Matematikk fellesfag - veiledning til læreplaner

Eksempel 9: Tall og algebra

Vg1, 1P-Y

I dette eksempelet arbeider elevene med tekster som inneholder tall og matematiske problemstillinger. Elevene arbeider sammen i par for å tolke tekstene og finne egnede grafiske framstillinger som de kan presentere for klassen.

Kompetansemål det blir arbeidet med

Hovedområde Tal og algebra Eleven skal kunne

 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata, og vurdere kor rimelege dei er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar.
Forslag til læringsmål

Kompetansemålene er konkretisert i følgende læringsmål.

Eleven kan

 • lese en tekst med matematisk innhold og hente ut viktig informasjon
 • systematisere informasjon og presentere den på en ryddig måte ved å bruke tabeller, grafer, diagram o.l.
 • vurdere om egne framstillinger er hensiktsmessige
 • regne overslag med store tall
Grunnleggende ferdigheter

Regneferdigheten utfordres her ved at eleven regner praktiske oppgaver. Elevene leser tekster, forklarer innholdet og henter ut relevant informasjon som de bruker matematisk. De presenterer resultatene digitalt ved bruk av grafiske verktøy.

Forkunnskaper og introduksjon

Elevene har mye erfaring med statistikk fra grunnskolen. De har blitt introdusert for søylediagram og har laget tabeller. La elevene bruke Internett og finne eksempler på aktuelle grafiske framstillinger, og så presentere fremstillingene for hverandre.

Utforsking og arbeid

La elevene arbeide i par og del ut følgende tekst til elevene.

Agate arbeider i entreprenørselskapet A/S Asfalt som bygger motorvei.

På spørsmål om framdriften sier hun: ”Det går litt i rykk og napp etter tildeling av penger. I 2006 bygde vi 9 km, de to neste årene bygde vi 6 km og 10 km. I 2009 bygde vi ikke noe, mens vi i 2010 og 2011 bygde henholdsvis 5 km og 7 km. I fjor, 2012, bygde vi 3 km.”

Framstill informasjonen på en oversiktlig måte.

Utfordringer til elevene:

 • Forklar med egne ord hva Agate uttaler seg om.
 • Er det ord i teksten dere ikke forstår?

Oppgaven til elevene er å framstille informasjonen i teksten på en mer oversiktlig måte. Elevene diskuterer i par. Oppfordre dem til å tenke på hvorfor de kan framstille informasjonen i teksten på en annen måte. Målet er at leseren lettere kan få oversikt over resultatene. Hvilke alternativer kan de tenke seg å bruke?

Hvis gruppene ikke kommer fram til at de vil presentere resultatene i en tabell, kan du gi dem i oppdrag å gjøre dette. Oppfordre dem til å bruke et digitalt verktøy for å lage tabellen.

Hvert par bruker deretter et digitalt verktøy for å lage to ulike diagrammer (for eksempel linjediagram og søylediagram) som framstiller innholdet i teksten. Spørsmål til diskusjon i gruppene og deretter i hele klassen:

 • Hva er hensiktsmessige enheter og benevning på aksene?
 • Hvilken akse bør velges som tidsakse?

Etter at de har arbeidet med dette en stund, kan ulike framstillinger vises i plenum. Elevene forklarer hva framstillingene deres viser.

Oppsummering og refleksjon

Etter at elevene har laget diagrammene, bør elever og lærer sammen vurdere om framstillingene av resultatene er riktige. Oppmuntre elevene til å se på søylen for 2007 og sammenlign den med søylen for 2012. La elevene få tid til å oppdage og erfare at søylen for 2007 skal være dobbelt så høy som søylen for 2012.

Forslag til utvidelse

La eleven innhente opplysninger om kostnader knyttet til veibygging, og gjøre overslag over hvor mye motorveiutbyggingen har kostet fra 2006-2012. Når elevene selv gjør undersøkelser og henter inn data, er det naturlig at de arbeider i grupper. Da kan de diskutere hva slags opplysninger de trenger, og hvordan de kan brukes i beregninger. Pass på at elevene får arbeidsoppgaver som er tilpasset deres nivå.

Underveisvurdering

Vi har foreslått læringsmål på høyt nivå.

Elevene kan

 • oversette fra tekst til matematiske uttrykksformer på en hensiktsmessig måte
 • forklare egne og andres framstillingsmåter, og ta stilling til om de er hensiktsmessige
 • gjøre overslag med store tall

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!