Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 3: Å forstå en fortelling og skrive en bokanmeldelse

3.-4. trinn 

Du kan tilpasse eksemplet ved å bruke kompetansemål fra 5.-7. trinn. For voksne hørselshemmede kan eventyr og fortellinger erstattes med andre relevante tekster. Samtidig er eventyr og fortellinger en fin inngang til hovedområdet kultur, samfunn og litteratur uansett alder.

Eksemplet omfatter leseferdigheter og skriftlige og muntlige ferdigheter. Elevene forstår hovedinnholdet i engelskspråklige fortellinger som er formidlet ved hjelp av ulike språkmodaliteter, skrift og IKT. Elevene deltar i samtaler om fortellingen og skriver noen setninger om sine opplevelser. Elevene utvider ordforrådet og utvikler et bevisst forhold til stavemønstre og setningsmønstre.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • forstå hovedinnholdet i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • forstå betydningen av ord og eller tegn og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
 • bruke enkle lese- og skrivestrategier
 • gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur

Nedenfor finner du forslag til læringsmål. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. Læringsmålene blir ofte utarbeidet sammen med elevene. Forslaget kan tilpasses alder, nivå, gruppe, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn.

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • forstå det meste av en fortelling
 • fortelle hva jeg synes om fortellingen
 • være med og sette sammen ord for å lage setninger
 • skrive stor bokstav først og punktum i slutten av setningen
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Motivasjon

Velg en fortelling tilpasset alderstrinnet som formidles på tegnspråk, engelsk tale og med teksting, og som også finnes i bokform. (Se kapittel 5 for forslag.)

Du gir elevene en kort innledning om fortellingen de skal se, og viser fram boka. Du forteller: hvem, hva, hvor. Se på bildet på forsiden. Hva tror elevene vil skje? 
Forarbeid

Du gjennomgår og repeterer kjente og noen nye nøkkelord fra fortellingen ved å bruke lek og spill, f.eks. Relay Race. (Se kapittel 4). 

Du gir elevene et eller flere norske tegn eller ord. Elevene skal finne ut hva disse tegnene eller ordene heter på engelsk, mens de ser på fortellingen.  Velg ord og/eller tegn som gjentas i fortellingen, eller som ligner på norske ord eller tegn. 

Aktivitet

Elevene ser på fortellingen på interaktiv tavle, prosjektor eller PC. De forteller sin partner på den valgte språkmodaliteten hva de har oppfattet av fortellingen. Hvert par forteller gruppen noe av det de oppfattet. Hvis elevene bruker norsk eller NTS fordi de ikke klarer å uttrykke seg på engelsk og/eller tegn, oversetter du til den valgte språkmodaliteten, og modellerer for dem. 

Er det viktige momenter som elevene ikke får med seg, modellerer du hvordan du tenker for å finne dette innholdet. Fortell elevene hvilke bilder/lukt og følelser teksten skaper for deg. 

Se fortellingen ytterligere en eller to ganger inntil elevene har fått med seg hovedinnholdet. 

Du stiller spørsmål om fortellingen som krever refleksjon, og hvor det ikke finnes ett riktig svar. Du kan bruke spørsmål som: Why do you think he did that? What did they feel? What is he thinking? What do you think happened afterwards? Have you done that? Modeller hvordan du selv finner svar på slike spørsmål. 

Du gjenforteller på den valgte språkmodaliteten, men gjør mange feil slik at elevene må rette på deg. 

Boka plasseres i klassens bibliotek slik at elevene kan lese den selv.
Oppfølging

Du skriver nøkkelord fra fortellingen med elevenes hjelp på (interaktiv) tavle. Du modellerer hvilke strategier du bruker når du staver ordene, f.eks. teller språklyder i ordet. Skal noen av språklydene staves med flere enn en bokstav?   

Dere samtaler om elevenes opplevelser og meninger om fortellingen på den valgte språkmodaliteten. Lag en ordliste av ordene som kommer fram under samtalen. 

Elevene skal bidra i skriveprosessen mens du skriver en bokanmeldelse ved hjelp av en skriveramme, f.eks.: 

The book title is ______________________. 

The name of the author is _______________. 

The book is about: 

Who? 

Where? 

What happened? 

Did you like the book?Why? 

Bilde av nei-smiley  ____________________ 

Bilde av vet-ikke-smiley  ____________________ 

Bilde av ja-smiley  ____________________ 

Diskuter og vis ulike svar på det siste punktet. Elevene skriver egne bokanmeldelser. Fjern teksten fra det siste punktet og la elevene sette sammen ord til egne setninger hvor de skriver egne meninger. Elevene viser fram til hverandre sine bokomtaler og boka de selv har valgt.   

Etter hver presentasjon sier medelevene tre positive ting som eleven var flink til, og hva de likte.

Refleksjon  Du kan bruke prosessen som grunnlag for samtale om ulike strategier i møte med nye tekster og om kvaliteten på arbeidet. Når vi f.eks. har gjettet på betydningen av et ord, må vi etterpå alltid sjekke at det er riktig: «Her har du husket/hva mangler her?» Les nøye gjennom setningene. Er punktum plassert riktig, og har du stor forbokstav?
Vurdering 

Den umiddelbare tilbakemeldingen fra medelevene om bokanmeldelsen er en hverandrevurdering og støtter opp om selvtilliten til den enkelte. 

Grunnleggende ferdigheter

Elevene arbeider med leseferdigheter og med muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter. Når de ser på en fortelling presentert med tekst, ord og tegn, opplever de nye ord og/eller tegn og setninger med ulike mønstre. De øver på å uttrykke seg selv når de forteller hva de har oppfattet. Elevene får trening i å samtale på engelsk ved å bruke kjente ord og utforske og uttale nye ord og/eller framføre tegn. Elevene arbeider med å kunne skrive ved hjelp av en skriveramme. Gjennom utforsking og repetisjon kan dette danne grunnlag for strategier til å lage setninger og til slutt en sammenhengende tekst i en bokanmeldelse.

Forslag til kjenneteng på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse kan tilpasses elevenes alder, nivå og hvorvidt det er første gang opplegget gjennomføres.

Eleven

 • oppfatter det meste av en fortelling
 • finner betydningen av ord/tegn ut fra sammenhengen
 • gir uttrykk for sin mening
 • lager forståelige setninger og bruker ulike enkle setningsmønstre
 • bruker stor bokstav og punktum riktig  
Utdypende kommentar

Dette eksempelet viser hvordan elevene kan arbeide med kompetansemål knyttet til alle hovedområder på et tidlig stadium i opplæringen. Hensikten med å bruke tekster som er formidlet på flere språkkoder, er for å gi elever med ulik språklig bakgrunn tilgang til de samme opplevelsene. Fortellinger kan ofte fås som en app slik at elevene selv kan regulere hvordan og hvor mange ganger de vil se den. Opplegget gir deg også mulighet til å modellere ulike strategier i forbindelse med muntlig og skriftlig arbeid. 

Eksempelet vektlegger variasjon av arbeidsmåter. Elevene er aktive i deler av opplegget: de samarbeider i par, og de arbeider individuelt. Bokanmeldelsen kan skrives på papir eller på PC/Ipad/tablett etter den er blitt modellert med prosjektor eller på (interaktiv) tavle. Hvis elevene får følge utviklingen av fortellingen på stor skjerm, kan denne fellesvisningen gjøre det enklere å ta opp spesielle ting. Det kan gjelde språklyder, valg av ord eller tegn, bruk av faste uttrykk, samtale om ordlæringsstrategier og strategier for avlesing og lesing (for eksempel lydering av ord), oppdeling i setninger, osv.

Opplegget kan gjøres enklere eller mer utfordrende ut fra elevenes faglige ståsted og behov. Sammensetningen av partnere kan f.eks. være at elevene utfordrer hverandre fordi de er på likt nivå, eller at den ene partneren kan støtte den andre. Uansett er det viktig at partnerne matcher hverandre med tanke på språkmodalitet, og at du har gitt elevene klare instrukser om hva som forventes av den enkelte under pararbeid. 

Den siste delen av opplegget kan differensieres ved å utfordre elevene på måten de skriver bokanmeldelsen. For eksempel fra å skrive inn ord som mangler, til å bruke ulike setningstyper og tegnsetting, og videre til å bruke flere adjektiver, osv. Eller du kan fjerne skriverammen slik at elevene skriver sammenhengende tekster. Opplegget oppmuntrer elevene til å lese også engelske bøker på egen hånd. Desto mer de leser, desto mer engelsk lærer de. Elevene kan vise fram sin bokomtale og den engelske boka de har valgt.  Det gir dem en fin sjanse til å øve på å framføre, og de andre elevene får tips til neste boklån.

Spørsmål til elevene basert på læringsmålene kan bidra til bevisstgjøring og vurdering av egen læring.

Progresjon

Etter at elevene kan lese ordbilder, lydere og kan noen setningsstrukturer, er det fire faser i elevenes kompetanse i å forstå en lesetekst som du kan hjelpe elevene med. Som i eksemplet modellerer du hvordan du tenker når du møter ukjente ord og uttrykk. Deretter prøver elevene å bruke strategien selv ved hjelp av deg. I den tredje fasen begynner du å fjerne hjelpen, og til slutt arbeider elevene selvstendig. Eksempelet viser også følgende tekstforståelsesstrategier som elevene kan arbeide med videre: å forutsi ved hjelp av bakgrunnskunnskap, stille spørsmål om hva de har forstått, lage egne mentale bilder, knytte det som skjer i teksten til egne erfaringer, og gjenfortelle og oppsummere tekstens innhold.

Kompetansemålene i dette opplegget er en videreføring av kompetansemål fra 2. årstrinn, der elevene blant annet skal kunne forstå ord og/eller tegn og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. Opplegget peker framover mot kompetansemål på 7. trinn, der eleven i tillegg til å forstå kjente emner også skal kunne begrunne egen mening. Ved å gi elevene en skriveramme jobber vi mot kompetansemål på 7. trinn hvor elevene skal kunne skrive sammenhengende tekster.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!