Fremmedspråk - veiledning til læreplanen

3 Praktiske eksempler

Vurdering

Grunnlaget for all vurdering er læreplanens kompetansemål, men underveis tar opplæringen gjerne utgangspunkt i læringsmål som læreren og/eller elevene har fastsatt og beskrevet i en konkret opplæringssammenheng.

Læringsmål er konkretiseringer av kompetansemål.

Formålet med vurderingen er å bidra til elevenes læring.

Det er mange forskjellige vurderingsformer, og formen bør tilpasses de enkelte undervisningsoppleggene. I denne veiledningen finner du konkrete eksempler på ulike vurderingsformer.

Vurderingen kan skje uformelt underveis og være en naturlig del av undervisningen og ikke nødvendigvis alltid knyttes til ferdige produkter eller etter endt opplæring.

Kjennetegn på måloppnåelse

I alle former for vurdering er det vesentlig at både lærer og elev er klar over hvilke kjennetegn arbeidet eller oppgaven blir vurdert etter.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av hva som kjennetegner kompetanse på ulike nivå sett i forhold til kompetansemål. Allerede tidlig i opplæringen bør elevene trekkes inn i dette arbeidet.

At elevene vet hva som kjennetegner et godt arbeid, kan bidra til at de selv kan vurdere om de er på rett vei i læringsarbeidet. Elevene bør også få vite hva som skal til for å oppnå enda høyere kompetanse ved neste korsvei.

Læreren skal vurdere elevenes kompetanse og ikke mangel på kompetanse, og kjennetegnene skal derfor ha positivt språk. I matrisene i undervisningsoppleggene i veiledningen brukes derfor formuleringen "Eleven kan …". Dette er viktig for at tilbakemeldingen skal være læringsfremmende.

Matrise med kjennetegn på måloppnåelse skal lages på ett, to eller tre nivå. Nivåene er beskrivelse for karakteren 2, karakterene 3 og 4 sammen og karakterene 5 og 6 sammen.

Underveisvurdering: framovermeldinger, egenvurdering, halvårsvurdering

Konkret læringsarbeid innebærer dypdykk i både kunnskaper og ferdigheter.

Elever må blant annet øve på ord og språkstrukturer, de må trene på ordbokbruk og tilegne seg grunnleggende kunnskap om språkområdet.

Uten disse ferdighetene og kunnskapene kan ikke elevene utvikle kompetanse i faget sitt. Ferdigheter og kunnskap kan ses på som steg på veien mot kompetanse, men har liten verdi hvis de ikke settes inn i en større sammenheng.

I prosessen med å tilegne seg ferdigheter eller kunnskaper, er det viktig med vurdering i form av læringsfremmende tilbakemeldinger.

Framovermeldinger (læringsfremmende tilbakemeldinger)

Vurderingens to viktigste funksjoner er at den både skal motivere og informere. Det er viktig at de tilbakemeldingene elevene får, ikke bare gir elevene informasjon om hvordan de har gjort det, men også hva de kan gjøre for å forbedre seg. Tilbakemeldingene som peker framover, vil ha størst effekt for læringen til elevene dersom de gis hyppig og systematisk.

En karakter alene gir ikke elevene tilbakemelding på hva de bør jobbe videre med. Dersom tilbakemeldinger skal bidra til å fremme læring, må de være konkrete og begrunnede. Tilbakemeldingene må være knyttet til målene for opplæringen, og de må gi elevene informasjon om hva de mestrer og hvordan de kan bli bedre i faget.

Egenvurdering

Elevens egenvurdering er en del av underveisvurderingen. Det stilles krav om at eleven bidrar til å vurdere eget arbeid, egen kompetanse og faglige utvikling. Det er viktig at egenvurderingen blir en systematisk del av vurderingsarbeidet.

Egenvurderingen forutsetter at elevene har kjennskap til og forståelse av kompetansemålene i læreplanen slik at de kan reflektere over om et læringsmål er nådd eller ikke. Ved systematisk refleksjon omkring disse vil det være mulig for elevene å øke sin grad av måloppnåelse gjennom egenvurderingen.

Egenvurdering må øves på, og det at elever hjelper hverandre og gir tilbakemeldinger til hverandre, har positiv effekt på læringsutbyttet både for den som vurderer og for den som blir vurdert.

Hverandrevurdering vil si at elever gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på bakgrunn av vurderingskriterier eller kjennetegn som er satt på forhånd.

Halvårsvurdering

Fra 8. årstrinn skal eleven få karakterer i forbindelse med halvårsvurderingen. Utover dette er det ikke krav om å bruke karakterer i underveisvurderingen. Halvårsvurderingen skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd ut fra det som er forventet på det tidspunkt vurderingen skjer på, og ikke hva som forventes av eleven ved endt opplæring.

Vurderingen er på dette tidspunktet da enten knyttet direkte til kompetansemålene eller til læringsmålene.

Sluttvurdering

"standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget", jf. forskrift til opplæringsloven § 3-18.

Standpunktkarakteren skal vise den samlede kompetansen eleven har i faget. det er den karakteren som gis som sluttvurdering ved avslutning av opplæringen i et fag, og den skal føres på vitnemålet.

Standpunktkarakteren skal ikke være et gjennomsnitt av karakterer som har blitt gitt underveis, men det skal være en sammenheng mellom underveisvurderingen og sluttvurderingen.

Sluttvurderingen må ta utgangspunkt i et så bredt vurderingsgrunnlag som mulig. Standpunktkarakteren skal ikke påvirkes av orden eller arbeidsinnsats.

Elevene skal ha én standpunktkarakter både etter 10. trinn (nivå 1) og etter Vg2 (nivå 1 eller nivå 2). Elevene kan bli trukket til muntlig eksamen etter 10. trinn, og til skriftlig og/eller muntlig eksamen etter vg2. muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt, skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt.

Last ned Utdanningsdirektoratets sluttvurderingsmatrise i vurderingsveiledningen fra eksamen i fremmedspråk. Du kan søke opp eksamensveiledninger på finn eksamensoppgaver-siden

Les mer om vurderingspraksis

Grunnskole

Nivå I: Turistbrosjyre

Det overordnede målet med dette undervisningsopplegget er at elevene skal øve seg på læringsstrategier i forbindelse med lesing av autentiske tekster og skriftlig produksjon. Elevene skal bruke Internett som kilde og lage en turistbrosjyre fra en selvvalgt by i språkområdet.

Undervisningsopplegget viser eksempel på hvordan egenvurdering kombinert med læringsfremmende tilbakemeldinger fra læreren kan bidra til økt læringsutbytte for eleven.

Forutsetninger for gjennomføring av undervisningsopplegget:

 • Eleven vet hvordan de henviser til kilder
 • Elevene kjenner til lese- og skrivestrategier
Kompetansemål og læringsmål for Nivå I
KompetansemålLæringsmål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva elevene skal kunne:
Språklig: bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

søker etter informasjon på Internett 

henvise til kilder 

bruke ordbøker

Kommunikasjon:finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangerebruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet

bruke hensiktsmessige lesestrategier for å forstå hovedinnholdet i en autentisk tekst 

bruke hensiktsmessige skrivestrategier og skrive enkle setninger til bildene
Språk, kultur og samfunn: gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur skrive sin mening om byen
Grunnleggende ferdigheter

Skrive: skrive teksten i brosjyren

Lese: forstå den viktigste informasjonen i en autentisk tekst

Regne: bruke tallstørrelser i presentasjonen

Digitalt: søke på Internett og kunne bruke digitale ordbøker

Læringsressurser
 • Analoge/digitale ordbøker
 • Internett, tilpassede og autentiske tekster.

I dette undervisningsopplegget brukes nettsider som kilde for autentiske tekster. Læreplanen på nivå I sier at det også kan brukes autentiske tekster som er tilpasset elevens nivå.

Læringsaktiviteter
 1. Elevene velger seg en by i språkområdet og søker på Internett etter informasjon og bilder. De kan finne ut hvor i landet byen ligger, hvor mange mennesker som bor der, hva byen er kjent for, severdigheter og lignende.
 2. Elevene velger ut bilder og informasjon de vil bruke og lager en setning eller to til hvert bilde.
 3. Bilder og informasjon samles i en turistbrosjyre.
 4. Eleven henviser til kilder som er brukt.
Vurdering
Dette må jeg lære for å nå læringsmålene:Jeg kan dette litt (dato)Jeg kan dette godt (dato)
Søke på nettet    
henvise til kilder    
forstå det aller viktigste innholdet av en tekst, selv om det er mange ord og utrykk jeg ikke forstår.    
ord og utrykk for å beskrive bilder fra en by på en enkel måte    
kunne sette sammen ord til enkle setninger    
fortelle hvorfor jeg liker byen    
Eksempel på framovermeldinger

Læreren kan vurdere produktet både med og uten karakter. Hvis undervisningsopplegget brukes på et tidspunkt i opplæringen der eleven for eksempel kun får vist ferdigheter som å søke på nettet, er det lite hensiktsmessig å vurdere det med noe annet enn læringsfremmede tilbakemeldinger.

Læringsfremmende tilbakemeldinger er like viktig på alle tidspunkt i opplæringen.

Eksempel på læringsfremmende tilbakemeldinger:
Dette mestrer du godt:

Søke etter informasjon på nettet: Du viser at du kan velge ut spesielt relevant informasjon og bruke denne informasjonen hensiktsmessig.  

Forstå hovedinnholdet i en autentisk tekst: Du tar med den viktigste informasjonen fra den autentiske teksten. 

Skrive relevant informasjon til bildene ved hjelp av stikkord.
Dette mestrer du ikke fullt så godt:

Bruke ordbøker: Du finner noe informasjon i ordboken. 

Henvise til kilder: Du må ha med hele adressen.
Hva bør du gjøre for å bli besdre i faget:

Bruke ordbøker: Du må forstå informasjon ordboken kan gi deg.

Hva står forkortelsene for?

Hvordan kan du dra nytte av eksemplene i ordboken? 

Lage setninger: Sette sammen ord til setninger for å lage en enkel tekst på målspråket.
Progresjon

Brosjyren kan også brukes som forberedelse til en muntlig presentasjon. 

Opplegget kan tilpasses Nivå II ved at mengden og vanskelighetsgraden av tekstproduksjonen økes og at brosjyren utvides og presentasjonen gjøres lenger.

Tilpasset opplæring

Opplegget kan brukes ganske tidlig i opplæringen ved at elevene lager en enkel brosjyre. Elevene kan bygge videre på brosjyren etter hvert ved for eksempel å øke mengden med tekst.

På den måten kan de komme inn på landets historie, geografi og samfunnsforhold fra hovedområdet Språk, kultur og samfunn, eventuelt også kompetansemål fra andre fag.

Undervisningsopplegget kan tilpasses både den enkelte elev og forskjellige faser i opplæringen gjennom differensierte læringsmål, som for eksempel å skrive teksten på norsk, eller bare bruke stikkord eller enkle setninger på målspråket for å beskrive bildene.

Både lærer og elev bør få mulighet til å justere nivå og opplegg underveis. Dette gjøres best ved refleksjon rundt egenvurderingen og kontinuerlig tilbakemelding fra lærer.

 

Nivå I: Muntlig presentasjon

Elevene holder en muntlig presentasjon for en eller flere medelever. Tema og form kan variere. Etter tilbakemelding fra medelever kan eleven holde presentasjonen på nytt for å vise at den har blitt bedre ved hjelp av tilbakemeldingene.

Læreren vurderer etter de samme kjennetegnene på måloppnåelse. I undervisningsopplegget er det eksempel på grupper av kompetansemål.

Grupper av kompetansemål:

I dette undervisningsopplegget er kompetansemålene kategorisert i to grupper, a) muntlig produksjon og b) innhold, for at det skal tilsvare elevproduktet bedre.

Kompetansemålene er hentet fra alle hovedområdene: Språklæring (S) Kommunikasjon (K) Språk, kultur og samfunn (SKS)

Kompetansemål

Merk: Her er kompetansemålene gruppert annerledes enn i læreplanen.

Gruppe: Muntlig produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • presentere ulike emner muntlig (K)
 • kommunisere med forståelig uttale (K)
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner (K)
 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding (K)
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler i språklæringen (S)
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet (SKS)
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur (SKS)
Gruppe: Innhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler i språklæringen (S)
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet (SKS)
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur (SKS)
Læringsaktiviteter

A. Elevene holder en muntlig presentasjon for en eller flere medelever. Tema og form kan variere.

B. Medeleven(e) gir tilbakemelding med utgangspunkt i matrisen med kjennetegn på måloppnåelse (se nedenfor).

C. Etter tilbakemelding fra medelev kan eleven holde presentasjonen på nytt for å vise at den er forbedret. Denne gang gjøres det for lærer og eventuelt resten av gruppen.

D. Eleven får tilbakemelding fra læreren med utgangspunkt i matrisen med kjennetegn på måloppnåelse (se nedenfor).

En muntlig presentasjon kan støttes av f.eks. digital presentasjon eller dramatisering (intervju, være guide, spille nyhetsoppleser, holde en tale). Kriteriene for den muntlige presentasjonen er uavhengig av hva presentasjonsformen støttes av.

Vurdering

Elevens helhetlige, muntlige kompetanse skal vurderes. En elev kan på ett av kriteriene (for eksempel bruke språkets grunnleggende strukturer) vise lav grad av måloppnåelse, og på de andre kriteriene vise høy grad av måloppnåelse.

Kjennetegn på måloppnåelse med grupper av kompetansemål:

Kompetansemål2 Eleven kan5 og 6 Eleven kan
Muntlig produksjon

lese opp fra manus, eller presentasjonen er helt tekstavhengig 

presentere temaet muntlig og henvender seg delvis til mottaker 

av og til bruke forståelig uttale 

bruke et svært enkelt ordforråd 

snakke med enkeltord og/eller korte setninger

snakke fritt i forhold til eventuell skriftlig støttetekst 

se på tilhørerne under presentasjonen og snakke i passe tempo 

snakke med god flyt 

snakke med forståelig uttale 

snakke med relevant og variert ordforråd 

bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding 

vekke oppmerksomhet og interesse hos tilhøreren
 Innhold

bruke noen relevante kilder 

oppgi kildeliste 

si noe om emnet på målspråket 

si noe om språkområdets geografiske og kulturelle forhold

bruke kilder selvstendig  

spore kilder 

snakke utfyllende om emnet på målspråket 

vise god kunnskap om geografiske og kulturelle forhold i språkområdet
Tilpasset opplæring

Elevene setter seg individuelle læringsmål og vurderer i hvilken grad de har nådd målene.

Les mer om tilpasset opplæring

Nivå I: Tall i praksis

Dette undervisningsopplegget viser eksempler på hvordan man kan øve på tall i praktiske situasjoner. Elevene vurderer seg selv i form av logg og egenvurderingsskjema.

Forutsetninger for gjennomføring av undervisningsopplegget:

Lærer bør kjenne til verktøy som tankekart og VØSL-skjema.

Kompetansemål og læringsmål for nivå I
KompetansemålLæringsmål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
Språklæring: beskrive og vurdere egen framgang med å lære det nye språket formulere egne læringsmål
Kommunikasjon:forstå og bruke tall i praktiske situasjoner kommunisere med forståelig uttale

lese og lytte til tall på målspråket 

anvende tall og tallsystemet i hverdagslige situasjoner som for eksempel å oppfatte eller selv uttrykke adresser, klokkeslett, dato og priser 

bruke og oppfatte språkets lyder
Grunnleggende ferdigheter

Skrive : bruke tallene i skriftlige situasjoner

Muntlig: bruke tallene i muntlige situasjoner

Lese: lese og forstå tall- og mengdeinformasjon på målspråket

Regne: regne med tallene (f.eks. omregninger)

Læringsressurser

Tankekartdiagram og VØSL-skjema

Læringsaktiviteter

Hvor, når og hvordan bruker man tall i praktiske situasjoner?

A. Idémyldring: I hvilke situasjoner har vi bruk for tall? Eksempler som kan dukke opp er: i butikken, å spørre om priser, å spørre noen hva klokka er, fly- eller togtider, i banken, hotell, restaurant, alder, å utveksle telefonnummer osv. Idémyldringen kan for eksempel gjennomføres ved hjelp av tankekart.

B. Elevene lager eksempler på læringsmål med utgangspunkt i situasjonen. "Hva må jeg kunne for å bruke tall i praktiske situasjoner?", "Hva må jeg lære?". VØSL-skjema kan brukes til å strukturere elevenes forkunnskaper og læringsmål:

 V (vet- eller tror jeg vet)Ø (ønsker å lære)S (slik vil jeg lære det)L (har jeg lært)
Elev 1        
Elev 2        

C. Elevene øver på ferdighetene gjennom læringsaktiviteter som er knyttet til korte praktiske språksituasjoner, og gjerne via simuleringer (jfr. idémyldringen).

Vurdering

Undervisningsopplegget viser eksempel på konkret læringsarbeid tidlig i opplæringen. Elevene bør få kontinuerlig læringsfremmende tilbakemelding fra lærer og/eller medelever der man vurderer forståelse og bruk av tallene. 

Eksempler på bruk av egenvurderingsskjema

LæringsmålPå god veiKan
Forstå tallene i situasjonen    
Bruke tallene i situasjonen    
Uttale tallene med forståelig uttale    
Elevene fyller selv inn situasjoner der de har øvd på tallene (læringsmålene de mestrer):
 Jeg kan dette litt (dato)Jeg kan dette godt (dato)
Jeg kan forstå tallene på målspråket     
Jeg kan bruke tallene i dagligdagse situasjoner, for eksempel: Jeg kan fortelle hva klokka er. Jeg kan antall, mengde og priser. Jeg kan regne med valuta    
Jeg kan uttale tall forståelig    

Egenvurdering i form av logg:

Beskriv arbeidet

Hva fikk jeg til? 

Hva var vanskelig? 

Hvordan kan jeg forbedre meg til neste gang? 

Mål til neste gang: 

 

Progresjon

Elevene kan starte med enkle situasjoner som å lese og forstå tall på målspråket (for eksempel alder, telefonnummer, klokka). Etter hvert kan de lære ordenstallene slik at de kan kommunisere om for eksempel rekkefølger og datoer.

Når elevene kan forstå og bruke tallene i situasjoner der tallene opptrer som hovedelement, bør tallene brukes i mer komplekse, praktiske situasjoner som for eksempel butikk- eller restaurantbesøk.

Et av undervisningsoppleggene i veiledningen viser eksempel på et rollespill der bruk av tall står sentralt. Se undervisningsopplegget Rollespill "På restaurant".

Tilpasset opplæring

Elevene får tilpasset opplæring ved at de setter seg egne læringsmål og vurderer i hvilken grad de har nådd målene.

Nivå I + II: Rollespill "På restaurant"

Dette undervisningsopplegget gir eksempel på hvordan elevene kan bruke kunnskaper og ferdigheter til å vise kompetanse i fremmedspråket.

Elevene skal simulere et restaurantbesøk og øve seg på spontan samtale på målspråket ved hjelp av rollespillkort.

For å vurdere seg selv, bruker eleven egenvurderingsskjema der konkrete læringsmål er listet opp. Læreren vurderer elevens kompetanse på bakgrunn av kjennetegn på måloppnåelse definert ut fra kompetansemålene i læreplanen.

Kompetansemål og læringsmål for nivå II
KompetansemålLæringsmål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
Språklæring: beskrive og vurdere egen framgang med å lære det nye språketsette seg læringsmål og se om disse er nådd beskrive og vurdere egne strategier for muntlig samhandling
Kommunikasjon:kommunisere med god uttale og intonasjon tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjons-situasjoner delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner

uttale målspråkets lyder riktig 

skille mellom bekreftende og spørrende utsagn (intonasjon) 

forstå og selv uttrykke høflighet på målspråket

ord og uttrykk som er nyttige når man er på restaurant 

uttrykke og begrunne synspunkt om et tema og gi uttrykk for egne meninger, følelser og holdninger 

holde en samtale i gang

Språk, kultur og samfunn: drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner og levemåter i språkområdet og i Norge sammenligne og reflektere rundt ulike mattradisjoner i områder der språket brukes og i Norge
Grunnleggende ferdigheter

Skrive: lage restaurantmeny

Muntlig: ha muntlig samhandling formelt og uformelt

Lese: finne informasjon om ulike mattradisjoner fra områder der språket brukes

Regne: øve på omregning av valuta

Digitalt: finne websider på internett fra restauranter og mattradisjoner i språkområdet

Læringsressurser

Analoge/digitale ordbøker

Matportal, hjemmesidene til en eller flere restauranter

Rollekort

Læringsaktiviteter
 1. Elevene undersøker hvilke matretter som er typiske i språkområdet og lager meny med priser.
 2. Elevene jobber sammen i grupper på tre og tre der én er kelner og to er restaurantgjester.
 3. Elevene får utdelt rollekort.
 4. Alle som er person A (se rollekort) går sammen i grupper. Alle B går sammen, og alle C går sammen. Elevene har idemyldring på innhold fra kortene og jobber med ord og uttrykk de tror de vil få bruk for.
 5. Underveisvurdering (”Hva må jeg lære meg for å nå målet”)
 6. Elevene lager individuelle læringsmål ut fra idemyldringen.
 7. Rollespillet settes i gang. (A, B og C skal ikke se hverandres kort, og de har ikke med seg notater.)

Vurdering

Egenvurdering

Elevene blir vurdert underveis i prosessen. I dette eksemplet brukes egenvurderingsskjema hvor eleven skal krysse av i hvilken grad han eller hun mestrer læringsmålene.

Dette må jeg lære for å nå læringsmålene:Jeg kan dette litt (dato)Jeg kan dette godt (dato)
Kunne ord og uttrykk som er nyttige når man er på restaurant:
 • be om et bord for to
 • bestille fire ting jeg liker fra menyen
 • be om regningen
 • spørre om hva noe koster
 • spørre hvor toalettet er
 • oppfatte når noen svarer meg
 •    
  Uttrykke høflighet på målspråket:kunne forskjell på dis- og dusform    
  Formidle kunnskap om mattradisjoner i språkområdet:kunne navn på 5-10 retter i språkområdet og hva de inneholder    
  Bruke strategier for muntlig samhandling:
 • bruke ikke-verbalt språk
 • finne alternative ord
 • kombinere et ord med et annet
 • stille spørsmål om noe er uklart
 • rette meg selv
 •    
  Kunne holde en samtale i gang:
 • uttrykke meg uten å måtte lete etter ord for ofte
 • kunne avslutte en samtale
 • unngå grammatiske feil som fører til at kommunikasjonen bryter sammen
 • strukturere budskapet mitt
 •    
  Kjennetegn på måloppnåelse (med karakter)

  Denne matrisen kan brukes til både underveis- og sluttvurdering.

  Fet tekst er kjennetegn på måloppnåelse knyttet opp mot kompetansemål.

  Teksten i kursiv er kjennetegn på måloppnåelse knyttet opp mot læringsmål.

  Kompetansemål2 - Eleven kan3 og 4 - Eleven kan5 og 6 - Eleven kan
  Språklæring
  beskrive og vurdere egen framgang med å lære det nye språket

  enkelt beskrive egen framgang med å lære det nye språket: 

  forstå innholdet i læringsmålene 

  si noe om strategier for muntlig samhandling

  vise noe innsikt i egen framgang med å lære det nye språket 

  sette seg enkle læringsmål og i noen grad se om disse er nådd 

  beskrive egne strategier for muntlig samhandling

  vurdere og beskrive egen framgang med å lære det nye språket 

  sette seg læringsmål og se om disse er nådd 

  beskrive og vurdere egne strategier for muntlig samhandling
  Kommunikasjon
  kommunisere med god uttale og intonasjon

  for det meste kommunisere med forståelig uttale 

  uttale noen av målspråkets lyder

  kommunisere med ganske god uttale og intonasjon i situasjoner der det er nødvendig for forståelsen (krav om intonasjon vil variere sterkt i ulike språk)  

  uttale de fleste av målspråkets lyder riktig

  kommunisere med god uttale og intonasjon 

  uttale målspråkets lyder riktig og skille mellom bekreftende og spørrende utsagn (intonasjon)
  tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjons-situasjoner

  til en viss grad tilpasse språkbruken til noen vanlige kommunikasjons –situasjoner 

  bruke noen få høflighetsfraser

  tilpasse språkbruken til vanlige kommunikasjons –situasjoner 

  forstå og bruke noen høflighetsfraser

  tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjons –situasjoner 

  forstå og bruke høflighetsfraser på en nyansert måte
  delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner

  delta i spontane samtaler om et tema eller emne 

  noen ord som er nyttige når man er på restaurant 

  kjenne til temaet og gi uttrykk for en mening 

  av og til svare med enkeltord og /eller korte setninger

  delta i spontane samtaler om noen tema eller emner 

  noen ord og uttrykk som er nyttige når man er på restaurant 

  uttrykke synspunkt om et tema og gi uttrykk for egne meninger 

  delta i en samtale

  delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner 

  ord og uttrykk som er nyttige når man er på restaurant 

  uttrykke og begrunne synspunkt om et tema og gi uttrykk for egne meninger, følelser og holdninger 

  holde en samtale i gang

  Språk, kultur og samfunn
  Drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

  noe om dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet 

  si litt om noen mattradisjoner

  sammenligne sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge 

  sammenligne mattradisjoner

  drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge 

  sammenligne og reflektere rundt ulike mattradisjoner i Norge og områder der språket brukes

   

  Tilpasset opplæring

  I forberedelsesfasen bør alle elevene kunne lære noen ord og uttrykk som er nyttige når man er på restaurant.

  Noen elever vil kanskje trenge ekstra hjelp til å lage en meny. Læreren kan i så fall dele ut en oversikt over retter man finner i målspråkområdet, og elevene kan lage en meny ved å velge ut matretter fra oversikten.

  Under simuleringen kan det for noen elever være tilstrekkelig å jobbe med deler av restaurantbesøket, for eksempel begrense simuleringen til enten å bestille mat / ta imot bestilling eller å betale regningen / ta betaling for regningen.

  For noen elever vil det også være riktig å åpne for bruk av stikkord. Tilpasset opplæring blir også gjennomført gjennom elevenes valg av læringsmål.

  Nivå I + II: Fra tankekart til tekst

  Gjennom prosessorientert skriving kan elevene øve på å forbedre sine egne skriftlige ferdigheter ved hjelp av ulike læringsstrategier.

  Underveisvurderingen blir gitt i form av at elevene vurderer hverandre (hverandrevurdering) mens de bearbeider teksten. Det gis eksempel på kjennetegn på måloppnåelse for sluttproduktet, som i dette opplegget er et leserinnlegg. Det er også vist eksempler på egenvurderingsskjema.

  Opplegget forutsetter at elevene:

  • har lest ett (eller flere) leserinnlegg på målspråket 
  • øver på bruk av tankekart 
  • får innføring i skrivestrategier: prosessorientert skriving og bruk av skriverammer
  Kompetansemål og læringsmål for nivå I
  KompetansemålLæringsmål
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
  Språklæring:beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

  gi tilbakemeldinger på andres tekster i samarbeid med andre 

  oppsummere andres tilbakemeldinger fra lærer og medelever, lage en plan for hvordan skriveprosessen kan forbedres og gjøre eventuelle endringer
  Kommunikasjon:bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

  bruke tankekart for å lage en disposisjon til en tekst 

  bruke skriveramme for å skrive ut teksten 

  skrive ett eller to avsnitt til et leserinnlegg 

  formulere setninger om et tema
  Kompetansemål og læringsmål for nivå II
  KompetansemålLæringsmål
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
  Språklæring:beskrive og vurdere egen framgang med å lære det nye språket utnytte erfaringer med språklæring for å videreutvikle sin flerspråklighet

  vurdere skriveprosessen 

  identifisere andre tekster av liknende karakter, sammenlikne og legge en klar plan for forbedring for sin egen tekst
  Kommunikasjon:velge og bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner

  velge og bruke skrivestrategier målrettet for å forbedre teksten 

  bruke skriverammer, tankekart etc. og se at det er muligheter for å forbedre teksten ved å bruke slike hjelpemidler 

  bruke et autentisk leserinnlegg som mal for eget skriftlig arbeid 

  skrive tekst som er velorganisert og med god bruk av avsnitt 

  bruke argumentasjon, form, stil og lignende som passer leserinnlegg 

  uttrykke egne meninger og begrunne dem 

  bruke ord som overbeviser
  Grunnleggende ferdigheter

  Skrive: Elevene skriver (deler av) et leserbrev

  Læringsressurser
  • Leserinnlegg fra en avis eller et ukeblad
  • Ordbøker på papir og digitale ordbøker
  • Skriveramme for leserinnlegg
  Læringsaktiviteter
  • Elevene får et tema
  • Elevene lager tankekart om temaet
  • Elevene sammenligner tankekartene og utveksler ord og uttrykk
  • Elevene skriver en tekst ut fra tankekartet ved hjelp av skriverammen
   • Nivå l: ett eller to avsnitt
   • Nivå II: en hel tekst
   • Elevene gir hverandre tilbakemelding på teksten underveis
  Vurdering

  Underveisvurdering (hverandrevurdering)

  Eksempel 1

  I dette undervisningsopplegget blir underveisvurdering gitt av medelever gjennom prosessorientert skriving. Vurderingskriteriene er læringsmål som elevene og/eller lærer har konkretisert.

  Dette responsskjemaet er et eksempel på tilbakemeldinger med utgangspunkt i læringsmålene:

  Nivå I: Respons fra: A Respons fra: BDette er braDette kan bli bedre
  Du kan:
  bruke tankekart for å lage en disposisjon til en tekst Du har mange gode ideer og mange nyttige ord og uttrykk i tankekartet. Du bør strukturere tankekartet slik at det blir en bedre disposisjon, med flere "bobler".
  bruke skriveramme slik at teksten blir bygd opp etter sjangeren leserinnlegg   Da blir det lettere å lage avsnitt
  skrive korte og meningsfulle setninger Du kan skrive enkle setninger  
  Du får fram dine egne meninger om emnet og begrunner dem Du bruker gode ord/ uttrykk for å fortelle hva du mener. Men du må gi begrunnelse for meningen din.
  Eksempel 2

  Elevene kan også selv vurdere sin egen læringsprosess og beskrive de læringsmålene de mestrer:

  Jeg kanLittGodt
  velge og bruke skrivestrategier målrettet for å forbedre teksten    
  bruke skriverammer, tankekart etc. og se at det er muligheter for å forbedre teksten ved å bruke slike hjelpemidler    
  bruke et autentisk leserinnlegg som mal for eget skriftlig arbeid    
  skrive tekst som er velorganisert og med god bruk av avsnitt    
  bruke argumentasjon, form, stil etc. som passer leserinnlegg    
  uttrykke egne meninger og begrunne dem    
  bruke ord som overbeviser    
  Eksempel 3

  Elevene kan bruke Den europeiske språkpermen. I sjekklistene for Skriftlig produksjon kan punktene nedenfor være aktuelle:

  A2:

  • Jeg kan skrive enkle tekster om meg selv eller om ting jeg liker å gjøre eller er interessert i.

  B1:

  • Jeg har et godt nok ordforråd til å uttrykke meg om de fleste temaer knyttet til hverdagen min, og jeg kan bruke noen språkstrukturer og idiomatiske uttrykk.

  B2:

  • Jeg kan skrive tekster som diskuterer temaer som jeg har klare meninger om, og jeg kan argumentere for tankene mine. 
  Kjennetegn på måloppnåelse:

  Denne matrisen viser eksempel på lav grad av måloppnåelse på et leserinnlegg fra nivå II:

  bruke ord som overbeviser

  Kompetansemål2 Eleven kan
  Kommunikasjon: skrive sammenhengende tekster i ulike sjangre gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner

  kan skrive enkle setninger som delvis formidler relevant innhold 

  bruke noen relevante ord 

  vise noe sjangerforståelse 

  skrive leserinnlegg med en viss struktur 

  gi uttrykk for en eller flere meninger

   

  Progresjon

  Dette undervisningsopplegget kan brukes flere ganger med ulik vanskelighetsgrad på tekstene. Kriteriene fra skriveprosessen tas med videre til neste arbeid. Slik vil elevene kunne se konkret hva de har forbedret fra forrige skrivearbeid, og hva de må jobbe videre med.

  I oppfølging av opplegget kan elevene skrive leserinnlegget fullt ut / ferdig. På nivå II kan det være interessant å la elevene få lese et leserinnlegg på målspråket med samme tema som de har fått, og la dem diskutere innholdet muntlig på målspråket. Blant annet kan de peke på likheter og ulikheter/argumenter for eller imot.

  Tilpasset opplæring

  Elevene får tilpasset opplæring gjennom prosessorientert skriving og individuelle tilbakemeldinger fra lærer. Elevene setter seg individuelle læringsmål og vurderer i hvilken grad de har nådd målene.

  » Les mer om tilpasset opplæring

  Nivå I + II: Lytte til tekst

  Elevene skal høre en lyttetekst på målspråket og øve på å bruke ulike lyttestrategier. Ved hjelp av egenvurdering øves elevene i å finne hensiktsmessige lyttestrategier. Det vises også eksempel på kjennetegn på måloppnåelse for ett av kompetansemålene.

  Kompetansemål og læringsmål for nivå II

  KompetansemålLæringsmål
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
  Kommunikasjon: finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangerebruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet

  finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere (her kan man lage læringsmål i forhold til teksten elevene skal lytte til) 

  bruke lyttestrategier tilpasset formålet
  Grunnleggende ferdigheter

  Muntlig: lytte til en tekst på målspråket

  Lese: lese tilleggsmateriell, som overskrift og ingress, knyttet til lytteteksten

  Læringsressurser
  Læringsaktiviteter

  A. Læreren diskuterer lyttestrategier med elevene. Eksempler på lyttestrategier er at elevene

  • fokuserer på det de forstår, og ut ifra dette forsøker å forstå hovedinnholdet i teksten
  • forsøker å forstå enkelte element:
   • skrive ned ord/uttrykk
   • lytte etter transparente ord
   • lytte etter navn på steder eller personer
   • legge merke til tall
  • gjetter

  B. Introduksjon av lyttetekstens tema. Aktivisering av elevenes forkunnskaper.

  C. Elevene blir informert om praktiske ting som for eksempel om hvorvidt de får bruke pause, repetisjoner eller utdelt oppgaver på forhånd.

  D. Elevene hører lytteteksten og svarer på eventuelle oppgaver.

  E. Kartlegging: I hvilken grad har elevene funnet relevante opplysninger og forstått hovedinnholdet i teksten? Elevene bør få mulighet til å svare på norsk siden de skal testes i hvorvidt de har funnet relevante opplysninger og forstått hovedinnholdet i en tekst.

  Det er lytteferdigheten som skal vurderes, ikke om informasjonen kan formidles videre på målspråket.

  Vurdering
  Egenvurdering

  Det er vanskelig for læreren å vurdere bruk av læringsstrategier hos elevene siden dette er "verktøy" elevene bruker for å erverve seg kunnskap. Det dreier seg ikke om et konkret produkt som skal vurderes, men derimot om en prosess. Derfor er det mest hensiktsmessig med egenvurdering.

  Når elevene skal vurdere bruk av lyttestrategier, kan de svare på spørsmål som:

  Hvilke lyttestrategier brukte jeg?                                                        
  Hvilke lyttestrategier var det hensiktsmessige å bruke?  
  Hvorfor fungerte lyttestrategiene bra?  
  Hva vil jeg endre til neste gang?  

   

  Kjennetegn på måloppnåelse

  Denne matrisen viser ett av elementene som ofte brukes til lokalgitt muntlig eksamen:

  Kompetansemål2 Eleven kan5 og 6 Eleven kan
  finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere vise noe forståelse av lytteprøven ved å kunne si litt om hva den handler om vise meget god forståelse ved å kunne formidle både hovedinnhold, detaljer og nyanser

   

  Progresjon

  I dette undervisningsopplegget vises eksempel på læringsaktiviteter som bør gjentas gjennom hele språkopplæringen. Det overordnende målet er at eleven skal utvikle gode lyttestrategier og finne ut hvilke strategier som egner seg til ulike tekster. Denne kompetansen utvikles best ved å lytte til stadig mer krevende tekster i ulike sjangere.

  Tilpasset opplæring

  Undervisningsopplegget kan tilpasses på ulike måter (se læringsaktiviteter):

  • antall lyttestrategier og hjelp til å bruke den eller dem som er mest hensiktsmessig/hensiktsmessige ut fra lyttetekstens tema og innhold
  • lyttetekstens vanskelighetsgrad
  • antall pauser og repetisjoner 
  • oppgavens vanskelighetsgrad

   

  Nivå I + II: Ordlæring

  I dette undervisningsopplegget øver elevene på nye ord. Læringsaktiviteten er nyttig ved starten av et nytt tema. Målet er at elevene blir i stand til å bruke ordene de lærer i en sammenheng.

  Opplegget inneholder eksempel på bruk av utfyllingsoppgaver som tester elevenes evne til å anvende ordene i praktiske situasjoner.

  Kompetansemål og læringsmål for nivå I
  KompetansemålLæringsmål
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
  Kommunikasjon: forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner ord og faste uttrykk knyttet til et tema
  Kompetansemål og læringsmål for nivå II
  Kompetansemål Læringsmål
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Eksempler på hva eleven skal kunne:
  Kommunikasjon: bruke ord, setningsoppbygging og tekstbindingsformer målrettet og variert bruke ord, fraser og faste uttrykk knyttet til et tema
  Læringsressurser

  Dette varierer avhengig av læringsaktivitet. Se under.

  Læringsaktiviteter

  I noen av eksemplene nedenfor er det en forutsetning at det foreligger en liste over nyttige ord og uttrykk innenfor et bestemt tema. Listen kan enten være gloser til en tekst eller resultat av en idemyldring.

  Både i lærebøker og på nettsider finnes det lister som kan være til god hjelp. Det er også viktig at elevene er med på å plukke ut ord de selv vil lære og som de mener vil være nyttige.

  Ordene danner utgangspunkt for ulike aktiviteter som har til hensikt å hjelpe eleven med å forstå, bruke, uttale og huske ordene, for eksempel:

  1. Memory: Lag et sett med kort hvor to og to kort har like ord. Målet er å trekke like par. Elevene spiller i små grupper. Kortene ligger med den blanke siden opp. Man bør kunne oversette eller forklare ordet før man får stikket.
  2. Ordjakt: Elevene skal finne flest mulig ord innenfor et bestemt tema på kortest mulig tid.
  3. Glosekonkurranse: Klassen deles i grupper. Utgangspunktet er en felles tekst som er lest eller gjennomgått på forhånd. Læreren plukker ut sentrale ord og uttrykk i teksten og sier dem på norsk. Hver gruppe får diskutere sammen for å finne det rette svaret og deretter sende en representant opp på tavla. Riktig svar gir ett poeng. For å sikre at alle elevene deltar, må gruppen velge ny elev hver gang.
  4. Glosebingo: Ta utgangspunkt i en gloseliste innenfor et bestemt tema. Elevene lager et rutenett på et ark med for eksempel 3X3 ruter. De skal velge sine egne gloser fra gloselisten og skrive et ord på norsk i hver rute og deretter bytte ark med en medelev. Læreren leser opp ord fra gloselisten på norsk. Dersom ordet står på elevenes ark, oversetter de ordet til målspråket. Den eleven som først har oversatt alle ordene sine, roper "Bingo!".
  5. Hvem er jeg?: Elevene deles inn i små grupper (3-4 elever i hver gruppe). Alle elevene skriver et ord tilknyttet temaet på hver sin gule lapp og legger dem i en bunke. Elevene trekker hver sin lapp. Uten å se på teksten skal spillerne klistre lappen i pannen slik at teksten er synlig for de andre på gruppen. Hver elev får for eksempel ett minutt til å stille spørsmål for å finne ut hvilket ord som står skrevet på lappen. Det er bare lov å stille ja- / nei-spørsmål på målspråket (Er det et politisk parti? /Er det en person? Er det et substantiv? /Er det et adjektiv?) Hvis eleven gjetter riktig før tiden går ut, kan han trekke et nytt kort og fortsette å stille spørsmål til tiden er ute.
  6. Kryssord: Både elever og lærer kan lage kryssord.
  7. Ord til bilde: Ta utgangspunkt i et bilde tilknyttet et tema. Aktiviteten kan gjøres i grupper eller individuelt. Den gruppen eller eleven som finner flest ord på målspråket for å beskrive bildet, har vunnet.
  8. Beskrive og tegne et bilde: Elev A beskriver et bilde, og elev B tegner bildet etter beskrivelsen. Målet er at de to bildene blir så like som mulig.
  Vurdering

  Både egenvurdering og hverandrevurdering egner seg godt som vurderingsform på dette undervisningsopplegget.

  De ulike læringsaktivitetene er eksempler på hvordan elevene kan øve ferdigheter. Vurdering av elevenes ordforråd kan foregå på flere måter.

  Det kan være hensiktsmessig å teste i hvilken grad elevene husker ordene de har arbeidet med.

  Utfyllingsoppgaver er en enkel måte å vurdere elevenes ordforråd på innenfor et gitt tema. Elevene kan selv gjøre om en tekst til utfyllingsoppgave ved å fjerne aktuelle ord. Eventuelt kan man finne en annen tekst som inneholder (mange av) de samme ordene.

  Ved å gi en gjennomgått tekst som utfyllingsoppgave en uke etter kan man få en oversikt over hvor mange av ordene elevene klarer å hente fram fra hukommelsen. Elevene kan selv lage flervalgsoppgaver (multiple choice) til hverandre. Læringsplattformer har ofte mange muligheter.

  Progresjon

  En annen oppgave kan være å skrive en fritekst hvor flest mulig ord fra en liste skal være med. Det kan være fra helt enkle setninger til en kompleks tekst. Undervisningsopplegget egner seg godt som innledning til et tema.

  Flere av undervisningsoppleggene i denne veiledningen forutsetter at elevene kan bruke ord og uttrykk knyttet til temaet målrettet og variert.

  Tilpasset opplæring

  Målet er at alle elevene kan bruke noen sentrale ord i praktiske situasjoner selv om mengden ord vil variere fra elev til elev. I noen sammenhenger kan det være motiverende at elevene er med på å velge ut ordene de vil lære.

  Elevene bør kjenne til ulike måter å lære ord på slik eksemplene under læringsaktivitet viser og få mulighet til å være med og velge læringsaktivitet

  Videregående skole

  Nivå I + II: Innføring i lesestrategier

  Ved å bruke enklere tekster kan undervisningsopplegget tilpasses til nivå I.

  Undervisningsopplegget inneholder eksempler på aktiviteter som øver lesestrategier. Dette opplegget har film som tema, men andre tema fra språk, kultur og samfunn kan selvfølgelig også brukes.

  Eleven vurderer selv leseforståelsen underveis og bruker Språkpermen til en bevisstgjøring av egne lesestrategier. Undervisningsopplegget inneholder også eksempler på tester av leseforståelse.

  Kompetansemål og læringsmål for nivå II
  KompetansemålLæringsmål
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
  Språklæring: utnytte erfaringer med språklæring for å videreutvikle sin flerspråklighet beskrive og vurdere egen framgang med å lære det nye språket

  benytte lesestrategier som jeg har brukt på andre språk, og som har hjulpet meg 

  gjenkjenne ord og uttrykk fra engelsk eller andre språk jeg har lært 

  forstå sammenhengen i en tekst selv om jeg ikke forstår alle ordene 

  bruke bilder og overskrifter til å finne ut hva teksten dreier seg om 

  beskrive framgangen med egen språklæring i for eksempel en logg eller samtale med lærer 

  diskutere med medelever hvilke lesestrategier som er hensiktsmessige å bruke for å løse ulike oppgaver
  Kommunikasjon: forstå innholdet i skriftlige og muntlige tekster i ulike sjangere velge og bruke lytte-,   tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger

  lese for å finne relevant informasjon (skanning) 

  lese for å få oversikt over innholdet (oversiktslesing) 

  lese for å forstå innhold, detaljer og nyanser (dybdelesing) 

  lese "mellom linjene" for å fange opp hva som formidles (fortolkning)
  Grunnleggende ferdigheter

  Lese: skanne, skumlese, dybdelese og lese mellom linjene

  Læringsressurser

  Velg, gjerne i samråd med elevene, en film hvor det er sannsynlig at tekster om filmen finnes lett tilgjengelig.

  Finn ulike tekster som dreier seg om filmen på ulike måter; kinoplakat, kinoannonse, kinoanmeldelse, blogger om filmen og utdrag fra filmmanus.

  Læringsaktiviteter

  A. Aktiviteten kan innledes med en kort diskusjon av ulike lesestrategier og når de brukes.

  Elevene diskuterer i par eller plenum spørsmål som:

  • Hvorfor leser vi?
  • Hvilke ulike måter kan vi lese en tekst på?
  • Hva er det viktigste når du vil finne informasjon? Er det å finne ut hva teksten handler om, å forstå og huske innholdet i teksten, å tolke den eller å forstå budskapet?

  Diskuter med elevene ulike måter å lese en tekst på avhengig av sjanger og formål.

  B. Elevene leser en tekst.

  1. Skanning – lese for å finne relevant informasjon i en tekst

  Elevene får en tekst hvor de raskt skal søke etter informasjon. Elevene skal markere ordene de forstår. Oppgaven bør tidsavgrenses til 1–2 minutter.

  Eksempel på test av leseforståelse:
  Å lese en kinoannonse i en avis
  Spørsmål:                             Svar                                         
  Når går filmen?  
  Hvor går filmen?  
  Hvor lenge varer filmen?  
  Hva koster billetten?  
  Eksempel på test av leseforståelse:
  Å lese en kinoplakat
  Spørsmål:                             Svar                                         
  Hvem har regissert filmen?  
  Hvem har hovedrollen?  
  Hvem har skrevet manus?  
  Hvem har laget musikken?  
  2.    Oversiktslesing (skumlesing) – lese for å skaffe seg oversikt over innholdet i en tekst

  Oppgaven tidsavgrenses (5-7 minutter) fordi elevene skal lese raskt gjennom en eller flere filmanmeldelser for å finne ut hva filmen handler om.

  De bør oppfordres til å ta noen notater underveis. Eleven kan for eksempel skrive nøkkelsetninger eller lage seg et tankekart.

  3.    Finlesing – lese for å forstå både innhold, detaljer og nyanser i en tekst

  Elevene leser en kort biografisk artikkel, for eksempel om manusforfatteren, en eller flere av skuespillerne eller regissøren, for å lære noe om personen/personene og måten de arbeider på.

  Aktiviteten kan gjerne være tidsavgrenset på forhånd, men elevene må få god tid til å lese gjennom flere ganger og til ta notater. Man kan også begynne med oversiktslesing av teksten før elevene går over på dybdelesing. I denne aktiviteten bør elevene få mulighet for å sjekke vokabular i ordbøker og stille spørsmål til læreren og medelever.

  Elevene kan lage et sammendrag av teksten, enten på norsk eller på målspråket, for å vise at de har forstått innholdet.

  Vurdering

  Tilbakemeldingen til elevene bør være av slik art at de ved hjelp av vurderingen blir i bedre stand til å lese tekster på forskjellige måter avhengig av sjanger og formål. Læringsaktiviteten kan avsluttes med en diskusjon av de ulike leseteknikkene elevene har prøvd ut, og hvordan de kan anvendes i andre tekster.   Læringsmålene elevene øves i, er en prosess og ikke et produkt.  Derfor er det mer hensiktsmessig med egenvurdering enn lærervurdering med karakter. Det er prosessen som skal vurderes.

  Dette kan gjøres ved å stille spørsmål som hjelper elevene til å beskrive det faglige utbyttet av lesingen, og reflektere over hvordan de kan jobbe videre for å nå læringsmålene i møte med andre tekster.

  Progresjon

  Som forslag til videre arbeid med filmen og bruk av andre ferdigheter, kan elevene velge mellom ulike aktiviteter.

  Eksempler

  • Skrive: lage en anmeldelse av filmen og legge den inn på et diskusjonsforum
  • Skrive: beskrive en av hovedpersonene
  • Skrive: utforme en dialog etter at elevene har sett en scene på nytt uten lyd og undertekst
  • Skrive: dikte fortsettelse av filmen
  • Snakke: fortelle om filmen på målspråket
  • Lese: finne opplysninger om regissøren/skuespillerne
  • Snakke: presentere foran klassen
  • Lytte: velge ut noen scener og prøve å forstå hva de forteller
  • Ordforråd: lage en liste over slangord som ble brukt i filmen
  • Ordforråd: lære uttrykk i forbindelse med å si sin mening
  Tilpasset opplæring

  Aktiviteten tilpasses ved at man velger noen tekster med ulik vanskelighetsgrad, for eksempel anmeldelse og biografi, ut fra elevens forutsetninger.

  Elevene setter seg individuelle læringsmål og vurderer i hvilken grad de har nådd målene.

  Det å lære å bruke ulike lesestrategier avhengig av tekst og situasjon bidrar til tilpasset opplæring.

  » Les mer om tilpasset opplæring

  Nivå II: Språklæring ved bruk av kilder

  Dette undervisningsopplegget har til hensikt å øve elevene i å utvikle digitale ferdigheter. De skal finne fram til autentiske tekster ved hjelp av nettbaserte kilder.

  Elevene skal trenes i å vurdere om de tekstene de finner, har relevans for de læringsmålene som er satt opp for opplegget.

  De skal også trenes i å se hvilke juridiske og etiske utfordringer som er knyttet til for eksempel Internettbruk.

  Undervisningsopplegget gir eksempel på egenvurdering.

  Forutsetning for gjennomføring av undervisningsopplegget
  • Elevene må få innføring i kildekritikk.
  • Elevene bør kjenne til lese- og skrivestrategier.
  • Elevene bør kjenne til ord og uttrykk fra temaet politikk i språkområdet. 
  KompetansemålLæringsmål
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Eksempler på hva eleven skal kunne:
  Språklæring:

  utnytte ulike kilder for autentiske tekster i egen språklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte

  øke ordforråd gjennom bruk av autentiske tekster 

  dra nytte av muntlige autentiske tekster for å forbedre uttale og intonasjon 

  få økt innsikt i målspråkets språkstrukturer gjennom autentiske tekster 

  ta hensyn til opphavsrett 

  ta hensyn til personvern 

  bearbeide kildemateriell 

  vurdere kildens relevans i forhold til språknivå 

  bruke hjelpemidler som oppslagsverk på en selvstendig måte

  Språk, kultur og samfunn:drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i språkområdet

  fortelle om en politiker 

  gi en oversikt over ulike politiske partier i målspråkområdet 

  gi oversikt over politisk historie i målspråkområdet
  Grunnleggende ferdigheter

  Skrive: skriftlig sluttprodukt som leveres i mappen

  Lese: finne informasjon i autentiske tekster

  Digitalt: velge, vurdere og bruke informasjonen riktig og hensiktsmessig

  Læringsressurser

  Internettsider

  Læringsaktiviteter

  Elevene skal skrive en tekst med utgangspunkt i et felles tema og med kilder fra nettet. Tema varierer selvsagt fra språk til språk, men ett eksempel kan være politikk i språkområdet. Elevene kan velge mellom ulike oppgaver innenfor temaet.

  1. Elevene diskuterer bruk av internett i undervisningen. Det kan de eventuelt gjøre på norsk. De diskuterer fordeler og utfordringer. Vis gjerne konkrete eksempler på internettsider med relevant tema.
  2. Avklar vurderingsform med elevene. Alle elevene skal kjenne til læringsmålene, og de skal på forhånd vite hvilke kriterier de skal vurderes etter.
  3. Elevene skal søke etter kilder, behandle innholdet og ta notater underveis.
  Vurdering

  Kompetansemålet utnytte ulike kilder for autentiske tekster i egen språklæring er et eksempel på et kompetansemål som betegner en prosess og ikke et produkt. Det vil være mer hensiktsmessig at læringsmålene blir vurdert i form av egenvurdering, gjerne hverandrevurdering.

  (Det vil for eksempel være vanskelig for en lærer å vurdere med karakter om eleven har forbedret uttalen og intonasjonen ved hjelp av autentiske kilder). 

  Eksempel på egenvurdering av hovedområdet språklæring:

  Hva lærte jeg?
  Hvilke ord lærte jeg?

   

                                                                       

  Har jeg forbedret uttale og/eller intonasjon?  
  Har jeg lært nye måter å formulere meg på?  

  Eksempel på hverandrevurdering av hovedområdet Språk, kultur og samfunn:

  "To stjerner og et ønske"
  Jeg kan fortelle om en politiker.
  Jeg kjenner til tre politiske partier i et land fra et område der språket brukes.
  Jeg må finne ut mer om det politiske systemet i språkområdet.
  Tilpasset opplæring

  Undervisningen tilpasses den enkelte elev ved at de setter sine individuelle læringsmål og vurderer i hvilken grad de har nådd målene.

  Progresjon

  En annen oppgave kan være å skrive en fritekst hvor flest mulig ord fra en liste skal være med. Det kan være fra helt enkle setninger til en kompleks tekst.

  Undervisningsopplegget egner seg godt som innledning til et tema.

  Flere av undervisningsoppleggene i denne veiledningen forutsetter at elevene kan bruke ord og uttrykk knyttet til temaet målrettet og variert.

  Fant du det du lette etter?

  0/250
  0/250

  Tusen takk for hjelpen!