Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 6: Lage en presentasjon over likheter og ulikheter i skolegangen for hørselshemmede elever i USA, England og Norge

8.-10. trinn 

Elevene lærer å lage en presentasjon basert på tekster, artikler, litteratur og andre engelske kilder. Gjennom dette eksempelet blir elevene bevisst på læringsmålene, og de lærer hvordan en god presentasjon kan formes. Elevene lærer å sammenligne egne og andres opplevelser. Eksempelet vektlegger refleksjon og bevissthet rundt egen identitet og livssituasjon når de drøfter like og ulike levesett i andre land og kulturer. Eksempelet kan bidra til gode diskusjoner i klassen hvor elevene aktivt tar i bruk gamle og nye uttrykk på valgt språkmodalitet. I disse diskusjonene og samtalene i grupper utvikles ferdighetene i direkte kommunikasjon. 

Eksempelet bruker venndiagram som en visualisering av elevenes kunnskap. Det omfatter også skriftlig arbeid og ordlæringsstrategier, i tillegg til å utnytte og utvikle IKT-ferdigheter..

Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
 • bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
 • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • drøfte levesett og omgangsformer blant hørende og hørselshemmede i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og i Norge

Nedenfor finner du forslag til læringsmål. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering sammen med deg. Læringsmålene blir ofte utarbeidet i samarbeid med elevene. Forslaget kan tilpasses alder, nivå, gruppe, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn.  

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • bruke IKT ved å innhente data, redigere og produsere informasjon
 • bruke IKT aktivt i læring, språklæring og ved presentasjon av et sluttprodukt
 • drøfte noen likheter og ulikheter i skolegangen til hørselshemmede elever i USA, England og Norge
 • uttrykke meg på en effektiv måte ved hjelp av skrift, tegn og/eller tale
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Motivasjon

Bruk bilder eller film fra de ulike landene og introduser temaet. Finnes det døveskoler i USA eller Storbritannia? Hvordan er døveskolene der? 

Eksempel fra en døveskole i USA: https://www.youtube.com/watch?v=WU9PjY6QVn0 

Eksempel fra en døveskole i England: https://www.youtube.com/watch?v=jIgozZX-nMg 

En dansk nyhetsreportasje om tilstanden til døveskolen i USA i dag: http://www.deaftv.dk/forside/video-sogning?visvideo=1&video_id=1013 

Fortelle elevene at de skal finne likheter og ulikheter i skolegangen til hørselshemmede elever i England, USA og Norge og sette likt/ulikt opp mot hverandre. Hvilket land er det beste til å tilpasse skoleløpet for hørselshemmede elever? Dere kommer nødvendigvis ikke til en samlet enighet om hva som er best her, men dette kan motivere og provosere til diskusjoner senere. Hvordan er den norske skolen tilpasset hørselshemmede elever? Elevene skal tenke, vurdere, sammenligne og kunne bestemme hvilket land de foretrekker. Elevene skal presentere sitt arbeid for yngre elever eller til sin fjernundervisningsgruppe.
Forarbeid

Diskuter læringsmålene og sluttproduktet. Still klare krav til elevenes ferdigstilte produkter / presentasjoner. Er elevene vant til å bruke ulike elektroniske verktøy, kan du gi dem alternativer som PowerPoint-presentasjon med bilder, tekst og lenker, eller Photo-story hvor elevene leser inn tekst sammen med bilder, eller de filmer sine tegnspråkkommentarer.  

Der hvor elevene velger å vise en presentasjon i stedet for å framføre den «live», kan elevene ta videoopptak og legge ved hver side i både PowerPoint og Photo-story. 

Du modellerer et venndiagram på tavla og skriver noen punkter fra forkunnskapen til elevene om skolegang i USA, Storbritannia og Norge. Et godt tips er å få elevene delaktige i skriveprosessen. Behov for nye ord og uttrykk vil dukke opp underveis, og dere kan søke dem opp i ordbøker på nett, avlese dem, notere dem ned og eventuelt legge dem i ordbanken som kan være elektronisk med video på MineTegn.no. Dette kan være et arbeid som elevene fortsetter med individuelt eller i par.  

Igangsetting av aktivitet

I samlet gruppe får du tak i all forkunnskap elevene sitter med, og skriver det på venndiagrammet på elektronisk tavle eller på PC med prosjektor.  

Still spørsmål om hva mer elevene vil vite. Avgrens området den enkelte skal jobbe med. Diskuter hvordan de kan finne svar på sine spørsmål, f.eks. forslag til søkeord de kan bruke på Internett.
Aktivitet

Elevene kan arbeide hjemme og på skolen med å finne informasjon og lage sin presentasjon. Elevene kan skrive en progresjonslogg og lage ordkort eller gloseliste med minst fem nye ord og/eller tegn de har lært.  

Ved å opprette en digital møteplass inne på skolens digitale plattform har du mulighet til å følge hele prosessen fra idé til produkt. Bruk gjerne videomeldinger og/eller lyd i veiledningen din.  

Ved bruk av prosessorientert skriving kan du og eleven ha kontinuerlig kontakt. Dette kan bidra til et bedre sluttprodukt og øke motivasjonen til elevene fordi de føler seg sett. Du oppfordrer elevene til å avslutte presentasjonen med en refleksjon om det å være en hørselshemmet elev i de ulike landene. Der forteller de hvordan de selv foretrekker å ha det, og hva de ville ha valgt ut fra det de har lest, sett og lært. Elevene konkluderer med å si i hvilket land de tror det er best å være en hørselshemmet elev.  

Du kan starte timene med å vise alle de nye glosene som har kommet i løpet av oppgaven, og vise elevene hvor stor ordbank de har opparbeidet seg.  

Du kan ved timestart og/eller ved oppsummeringen etter timen fortsette på venndiagrammet og visualisere hvordan kunnskapen deres øker. Ordbanken og venndiagrammet kan være tilgjengelig for alle på den digitale møteplassen.

Presentasjon og produkt  Elevene presenterer det ferdige produktet for sitt publikum – for de yngre elevene på samme skole eller for fjernundervisningsgruppen. Elevene kan bli oppmuntret ved at begivenheten feires. Skriftlige produkter kan stilles ut til beundring, og eventuelle videoer kan vises til elever, andre lærere og foreldre. En felles digital, nettbasert læreplattform er også en fin delingsarena.
Oppfølging  Elevene kan øve på nye ord og fraser og ha en skriftlig eller muntlig quiz i etterkant, f.eks. Jeopardy hvor de er med og lager spørsmålene.
Refleksjon / Vurdering: Egenvurdering

Veiledning og vurdering kan foregå ved å se gjennom videoene, PowerPoint og ved å lytte til innlest tekst med tale.  

Elevene får mulighet til å levere sitt beste bidrag ved å lytte til sin egen uttale av ord, og/eller se gjennom sin innspilte video. Her har elevene mulighet for å bli kritiske til eget arbeid, ta underveisvurderinger og ta valg. Opplegget er også en prosessorientert veiledningsprosess. Dere kan sammen utarbeide egne vurderingsmål i tillegg til læringsmålene, for eksempel om de likte oppgaven, hvordan de løste den, hva de lærte, evaluere pararbeid m.m. Sammen ser dere på læringsmålene og vurderer om målene er nådd, og i hvilken grad. Dersom noen mål ikke blir oppnådd denne gang, noterer du ned dette og gir gode framovermeldinger til eleven det gjelder. Gi tips om hvordan det kan nås ved neste presentasjon/ innlevering. Ved å gi elevene konkrete framovermeldinger er det enklere for både deg og eleven å evaluere mål i neste oppgave. 
Grunnleggende ferdigheter

I dette eksempelet arbeides det med lese- og skriveferdigheter og muntlige og digitale ferdigheter. Elevene lærer og trener på ulike lesestrategier for å finne informasjon, og de bygger opp ordforrådet. Elevene er kritiske til ordene/tegnene og forklaringene de finner i forskjellige ordbøker på nettet, og diskuterer mulige løsninger. Elevens digitale ferdigheter trenes når de søker, finner, leser, filtrerer og vurderer informasjon fra større tekstmengder. Elevene bruker sine digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter når de produserer en presentasjon.

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av elevens alder og nivå. 

Eleven 

 • uttrykker seg godt på den valgte språkmodaliteten
 • bruker digitale verktøy og virkemidler selvstendig og kritisk
 • velger og anvender relevante læringsstrategier som her et venndiagram eller eventuelt et styrkenotat, og tilpasser teksten til sitt publikum
 • forstår betydningen av ordene og/eller tegn både i kjente og nye kontekster
 • bruker ordene korrekt og hensiktsmessig i egen tekstproduksjon
 • trekker inn faglige og samfunnsmessige perspektiver i sin refleksjon
Utdypende kommentarer

Når oppgaven introduseres, er bakgrunnskunnskapen til elevene om den norske skolehistorien for døve gjerne varierende. Bruk tid på å fortelle og forklare hvordan kampen om å la «døveskolen leve» i Norge har vært. Visualiser for eksempel utviklingen og trendene i form av en tidslinje. Det er en fordel at elevene har noe bakgrunnskunnskap om historien til døveskolen i Norge, og de kan gjerne arbeide tverrfaglig med tegnspråkfaget. Visualisering ved hjelp av foto, filmer og tekster vil forsterke inntrykkene til elevene og engasjere dem.

I prosessorientert undervisning i form av kontinuerlig veiledning følges elevene tett opp av deg, og du skaffer deg oversikt over prosessen og arbeidet elevene legger ned i oppgaven. Du kan gi dem tilpassete lekser, sette opp en disposisjon/progresjonsplan for og sammen med dem, gi dem tidsfrister og hele tiden ha en underveisevaluering.

Elevene arbeider godt med produktet slik at de får et eieforhold til det. Ved å lage et venndiagram i felleskap vil elevene få en felles plattform for nye ord og tegn. Du krever at elevene selv blir bevisste på læringsmålene, og at de velger aktuelle, hensiktsmessige og ulike typer tekster i forarbeidet til å lage et godt, ferdigstilt produkt.

I Norge i dag (2014) går de aller fleste hørselshemmede elevene på bostedsskoler rundt om i landet.  De har også mulighet for å være deltidselev på kompetansesentrene og delta i fjernundervisning. Elevene kan reflektere om det er bedre nå enn før da de fleste bodde på internatskoler. Også hvis de tror det er likt i USA og/eller Storbritannia, er det et godt utgangspunkt for elevenes søk etter informasjon til oppgaven. Du kan selvfølgelig velge andre engelskspråklige land enn disse to.

Oppgaven kan differensieres etter elevenes faglige evner. Par eller gruppesammensetningen kan bestå av elever på likt nivå hvor de bidrar til gode faglige metalingvistiske samtaler, eller par som hjelper hverandre og støtter hverandre. Noen elever har kanskje kun fokus på å få sluttproduktet ferdig. Du kan utfordre dem med spørsmål som motiverer til diskusjon og refleksjon rundt hørselshemmedes situasjon i ulike land med fellestrekk eller ulikheter. Du kan være tydelig på hva du forventer av hvert par og hvert medlem. En annen måte å søke etter informasjon kan være gjennom intervju med engelskspråklige, hørselshemmede elever ved hjelp av e-post eller Facetime, Skype o.l.

Elevene kan gjerne få støtte og framovermelding i form av muntlige kommentarer gjennom hele prosessen. Du kan sette opp noen tidsfrister og underveisevalueringer på skolen, eller elektronisk som hjemmearbeid. Når det gjelder sluttproduktet, kan du for eksempel peke på positive trekk og skille ut et par områder som eleven kan jobbe mer med.

Til slutt kan dere ha samlet en flott ordbank som det kan være lurt å digitalisere og f.eks. ordne etter emne. Elevene kan øve på nye ord og fraser og ha en skriftlig eller muntlig quiz i etterkant, hvor de er med og lager spørsmålene på engelsk. Ved å bruke for eksempel Jeopardy, Twenty questions er elevene aktivt med, og det er en artig lek med digitale ressurser (se kapittel 4). 

Progresjon

Dette eksempelet krever at elevene tilegner seg kunnskap om hørselshemmede i engelskspråklige land, kunnskap som de aktivt kan bruke i samtale, skrift og lesing. De skal også reflektere over, diskutere og ta stilling til sin egen og andres livssituasjon. Dette vil være et ledd i å utvikle kunnskap til å argumentere og begrunne et standpunkt og til å arbeide med egen identitetsutvikling.

Prosessorientert skriving gjør det mulig å følge opp den enkelte slik at de får til stadig bedre strukturerte og fyldige tekster. Det å framføre og presentere arbeidet sitt på den valgte språkmodaliteten er en utfordring som elevene trenger støtte og oppmuntring til å klare på en stadig mer selvstendig måte.

Kompetansemålene for 8.-10. trinn og for Vg1/Vg2 bygger på kompetansemål fra 7. trinn, der elevene skal gi noen eksempler på kjente døve personer og samtale om ulike levesett i engelskspråklige land. På 7. trinn skal de kunne bruke digitale ressurser i egen språklæring og lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder. De skal også kunne ta notater for å lage ulike typer tekster og bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon.

Forslag til lenker

E-twinning

Kahoot.it

Se også kapittel 5 for flere ideer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!