Kroppsøving - veiledning til læreplan

Lokalt arbeid med læreplanen i kroppsøving

Utdanningsdirektoratet har skrevet Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner. Nedenfor er det tips og anbefalinger som spesifikt dreier seg om faget kroppsøving.

Formålet legger premisser for det lokale arbeidet

Formålet for faget kroppsøving legger premisser for hvordan lærere skal jobbe med kompetansemålene i det lokale læreplanarbeidet. Det lokale læreplanarbeidet må foretas på grunnlag av en tolkning og forståelse av formålsavsnittet i læreplanen. Undervisningsplaner bør angi læringsmål som tar hensyn til formålet og sikter fram mot kompetansemålene.

Hva står så i formålet? Her står blant annet at kroppsøving skal gi opplæring i et bredt utvalg av aktiviteter og inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Faget skal få eleven til å erfare og forstå betydningen av innsats for å oppnå egne mål om trening og kroppslig utvikling. Videre skal faget formidle kunnskap om trening, livsstil og helse, og hva det innebærer å ta ansvar for egen helse. Faget skal også fremme et positivt kroppslig selvbilde, og gi eleven frihet til å prøve ut seg selv i forhold til et mangfold av bevegelsesidealer som eksisterer i dagens barne- og ungdomskultur. Faget skal dessuten fremme fair play i idrett, og eleven skal lære å vise respekt for ulike kroppslige og kulturelle forutsetninger.

Hovedområder i læreplanen

Læreplanen består av følgende hovedområder:

1.-4. trinn: Aktivitet i ulike rørslemiljø

5.-7. trinn: Idrettsaktivitet og Friluftsliv

8.-10. trinn: Idrettsaktivitet, Friluftsliv og Trening og livsstil

Vg1-Vg3: Idrettsaktivitet, Friluftsliv og Trening og livsstil

Lokale læreplaner bør ta hensyn til disse hovedområdene. Læreplanen legger til rette for undervisning som bygger videre på tidligere trinn.

På ungdomstrinnet og i videregående opplæring har hovedområdene samme navn, som synliggjør hovedområder som er gjennomgående fra og med ungdomstrinnet.

Eksempler på kompetansemål som bygger på hverandre, er følgende mål knyttet til begrepet fair play: Etter 4. trinn skal elevene kunne samhandle med andre i ulike aktiviteter og anerkjenne kroppslige forutsetninger, som kan være forskjellige. Etter 7. trinn skal elevene følge enkle prinsipper for samhandling og samspill og respektere resultatene, f.eks. i lagspill. Etter 10. trinn skal elevene praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode. Videre i Vg1, Vg2 og Vg3 skal elevene praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av forutsetninger, i utvalgte idretter og aktiviteter (Vg1), bruke og overføre prinsipper for fair play i bevegelsesaktiviteter (Vg2), og drøfte hvordan egen utøvelse av fair play kan påvirke andre i aktiviteter, trening og spill (Vg3).

Andre eksempler på kompetansemål som bygger på hverandre, er at eleven skal kunne delta i leik og oppøve grunnleggende kroppslige ferdigheter på 1.-4. trinn. Senere vil det i kroppslig læring dreie seg om å oppøve og bruke ferdigheter i stadig mer komplekse sammenhenger og i flere aktiviteter. Mot slutten av opplæringen legges det opp til vurdering av egen kompetanse og hvordan en kan oppnå framgang.

Endringer i kompetansemålene får konsekvenser for undervisningspraksis

Med revidert læreplan ble en del kompetansemål endret. Rundskriv Udir-8-2012 Endringer i faget kroppsøving gjør rede for disse endringene.

Det blir nødvendig å gjøre endringer i undervisningen på bakgrunn av nye kompetansemål som er innført. Det er for eksempel grunn til å overveie hva det vil si på ungdomstrinnet at elevene etter 10. trinn både skal kunne trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter.

Med trene på og bruke ulike ferdigheter er det her ment at elevene både skal kunne treningsmetoder for å oppnå videre utvikling og bruke sine ferdigheter på et høgere nivå. Kunnskap om treningsmetoder skal gi grunnlag for å drive trening som er individuelt tilpasset, mens å kunne bruke egne ferdigheter innebærer bruk av ferdigheter i mer sammensatte og komplekse øvelser.

Et moment i tillegg er at begrepet alternative bevegelsesaktiviteter er innført her. Med dette begrepet menes aktiviteter som avspeiler mangfoldet av bevegelsesidealer som preger dagens barne- og ungdomskultur, og som står i kontrast til bevegelsesidealer i tradisjonell idrett. Eksempler på slike aktiviteter kan være rullebrett, snøbrett, cross-sykkel, freerunning eller parkour.  

Fagdidaktisk planlegging legger grunnlaget for vurdering

Lokale læreplaner bør omfatte kjennetegn på måloppnåelse innenfor hovedområdene på de ulike årstrinn. God fagdidaktisk planlegging legger grunnlaget for vurdering.

En lokal læreplan bør alt i alt beskrive en logisk sammenheng mellom formål, kompetansemål, læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse. Fagets formål og kompetansemålene bør innarbeides. Eksemplene på undervisningsopplegg i veiledningen gir tips i arbeidet med å få til dette. Metodene som brukes i vurderingsarbeidet, bør også vurderes.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!