Matematikk fellesfag - veiledning til læreplaner

Eksempel 1: Addisjon og subtraksjon

1.-2. årstrinn

I dette eksemplet bruker elevene addisjon og subtraksjon i praksis gjennom å håndtere penger (lekepenger). I opplegget inngår en «bank» der elevene kan veksle penger. Innlæring av enkle matematiske begreper inngår også. Elevene arbeider i par og får oppgaver som løses praktisk, men som skrives ned i arbeidsboken.

Kompetansemål det blir arbeidet med

Hovedområdet Tal. Eleven skal kunne

 • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
Forslag til læringsmål

På 1. og 2. trinn er det muligens for tidlig å la elevene være med på å lage læringsmål. Hvis læreren velger å presentere læringsmålene for elevene, bør elevene og læreren samtale om hva de betyr. Her finner du forslag på hvordan kompetansemålet kan konkretiseres i læringsmål.

Eleven kan

 • velge framgangsmåte selv for å finne svar på pluss- og minusstykker for tall fra 10 til 100
 • forklare, både med ord og matematiske symboler, hvordan de fant svarene på regnestykkene
 • gjøre overslag før de regner ut, og vurdere etterpå om svaret kan være riktig
Grunnleggende ferdigheter

Å regne i form av å utvikle tallforståelsen og behandling av tall er sentralt i dette eksempelet. Elevene samtaler, forklarer og lager regnehistorier. De skriver regnestykker, og de leser og forstår tall og symboler.

Forkunnskaper og introduksjon

Elevene bør kunne den lille addisjons- og subtraksjonstabellen. Dette eksempelet forutsetter også at elevene har arbeidet med kompetansemålet som omhandler penger, under hovedområdet måling i læreplanen.

Dersom elevene har denne forkunnskapen på 1. årstrinn, kan elevene gjøre denne aktiviteten allerede da.

Gi elevene enkle regnestykker, for eksempel 6+7. La to og to elever forklare hverandre hvordan de tenker. Gå rundt og lytt til hva elevene sier, og trekk fram ulike tenkemåter i en felles diskusjon etterpå. For eksempel 6+6 = 12, og en til blir 13. 3+7 =10, og 3 til er 13. Telle 7 oppover fra 6, eller 6 oppover fra 7.

Gjør det samme med 2+9, 7-3, 12-5.

Utforsking og arbeid

Dere trenger lekepenger. Mange tikroner og mange kronestykker. Elevene bør ha skrivebøker og skrivesaker.

La elevene arbeide i par. Den ene får utdelt tre tikroner og fire kronestykker (lekepenger). Den andre får fire tikroner og sju kronestykker. (For å differensiere kan du la den andre få fire tikroner og tre kronestykker i noen grupper.)

Elevene veksler penger i banken når de ser at det er nødvendig. Banken er et bord i klasserommet der det ligger mange tikroner i en boks, og mange kronestykker i en annen boks. Gi beskjed om at hvis de har mer enn ti kronestykker, så må de veksle inn i en tier før de går videre til neste oppgave. Elevene samarbeider om å løse oppgavene, og de skriver regnestykkene som hører til. Be dem anslå svaret før de gjør opptelling og skriver regnestykkene.

 • Første oppgave: Elev 1 gir alle sine penger til elev 2. Hvor mye har elev 2 nå? Husk å veksle i banken! Husk å skrive regnestykket!
 • Andre oppgave: Elev 2 gir 15 kr tilbake til elev 1. Hvor mye har elev 2 nå? Hvor mye har elev 1 nå? Veksle i banken hvis det trengs! Husk å skrive regnestykkene!
 • Tredje oppgave: Hvem har mest penger? Hvor mye mer har hun/han enn det den andre har? Husk å skrive regnestykket!
 • Fjerde oppgave: Begge elevene får 29 kr hver i gave fra banken. Hvor mye har hver av elevene nå? Husk å veksle! Hvor mye har de til sammen? Husk å skrive regnestykkene!
 • Femte oppgave: Begge elevene vil sette 36 kr i banken. Hvor mye har hver av dem igjen? Hvor mye har de til sammen? Husk å veksle! Hvor mye har de til sammen? Husk å skrive regnestykkene!

La elevene finne på historier om å få og gi og lage regnestykker som passer. Bruk penger, banken og veksling, slik som i oppgavene ovenfor.

Refleksjon og oppsummering

Arbeid spesifikt med å bevisstgjøre eleven på hvilke situasjoner det er naturlig å velge addisjon fremfor subtraksjon og omvendt. Be elevene komme med eksempler på bruken av disse sentrale begrepene:

 • til sammen (hvor mye koster det til sammen?)
 • i tillegg (du har så mye og får noe i tillegg)
 • forskjell (høydeforskjell, aldersforskjell)
 • mer enn (Per har 23, Eva har 12 mer enn Per…)
 • mindre enn (Per har 17, Eva har 11 mindre enn Per…)
 • pluss
 • minus
Underveisvurdering

Du kan gå rundt å observere og notere om noen trenger mer trening på enklere oppgaver, og om noen trenger større utfordringer. Regnehistorier kan gi elevene utfordringer på sitt nivå. Gjennom observasjon og samtaler med elevene underveis får du informasjon om elevenes forståelse av læringsmålene.

Her foreslår vi å bruke kjennetegn på høy måloppnåelse som vurderingsgrunnlag. Elevene kan selv vurdere om de har nådd målene i samtale med læreren.

Eleven kan

 • bruke varierte fremgangsmåter for addisjon og subtraksjon med tosifrede tall
 • velge hensiktsmessig regneart ut fra konteksten (situasjonen)
 • forklare egen tenkemåte
 • skrive regnestykker med matematiske symboler, begrunne svarene og vurdere gyldigheten av dem

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!