slutten av arbeidet med et tema. Tankekart kan gjennomføres enkeltvis eller i grupper, på papir (kanskje store flippoverark) eller på datamaskinen via Internett, for eksempel ved hjelp av programvarene Mindomo, MindManager eller FreeMind.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!