Eksempel 7: Søke etter informasjon på nett og skrive en sportsartikkel

8.-10. trinn til Vg 1/Vg2

Eksemplet passer også for voksne deltakere.Yrkesretting: I undervisningsopplegget er sportsartikkel brukt som eksempel. Dette kan gjøres om til en fagartikkel. Her kan det være et flerfaglig samarbeid med programsfagslæreren.

Elevene lærer å bygge opp en artikkel og lærer om søk på Internett. Eleven skaffer seg bakgrunnskunnskap ved å søke, finne og filtrere informasjon til bruk i artikkelen. Søk etter informasjon skal både innebære søk etter sjangeren sportsartikkel og etter innholdet i sporten de velger. Elevene lærer å tilegne seg innsikt og kunnskap om kulturer og fagfelt, samt å utforme en tekst og bearbeide informasjon de har skaffet seg digitalt.

 

Kompetansemål på 8.-10.trinn Eleven skal kunneKompetansemål på Vg1/Vg2 Eleven skal kunne

forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 

forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram

lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner 

forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster

forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner

innlede, holde i gang og avslutte samtaler om ulike emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill 

innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram

velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring

vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring

bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving 

skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng 

bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon

skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon 

produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier

 

Læringsmål

Læringsmålene utarbeides i samarbeid med elevene etter hva som vektlegges spesielt i den enkelte gruppe. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. Siden dette opplegget kan tilpasses flere trinn, vil læringsmålene variere etter alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. 

Du må ta stilling til om det er hensiktsmessig både å ha et muntlig og et skriftlig produkt, siden dette vil få konsekvenser for valg av læringsmål og tidsbruk. I tillegg kan det være ulike deler av eksempelet som elevene/du ønsker å bruke mer eller mindre tid på. I samarbeid med elevene må du også ta stilling til om det er hensiktsmessig at alle elevene gjør det samme, eller om noen elever leverer muntlige produkter og andre leverer skriftlige.

Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Forarbeid: Sjangerkunnskap om oppbygging av en sportsartikkel    

Du bygger på elevenes forkunnskaper om hvordan sportsartikler er strukturert og utvider kunnskapen etter behov. 

Det kan være nyttig å se på for eksempel:

  • Overskrift: Kort setning/frase som framhever innholdet
  • 1. avsnitt: Hvem, hva, når og hvor? Legger vekt på et viktig/interessant aspekt ved innholdet
  • Tydelig og konsist språk, grunnleggende ordforråd
  • Kontekst: Grunnleggende kunnskap om idretten for å kunne skrive om den
  • Sitater fra personer som er involvert for å skape interesse og autentisitet 

Elevene kan få eksempler på sportsartikler fra ulike aviser og sjekke om de finner en lignende struktur.
 

Lese sportsartikler på nettet

Elevene søker på Internett etter sportsartikler i aviser fra engelsktalende land, og leser dem. Forslag: The Daily Mail, The Daily Telegraph (Storbritannia), The Sydney Morning Herald (Australia), The Times of India (India), The Chicago Tribune (USA), The New York Times (USA), The Cape Times (Sør-Afrika), The Toronto Star (Canada).
 

Skrive egen sportsartikkel

Elevene velger en idrett og om nødvendig kan de få råd om å endre valget dersom det ikke fins lett tilgjengelig bakgrunnsstoff. De skriver en digital tekst ut fra punktene som er gjennomgått, og med idéer fra avisene de har lest og andre relevante kilder. Elevene kan eventuelt levere inn et utkast og få tilbakemelding i en tidlig fase. Punktene med sjangertrekk kan tjene som læringsmål for underveisvurdering av skrivingen.
 

Presentere idretten

Elevene gir en kort muntlig presentasjon av idretten de valgte å skrive om. Hensikten med presentasjonen kan være å informere medelevene om mindre kjente idretter (for eksempel lacrosse, cricket e.l.), eller om sider ved en kjent idrett som få har kunnskap om (for eksempel det historiske opphavet til fotball, tennis, osv.). Medelever kan stille spørsmål, gi konstruktive kommentarer, diskutere, osv., og hverandrevurdering kan gi tilbakemelding om hvor godt tilhørerne ble informert om idretten, grunnen til at den var valgt, osv.


Grunnleggende ferdigheter som vektlegges

Dette eksempelet gir øvelse i digitale ferdigheter som å søke, finne, velge, vurdere og filtrere informasjon i store tekstmengder. Elevene får trening i å være selvstendige og kritiske til kilder og innhold. 

Kjennetegn på høy måloppnåelse

Siden dette opplegget kan brukes og tilpasses flere trinn, vil kjennetegn på høy måloppnåelse variere etter alder, nivå, gruppe og etter hvilke elementer som er vektlagt. Underveisvurdering kan være hensiktsmessig for senere vurdering av måloppnåelse. 

Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse etter 10. årstrinn for engelsk

Utdypende kommentarer

Opplegget dekker kompetansemål fra flere hovedområder, og artikkelen kan gjøres enklere eller mer avansert tilpasset elevens forkunnskaper.

Dette eksemplet viser hvordan du kan arbeide med kompetansemål knyttet til skriving og tekstproduksjon gjennom å utnytte en spesifikk teksttype og temaet idrett, noe som kan virke motiverende for mange elever. De fleste elever har et forhold til sport, og gjennom å skrive en sportsartikkel og presentere idretten muntlig, får elevene trene på både muntlige og skriftlige ferdigheter, inkludert trening i å lese engelske tekster på nettet. De får dessuten arbeide med kulturelt bakgrunnsstoff i forbindelse med idretten og landet de velger. 

Skriveprosessen krever en del forarbeid hvor elevene gjør seg kjent med sjangeren og stilen i sportsartikler før de begynner å skrive. Kriteriene som knyttes til teksttypen sportsartikkel, kan også brukes underveis i prosessen i forbindelse med underveisvurdering av ulike typer (egenvurdering, hverandrevurdering og lærervurdering). Opplegget kan gjøres enklere ved å fokusere på færre av punktene som er nevnt over her, og/eller ved å lage og gi elevene en skriveramme med innledende ord og fraser hvor elevene får hjelp og støtte til å utforme teksten.

Progresjon

Kompetansemålene for 8.-10. trinn og for Vg1/Vg2 bygger på kompetansemål fra 7. trinn der elevene skal kunne bruke digitale ressurser i egen språklæring, lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder, ta notater for å lage ulike typer tekster og å bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!