Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

2 Fagets egenart

Engelsk for hørselshemmede er et redskapsfag og et dannelsesfag. Som tittelen på læreplanen antyder, er den beregnet på hørselshemmede elever med ulike grader av hørselstap, inkludert de som er CI-brukere, tegnspråkbrukere mfl. Faget bygger opp den generelle språkkompetansen og gir valgmuligheter ved at elevene kan avlese, lytte, uttrykke seg på et tegnspråk og/eller snakke, lese og skrive avhengig av individuelle forutsetninger og preferanser.

I forbindelse med muntlige ferdigheter brukes begrepet direkte kommunikasjon i læreplanen. Det betyr at elevene velger mellom ulike språkmodaliteter avhengig av egne hørselsmessige forutsetninger, av formålet og av mottakerens forutsetninger. Når elevene øver på direkte kommunikasjon på den valgte språkmodaliteten, trenger de samtalepartnere hvor de kan bruke og tilpasse språkbruken til mottakeren og formålet. Faget skal gi elevene mulighet til å tilegne seg informasjon og fagkunnskap via det engelske språket, gjerne i ulike modaliteter. Det å kunne velge å bruke et engelskspråklig tegnspråk kan være motiverende og åpne for kompetanseutvikling hos mange hørselshemmede. Bruk av et tegnspråk og visualisering av undervisningen på andre måter kan gjøre tekster og kunnskap tilgjengelig for denne elevgruppen. Faget omfatter også mål om kjennskap til engelskspråklige miljøer som bruker tegnspråk, og til de kulturene som kjennetegner disse miljøene. Dette regnes for å være en viktig del av identitetsutvikling og bevisstgjøring for hørselshemmede.

Gode språkferdigheter forutsetter kunnskaper om språket som system og språket i bruk. Det innebærer mestring av ord- og/eller tegnforråd, formverk og språklige strukturer tilpasset formål og mottaker i ulike muntlige og skriftlige kommunikasjonssituasjoner. 

Kompetansemålene i læreplanen i engelsk for hørselshemmede inneholder grunnleggende ferdigheter i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Veiledningen viser eksempler på hvordan du kan arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, slik at elevene lærer å bruke læringsstrategier for livslang læring. Eksemplene kombinerer kompetansemål fra flere hovedområder for å styrke ulike sider ved elevenes kompetanse i avlesing, lytting, lesing, skriving, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter i ulike språkmodaliteter.

Du kan tilpasse eksemplene ved å velge kompetansemål etter alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Dette betyr at selv om eksemplene er plassert etter trinn, kan du velge kompetansemål fra andre trinn og tilpasse eksempelet til din gruppe.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!