Eksempel 10: Flerfaglig opplæring: engelsk, norsk og TIP

Dette flerfaglige eksemplet kan brukes som mal for alle utdanningsprogram selv om vi her henviser direkte til ATV-prosjekt for Vg1 TIP:
http://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/8279.
Kompetansemål, læringsmål og grunnleggende ferdigheter finner du i lenken.

Undervisningsopplegg
Hva

Hvordan

Aktivering

Elevene får i oppgave å presentere noe de har laget i produksjonsfaget i løpet av året. Det kan være en kjole på DH eller en ATV på TIP.

Elevene må engasjere et bredt ordforråd og dokumentere ulike deler av produksjonen der ulike materialer, verktøy og prosesser inngår. De må redegjøre for hvilke mål som lå i oppgaven og hvordan disse målene ble møtt/ikke møtt. De skal beskrive utfordringer i prosessene og hvordan disse ble løst.

Idémyldring

Elevene skriver ned ideer som en digital tekst og legger inn teksten i  hensiktsmessige applikasjoner som:

  • Tankekart med tema i midten
  • Tidslinje – språkutvikling
  • Venndiagram – positive/negative sider ved tema
  • Story Board – utvikling av arbeidsprosessen
Utforming av oppgaven og læringsmål

Lærer og elevene avgjør arbeidsform (individuell, par, gruppe) og type sluttprodukt (forslag: blogg, wiki, eller plakater laget i PowerPoint eller Prezi).

Elevene bidrar til å utforme læringsmål, og du sammenfatter og deler ut klare skriftlige instruksjoner for hvordan formål og rammer møtes.

Utforsking og fordyping

Elevene planlegger hva de skal finne ut (fase 2 i VØL skjemaet) og fordeler oppgaver slik at hver gruppe får ulikt tema/ulik vinkling på arbeidet. Underveis sjekker de at kriteriene dekkes. Du veileder om avgrensing av det området elevene skal beskrive, og elevene vurderer hvilke prosesser som er hensiktsmessige å inkludere.

Presentasjon

Elevene lager en presentasjon basert på sine konkrete produkter (notater) evt. bilder og deler sine erfaringer begrenset til det som ligger i oppgaven. Produktet skal gi informasjon på en klar og tydelig måte, men kan gjerne suppleres med en kort muntlig introduksjon (5 minutter). Elevene kan bruke Photostory, Prezi, PowerPoint, Presentations på Google eller lignende.

Produkt

Etter presentasjonen kan elevene legge ut en artikkel på en blogg. Dette kan være en bloggside kun for klassen. På denne måten får elevene bredere kunnskap om temaet. Med en blogg vil elevene arbeide for å skrive godt siden alle kan lese det de skriver, og de vil i de fleste tilfeller søke opp ord de trenger for å forbedre teksten sin. Ordforrådet vil utvikle seg når de skriver tekster om ukjente temaer. Ved å bruke blogg som en del av oppgaven vil også de digitale ferdighetene utvikles, siden det å skrive om ukjente emner som krever ny kunnskap, gir trening i å bruke forskjellige kilder på nettet.

Vurdering

Elevene kan utføre hverandrevurdering basert på de forhåndsavtalte læringsmålene. Elevene må vise gode lytte-strategier når de er publikum under presentasjonene. Alle skal gi positiv tilbakemelding på innhold, (struktur og/eller språk) i presentasjonene og hvis det passer komme med forslag til forbedring. Det vil være hensiktsmessig med en sjekkliste med gradering som gir mulighet til å si om det er i liten, noen eller stor grad av måloppnåelse.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!