Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

4 Idébank

Her finner du en idébank med forslag til ulike læringsaktiviteter. De er tilpasset hørselshemmede elever på alle nivåer i språklæringen, og du kan bruke forslagene til eksemplene i kapittel 3 og i egen undervisning. Se også Veiledning til læreplan i engelsk.

Eksempler på læringsaktiviteter i direkte kommunikasjon

Læreren tilpasser aktivitetene til den valgte språkmodaliteten – engelsk talespråk, BSL/ASL eller Sign Supported English. Gruppestørrelsen må være hensiktsmessig slik at den hørselshemmede får mulighet til å delta aktivt.  I par-arbeid er det en forutsetning at elevene forstår hverandre og bruker den samme språkkoden.

 • Where is my friend? Elevene får utdelt et bildekort som de kan navn på. De går rundt i rommet, hvisker ordet eller utfører tegnet inntil de finner partneren sin. Da setter de seg ned. Hvem finner hverandre fortest? Tilpasning: Bildene kan være helt like, f.eks. skal to elever med bilder av katter finne hverandre, eller det kan være par, f.eks. table and chair som skal finne hverandre.
 • Please Game: Læreren gir instruks om hva elevene skal gjøre på engelsk og/eller tegn. Hvis læreren sier «please», utfører elevene det de er bedt om. Hvis læreren ikke sier «please», skal de bli stående. Den som rører på seg da, er ute. Tilpasning: bruk enkle verb og øk vanskegrad etter hvert ved å inkludere også andre ordklasser, f.eks. «Jump, please». «Put a blue book behind the bookcase, please.»
 • Non-stop paper switch: Elevene får hvert sitt ordkort. De går rundt i rommet. De stanser ved den første de møter, viser ordkortet sitt og sier: Hello, I have a … Den andre viser sitt kort og forteller hva de har. De to bytter kort og går videre til den neste. Leken kan gjøres svært enkelt ved å bruke bildekort. Tilpasning: Vanskegrad økes ved å bruke bilder av tegn, engelske ord, setninger, spørsmål som skal besvares, osv. Se også «Gjenfortelling» for eldre elever.
 • Conversation Game: Elevene sitter i en ring. Læreren stiller et spørsmål til den som sitter ved sin side, f.eks. My name is Eli, what is your name? Elevene svarer og stiller spørsmålet til nestemann. Hvis ikke elevene vil svare, sier de «Pass». Tilpasning: vanskegrad i spørsmålstypen økes etter hvert avhengig av hvilket tema dere jobber med.
 • Onion Rings: Elevene står i to konsentriske ringer slik at de i den ytre ringen ser på dem i den indre ringen. Alle har en samtalepartner. Elevene øver på en liten samtale som dere har avtalt. Etter et par minutter - blink med taklampen. Partnerne sier «Bye, nice to meet you!», og de i den ytre ringen flytter seg med klokken slik at de får en ny partner. Slik fortsetter leken. Tilpasning: Innholdet i samtalen varierer avhengig av hvilke tema dere jobber med.
 • Sammenlikne to ord og eller tegn: Elevene går sammen i par, og hvert par får to ord eller uttrykk som har noe felles, for eksempel king & queen eller king & knight. Elevene samarbeider om å forklare forskjellen mellom ordene og/eller tegnene på valgt språkmodalitet uten å bruke selve ordene i forklaringene. Når de er ferdige (for eksempel etter 5 minutter), forklarer to og to par ordene og eller tegnene sine for hverandre. Tilpasning: Det er enklere å forklare motsetninger (king & queen) enn ord/uttrykk som har mange fellestrekk (king & knight).  
 • Reader’s Theatre: Velg en lesetekst som kan deles i tre deler eller roller, slik at den hørselshemmede har mulighet for å delta aktivt. Hver elev får sin del eller rolle og leser og øver på det. Dette framføres for resten av gruppen på den valgte språkmodaliteten. Tilpasning: Bruk tekster dere har arbeidet med i klassen og framfør disse med innlevelse.
 • Picture Dictation: Læreren beskriver et bilde på engelsk og/eller tegn, og elevene tegner det. Sammenlign tegningene etterpå. Diskuter det som er riktig og galt. Tilpasning: Elevene jobber i par. De får hver sitt bilde som de beskriver for partneren. Partneren tegner, så sammenligner de. De bytter roller. Hvor detaljert bildet er, bestemmer hvor vanskelig leken blir.
 • Word tennis: Del elevene i grupper. Gi dem et tema (samlebegrep: animal, clothes, food, osv.). Hver gruppe skal komme opp med et nytt ord innenfor temaet hver gang det er deres tur. De samarbeidet og avtaler før de svarer i kor. Det samme ordet kan ikke gjentas flere ganger. Hvis ikke gruppen kommer på et nytt ord, er de ute av leken. De andre gruppene fortsetter til det kåres en vinner. Så skifter de kategori. Tilpasning: Du kan også kreve at gruppen oversetter det forrige ord som ble sagt, før de får lov til å svare. Hvis de ikke vet hva ordet betyr, er de ute av leken. 
 • Story re-telling: Elevene tenker ut en interessant fortelling fra sitt eget liv, og noen stikkord kan skrives opp. Elevene setter seg i par og forteller hverandre sin fortelling. Når de er ferdige, skriver de navnet sitt og tittelen på fortellingen på en lapp og bytter lapp med samtalepartneren. Elevene finner en ny partner og gjentar fortellingen den forrige partneren deres fortalte, før de på nytt bytter lapper og partnere. Samme prosedyre gjentas med noen flere medelever. Dette eksempelet viser hvordan elevene kan trene på direkte kommunikasjon gjennom å bruke interessante beretninger fra sitt eget liv. Elevene trener både på flyt i språket og ordlæring knyttet til spesielle emner.  Tilpasningen skjer automatisk etter elevenes alder og klassetrinn, men læreren kan foreslå noen elementer fra læringsmålene som elevene kan ha med i fortellingene sine for å bevisstgjøre elevene på hva de skal lære.
 • Twenty Questions: Elevene forklarer på engelsk og/eller tegn et ord eller uttrykk til de andre elevene uten å bruke selve ordet/tegnet eller begrepet. Elevene kan gi en bruksanvisning på hvordan en gjenstand brukes. De andre elevene gjetter og har lov å bruke bare tjue spørsmål. Elevene bruker kroppsspråk, mimikk aktivt i kommunikasjonen.
 • Information Gap. Shopping Game: Del gruppen i to. Den ene gruppen får et ark med informasjon, f.eks. priser på noen matvarer. På arket står det også bilder av leketøy som de finner prisene på. Den andre gruppen får et ark med informasjon om prisene på leketøy og skal finne ut prisene på matvarene. Elevene går rundt i klassen og har lov å stille bare ett spørsmål til hver person de møter: «Do you know how much the butter is, please?» «Yes, it is 20p. Do you know how much the teddy bear is, please? osv.  Så går de videre til den neste.  Den første som få skrevet ned alle prisene de skal ha, vinner. Tilpasning: Hvor mye informasjon om emnet kan tilpasses gruppen og nivået? Leken kan handle om alt fra yrker, bosted, favorittsport, osv. Den kan forenkles ved at elevene får et «questionnaire» og skal finne tre personer som f.eks. liker fotball; da stiller de det samme spørsmålet om og om igjen slik at det automatiseres. Leken vanskeliggjøres med mengden informasjon og typen spørsmål som skal stilles.
 • Telegram Game: Gruppen står i en rekke. Læreren forteller en kort historie på den valgte språkmodaliteten. Den fremste gjentar den til nummer to i rekka. Nummer to forteller det han oppfattet videre til nummer tre, osv. Siste person i rekka forteller historien som kanskje er blitt noe annerledes. Variasjon: Del gruppen i små grupper på tre eller fire som står i en rekke med ryggen til hverandre. En i gruppen dikter opp begynnelsen på en fortelling som han/hun forteller til nummer to i rekka. Nummer to legger til et par setninger til fortellingen som han forteller til nummer tre i rekka, osv. Siste person i rekka forteller hele fortellingen og lager en avslutning på denne tullehistorien.

Eksempler på skriftlige læringsaktiviteter

 • Slap Snap: På et stort ark skriver elevene ordene de arbeider med hulter til bulter. De legger hånden sin på hvert ord og tegner rundt hendene sine. Læreren sier et ord på den valgte språkmodaliteten, og da gjelder det for elevene å være først til å legge sin hånd på ordet. Den som klarer det, får et poeng.
 • Dictation: Læreren deler ut ordkort til elevene med ord, uttrykk eller setninger som elevene skal skrive. Elevene memorerer ordet, sitter på kortet og skriver det. Elevene ser på kortet om det han har skrevet stemmer. Hvis ikke, prøver han igjen. Hvis det er riktig, går han til lærerens pult og henter et nytt ordkort.
 • The Remember Game: På (interaktiv) tavle. Skriv opp ti ord med et bestemt stavemønster eller innenfor det emnet dere jobber med. Gi elevene 30 sekunder til å memorere ordene. Fjern ordene.  Hvor mange av ordene klarer elevene å huske? De som rekker opp hånden, får komme opp og skrive ordene. Be dem gjerne skrive ordene på samme sted som de sto på originalsiden. Elevene kan gjerne hjelpe hverandre med riktig ortografi. Når elevene har gjort seg ferdige, blar de tilbake til originalen og ser om alt er riktig. Andre varianter: Elevene kan få illustrasjoner av engelskspråklige tegn som de skal skrive riktig engelsk ord til. Fasit er skrevet bak på illustrasjonen.
 • Video Blogg: Elever lager en videoblogg, skriftlig eller tegnspråklig, som de deler med klassen. Alternativt kan de lage en felles notatblogg i Evernote eller OneNote og dele med klassen. På den måten får alle en mulighet til å avlese fagtekstene til alle elevene, og elevene får flere lesere på sine tegnspråktekster.
 • Hitchpock: Lederen velger et verb, f.eks. to work.  De andre elevene skriver et spørsmål på hvert sitt ark, f.eks. Do you like to hitchpock every day? Can anyone hitchpock? Is it easy to hitchpock? Can I hitchpock? Do you get tired doing this? Læreren bør hjelpe elevene med å skrive mest mulig korrekt i løpet av spillet, slik at ingen behøver å føle seg utrygg. Elevene viser sine spørsmål slik at alle kan lese det de har skrevet. De stiller sitt spørsmål på engelsk talespråk og/eller tegn. Eleven svarer yes eller no. Den som klarer å gjette hvilke verb det er snakk om, vinner leken og overtar lederens rolle.
 • Silly Stories: Del gruppen i grupper på tre. Del ut et ark til hver elev. Øverst på arket skriver elevene hvem som er med i fortellingen, og bretter ned arket slik at det de skrev, ikke kan leses. De bytter arket med an annen i gruppen. Da skriver de hvor dette skjedde, bretter ned og bytter. De fortsetter slik med å skrive når dette var, hva som skjedde, og hva hendte til slutt. Brett ut arkene og lag en fortelling. 
 • Write a Story: Du velger tre engelske ord/uttrykk/tegn som elevene skal slå opp på nettet eller i en ordbok. Den som finner ordet/uttrykket/tegnet først, forklarer betydningen for gruppen. Dette gjentas til alle tre ordene/uttrykkene er forklart. Så skriver elevene individuelt eller i par en kort fortelling hvor de bruker minst to av ordene/uttrykkene/tegnene, men helst alle tre. Pass på at stavemåten er riktig, og at betydningen passer. Elevene kan i tillegg få beskjed om at ordene/uttrykkene brukes i den rekkefølgen de ble sagt, i alfabetisk rekkefølge, substantiv før verb, osv. Elevene kan lage en video-ordbank til de nye ordene/uttrykkene/tegnene. Klassen kan ha en felles ordbankkonto på for eksempel MineTegn som er gratis.
 • Magazine story: Elevene klipper ut et bestemt antall bilder fra gamle blader med gjenstander eller hendelser de ønsker å vite navnet på. Hver elev limer bildene sine på et ark. I samlet klasse skriver de ordene på tavla ved hjelp av ulike hjelpemidler fra ordbøker til Google. Deretter skriver eleven ordene sine på kort og legger dem ved siden av det riktige bildet. Elevene ser på resultatet og memorerer ordene. Bland alle kortene og del dem ut til elevene. Elevene samarbeider om å legge bildene på riktig plass igjen. Bruk noen av ordene og lag en fortelling (individuelt eller som klasse). Skriv ut fortellingene og heng dem på veggen.

Eksempler på læringsaktiviteter i med lesing

 • Spin the Bottle: Denne leken er basert på en populær selskapslek. Elevene sitter i ring. I midten ligger en tom brusflaske og en bunke med kort med ord/setninger på. Etter tur snur elevene flasken. Den flasken peker på, skal trekke et kort og lese ordet på engelsk og/eller tegn. Hvis han/hun klarer det, og svaret er riktig, beholder han/hun kortet. Hvis svaret er feil, legges kortet tilbake nederst i bunken. Vinneren er den som har flest kort til slutt.
 • RelayRace: Del klassen i to lag. Lagene stiller opp i en rekke. Legg to sett med like ordkort i motsatt ende av klasserommet og spre dem ut slik at de er lette å lese. Læreren sier et ord og/eller med tegn, og den første i hver rekke løper bort til ordkortene og henter ordet som ble sagt og/eller visualisert med tegn. Han/hun kan få hjelp fra lagkameratene hvis det trengs. Første lag tilbake med riktig ord, får ett poeng.
 • Fishing Game: Lag en liten fiskestang av en blomsterpinne med en magnet i enden av et snøre. Lag ordkort med enkle ord eller spørsmål som elevene skal kunne både stille og svare på. Skriv dem på små lapper og fest en binders på. Lappene legges i en kurv eller på gulvet. En etter en fisker elevene opp en «fisk» og leser ordet eller spørsmålet som de svarer på. De beholder fisken hvis svaret er riktig. Hvis ikke, må fisken kastes tilbake i havet.
 • Who am I?: Heng et ark på ryggen til hver elev. Den enkelte har ikke lov til å lese arket de har fått. På arkene står det f.eks.: I am wearing a big, red nose so laugh at me. I am holding a snake, keep away from me! I am not English, I am a foreigner so please speak slowly to me. I am very, very old so please be extra nice and helpful. I am a monster so look frightened when you speak to me. I smell awful. I am wearing strange clothes that you don’t like. I have lots of chocolate. Be nice to me and maybe I will give you some. Elevene går omkring i rommet. De leser arket på ryggen til den de møter, samtaler med hverandre om dagligdagse ting og oppfører seg etter det de har lest. Etterpå prøver elevene å gjette hva som var skrevet på sitt ark.

Eksempler på andre læringsaktiviteter

 • Skimming of digital text: Elevene avleser en eller flere korte tekster en gang (for eksempel om eventyr, fortellinger, nyheter, videoblogg, debattinnlegg, osv.) for å finne ut hva tekstene handler om, og om de er saklige, nøytrale og positivt eller negativt ladet. Elevene kan diskutere det de har avlest og sammenligne det de har fått med seg.Dette kan også gjøres i fellesskap på en interaktiv tavle.
 • Playing with The BSL Alphabet: Se på disse bokstavene i et BSL-alfabet. Hva har de til felles? Diskuter dette spørsmålet med elevene. RQK: Bruker en bøyd pekefinger. DKP: Venstre pekefinger peker rett opp. A, E, I, O, U, W, L, T, R, M, N, S: Bruker håndformen “5”. T Z L M N V R: artikulasjonssted er midt på innsiden av den venstre håndflaten. S B F G H W X: samme håndform på begge hendene. Hva er spesielt med BSL-tegnet for bokstaven C sammenlignet med de andre BSL-tegnene for bokstaver?: Den utføres med bare en hånd.
 • Change the Adjectives: Samle på noen adjektiver på BSL og/eller på engelsk. Pupil A: «My Aunt Mary’s cat is an awful cat. »  Pupil B: «My Aunt Mary’s cat is a beautiful cat. »  Pupil C: «My Aunt Mary’s cat is a clean cat. »
 • Making a poem in BSL: Lag et dikt på BSL. Bruk BSL-ordboka hvor tegnene er ordnet etter håndform. Velg en BSL-håndform. Velg noen tegn som har denne håndformen fra ordboka. Finn ut hva tegnene betyr på NTS. Lag et dikt med BSL-tegnene. Vis diktet til gruppen.
 • Content and expression: Vise hvordan et innhold kan få ulike uttrykk i forskjellige typer tekster. Elevene kan illustrere en tekst de har lest, eller tolke teksten ved å gjøre den om til et dikt, en sang, eller en fortelling. Etter lesingen kan en tekst også være utgangspunkt for en audiovisuell tolkning. Elevene kan illustrere den på sin egen måte, eller skape sin egen fortelling. Bilder kan tegnes og skannes, eller elevene kan finne bilder på nettet som passer. Programmer som Photo Story kan brukes til å lage produkter med både visuelt, verbalt og auditivt uttrykk.
 • Dictionary – true or false: Elevene arbeider i par med en ordbok (papir/digitale ordbøker) tilpasset deres nivå, og velger et engelsk ord/uttrykk som de tror de andre elevene ikke kan. Elevene kan tegnet for ordet/uttrykket, eller søker opp tegnet på Internett. I tillegg lager elevene to andre tegn som de finner på selv, men som betyr noe helt annet. Elevene presenterer det foran klassen eller gruppen, og de stemmer over hvilket tegn og betydning som de tror er den riktige.
 • Memory: Elevene går i grupper og får et sett med kort. Halvparten av kortene har ord/uttrykk, og resten av kortene har en illustrasjon med tegnet for ordet/uttrykket. Kortene legges med baksiden opp. Elevene spiller ved å snu to kort om gangen for å finne par som hører sammen, og beholde dem. Hvis ikke, snus kortene tilbake. Vinneren er den som har flest kort når alle parene er funnet.
 • Charades: Elevene går i grupper og får et sett med kort. På kortene er det et ord/uttrykk eller en illustrasjon. Kortene legges på et bord med baksiden opp. En elev trekker et kort og mimer ordet/uttrykket eller illustrasjonen. Elevene har ikke lov til å bruke det riktige tegnet for ordet/uttrykket. De andre elevene gjetter hvilket ord eller uttrykk det er.
 • Wiki-Sign Bank: Opprett en presentasjonsside på læringsplattformen eller en digital klasse-wiki. Her kan ordene lenkes til ordforklaringer på Internett, gjerne fra ulike kilder. På denne måten kan klassen bygge opp ordbanker til ulike temaer. Etter hvert som elevene lærer mer om temaet, kan de skrive flere ord og uttrykk i wikien. Bruk gjerne MineTegn, og opprett en klassekonto. Siden er gratis og brukervennlig.
 • Lære begreper, tegneserie (eksempel fra helse- og sosialfag): Elevene velger tegneseriefigurer e.l. som hjelp til å huske fagtermer og -uttrykk. Hvilke helseproblemer kan passe til den enkelte figuren? (For eksempel Hårek den hardbalne – overvekt; Nemi – anemi). De lager en fortelling hvor hver figur settes i en situasjon som tar for seg det aktuelle helseproblemet (for eksempel Barbie som nekter å spise; Spiderman som faller og brekker noe). Elevene finner flere trekk som går inn i handlingen, og som skal hjelpe dem til å huske fagtermene (for eksempel Donald Duck har utført et mislykket oppdrag for onkel Skrue, og istedenfor å skaffe nye penger (new money) til Skrue, har Donald fått feber og en lei hoste – han har pådratt seg pneumonia (lungebetennelse). Her kan lydlikheten mellom termen pneumonia og et nøkkelord i fortellingen (new money) forsterke og lette minnet om termen.
 • Film i undervisning: Film er rike kilder for å fremme forståelse av både kulturkunnskap og litterære verk gjennom avlesing, lesing, lytting, og visuelle effekter. Forsking har vist at for hørselshemmede er den ofte en god inspirasjonskilde for egne kreative tekster, og den motiverer dem til å skrive lengre tekster enn ellers. Når du viser en film, er det ikke nok å sette den på. Ofte er en spillefilm for lang til å vises i sin helhet. Da kan det være gunstig å gi elevene et resymé av handlingen og vise en passende snutt slik at de har tid til å studere tekstingen og se den om igjen. Filmsnutten kan også kombineres med en leselekse hvor elevene finner ut hva som skjer til slutt ved å lese et utdrag fra boka.
 • Jeopardy: Læreren lager en Jeopardy ved å bruke PowerPoint-presentasjonsprogrammet, og velger ut fra hvilket emne elevene arbeider med, og/eller tar utgangspunkt i å lære elevene gloser, klokkeslett, betydningen av engelske idiomer og lignende. Dette tilpasset elevgruppen og formålet. Elevene kan deles i lag eller spille en mot en, alt etter hvor stor klasse det dreier seg om. Lagene/elevene velger poeng og spørsmålskategori ved fysisk å klikke/trykke på den interaktive tavla, og «svaret» kommer til syne. Klarer elevene å formulere et spørsmål, vinner de poengene. Det laget med flest poeng når alle kategorier er snudd, har vunnet. Du finner malen til dette spillet på torget.wikispaces.com

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!