Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - veiledning til læreplan

Samarbeid skole - hjem

Samarbeidet mellom skolen og hjemmet er lovfestet gjennom § 3-9 i forskrift til opplæringslova. Undersøkelser viser at minoritetselever flest er positivt innstilt til skolen, og at både foreldrene og elevene selv har høye utdanningsambisjoner.

Det er skolens oppgave å legge til rette for et godt foreldresamarbeid og aktiv foreldreinvolvering. Et godt samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine, og foreldre er viktige for barns læring. Barn som får hjelp og støtte hjemme, har gode muligheter for å gjøre det bra på skolen.

Når minoritetsspråklige foreldre som ikke behersker norsk, innkalles til utviklingssamtale, er det viktig å sikre at de får kommunisert på et språk de mestrer. Tospråklige lærere er selvfølgelig nøkkelpersoner i slike situasjoner, men har ikke skolen den språkkompetansen i sin lærerstab, så er alternativet å bruke tolk. Eleven selv eller noen som er i nær slekt med familien bør ikke fungere som tolk.

I utviklingssamtalene bør det presiseres at foreldrene er en viktig ressurs for barnets mulighet til å styrke morsmålet.

Mange skoler har spesielle tiltak for å få med minoritetsspråklige foreldre på møter og arrangementer. Disse tiltakene kan være:

Språkhomogene foreldremøter. Det kan bidra til å senke terskelen for deltakelse dersom foreldre kan få komme med sine synspunkter og får drøftet disse på et språk de mestrer. Det gir også trygghet å treffe andre foreldre som har samme bakgrunn som de har selv. Slike møter kan være et supplement til de ordinære foreldremøtene.

Egne foreldremøter for minoritetsspråklige (ikke nødvendigvis språkhomogene) der man kan ta opp spesielle temaer som leirskole, undervisningsmetoder og materiell i norsk skole, barneoppdragelse og akseptabel språkbruk. Det er viktig at tospråklige lærere får en sentral rolle på disse møtene.

Tospråklige lærere oversetter lekseplaner og annen informasjon slik at foreldrene kan delta aktivt i opplæringen og følge med på hva som skjer på skolen.

Arrangere ulike typer kurs, for eksempel datakurs, med tospråklige lærere eller med andre foreldre som instruktører.

Klassekontakter får i oppgave å ta imot nye familier og få dem med på møter og andre aktiviteter. Når det er felles aktiviteter på skolen eller avslutninger, ringer klassekontaktene til alle foreldrene og inviterer spesielt de foreldrene som har en tendens til ikke å delta på møter og aktiviteter.

Inspektør/assisterende rektor innkaller nye minoritetsspråklige foreldre til introduksjonssamtale med tospråklig lærer eller tolk til stede. Foreldrene bør få anledning til å fortelle om sine forventninger til norsk skole. Skolen må informere om at foreldrene kan involvere seg i sine barns lekser selv om de ikke behersker norsk.

Vennegrupper som arrangerer hyggekvelder for barna. Dette kan organiseres slik at foreldrene deles inn i grupper som har ansvar for ulike aktiviteter for barna. Aktivitetene kan være rebusløp i høstmørket, aketur i måneskinn, spillekveld inne, sang- og dansekveld eller andre aktiviteter som ikke koster noe. Man kan både sette sammen foreldregruppene på tvers av kultur- og språkgrupper og ha språkhomogene grupper. Dette kan variere gjennom skoleåret.

Vennegruppene kan også fungere som diskusjons- og samtaleforum for foreldrene der de samles et par ganger i året og diskuterer aktuelle problemstillinger som for eksempel grensesetting, innetider på kvelden, TV-titting, dataspill og mobilbruk.

Leksehjelp der foreldre som arbeider deltid eller er hjemmeværende deltar en ettermiddag i uken for å gi hjelp på elevenes morsmål.

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR (http://www.mirnett.org/pub/) er en frivillig organisasjon som er en videreføring av prosjektet: Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen).

Nettverket arbeider for å styrke samarbeidet mellom skole og hjem, for å øke deltakelsen av foreldre med minoritetsbakgrunn i skolens liv, bl.a. i FAU og driftsstyrer og for at foreldre med minoritetsbakgrunn skal få økt trygghet og få styrket sin rolle som foreldre.

På http://www.fug.no/ kan man også finne nyttig informasjon om skole–hjem-samarbeid.

Litteratur

Sigrun Aamodt og An-Magritt Hauge (red): Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget 2008

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!