Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 7: Å øke elevenes skriftlige tekstproduksjon ved hjelp av "ordsky"

8.-10. trinn til Vg1/Vg2

Elevene blir introdusert for begrepet ordsky og får bruke den i varierte engelske tekster for å kunne skaffe seg oversikt og for å kunne lage en strukturert og god skriftlig tekst ved innleveringen. De vil lære en ny form for «språklæringsstrategi» dvs. ordsky.

Eksemplet passer også for elever på barnetrinnet og for voksne deltakere. Elevene lærer å bruke et dataprogram som skal motivere dem til å skrive lengre tekster. Eksemplet kombinerer skriftlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Det innebærer språklæring og bruk av det nye innlærte språket i eget skriftlig arbeid for å utforme en strukturert tekst basert på engelskspråklig litteratur.

Kompetansemål 8-10 trinn

Eleven skal kunne

 • velge og bruke ulike strategier tilpasset formålet
 • lage, formidle og samtale om egne tegnspråklige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle utrykksformer
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
 • bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skrivin
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
Kompetansemål Vg1/Vg2

Eleven skal kunne

 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
Læringsmål

Læringsmålene utarbeides i samarbeid med elevene etter det som vektlegges spesielt i den enkelte gruppe. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. Siden dette opplegget kan tilpasses flere trinn, vil læringsmålene variere etter alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn.  

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • lage en ordsky på engelsk og lese den
 • bruke ordskyen til å utarbeide ulike læringsstrategier, for eksempel styrkenotat, tankekart og VØL-skjema
 • hente ut informasjon fra en ordsky og bruke den til å finne nøkkelord og gjenfortelle innholdet fra en tekst
 • skrive ulike tekster med innledning, hoveddel og avslutning 
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Forarbeid

En ordsky er en kunstnerisk framstilling av ord. Ordskyene skal hjelpe til å få fram innholdet i teksten/ rapporten/ idémyldringen. 

Et dataprogram plukker ut de mest brukte ordene fra litterære tekster, eller ord som du har ført inn i programmet og framhevet ved å forstørre dem. Nøkkelordene blir visuelt større og mer åpenbare for elevene. De blir ofte framstilt kunstnerisk. (F.eks.www.wordle.net). 

Lag en ordsky på forhånd for å demonstrere hva du snakker om. Velg gjerne et aktuelt tema for gruppen din, eller en tekst dere nettopp har lest og jobbet med.
Motivasjon Introdusere "ordsky"

Dere blir enige om læringsmålene, og du introduser begrepet «ordsky» ved å åpne et program som lager en ordsky. Du demonstrerer og modellerer ordskyen du har laget, og dere diskuterer hva den kan brukes til. Trekk ut nøkkelordene fra ordskyen og snakk om hvorfor de tror disse ordene er størst og tydeligst.  

Gjennomfør en idémyldring med elevene og la dem føre ord inn i ordsky-programmet. Om nødvendig veileder du dem gjennom ordsky-programmet og demonstrerer på nytt sammen med elevene i plenum eller parvis. Alt etter behov.   

Aktivitet Lage en ordsky

La elevene prøve ut programmet hvis de ikke kjenner til det fra før. Elevene, individuelt eller i par, velger en litterær tekst dere har jobbet med og som de liker, og skriver den inn. 

Elevene viser sine ordskyer, og dere kan lage nye ordbankkort til nøkkelordene som kommer opp. Her har du mulighet til å finne nye ord, arbeide med ordklasser og med bøyninger
Oppfølging

Elevene bruker ordskyene sine og skaper styrkenotat, tankekart eller VØL-skjema som et ledd i å lage egne kreative tekster. Det kan for eksempel være et svar på et debattinnlegg fra en avis, fortsettelse på en fortelling, nytt vendepunkt i historien m.m.  

Du kan bruke prosessorientert skriving og oppmuntre elevene til å bruke sjangertrekk. Du kan jobbe særlig med tekststruktur og lage gode beskrivelser ved å bruke varierte adjektiver. 

Presentasjon 

Elevene stiller ut sine ordskyer og tekster på veggen. 

Tekstene kan senere samles i en bok, eller dere kan ta bilde av produktene og legge dem på en felles digital plattform.
Vurdering 

Ved å ta i bruk underveissamtaler og /-evalueringer med elevene minner du dem på læringsmålene og bevisstgjør/synliggjør målene i oppgaven. 

Gi elevene respons på arbeidet gjennom å fokusere på framovermeldinger. La elevene få mulighet til å vurdere hverandre for å øke deres bevissthet knyttet til læringsmålene og for å øke deres sosiale kompetanse. 
Refleksjon Spør elevene om hvordan de syntes denne formen for igangsetting av tekstskriving var, og hvordan og om de kan tenke seg å bruke den igjen. Samtal om prosessen og brukervennligheten til ordsky-programmet.
Grunnleggende ferdigheter

Dette eksempelet gir øvelse i digitale ferdigheter siden elevene må lære seg å anvende et nytt dataprogram. De bruker programmet aktivt ved å legge inn informasjon de har funnet på nettet, i bøker og andre steder. Elevene bruker leseferdigheten sin til å følge instruksene til programvaren. Resultatet blir til slutt en ordsky som de ser på og analyserer og senere tar i bruk i et VØL-skjema eller tankekart. Skjemaet eller tankekartet bruker de til å strukturere tekstene ved for eksempel inndeling i avsnitt og overskrifter og for å finne ut hva hovedinnholdet skal være.  Elevene kan sammen med læreren og/eller med medelevene diskutere og komme fram til nøkkelord og hvilke emner tekstene omhandler. I en eventuell læringssamtale ser gruppen/klassen sammen med deg på ordskyene, og elevene har mulighet til å få veiledning til videre arbeid ved å analysere og undres over resultatet av ordskyen. Eksempelet tar også for seg lese- og skriveferdigheten til elevene når de skal lese en ordsky og skrive en kreativ, litterær tekst ut fra nøkkelordene. 

Vurdering

I tillegg til en felles gjennomgang av læringsmålene kan egenvurdering gjennomføres i samtaler og etter hvert på et skjema eller i en logg. Innspillinger av presentasjoner kan brukes i denne sammenheng. Elevene kan erfare at tegn- og/eller ordinnlæring ikke bare skjer felles i klasserommet, men at de kan ta ansvar for det selv ved å lære seg nye tegn og /eller ord når de trenger dem, slik som vi så i eksempelet. Du kan også velge hverandrevurdering ut fra gitte kriterier, eller selv gi muntlig tilbakemelding med læringsmålene som utgangspunkt.

Kjennetegn på høy måloppnåelse

Siden dette opplegget kan brukes og tilpasses flere trinn, vil kjennetegn på høy måloppnåelse variere etter alder, nivå, gruppe og etter hvilke elementer som er vektlagt.

Eleven

 • velger effektive strategier for tekstproduksjon
 • reflekterer over, vurderer og redigerer eget skriftlig arbeid
 • skriver en tekst med logisk oppbygning og god flyt
 • bruker avsnitt hensiktsmessig for å få en god struktur i teksten tilpasset kommunikasjonssituasjonen
Utdypende kommentarer

Du kan lage mange ulike ordskyer som kan være med på å inspirere til undring og få i gang en tankeprosess hos elevene. Ordskyene kan være nokså fargerike og kunstneriske og kan brukes til alle typer tekster.

Dette eksempelet kan være med på å motivere elevene til å bruke og forbedre læringsstrategier og deretter øke tekstmengdene deres i skriftlig arbeid. Ordskyen kan sammenlignes med punkter på et kladdeark.  Å jobbe godt med denne første fasen kan øke selvtillit og motivasjon hos eleven. 

For å få god struktur på teksten kan writing frames (skriverammer) som visualiserer sjangerens egenart, være et godt hjelpemiddel. De kan brukes som hjelp til å disponere teksten før eleven begynner å skrive, og i en elektronisk utgave som støtter skrivingen. Skriverammene kan utformes og tilpasses sjanger og behov til den enkelte.

Opplegget kan differensieres ved å fokusere på færre eller flere av punktene som er nevnt, eller ved å lage en ferdig ordsky til emnet/teksten og gi det til elevene. Om nødvendig kan elevene få hjelp og støtte til å utforme teksten i fellesskap. I noen tilfeller kan du være elevens sekretær.

Det er viktig at elevene får tid til å lære seg å bruke dataprogrammet på en effektiv måte, og at du sikrer at de kan lese en ordsky og vet hva ordene betyr. Gjennom modellering og gjennomgang i fellesskap kan du sikre innføringen av det nye programmet. Finn eller lag et felles tegn for ordsky/word cloud slik at når begrepet sies og visualiseres, har dere samme forståelse. Til slutt kan dere ha samlet opp en flott ordbank som det kan være lurt å digitalisere og ordne etter emner/tema. Ordene og utrykkene kan brukes senere i andre tekster, i lek eller i spill. Repetisjon er nyttig, og elevene møter ord og uttrykk i ulike sammenhenger slik at de får et nyansert begrepsinnhold.. 

Progresjon

Ved tidlig innlæring og kontinuerlig oppfølging av grunnleggende ferdigheter i IKT kan elevenes kunnskap bli varierte og vitende fordi de får trening i hvordan dette kan brukes. En introduksjon av digitale muligheter kan være med på å styrke og motivere elevene til å produsere innholdsrike og strukturerte tekster. Kompetansemålene for 8.-10. trinn og for Vg1/Vg2 bygger på kompetansemål fra 7. trinn der elevene skal kunne bruke digitale ressurser i egen språklæring, bruke lese- og skrivestrategier og forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente tema.

Forslag til lenker

World.net: gratis programvare for å lage ordsky

Se også kapittel 5 for flere ideer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!