Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 11: Skrive anmeldelser av tekster av eller om engelskspråklige døve

Vg1/Vg2

Eksemplet passer også for voksne deltakere.

Elevene lærer å utforske og anmelde ulike tekster av eller om engelskspråklige døve. De må bruke kulturkunnskap, lese- og skrivestrategier og digitale ressurser.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
 • drøfte døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land og i ulike deler av verden, deriblant tekster av og om døve
 • drøfte ulike typer tekster og hendelser med utgangspunkt i døves situasjon i engelskspråklige land

Innholdsdelen dreier seg om å lese og anmelde tekster av eller om døve. Læringsmålene utarbeides sammen med elevene og tilpasses alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. 

Læringsmål

Siden gruppen sammen blir enige om hva som skal være hovedmålet med opplæringen, blir læringsmålene bestemt i samarbeid mellom deg og elevene. Læringsmålene kan også variere fra elev til elev. Forslaget nedenfor inneholder leseferdigheter og skriftlige og digitale ferdigheter, men hvis gruppen vektlegger andre elementer, vil læringsmålene se annerledes ut: 

Jeg kan

 • informere andre om en tekst av eller om døve i et engelskspråklig land
 • diskutere måten døve framstilles eller framstiller seg selv
 • drøfte døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold ut fra settingen i teksten
 • bruke digitale verktøy i tekstskaping for å få fram et budskap ut fra oppgitte kriterier 
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Forarbeid

Du har forberedt en litteraturliste av tekster av eller om døve i engelskspråklige land som består av ulike typer tekster fra ulike tidsepoker og i ulike medier.

Introduksjon og aktivering

Elevene tar en kort diskusjon om hvilke ulike typer tekster de kjenner til som handler om eller er laget av døve i Norge og i engelskspråklige land. Det kan hende at de kjenner til svært få. Hva kan være årsaken til det? For å få elevene til å reflektere kan du gjerne provosere litt, for eksempel Are Deaf people uncreative and without opinions?

Motivasjon

Du gir en kort introduksjon til hver tekst. 

Elevene velger en tekst fra den forberedte litteraturlisten, leser/avleser den og skriver en anmeldelse som kan publiseres på klassens blogg.

Utforming av oppgaven

Elevene velger en tekst og arbeidsform individuelt eller i par. 

Sluttproduktet skal være en skriftlig film- eller bokanmeldelse, og du gjennomgå sjangertrekk til en slik anmeldelse. Den inneholder f.eks. en beskrivelse av døves situasjon og aktuelle hendelser, og den skal si noe om hvordan døve framstilles eller framstiller seg selv. 

Elevene bidrar til å utforme læringsmål, og du sammenfatter og deler ut klare, skriftlige instruksjoner som kan være ulike fra elev til elev.

Utforskning og fordyping

Elevene planlegger hvordan de vil arbeide, og hvilke strategier de skal bruke, f.eks. story map, writing frame m.m. Underveis sjekker de at sjangerkrav og kriteriene dekkes. 

Avsett tid til stillelesing/avlesing også på skolen hvor du kan veilede. Du kan også hjelpe elevene gjennom å bruke veiledet lesing/avlesing og med leseforståelse, særlig med forklaringer til informasjon som er implisitt i teksten. 

Elevene diskuterer i par eller samlet og informerer kort om teksten sin. Elevene trekker fram viktige temaer i tekstene og utveksler meninger ut fra forkunnskap om døvekultur i Norge og i andre land før de skal skrive sluttproduktet.. 

Produkt

Elevene lager en anmeldelse basert på sjangerkrav og kriteriene de har fått. Produktet gir informasjon på en klar og tydelig måte. 

Elevene kan gi en kort muntlig presentasjon av teksten (5 minutter) på den valgte språkmodaliteten. 

Oppfølging

Etter presentasjonen kan elevene legge ut anmeldelsene på en blogg slik at alle kan lese og kommentere dem. Dette kan være en bloggside kun for klassen. På denne måten får elevene bredere kunnskap om temaet ved at de leser hverandres anmeldelser. Som en del av oppgaven skriver alle elevene minst to spørsmål til hver anmeldelse. 

Tekstene i litteraturlisten skal være tilgjengelig for alle i klassen slik at elevene kan lese dem på egen hånd.

Vurdering

Elevene kan utføre hverandrevurdering etter den muntlige presentasjonen, basert på de forhåndsavtalte læringsmålene. 

Har du gitt klare oppgaveinstrukser, kan du gi underveisvurderinger til den enkelte.

Grunnleggende ferdigheter

Uansett hvilken tekst den enkelte velger å konsentrere seg om, er det lese- og skriveferdighetene som øves i dette eksempelet. Elevene leser for å forstå, er kritiske og bruker forkunnskap om døvekultur. I anmeldelsen forholder elevene seg til skriftlige formkrav. Elevene bruker også skrivestrategier ved hjelp av diagrammer (se også kapittel 4) og bruker forkunnskaper om tekststrukturer ved utformingen av en anmeldelse. Digitale ferdigheter brukes i tekstskaping, i publisering og ved bruk av blog

Forslag til kjenneteng på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av elevenes alder, nivå og forkunnskaper. Det er gruppen sammen med deg som bestemmer hvordan produktet skal formidles, og kjennetegn på høy måloppnåelse vil derfor variere. Kjennetegnene kan for eksempel se slik ut:

Eleven

 • informerer om en tekst av eller om døve i et engelskspråklig land på en klar, fyldig, kritisk og reflekterende måte
 • diskuterer måten døve framstilles eller framstiller seg selv
 • drøfter døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold knyttet til settingen i teksten
 • presenterer informasjon muntlig og skriftlig på en tydelig måte, med god flyt og struktur og relevant ordforråd 
Utdypende kommentar

Emnet «Tekster av eller om engelskspråklige døve» kan omfatte de fleste typer tekster på både tegnspråk og skriftspråk, og de kan dekke ulike interesser og føre i ulike retninger. Det kreves en god jobb å forberede litteraturlisten ut fra kjennskap til litteraturen og til elevgruppen. Du kan variere tekstene både i lengde og vanskegrad, og i hvilke medier de presenteres: skriftlig, film, tegnspråklig, osv. Lister over skriftlige tekster finnes f.eks. på nettstedet torget. Wikispaces.com (se lenke til slutt i eksempelet). Du oppfordres til å publisere og dele din litteraturliste med andre på f.eks. Torget (se kapittel 5).

På dette nivået forventes det at elevene kan bruke ulike lesestrategier for å finne mening i teksten. Imidlertid er informasjonen som ligger mellom linjene, ordspill, humor og ironi, ofte en utfordring for hørselshemmede. Bruk tid på å forklare for elevene.

Elevene kan nå produsere tekster som er tilpasset formkrav ved hjelp av digitale verktøy. I dette eksempelet skal de opplyse andre om en tekst, drøfte og si sin mening. Det er derfor lurt at de velger ut det de mener er viktigst og mest interessant i teksten sin. 

Oppgaven kan gjøres enklere ved at elevene får oppgitt noen konkrete spørsmål og noen tips til hvilke lesestrategier som kan brukes. Eller elevene får utdelt en skriveramme for sluttproduktet. 

I første fase trenger elevene motivasjon og ro til å lese. Her bør tidsrammene likevel være stramme, og du kan gjerne komme med egne innspill. Selve arbeidet med å utforme anmeldelsen vil ta lengre tid. Elevene vil sannsynligvis ha behov for å delta i diskusjoner før de begynner å skrive for å få belyst egne meninger, men også her er det hensiktsmessig å operere med faste tidsrammer. 

Elevene får bidra med innspill i flere faser. De kan ha egne ønsker om tekster de vil jobbe med, og de kan være med på å utforme læringsmål som dekkes av oppgaven/produktet. Disse læringsmålene kan brukes i egenvurdering, underveisvurdering og til hverandrevurdering av sluttproduktet. 

Ved å publisere anmeldelsene vil elevene arbeide for å skrive godt siden alle kan lese det de skriver, og de vil i de fleste tilfeller søke opp ord de trenger for å forbedre teksten sin. Ordforrådet vil utvikle seg når de skriver tekster om ukjente temaer.Ved å bruke blogg e.l. som en del av oppgaven vil også de digitale ferdighetene utvikles, siden det å skrive om ukjente emner som krever ny kunnskap, gir trening i å bruke forskjellige kilder på nettet.

Progresjon

På dette trinnet skal elevene ha flere lesestrategier å velge mellom, men det er alltid plass for utvikling av nye. Dette eksempelet gir rom for det. Det å få hjelp til å oppdage og utforske litteratur om hørselshemmede, i ulike medier og på ulike språkkoder, kan føre til leselyst og også bli et ledd i en livslang læringsprosess. I tillegg får elevene anledning til å drøfte hørselshemmedes situasjon i et videre perspektiv.

Kompetansemålene i dette opplegget viderefører kompetansemål fra 10. trinn som går på å lese, forstå og vurdere ulike typer tekster og på å skrive tekster med struktur og sammenheng. I tillegg videreføres kompetansemål fra 10. trinn om drøfting av levesett og omgangsformer blant hørselshemmede i engelskspråklige land. Imidlertid er det på dette trinnet elevene har mulighet til å oppdage og utforske litteraturen om og av døve.

Forslag til lenker

Torget. Idébank for lærere til hørselshemmede elever. Boklister av litteratur av og om døve.

Se også kapittel 5.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!