Eksempel 2: Muntlig formidling

3.-4. trinn

For voksne deltakere kan andre deltakere med høyere kompetanse i engelsk benyttes som rollemodeller. 

Elevene lærer og trener på muntlig formidling. Elevene presenterer seg selv og/eller sine interesser ved å bruke enkle innlærte setninger og fraser og ved å bruke eldre elevers presentasjoner som modeller.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk fra sammenhengen de er brukt i
 • forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
 • delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser
 • bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått  
 • samtale om eget arbeid med å lære engelsk 

Nedenfor finner du forslag til læringsmål. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg.  Læringsmålene blir ofte utarbeidet sammen med elevene. Forslaget kan tilpasses alder, nivå, gruppe, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Verbet å reflektere kan brukes av alle elever uavhengig av trinn og nivå siden det i et kompetansemål er bundet til innholdet i målet. Elevene kan reflektere over og ta stilling til hvordan de lærer nye ord, og om de bruker dem i samtaler og formidling. 

Eksemplet vektlegger å trene de muntlige ferdighetene, men digitale ferdigheter kan også innlemmes. Elevene kan for eksempel lage tankekart/venn-diagram/tidslinje ved hjelp av digitale verktøy for å strukturere innholdet. Eleven kan også bruke digitale verktøy til å lese inn sin mini-talk og lytte for å øve på uttale. Ved bruk av digitale verktøy er målet å få frem et budskap.

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • bruke høflighetsuttrykk og enkle setninger i en dagligdags samtale
 • lære, huske og bruke nye ord
 • lytte til og trekke ut innhold fra en kort presentasjon
 • fortelle om eget dagligliv, fritid og interesser
 • reflektere over hvordan jeg lærer nye ord og bruker dem når jeg snakker
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Forarbeid: Forberedelse til besøk av elever fra 7. trinn 

Fortell klassen om læringsmålet: å kunne fortelle om seg selv, og at elever fra 7. trinn kommer på besøk for vise hvordan dette kan formidles muntlig. 

Dette gir dem tips og idéer til egen formidling senere og kan bidra til økt fokus på form og innhold under besøket. 

Du introduserer nyttige høflighetsuttrykk, enkle setninger og spørsmål som klassen trener på, og de forbereder seg på å ta imot gjestene.  Hva slags emnehjelp trenger elevene? 

 

Gjennomføring av besøket 

Elevene fra 7. trinn holder en kort presentasjon for klassen om egne opplevelser, dagligliv, fritid, og interesser som eksempler på hvordan denne type muntlig tekst kan gjennomføres.

 

Refleksjon rundt forventninger til egen presentasjon og hva en god presentasjon er

Klassen forbereder seg på å lage egne presentasjoner. Elevene reflekterer over hva og hvordan 7.-trinnselevene formidlet: Hva var lurt? Hva lærte elevene? Hvilke temaer snakket de om? 

Sammen trener de på og hjelper hverandre med å huske og å trekke ut innhold fra en muntlig tekst. 

 

Idémyldring (tema + ny ordbank). Elevene utvider eget ordforråd og lager egen presentasjon 

Hva kan dere fortelle om? Idémyldring kan for eksempel gjennomføres ved hjelp av tankekart på tavla. Hvilke ord kan vi bruke når vi snakker om temaet ... ? Hvilke nye ord trenger vi? 

Klassen foreslår nyttige ord som for eksempel kan henges opp i klasserommet, og lager en ordbank på 10-15 ord de kan ha bruk for. De velger hva de vil fortelle om seg selv (eget dagligliv, fritid og interesser). 

Elevene bidrar også med forslag til hvordan de selv vil arbeide for å formidle sin tekst muntlig. Du gir tilbakemelding på hvordan de kan videreføre og forbedre eget arbeid, og tilpasser opplegget til gruppens behov. Hvordan kan du best vurdere om og hva elevene har lært? 

 

Kort presentasjon 

Elevene bruker både kjente og nye ord og uttrykk til å snakke om seg selv i en kort presentasjon (Mini talk) i smågrupper i egen klasse. Hvordan viser elevene hva de lærte av å se på 7.-trinnselevene? 

 

Grunnleggende ferdigheter

Elevene arbeider med muntlige ferdigheter når de trener på å lytte til andre for å trekke ut et innhold og ved å forstå korte muntlige tekster. De øver på uttale og å snakke sammenhengende ved å bruke kjente og nye ord. Elevene trener på muntlig formidling og å utveksle erfaringer med nye ord. Elevene arbeider med digitale ferdigheter når de trener på å bruke digitale verktøy for å få frem et budskap.

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Ut i fra elevens alder, nivå og forkunnskaper gir du læringsfremmende underveisvurdering.  Først når elevene har trening i muntlig formidling, kan kjennetegn på måloppnåelse utformes. De kan for eksempel se slik ut:

Eleven

 • bruker enkle høflighetsuttrykk på en passende måte i samtale med en annen elev
 • utvider ordforrådet sitt på eget initiativ og ut fra eget behov
 • snakker med god uttale som er lett å forstå
 • gir en kort muntlig presentasjon ved å bruke dagligdagse uttrykk og et passende ordforråd 
Utdypende kommentarer

Dette eksempelet viser hvordan elevene kan arbeide med flere kompetansemål i én oppgave.  Elevene lytter, viser forståelse gjennom refleksjon og egen produksjon, og blir utfordret til å si noe om eget læringsarbeid.  Tradisjonelt blir lytting, forståelse og bruk av muntlige tekster ofte gjennomført ved lesing/lytting, oversettelse og svar på enkle spørsmål. Dette opplegget legger vekt på egenproduksjon og kan derfor gi variasjon i arbeidsmåter.  

Organiseringen av besøket vurderes ut fra antall elever i klassen, hvor mange elever som kommer på besøk, ønsket tidsforbruk, nivå, osv.:

 • Elevene fra 7. trinn beveger seg rundt på stasjoner og holder sin presentasjon flere ganger.  De yngre elevene får mange ulike besøk og mer lyttetrening.
 • En elev fra 7. trinn kan holde presentasjonen én gang for en bestemt liten gruppe.  Dersom elevene er klare for det, kan de også holde presentasjoner for en større gruppe.
 • Besøket fra 7. trinn kan forberedes som intervju.
 • Elevene fra 7. trinn kan lage lydfiler som presenteres. 

Presentasjonene fra 7. trinn vil ligge på ulike nivåer. Det kan være lurt å samarbeide med læreren på 7. trinn slik at det blir nyttig for alle elever på begge trinn - uansett lengde på presentasjonen, elevenes nivå og forkunnskaper.  

Etter besøket forbereder elevene på 4. trinn sin presentasjon, først i notatform og deretter muntlig. Tankekart eller VØL-skjema og presentasjonen fra de eldre elevene brukes som støtte og inspirasjon. Elevene øver på sin Mini talk sammen med en læringsvenn i timen, eller som hjemmelekse, før den framføres. Bruk av begrepet Mini talk er opp til deg, men tanken er at når elevene blir vant til å snakke i et par minutter, kan metoden brukes som muntlig aktivitet uten mye forberedelse.  En Mini talk kan virke mindre omfattende og lettere bli en del av ukentlig muntlig aktivitet enn det som kalles en presentasjon. Mini talk kan utvikles videre ved at elevene forbereder en kort dialog med innledning om hva de har lyst til å fortelle om, for deretter å stille spørsmål til medelever om temaet. 

Det kan være naturlig å integrere digitale verktøy.  Den digitale kompetansen kan eventuelt inkluderes når elevene er blitt vant til å holde korte presentasjoner, og dermed bidra til variasjon. Om 7. trinn velger å bruke digitale verktøy, kan 4. trinn likevel gjennomføre sin Mini talk uten. Poenget med opplegget er å bli trygg på å bruke språket. 

Å bruke eldre elever som læringsvenner, læringsmodeller og inspirasjon til språklæring kan øke læringsutbyttet for begge trinn. De eldre elevene forbereder seg godt både med hensyn til uttale, form og innhold. De yngre får god lyttetrening. En tilpasning av opplegget kan være at elevene skriver en kort tekst om seg selv sammen med læreren. De øver seg på å lese teksten høyt, enten for læreren eller for medelevene. 

Opplegget med å få besøk av andre elever kan med enkle tilpasninger også brukes til å dekke andre mål innenfor hovedområdet kultur, samfunn og litteratur:

Eleven skal kunne

 • gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra
 • samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og Norge
 • delta i fremføringen av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger 

Elevenes ordforråd kan variere mye, og mange har tilegnet seg ord og uttrykk fra andre læringsarenaer. For å sikre at alle opplever innlæring av nye ord, kan elevene oppfordres til å utvide sin egen ordbank. Dette kan bidra til autonome elever og selvregulert læring. I tillegg kan det være lurt å la dem reflektere over læringsprosessen (Hva gjør jeg når jeg lærer noe nytt?), for eksempel gjennom enkel egenvurdering med fokus på gjort-lært-lurt:

 • Hva har jeg gjort?
 • Hva har jeg lært?
 • Hva var lurt? 

Egenvurdering kan gjennomføres på et skjema, i samtaler eller i en logg. Elevene kan få erfare at ordinnlæring ikke bare skjer felles i klasserommet, men at de kan ta ansvar for det selv ved å lære seg nye ord når de trenger dem. Du kan også velge hverandrevurdering ut fra gitte kriterier, eller selv gi muntlig tilbakemelding med læringsmålene som utgangspunkt.

Progresjon

Kompetansemålene i dette opplegget bygger videre på kompetansemål fra 2. trinn, der eleven skal lære å forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. Dette videreføres og utdypes gjennom kompetansemålene etter 4. trinn. Samtidig peker det framover mot kompetansemålene på 7. trinn der eleven skal kunne forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. De skal innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!