Eksempel 9: Fordype seg i et faglig emne: Interdisciplinary Presentation Vg1/Vg2/YF/SF

Eksemplet passer også for voksne deltakere.

Elevene lærer å bruke engelsk på tvers av fagfelt og de velger et emne innenfor utdanningsprogrammet sitt og presenterer dette. Elevene lærer blant annet å bruke kilder og digitale verktøy kritisk og selvstendig. Eksempelet passer for både yrkesfag og studiespesialiserende.
Kompetansemål

Eleven skal kunne 

 • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
 • fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon
 • bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og varierte setningstyper i kommunikasjon

 Elevene skal fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram. Her kan det være hensiktsmessig å utelate enkelte fag som du vet er vanskelig å vise god engelskkompetanse i. Læringsmålene utarbeides sammen med elevene og tilpasses alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med læreren. Opplegget bør gjennomføres i andre halvdel av skoleåret.

Læringsmål

Siden gruppen sammen blir enige om hva som skal være hovedmålet med opplæringen, blir læringsmålene bestemt i samarbeid mellom lærer og elevene. Læringsmålene kan også variere fra elev til elev. Forslaget nedenfor inneholder muntlige og digitale ferdigheter, men hvis gruppen vektlegger andre elementer, vil læringsmålene se annerledes ut:

Jeg kan

 • informere andre om mitt valgte tema og problemstilling
 • diskutere og reflektere over ulike syn på tema og problemstilling
 • bruke forskjellige kilder for å finne informasjon og oppgi kildereferanser
 • bruke statistikk for å underbygge påstander og fakta
 • bestemme hvilken type kilder det er lurest å bruke til ulike formål
 • bruke digitale verktøy og digitale formkrav for å få fram et budskap ut fra oppgitte kriterier
 • bruke et situasjonstilpasset språk (mottakerbevissthet og fagterminologi)
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Aktivering

Elevene gjør en egenvurdering av hva de synes har vært interessant å jobbe med i løpet av året uansett fag. Her kan læreren begrense antall fag ettersom hva som er hensiktsmessig.

Idémyldring

Elevene velger ut noe de har jobbet med i ett av de andre fagene.  Det kan også være at de ønsker å utforske noe innenfor ett eller flere kompetansemål i et fag.

Utforming av oppgaven

Da oppgaven baserer seg på egeninteresse er det naturlig at denne legges frem individuelt. Presentasjonsformen bør være muntlig med eventuelle etterfølgende spørsmål. 

Læreren lager forslag til læringsmål og kriterier som elevene bidrar med å utforme videre, og sammenfatter og deler ut klare skriftlige instruksjoner. Problemstillingen og/eller tema må være innenfor ett eller flere av kompetansemålene i det valgte faget. Det er også mulig å velge flerfaglige kompetansemål i tillegg til engelsk. Noen tema kan være utfordrende å diskutere, men som derimot krever avansert fagterminologi. Dette må læreren ta hensyn til i utformingen av læringsmål og i vurderingen. Her avgrenses også hvilke(t) fag oppgaven skal begrenses til.

Utforsking og fordyping

Elevene planlegger hva de skal jobbe med. Underveis sjekker de at kriteriene dekkes (egenvurdering). 

Lærer veileder om presentasjonsoppsett, avgrensing av det området elevene skal undersøke, og elevene vurderer hvilke kilder som er hensiktsmessige. Elevene trenger veiledning i forhold til diskusjon. En god måte er å sette f.eks. ulike teorier, faglige metoder, argumenter osv. opp mot hverandre.

Produkt

Elevene lager en presentasjon. Elevene kan bruke Photostory, Prezi, PowerPoint, Presentations på Google eller lignende. Faglærer avgjør hvor lenge presentasjonen skal vare og om oppfølgingsspørsmål skal gjennomføres. 

Dersom presentasjonen holdes i klassen, kan elevene utføre hverandrevurdering basert på de forhåndsavtalte læringsmålene, og/eller de kan notere seg to ting som var bra og én ting som eleven kan gjøre bedre (two stars and a wish).

Vurdering

Etter at alle presentasjonene er ferdige setter elevene seg i grupper på 4-6 og gir de hverandre tilbakemelding på presentasjonene.

Læreren gir således både en muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding på måloppnåelse. Ofte vil elevenes hverandrevurdering underbygge lærerens vurdering. 

Utfordringen er at i noen fag vil diskusjonsdelen være mer utfordrende enn andre. Derfor trenger elevene god veiledning. Det hender at elevene velger bort et tema de er interessert i fordi de føler at temaet er vanskelig å diskutere. Her må lærer hjelpe til slik at dette ikke blir en hindring. Hensikten er at elevene velger et emne som interesserer dem innenfor utdanningsprogrammet. På den annen side krever kanskje emnet mer avansert fagterminologi enn diskusjon. Læreren må vurdere hva som vektlegges i den enkelte presentasjonen og at elevene er gjort kjent med dette tidlig.
  

Grunnleggende ferdigheter

Uansett hvilke elementer du og elevene velger å konsentrere dere om, er det flere grunnleggende ferdigheter som øves i dette eksempelet. Elevene søker etter informasjon, vurderer informasjonen de finner, og lærer å bruke kilder selvstendig og kritisk. I presentasjonen forholder elevene seg til digitale formkrav og bruker digitale ferdigheter for å få frem et budskap. Elevene bruker også forkunnskaper om tekststrukturer ved utformingen av en presentasjon. Elevene får trening i å lese og å bruke lesestrategier for å innhente informasjon. Elevene får trening i å tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon for å underbygge fakta og påstander i presentasjonen. Til slutt får elevene øvd på å bruke engelsk på tvers av fagfelt. 

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av elevenes alder, nivå og forkunnskaper. Det er gruppen sammen med lærer som bestemmer hvordan produktet skal formidles, og kjennetegn på høy måloppnåelse vil derfor variere. Kjennetegnene kan for eksempel se slik ut:

Eleven

 • har god innsikt i det valgte temaet
 • reflekterer og diskuterer modent rundt den valgte problemstillingen
 • vurderer og utnytter digitale og andre kilder selvstendig og kritisk, og oppgir dem etter formelle krav
 • presenterer informasjon muntlig og skriftlig på en tydelig måte, med god flyt og struktur og relevant ordforråd
Utdypende kommentarer

Kompetansemålet «fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette» kan være utfordrende. Eksempelet er utarbeidet slik at det kan tilpasses alle utdanningsprogrammer på VG1 og VG2. Noen elever vil kunne velge en presentasjon de har gjort tidligere i et annet fag med noen justeringer. Dette kan være greit for mye av hensikten med eksempelet er at elevene skal bruke engelsk for å kommunisere fag. Det er et slikt språk de vil finne ved senere utdannelse eller jobb. Uansett må kriteriene være tilpasset læringsmålene som klassen har utarbeidet.

En annen utfordring kan være i hvilken grad elevene skal få velge fag. Dersom du vil styre tema mot programfagene på yrkesfag, kan du utelate fellesfagene. Det samme kan du gjøre på studiespesialiserende ved å begrense aktuelle fag til naturfag, geografi, naturfag, kroppsøving og samfunnsfag. Poenget er å velge et fag utenom engelskfaget og samtidig hjelpe elevene med å finne et tema og problemstilling der elevene får mulighet til å vise flerfaglig kompetanse på en god måte.

Vanskelighetsgraden kan økes/minskes avhengig av krav til lengde og innhold. Eksempelet bygger på at elevene har kunnskap og erfaring fra tidligere med å strukturere og fremføre en presentasjon. Det mest naturlige er å gjennomføre et slikt prosjekt på våren. Da er elevene tryggere på sin egen kompetanse og klassemiljø. På et slikt nivå er det å være kritisk til bruk av kilder viktig. På yrkesfag kan du begynne med korte flerfaglige presentasjoner tidlig på året der du fokuserer   på ulike ferdigheter slik at elevene opparbeider seg kompetanse med det å utforme og holde flerfaglige presentasjoner. Dette kan avsluttes med et mer omfattende flerfaglig prosjekt på slutten av året.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!