Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 4: Lære å samhandle seg fram til ny kunnskap

5.-7. trinn 

Eksemplet passer også for voksne hørselshemmede.

Eksemplet omfatter å lære nye ord og uttrykk ved å delta i samtale, stille spørsmål og samhandle seg fram til ny kunnskap. Det omfatter også å bruke høflighetsfraser gjennom å delta i et måltid. Det inkluderer skriveferdigheter gjennom å skrive en e-post, og regneferdigheter gjennom matlaging.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner
 • lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder
 • identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster og/eller tegnspråklige tekster
 • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur

Nedenfor finner du forslag til læringsmål. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. Læringsmålene blir ofte utarbeidet sammen med elevene. Forslaget kan tilpasses alder, nivå, språkmodalitet, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. 

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • holde en samtale i gang ved å stille spørsmål og svare på spørsmål
 • lære nye ord og/eller tegn jeg har bruk for ved å stille spørsmål
 • bruke IKT for å finne oppskrifter jeg trenger
 • noe om likheter og forskjeller i matkultur og manerer mellom engelskspråklige land og her hos oss
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Motivasjon Du presenterer en e-post skrevet på engelsk, som forteller at klassen skal motta besøk. (Gjestene kan bruke den valgte språkmodaliteten.)  Besøket vil foregå utelukkende på engelsk og/eller på tegnspråk.
Forarbeid

Sammen planlegger dere besøket og lager en oppgaveliste: 

Skrive svar på e-posten 

Finne oppskrifter på Internett, lage en handleliste, dekke på bordet og lage «engelsk» mat til gjestene 

Forberede samtaler: Samtale om høflighet og manerer. Gjennomgå spørreord/tegn. Hvorfor er det å stille spørsmål en lur strategi? Hva kan vi spørre gjestene om? Hva gjør vi hvis vi ikke forstår? Hva kan vi fortelle om oss selv? Avhengig av gruppestørrelse kan oppgavene utføres av hele gruppen eller delegeres til par.

Forberedende aktiviteter

Dere gjennomfører en samtale som et rollespill, og dere bruker manerer ved bordet utelukkende på engelsk. Du modellerer hvordan du holder samtalen i gang og de ulike spørsmålstypene. Du oppfordrer elevene til å stille spørsmål når de ikke forstår, eller når de vil vite om et nytt ord eller uttrykk. 

Elevene gjennomfører oppgavene på listen de laget tidligere. 

I par øver elevene på å lage og stille spørsmål til gjestene og på å fortelle noe om seg selv, sine interesser og sine kommunikasjonsbehov. Parene utarbeider egne ordlister i forbindelse med besøket.  

Gruppen dekker på bordet ved å følge en instruks på engelsk og/eller på tegnspråk. 

I par leser elevene de ulike oppskriftene de har funnet på Internett, og hvert par lager en rett, f.eks. tea, sandwiches, scones og cupcakes. Samtaler under arbeidet gjennomføres på den valgte engelske språkmodaliteten – hvis elevene bruker norsk eller norske tegn, får læreren ett poeng! Dette kan motivere elevene til å bruke alle sine strategier for å gjøre seg forstått på den valgte språkmodaliteten. De vil ikke at læreren skal få noen poeng.
Gjennomføring

Elevene tar ansvar for å ta imot gjestene, gjennomføre servering og måltidet, og samtale med gjesten/e. 

Oppfølging 

Elevene forteller eller skriver om sine opplevelser. Parene leser opp sine ordlister, og ut fra disse og erfaringer fra besøket gjennomgår dere nye ord og uttrykk som de har lært. Det er anledning til å snakke om faste uttrykk, ordklasser og bøyninger, men også kulturelle likheter og forskjeller i forbindelse med matkultur og manerer.   

Bruk de nye ordene i en lek. (Se kapittel 4 for tips om leker). 

Elevene skriver en e-post til gjesten/e som takk for besøket og bruker noe av den informasjonen de har fått gjennom samtalen.
Refleksjon

Spør elevene hva slags spørsmål som var mest tjenlige å bruke når

 • de ikke forstod det som ble sagt
 • de ville vite hva noe heter på engelsk og/eller på tegnspråk
 • de ville at noen skulle gjenta det som ble sagt

Diskuter hvordan det var best å presentere sine kommunikasjonsbehov som hørselshemmede til fremmede.

Underveis- og sluttvurdering

Du følger med under besøket uten å avbryte. Noter gode språklæringsstrategier. Under elevsamtaler får den enkelte tilbakemelding på god adferd og tips til forbedring og strategier det er lurt å prøve ut. Elevene kan også vurdere egen læring ved å gjennomgå læringsmålene, og de kan gi konkrete eksempel på nye ting de lærte, og hvordan nye strategier kan være til nytte utenfor klasserommet.

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter i direkte kommunikasjon er vektlagt i dette eksempelet. Elevene får trening i å avlese og/eller lytte konsentrert, og å stille og svare på spørsmål. De lærer om ulike strategier, spørsmålstyper og fraser etter modellering fra læreren og øver i rollespillet. Slik modellering skaper grunnlag for læringsstrategier som de senere kan bruke for å lære nye ord. De kan også øve seg på å holde en samtale i gang. I tillegg øver elevene på skriftlige ferdigheter når de korresponderer med gjestene sine, regneferdigheter gjennom handling og matlaging, og leseferdigheter og digitale ferdigheter når de oppsøker engelske matoppskrifter på Internett. 

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Disse forslagene til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av alderen og nivået til elevene.

Eleven

 • er aktiv og holder en samtale i gang ved å stille relevante spørsmål, tilføyer nye elementer og oppklarer misforståelser
 • gir gode relevante svar på spørsmål
 • lærer nye ord og/eller tegn ved å stille spørsmål
 • uttrykker seg på en tilpasset språkmodalitet og gjør seg forstått
 • bruker IKT formålstjenlig for å finne tekster som trengs og skriver e-post
 • sammenligner og gir uttrykk for likheter og forskjeller i matkultur og manerer
Utdypende kommentarer

Dette eksempelet viser hvordan du kan arbeide med kompetansemål som krever at elevene skal kunne føre en enkel samtale i en virkelighetsnær situasjon. Mens noe av stoffet er kjent, er det mulig å lære nye ord og/eller tegn gjennom å bruke ulike strategier i direkte kommunikasjon. Dette krever at elevene selv er aktive. Eksempelet tar også med emner fra hovedområdet kultur, samfunn og litteratur.

Tilpasningen vil skje naturlig ut fra elevenes ståsted, men det er du som er medspilleren som utfordrer elevene til å ta det neste skrittet, og som viser veien ved å modellere de gode strategiene som fører til språklæring. Du gir oppmuntring og ros. Det kan være lurt å ta bilder som dokumenterer forberedelsene og besøket. Hvis du velger å la elevene skrive om besøket, kan bildene og deres egne ordlister være til god støtte for noen når de skal skrive en sammenhengende tekst.  

Den første fasen skal skape motivasjon for hele elevgruppen, og danne grunnlag både for å delta i direkte kommunikasjon og i mer spesifikk språklæring. Elevene øver og kjenner på hvor lurt det er å kunne stille spørsmål under en samtale, og hvorfor. Å gjennomgå spørretegn og/eller ord og fraser på forhånd gjør elevene trygge. De får også de ordene og/eller tegnene de trenger for å presentere seg selv og sine kommunikasjonsbehov med tanke på hørselshemmingen. I den neste fasen får elevene mulighet til å forberede seg og øve på det som kommer for å styrke selvtilliten.

Gjestene som kommer på besøk, vil være bestemmende for utfallet. Det kan være eldre elever eller voksne. Det er hensiktsmessig at gjestene har gode engelske ferdigheter i de språkmodalitetene som brukes i gruppen. Etter den praktiske gjennomføringen kommer den mer konsentrerte læringsfasen hvor gruppen tar opp de ord og uttrykk de har fått med seg, og informerer og utveksler både ord og strategier med hverandre. Da har du mulighet til å gå inn på språklæringsmomenter som grammatikk, morfologi og samtalestrategier. Siden hørselshemmede ofte går glipp av den naturlige repetisjonen som andre elever opplever i hverdagen, er det godt å bruke nye ord og uttrykk i en lek, f.eks. information gap game (Se kapittel 4.)

Opplegget kan brukes til samtale om alle typer emner som intervju om skolelivet, fritid, høytider og tradisjoner m.m. Samtalepartnere kan f.eks. være eldre elever eller andre lærere på skolen som kan den valgte språkmodaliteten, eller de skaffer dem gjennom bruk av IKT og videokonferanse og chatting med andre hørselshemmede i regionen, eller gjennom E-twinning.  

Hvor lang tid gruppen bruker på de ulike fasene, er avhengig av hva du ønsker å legge mest vekt på. Elevene trenger å vite hva som forventes av dem, og hva de skal kunne av språkmessige elementer når de er ferdige med opplegget.  

Progresjon

Å kunne føre en samtale er en grunnleggende kompetanse i dette faget. Det begynner elevene å øve på helt fra starten. Gradvis kan du hjelpe dem til å bruke høflighetsuttrykk, delta i dagligdagse samtaler og utvikle et stadig mer komplekst språk for å få hjelp til å forstå og bli forstått. Etter hvert trenger de å utvikle et repertoar av spørsmålstyper og strategier som gjør at de kan innhente ny kunnskap om andres levesett og skikker og øke ordforrådet sitt.

I likhet med andre elever spiller direkte kommunikasjon en stor rolle i språklæring hos hørselshemmede som ikke bruker talespråk, men tegnspråk, skriftspråk eller kombinerte modaliteter. Arbeidet med å påse at elevene får den øvelsen de trenger, og at de har samtalepartnere, kan være av avgjørende betydning for progresjonen til den enkelte i engelskfaget.  

Forslag til lenker

E-twinning

Se også kapittel 5 for flere ideer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!