Eksempel 8: Skrive tekster i digitale medier om engelsk som et verdensspråk

Vg1/Vg2

Eksemplet passer også for voksne deltakere. Med yrkesretting kan elevene utforske hvordan engelsk brukes som et arbeidsspråk innenfor et yrkesområde, og finne fram til sentrale engelske begrep innenfor et fagområde.

Elevene lærer å utforske sider av det engelske språket og dets posisjon ved å bruke læringsstrategier og digitale ressurser og ved å presentere og vurdere funnene. Elevene lærer å bruke kilder og digitale verktøy kritisk og selvstendig. 

Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk
 • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier

Eventuelt:

 • lytte til og forstå sosiale og geografiske varianter av engelsk fra autentiske situasjoner
 • bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og varierte setningstyper i kommunikasjon
 • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon  

Innholdsdelen dreier seg om engelsk som et verdensspråk, men de andre elementene i opplegget bestemmer elevene/du ut i fra hva som skal vektlegges og trenes på. Er det språkføring, kilder, digitale verktøy, digital dømmekraft, muntlig eller skriftlig formidling eller noe annet som gruppen skal konsentrere seg om? Læringsmålene utarbeides sammen med elevene og tilpasses alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. 

Læringsmål

Siden gruppen sammen blir enige om hva som skal være hovedmålet med opplæringen, blir læringsmålene bestemt i samarbeid mellom deg og elevene. Læringsmålene kan også variere fra elev til elev. Forslaget nedenfor inneholder muntlige og digitale ferdigheter, men hvis gruppen vektlegger andre elementer, vil læringsmålene se annerledes ut: 

Jeg kan

 • informere andre om hvordan og hvorfor engelsk er blitt et verdensspråk
 • diskutere ulike sider ved rollen til det engelske språket i dagens Norge og verden for øvrig
 • bruke forskjellige kilder til å finne informasjon og oppgi kildereferanser
 • bestemme hvilken type kilder det er lurest å bruke til ulike formål
 • bruke digitale verktøy og digitale formkrav for å få fram et budskap ut fra oppgitte kriterier

Yrkesretting: Jeg kan

 • utforske hvordan engelsk brukes som et arbeidsspråk innenfor et yrkesområde
 • finne fram til sentrale engelske begrep innenfor et fagområde
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Aktivering

Elevene tar en kort diskusjon om hvilken rolle det engelske språket spiller i Norge i dag (og for 50, 100, 500 år siden). For å få elevene til å reflektere kan læreren gjerne provosere litt, for eksempel Do we need Norwegian at all?
 

Idémyldring

Hver elev setter opp et VØL-skjema og foreslår i fellesskap sider ved emnet ”Engelsk som verdensspråk” som kan utforskes (for eksempel historikk, geografisk spredning, osv.). Bruk gjerne strategiverktøy i denne prosessen (se kapittel 4):

 • Tankekart med the English language i midten
 • Tidslinje – språkutvikling
 • Venndiagram – positive/negative sider ved engelsk som verdensspråk
 • Story Board – utvikling av enkeltord eller ordgrupper (for eksempel norr. klubba -> eng. clubbe -- club – > no. lånord klubb/club). 
Utforming av oppgaven

Du og/eller elevene avgjør arbeidsform (individuell, par, gruppe) og type sluttprodukt (forslag: blogg, wiki, eller plakater laget i PowerPoint eller Prezi). Elevene bidrar til å utforme læringsmål, og du sammenfatter og deler ut klare skriftlige instruksjoner.
 

Utforsking og fordyping

Elevene planlegger hva de skal finne ut (fase 2 i VØL-skjemaet) og fordeler oppgaver slik at hver gruppe får ulikt tema/ulik vinkling på arbeidet. Underveis sjekker de at kriteriene dekkes. 

Du veileder om avgrensing av det området elevene skal undersøke, og elevene vurderer hvilke kilder som er hensiktsmessige.
 

Produkt

Elevene lager en presentasjon basert på opplysninger de har funnet. Produktet skal gi informasjon på en klar og tydelig måte, men kan gjerne suppleres med en kort muntlig introduksjon (5 minutter). Elevene kan utføre hverandrevurdering basert på de forhåndsavtalte læringsmålene. 

Elevene kan bruke Photostory, Prezi, PowerPoint, Presentations på Google eller lignende.
 

Vurdering

Etter presentasjonen kan elevene legge ut en artikkel på en blogg slik at flere kan kommentere. Dette kan være en bloggside kun for klassen. På denne måten får elevene bredere kunnskap om temaet ved at de leser hverandres artikler. Med en blogg vil elevene arbeide for å skrive godt siden alle kan lese det de skriver, og de vil i de fleste tilfeller søke opp ord de trenger for å forbedre teksten sin. Ordforrådet vil utvikle seg når de skriver tekster om ukjente temaer.Ved å bruke blogg som en del av oppgaven vil også de digitale ferdighetene utvikles, siden det å skrive om ukjente emner som krever ny kunnskap, gir trening i å bruke forskjellige kilder på nettet. 

Eventuelt kan hver elev/gruppe levere inn 2-3 spørsmål/emner (ut fra del 3 i VØL-skjemaet). Du supplerer og deler ut igjen en liste som eventuelt blir utgangspunkt for en prøve (muntlig eller skriftlig), hvor elevenes samlede kunnskaper om emnet blir vurdert. I eksemplet er elevenes spørsmål foreslått som utgangspunkt for en prøve om emnet. Du kan justere dem og lage åpne spørsmål som elevene foreslår, som ikke bare har ett riktig svar, og som vil kunne gi relevante besvarelser som kan brukes til å vurdere elevenes kunnskaper: Mention some of the main reasons why English is a dominant world language today, and discuss how this affects English as a school subject (istedenfor spørsmål som How many people speak English in the world today?)
 

Grunnleggende ferdigheter

Uansett hvilke elementer gruppen velger å konsentrere seg om, er det de digitale ferdighetene som øves i dette eksempelet. Elevene søker etter informasjon, vurderer informasjonen de finner, og lærer å bruke kilder selvstendig og kritisk. I presentasjonen forholder elevene seg til digitale formkrav og bruker digitale ferdigheter for å få frem et budskap. Elevene bruker også skrivestrategier ved hjelp av diagrammer (se også kapittel 4) og bruker forkunnskaper om tekststrukturer ved utformingen av en presentasjon, blogg eller artikkel. Elevene får også trening i å lese og å bruke lesestrategier for å innhente informasjon. Elevene får trening i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne når de må tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon, både ved innhenting av informasjon og presentasjon av funnene.

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av elevenes alder, nivå og forkunnskaper. Det er gruppen sammen med deg som bestemmer hvordan produktet skal formidles, og kjennetegn på høy måloppnåelse vil derfor variere. Kjennetegnene kan for eksempel se slik ut:

Eleven

 • har bred kunnskap om framveksten av engelsk som et verdensspråk
 • reflekterer modent omkring det engelske språkets rolle
 • vurderer og utnytter digitale og andre kilder selvstendig og kritisk, og oppgir dem etter formelle krav
 • presenterer informasjon muntlig og skriftlig på en tydelig måte, med god flyt og struktur og relevant ordforråd
Utdypende kommentarer

Emnet ”Engelsk som verdensspråk” kan omfatte de fleste aspekter ved det engelske språket, og kan føres i ulike retninger. Noen av kompetansemålene i eksemplet (under Eventuelt) kan dekkes gjennom arbeid med for eksempel muntlige/skriftlige varianter av det engelske språket i ulike deler av verden, og gjennom behandling av informasjonsdata om spredning, antall engelsktalende med engelsk som første-, andre- og tredjespråk, osv. Slik blir også den grunnleggende ferdigheten å kunne regne en integrert del av eksempelet siden elevene må tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon.

På dette nivået skal elevene kunne bruke kilder kritisk og produsere tekster tilpasset digitale formkrav. I dette eksemplet skal de tilpasse den informasjonen de finner til et format som skal kunne opplyse andre. Det er derfor viktig at de velger ut hva som er viktigst og mest interessant, og velger hva som kan uttrykke dette på en god måte (bilder, tabeller, kulepunkt, osv.). Andre presentasjonsformater som artikkel, blogg, radio-/TV-reportasje, Prezi eller PowerPoint-presentasjon kan også brukes. 

Oppgaven kan gjøres enklere ved at elevene for eksempel får oppgitt noen konkrete spørsmål og hvilke kilder som kan brukes, eller ved at elevene får utdelt en skriveramme for sluttproduktet. 

I første fase av opplegget bruker elevene egne erfaringer og oppfatninger som utgangspunkt. Her bør tidsrammene være stramme, og du kan gjerne komme med egne innspill. Selve arbeidet med å hente inn informasjon og utforme et produkt vil ta lengre tid, men også her er det hensiktsmessig å operere med faste tidsrammer. 

Elevene får bidra med innspill i flere faser. Det er spesielt viktig at de kan være med på å utforme læringsmål som skal dekkes av oppgaven/produktet, og at de får bruke disse i egenvurdering underveis og til hverandrevurdering av sluttproduktet. 

Progresjon

Kompetansemålene i dette opplegget viderefører delvis kompetansemål fra 10. trinn som går på kildebruk og digitale tekster. På dette trinnet skal kildebruken være selvstendig og kritisk, og digitale tekster skal kunne tilpasses ulike medier. Kompetansemålet med engelsk som verdensspråk kan ses som en videreføring av kompetansemålet på 10. trinn hvor elevene skal kunne gjøre rede for trekk ved britisk og amerikansk historie.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!