Eksempel 1: Sammenhengen mellom bokstav og språklyd

1.-2. trinn

Du kan tilpasse eksempelet ved å bruke kompetansemål fra 3.-4. trinn. For voksne deltakere kan barneregler erstattes med andre regler eller dikt. 

Eksemplet omfatter ordlæring og lesing. Elevene lærer å kjenne igjen sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver gjennom forskjellige sanser. Eksempelet viser lyden /dʒ/ og bokstaven ’j’. Elevene lærer å gjenkjenne ordbilder og å koble dem til ordenes betydning. I tillegg er dette et eksempel på hvordan elevene kan øve på å motta og forstå enkle instruksjoner, og hvordan ord gir mening i en sammenheng når det bakes inn i en kontekst.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre
 • eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser

Nedenfor finner du forslag til læringsmål. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. Læringsmålene blir ofte utarbeidet sammen med elevene. Forslaget kan tilpasses alder, nivå, gruppe, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. 

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • forstå hva læreren sier
 • gjenkjenne og lese høyt ord vi har snakket om
 • forstå og peke på språklyd og bokstav
 • forstå hva ordene betyr 
 • bruke ordene når jeg snakker med en medelev
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Motivasjon 

Elevene trener på å forstå enkle instruksjoner gjennom lek, for eksempel ”please-leken”. 

Du gir elevene forskjellige instruksjoner. Hvis setningen etterfølges av ordet please, skal elevene utføre det du ber om, ellers ikke. 

Du utfører aktiviteten selv uansett. For eksempel: Can you jump, please? Can you jog? Can you sit down, please? Stand up! 

 

Presentasjon av lyden 

Vis fram en illustrasjon av ordet og ordbildet og spør om elevene vet hva det er (for eksempel jam, jelly, jump). 

Her kan interaktive tavler og andre digitale verktøy være nyttige. Ordene kan knyttes til elevenes assosiasjoner i en kommunikativ kontekst for innhold. Ordet gjentas høyt og tydelig. Hvilken lyd kommer først i ordet? Elevene lytter til et rim e.l. hvor lyden /dʒ/ forekommer flere ganger, for eksempel: Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candle stick. Elevene hermer, og du mimer innholdet mens de hermer. 

Gjenta rimet mens elevene lytter, og elevene signaliserer når de gjenkjenner lyden. Hvordan elevene signaliserer, kan variere ut fra gruppens sammensetning og om det blir benyttet digitale verktøy. 

 

Utforsking av lyder, ord og ordbilder

Elevene får se flere illustrasjoner med ordbilder av ting som har den samme lyden, og ordene sies høyt i kor (for eksempel jumper, jug, cage, bridge). Hvor i ordet hører vi /dʒ/ først eller sist? 

 

Egenvurdering 

Elevene får til slutt se hele rimet og leser det høyt sammen, forteller hva det handler om, og gjenkjenner lyden /dʒ/ og bokstaven som representerer språklyden. Først når denne type øvelse er kjent for elevene, kan de drive egenvurdering. 

Elevene kan vurdere seg selv ved å bruke for eksempel fargekoder (på flagg, trafikklys e.l.): grønt = dette kan jeg; gult = dette var litt vanskelig; rødt = dette må jeg øve mer på, og jeg trenger mer hjelp

 

Oppfølging og refleksjon 

Elevene kan gå på ”skattejakt” og finne bilder opphengt i klasserommet (bilde + ord) som har den samme lyden, og samle bildene og ordene på en plakat og utforske dem. Kanskje oppdager de nye stavemønstre for den samme språklyden? Ligner noen av dem på ord i morsmålet? 

 

 

Grunnleggende ferdigheter

Elevene arbeider med muntlige ferdigheter når de trener på å lytte til språklyder og å ta imot og forstå instruksjoner. De øver på uttale ved å lese høyt sammen og korrigere seg selv underveis. Når eleven utforsker klasserommet for flere ord med samme lyd, snakker de og uttaler ordet og lyden. Den grunnleggende ferdigheten å kunne lese øves ved systematisk leseopplæring som fremmer forståelse for sammenhengen mellom stavemønstre og språklyder. 

Underveisvurdering

Læringsmålene som du og elevene utarbeider sammen, danner grunnlaget for underveisvurdering og videre progresjon for å nå kompetansemålene. Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse kan tilpasses elevenes alder, nivå og hvorvidt det er første gang opplegget gjennomføres. I dette eksempelet er det å kunne lytte, uttale, snakke, lese og utforske som står i sentrum, og denne typen kompetansemål og undervisningsopplegg er et eksempel på at språklæring innebærer å bygge stein på stein for å utvikle kunnskaper i et fremmedspråk. Det er ikke hensiktsmessig å gi forslag til kjennetegn her. Kompetansemålene er åpne, men likevel konkrete, og det er først når elevene har trening i denne type øvelse at det vil være hensiktsmessig å lage kjennetegn. 

Utdypende kommentarer

Dette eksemplet viser hvordan elevene kan arbeide med kompetansemål knyttet til lesing på et tidlig stadium i opplæringen. I det engelske skriftspråket representerer en bokstav ofte flere lyder, og samme lyd kan uttrykkes med ulike bokstaver og bokstavkombinasjoner. Det er derfor nyttig om elevene tidlig får systematisk leseopplæring som fremmer forståelse for sammenhengen mellom stavemønstre og språklyder. For at arbeidsmetoden skal være til nytte, kan elevene gjerne få ulike typer tekster hvor de bruker disse ferdighetene. Elevenes egenvurdering kan gi deg et godt grunnlag for videre arbeid med nye språklyder og stavemønstre.  

Når lyder, bokstaver og ordbilder presenteres for elevene, kan det være nyttig å bruke digitale hjelpemidler, for eksempel interaktiv tavle hvor ordbilde og lyd er koblet sammen. Digitale verktøy kan være nyttig å bruke for å differensiere og variere opplegget. Her kan elevene trykke, skrive, tegne eller dra og få opplevelsen av bokstaver og lyder på ulike måter. Dette kan være spesielt verdifullt for denne aldersgruppen.

Gjentakelser og bruk av talekor, bevegelsessang og lek er nyttig for å trene på uttale, og for å styrke minnet når det gjelder ordlæring. I dette eksemplet kan elevene for eksempel lytte etter og merke ordene Jack og jump. Når alle har funnet dem, kan de trene på uttalen både i fellesskap og individuelt, og utforske forholdet mellom uttale og bokstaver. Elevene kan arbeide med spørsmål om hvilke ord som inneholder lydene, hvilke bokstaver som uttrykker lydene, og hva ordene betyr. Du kan støtte opp med veiledning og hjelp under hele prosessen:

 • Look! Jump starts with the letter ‘j’ and in English we say /dʒ/. Hold your hand over your mouth and feel what happens when you say /dʒ/.
 • What does jump mean? Show me, please.
 • Draw a circle around all the /dʒ/ sounds.
 • Are there other words with the sound /dʒ/ in the rhyme?

Når elevene er blitt vant til denne måten å arbeide med lyder og stavemønstre på, kan man velge mer komplekse stavemønstre, for eksempel to ulike mønstre i samme tekst som lydene /i:/ og /aı/ i rimet: I scream, you scream, we all scream for ice cream. Se også kapittel 4 for forslag til flere aktiviteter knyttet til lesing og ordlæring. 

Progresjon

Når de begynner på skolen, har elevene allerede lært mange sanger og rim og ofte også en del engelske ord og fraser, som læreren kan bygge videre på. Dette eksemplet er en videreføring av fonetisk oppmerksomhet og bokstavinnlæring som elevene vanligvis får erfaring med i morsmålsundervisningen, men som her utvides til å gjelde et nytt skriftspråk. Eksemplet peker framover mot kompetansemål på 4. trinn, der elevene skal arbeide videre med å forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og mer komplekse stavemønstre, samt å kunne trekke lyder sammen til ord.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!