Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - veiledning til læreplan

1 Innledning

Undervisningsopplegg som er laget for grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan med få og enkle justeringer brukes i morsmål.

Introduksjon til eksempelbasert veiledning i grunnleggende norsk

Denne veiledningen gir konkrete råd om og eksempler på hvordan du kan arbeide med læreplanen i grunnleggende norsk. Derfor omtales denne som en eksempelbasert veiledning.

Her finnes undervisningsopplegg for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring. Oppleggene dekker alle tre nivåer for hvert skoleslag.

Sammenhengen mellom tidligere veiledninger og eksempelbaserte veiledninger

Det er tidligere laget kartleggingsverktøy til læreplanen i grunnleggende norsk og generelle veiledninger til læreplanene i grunnleggende norsk og morsmål for minioritetsspråklige:

Kartleggingsverktøy og veiledninger til læreplaner for minoritetsspråklige 

Den generelle veiledningen til læreplanen i grunnleggende norsk inneholder blant annet sentrale temaer som norsk som andrespråk, utvikling av språklige ferdigheter, organisering av opplæringen og gjennomgang av læreplanens hovedområder. Den generelle veiledningen gir også en oversikt over læremidler og pedagogiske ressurser.

Den generelle veiledningen, kartleggingsverktøyet og denne eksempelbaserte veiledningen supplerer hverandre og må sees i sammenheng. Under vurdering i hvert enkelt undervisningsopplegg i denne eksempelbaserte veiledningen henvises det til kartleggingsverktøyet. Undervisningsoppleggene har også lenker til den generelle veiledningen til læreplanen i grunnleggende norsk.

Sammenhengen mellom de eksempelbaserte veiledningene i morsmål og grunnleggende norsk

Læreplanen i grunnleggende norsk skal sammen med læreplanen i morsmål fremme tilpasset opplæring i henhold til opplæringslovens § 2-8 og § 3-12. De to planene må derfor sees i sammenheng. Begge planene er nivådelte og aldersuavhengige overgangsplaner som elevene kan følge inntil de er i stand til å følge opplæring etter læreplanen i norsk. Flere av kompetansemålene i de to planene er identiske.

I de eksempelbaserte veiledningene er det lagt vekt på å vise sammenhengen mellom de to planene. Dersom man ser på forslag til undervisningsopplegg i grunnleggende norsk, vises også undervisningsopplegg i morsmål. Undervisningsopplegg som er laget for det ene faget, kan med få og enkle justeringer brukes i det andre faget.

Planene legger opp til samarbeid mellom kontaktlærer, lærer i grunnleggende norsk og tospråklig lærer. Et slikt samarbeid om fagene vil kunne gjøre opplæringen lettere for elevene.

Målene i både læreplanen for grunnleggende norsk og morsmål er å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket og å legge til rette for at de utvikler sine norskspråklige ferdigheter så raskt som mulig. Samtidig er det viktig å gi morsmålet egenverdi. Undervisning etter læreplan i morsmål skal bidra til utvikling av en trygg tospråklig identitet og utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet.

Valg av hovedområde

Det er først og fremst laget undervisningsopplegg til hovedområdet Lese og skrive for begge planene. Dette hovedområdet er valgt fordi lesing og skriving er sentrale ferdigheter i alle fag.

Leseferdigheter er viktige som redskap for kunnskapsinnhenting. Gode leseferdigheter gir forhåpentligvis leseglede og gode leseopplevelser. For å oppnå gode leseferdigheter er forståelse sentralt. Å kunne uttrykke seg skriftlig har stor plass i norsk skole, og i alle fag stilles det krav til elevenes skriftlige produksjon. Det er viktig at læreren har et andrespråksperspektiv i opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Lese- og skriveferdigheter må bygge på de muntlige ferdighetene. Arbeid med muntlige ferdigheter og utvikling av ordforrådet på norsk er et viktig grunnlag for skriftlig arbeid. Undervisningen i grunnleggende norsk må gi elevene mulighet til å utvikle sine kommunikative ferdigheter på norsk. I alle undervisningsoppleggene er det derfor lagt vekt på muntlig bruk av språket.

Bevissthet og kunnskap om språket som system og om kommunikasjons- og språklæringsstrategier er nødvendig for utvikling av andrespråket. Elevene trenger hjelp for å utvikle gode strategier i sin andrespråksutvikling. Det er også laget noen undervisningsopplegg knyttet til hovedområdet Språklæring.

Kompetansemål

De fleste undervisningsoppleggene er knyttet til ett hovedmål, men flere kompetansemål kan være relevante. Slike andre relevante kompetansemål vises i begynnelsen av hvert undervisningsopplegg. Det er også henvist til norskplanen ettersom mange elever med opplæring i grunnleggende norsk får en del av opplæringen sin i ordinær klasse. Dersom det skjer, forutsettes det at lærer i grunnleggende norsk og norsklærer samarbeider om elevenes opplæring.   Oppleggene viser hvordan kompetansemål kan operasjonaliseres til læringsmål og legger vekt på momenter som tilpasset opplæring, elevinvolvering og underveisvurdering. Hvert opplegg viser hvilke grunnleggende ferdigheter elevene trener på, og hvorfor det er viktig at minoritetsspråklige elever øver på disse eksplisitt.

Vurdering

Det gis ikke vurdering med karakter i grunnleggende norsk. Læreplanen i grunnleggende norsk er en overgangsplan som elevene følger til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge læreplanen i norsk. 

Elever som følger læreplanen i grunnleggende norsk, får bare underveisvurdering. Tilbakemeldinger er en viktig del av elevenes læringsprosess, og må formidles på en entydig måte, slik at ikke elevene misforstår budskapet. Tilbakemeldingene må derfor være læringsfremmende og gi elevene konkret informasjon om hva de mestrer godt, og hva de må arbeide mer med. Lærer kan gi både skriftlige og muntlige tilbakemeldinger.

Når elevene er på nivå 2 og 3, kan de på ulike måter vurdere hverandres arbeid. Elever på disse nivåene kan også vurdere egen læring. Egenvurdering kan med fordel knyttes til kartleggingsverktøyet.

Vurdering og kartlegging er beskrevet i kapittel 12 i veiledningen til læreplan i grunnleggende norsk.

Til hvert undervisningsopplegg er det laget ulike mestringsnivåer knyttet til læringsmål eller kompetansemål. Dette kan brukes i underveisvurdering av elevene.

Tilpasset opplæring og organisering av undervisningen

Opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk skal fremme tilpasset opplæring og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt språkopplæring. Denne gruppen elever er en svært lite homogen gruppe. Noen er født i Norge, men har hatt lite kontakt med norskspråklige miljøer før skolestart. Andre kommer til Norge i løpet av skolealder og har ulik skolebakgrunn fra hjemlandet. Undervisningsoppleggene i denne eksempelbaserte veiledningen er delt inn i barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring. Noen av oppleggene kan med få justeringer også brukes på et lavere eller høyere trinn. Oppleggene kan med noen tilpasninger benyttes der elevene får det meste av opplæringen i vanlig klasse. Undervisningsoppleggene antyder timeantall, men sier ikke noe om hvordan undervisningen skal organiseres.

Erfaring viser at opplæringen etter læreplan i grunnleggende norsk organiseres på mange ulike måter. Noen steder har man klart å parallellegge timene i grunnleggende norsk med timene i norsk. I andre kommuner eller fylker får elevene opplæring i grunnleggende norsk i egne grupper i deler av tiden. Noen kommuner, fylker og skoler har egne mottaksklasser for nyankomne elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!