Kroppsøving - veiledning til læreplan

Fagets egenart

Formålet i læreplanen er bindeleddet mellom den generelle delen av læreplanen og kompetansemålene. Det er en sammenheng mellom beskrivelsen i formålet og beskrivelsen av hovedområdene og kompetansemålene. For å ivareta fagets egenart og hensikt må både kompetansemål for de ulike trinn og vektleggingen av innsats som en del av vurderingsgrunnlaget, arbeides med i lys av formålet for faget.

Kroppsøving er et bredt sammensatt praktisk fag, der leik, grunnleggende bevegelser, idrett, dans og friluftsliv, samt aktivitet og trening i et helseperspektiv står sentralt. Opplæringen i kroppsøving har som viktig mål å oppøve allsidige kroppslige ferdigheter og gi grunnlag for en aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede.

Kompetansen i faget er i hovedsak basert på læring i og gjennom bevegelsesaktiviteter, og den er ofte nært knyttet til den enkeltes kroppslighet og erfaring. Det er viktig at læringssituasjonene bygger opp under dette.

Læreplanen i kroppsøving gir skolene stort handlingsrom i valg av læringsaktiviteter og arbeidsmetoder.  For å ivareta fagets formål, og for å sikre progresjon og bredde i arbeidet med de samlede kompetansemålene, bør det utarbeides en lokal plan.

Veiledningen kan bidra i arbeidet med å tydeliggjøre kompetansen som opplæringen i kroppsøving skal utvikle. Progresjon i hovedområdene følger spiralprinsippet, der kompetansemålene bygger på hverandre, og kompleksiteten øker utover i opplæringen.

Gjennomgående og på tvers av hovedområder skal læringsaktivitetene samlet sett gi elevene bred bevegelseskompetanse, med tilhørende kunnskap om aktivitet, trening og helse. Aktivitetene skal videre styrke samhandlingskompetanse, kroppsbevissthet og evne til å drive seg selv i aktivitet.

Formålet i læreplanen beskriver hensikten med opplæringen i kroppsøving for den enkelte elev og hvilken verdi kroppsøving har for samfunn og arbeidsliv. Det beskriver hvordan opplæringen i faget ivaretar overordnede mål for opplæringen, slik de kommer til uttrykk i opplæringsloven, i læreplanens generelle del og i prinsipper for opplæringen, inkludert læringsplakaten. Formålsteksten gir premisser og retning for opplæringen i faget og beskriver hvordan faget bidrar i allmenndannelsen. Hensikten med opplæringen er som sagt å gi elevene grunnlag for å møte utfordringer knyttet til å være fysisk aktive og hvilken kompetanse som kreves.

Det er fire temaer som er grunnleggende for fysisk aktivitet, og som alle kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving kan knyttes til:

 • Fair play og samarbeid Relasjonelle kompetanser er helt nødvendig når mange skal være i aktivitet sammen. I kompetansemålene er dette uttrykt gjennom begrepet fair play og ved at eleven skal kunne følge regler og prinsipp i samhandling og spill, samt respektere resultatene. Å samarbeide og bidra til at andre lærer i faget, tydeliggjøres gjennom arbeid med faget, og hvor innsats er en del av vurderingsgrunnlaget i kroppsøving.
  Opplæringen skal trene elevene i å samhandle i ulike aktiviteter, og legge grunnlaget for å inkludere medelever i aktiviteter uavhengig av forutsetninger. Mot slutten av opplæringen skal eleven kunne bruke egen kompetanse til å gjøre andre gode og til å vurdere hvordan egen utøving av fair play kan påvirke andre i aktivitet og spill.
 • Kroppslig læring Kroppslig læring handler om læring i og gjennom bevegelse. Kompetansemålene på 1.-7. trinn handler i stor grad om å lære grunnleggende bevegelsesferdigheter. De handler om å bli kjent med seg selv, med egne og andres kroppslige potensial, og å legge et allsidig grunnlag for å delta i leik, idrett, dans, friluftsliv og andre bevegelsesaktiviteter. Kompetansen etter 4. og 7. trinn inkluderer å kunne håndtere ball og småredskaper, å bevege seg til ulike rytmer, å kunne svømme og å ha grunnleggende sykkelferdigheter. 
  Ferdighetslæring og funksjonell bruk av ferdigheter knyttet til et utvalg av treningsformer, dans, idrett, friluftsliv og andre bevegelsesaktiviteter blir mer framtredende mot slutten av opplæringen. Det er lagt vekt på å praktisere aktivitet og treningsmetoder som gir utvikling og framgang for den enkelte elev.

 

 • Selvledelse og gjennomføring Selvledelse og gjennomføring handler om at eleven viser selvstendighet og kan ta ansvar for å gjennomføre bevegelsesaktiviteter og egen trening. Det handler om at eleven deltar med innsats i læringsarbeidet og utfordrer egen fysisk kapasitet. Eleven prøver å løse faglige utfordringer etter beste evne uten å gi opp, og fortsetter å øve også når det ikke gir resultater i form av prestasjon eller ferdighetsutvikling.

 

 • Kompetanse og forståelse Læring av alle former for bevegelsesaktiviteter innebærer å tilegne seg en form for praktisk kunnskap. Kompetanse og forståelse fokuserer på de mer kognitive sidene i kroppsøvingsfaget. 
  I tråd med fagets egenart vil likevel mye av kunnskapen komme til uttrykk i og gjennom aktivitet, for eksempel ved at eleven praktiserer reglene i ulike idretter og følger treningsprinsippene i praksis.
  Sentralt i kompetansen står forståelse av sammenhenger mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse, samt å kunne vurdere aktivitets- og treningsformer som oppfyller egne mål.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!