Eksempel 3: Lære å bruke ulike setningsmønstre

3.-4. trinn

Du kan tilpasse eksempelet ved å bruke kompetansemål fra 5.-7. trinn. For voksne deltakere kan lek erstattes med tilpassede nyhetstekster.

Eksempelet omfatter å lære ulike setningsmønstre og å lage enkle, korte tekster. Dette er vist ved bruk av løpediktat, muntlig formidling og skriving. Elevene utvider ordforrådet og utvikler et bevisst forhold til stavemåter og setningsmønstre gjennom oppdeling og kombinasjon av ord og ulike setningstyper.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

  • forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
  • skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør
  • bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre  

Nedenfor finner du forslag til læringsmål. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. Læringsmålene blir ofte utarbeidet sammen med elevene. Forslaget kan tilpasses alder, nivå, gruppe, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. 

Forslag til læringsmål

Jeg kan

  • skrive vanlige og kjente ord
  • sette sammen ord for å lage ulike typer setninger
  • sette sammen setninger for å lage en fortelling
  • skrive stor bokstav først og punktum på slutten av setningen 
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Forarbeid 

Gjennomgå og repetere kjente og noen nye ord ved å bruke sanger, lek, regler, lesing, osv. (se kapittel 4). 

Du og elevene bruker ordene og lager en enkel fortelling sammen. Du skriver på (interaktiv) tavle fordi elevene skal bidra i skriveprosessen. 

Avhengig av gruppen og målet for opplæringen kan fortellingen bli stående på tavlen, eller fjernes før en løpediktat. Sammen med elevene kan du dele opp fortellingen i setninger. Dette gir elevene forståelse for hva en setning er.
 

Løpediktat 

Elevene arbeider i par. Én går bort til deg og lytter til at du leser en tilfeldig valgt setning fra fortellingen (eventuelt kan eleven lese den selv). 

Eleven løper tilbake og formidler den skriftlig til medeleven, eventuelt kan den formidles muntlig og begge være med på å skrive. Elevene bytter på å lytte/lese setninger, og samarbeider om å få setningene i riktig rekkefølge i fortellingen og å sjekke stavemåten. 
 

Elevene setter sammen ord til egne setninger 

Kjente og nye ord fra løpediktaten brukes til å gjennomgå og repetere ordklassene verb og substantiv (eventuelt andre ordklasser) og å vise enkle setningsmønstre. Her kan det være spørrende, nektende, fortellende setninger og setninger med tag-questions. 

Elevene skriver ned ordene på fargede lapper (klipt opp på forhånd av deg), for eksempel substantiv på røde og verb på gule, for å øke bevisstheten om at ordene har ulik funksjon. Lappene flyttes rundt og brukes som utgangspunkt for å lage egne enkle setninger (en rød + en gul lapp). Istedenfor lapper er digitale verktøy nyttig å bruke. 

Til slutt skriver elevene ned de nye setningene. Øvelsen gir grunnlag for å snakke om ulike setningsmønstre og å repetere mønstre både muntlig og skriftlig. Repetisjon bidrar til læring og til at elevene bruker ulike setningsmønstre i egen tekstproduksjon.

 

Oppfølging og refleksjon 

Du kan bruke prosessen som grunnlag for samtale om elevene er på rett vei, og om kvaliteten på arbeidet, for eksempel 

Her har du husket/hva mangler her… Hva er neste skritt? Les nøye gjennom setningene, er punktum plassert riktig? Er det stor forbokstav?
 

 

Grunnleggende ferdigheter

Elevene arbeider med muntlige ferdigheter når de trener på å lytte til setninger med ulike mønstre og å ta imot og forstå instruksjoner. De øver på uttale ved å lese høyt for en medelev og korrigere hverandre underveis. Elevene får trening i å samtale på engelsk ved å bruke kjente ord og utforske og uttale nye ord. Den grunnleggende ferdigheten å kunne lese øves ved systematisk leseopplæring som fremmer forståelse for hva en setning er, og for hva strukturen til ulike typer setninger er. Elevene arbeider med å kunne skrive gjennom utforsking og repetisjon som danner grunnlag for strategier til å lage setninger og fortellinger. 

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse kan tilpasses elevenes alder, nivå og hvorvidt det er første gang opplegget gjennomføres.

Eleven

  • lager forståelige setninger med minst et substantiv og et verb
  • bruker ulike enkle setningsmønstre, og er klar over deres funksjon
  • bruker stor bokstav og punktum riktig 
Utdypende kommentarer

Dette eksemplet viser hvordan elevene kan arbeide med kompetansemål knyttet til skriving på et tidlig stadium i opplæringen. Hensikten med fargede lapper/digitale verktøy er å vise elevene at ulike setningstyper har mønstre, og at ordene i en setning dermed får ulik plassering avhengig av om det for eksempel er en fortellende eller spørrende setning. Å lage den lille fortellingen sammen ivaretar nærheten til elevenes forkunnskaper, og det er med på å modellere strukturen i en fortelling.

Eksemplet vektlegger variasjon av arbeidsmåter. Elevene er fysisk aktive i deler av opplegget, de samarbeider, og de arbeider individuelt. Opplegget er både visuelt, kinetisk og auditivt tilrettelagt. Fortellingen kan skrives på papir, på PC med prosjektor eller på (interaktiv) tavle. Hvis elevene får følge utviklingen av fortellingen på stor skjerm, kan visualisering gjøre det enklere å ta opp spesielle ting som lyder, valg av ord, snakke om ordlæringsstrategier, regler og strategier for rettskriving (for eksempel direkte lydering), oppdeling i setninger, osv. Istedenfor at du er en ”stasjon”, kan setningene henges opp i klasserommet. Elevene kan som en siste kontroll for eksempel gå rundt og sjekke om de har korrekt tegnsetting og stor forbokstav.

Opplegget kan gjøres enklere eller mer utfordrende ut fra elevenes faglige ståsted og behov. Under løpediktaten kan for eksempel noen elever få med seg en lapp med setningen tilbake til pulten for avskrift, men de går likevel tilbake til deg og leverer lappen slik at det fungerer som en løpediktat. En annen tilpasning er at du kan stille spørsmål om for eksempel ulike setningstyper, tegnsetting, bruk av adjektiv, osv. Litt mer utfordrende blir det også dersom tekstene blir lengre og mer kompliserte. Det er videre mulig å fokusere på ortografi: Hvis elevene er usikre på hvordan et ord skrives, kan den ene gå tilbake og sjekke stavemåten.  Avhengig av nivå og forkunnskaper kan elevene få setningene i riktig rekkefølge, eller sortere setningene ut fra innhold og/eller setningsbinding. 

Under siste del av opplegget, hvor elevene selv produserer setninger, kan du gi tilbakemelding på kvaliteten på arbeidet.  Elevene kan selv bidra med forslag til neste skritt i læringsprosessen, for eksempel å lage en ny fortelling på egen hånd. Spørsmål til elevene kan bidra til bevisstgjøring og vurdering av egen læring.

Progresjon

Kompetansemålene i dette opplegget er en videreføring av kompetansemål fra 2. årstrinn, der eleven blant annet skal kunne forstå og bruke ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. Opplegget peker framover mot kompetansemål på 7. trinn, der eleven i tillegg til å forstå og bruke ordforråd og grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging, også skal kunne skrive sammenhengende tekster.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!