Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 10: Å lage en interaktiv tekst om døvekultur i et engelskspråklig land

Vg1/Vg2

Eksemplet passer også for voksne hørselshemmede.

Elevene lærer å utforske sider av engelskspråklig døvekultur og skaffe informasjon ved å bruke sine leseferdigheter og digitale ferdigheter. Eksempelet viser hvordan elevene kan vurdere funnene, og de lærer å bruke digitale verktøy kritisk og selvstendig. 

Eksemplet inkluderer skriftlige ferdigheter, da elevene presenterer sitt arbeid og stiller spørsmål til sine medelever om sin interaktive tekst.

Kompetansemål

Her er de mest aktuelle kompetansemålene tatt med, men elevene arbeider også med språklæring og skriftlig kommunikasjon.

Eleven skal kunne

 • drøfte døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • drøfte ulike typer engelskspråklige, litterære tekster fra ulike deler av verden, deriblant tekster av og om døve
 • drøfte ulike typer tekster og hendelser med utgangspunkt i døves situasjon i engelskspråklige land

Innholdsdelen dreier seg om den engelskspråklige døvekulturen som springer ut av ulike tegnspråkmiljøer. Hvilke deler av temaet elevene jobber med, bestemmer elevene/du ut fra hva som skal vektlegges. Er det et bestemt land, hendelse, person, litterær tekst eller sjanger, arbeidsliv, utdanningstilbud eller kulturformidling eller noe annet som gruppen skal konsentrere seg om?

Læringsmålene utarbeides sammen med elevene og tilpasses alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg.. 

Læringsmål

Siden gruppen sammen blir enige om hva som skal være hovedmålet med opplæringen, blir læringsmålene bestemt i samarbeid mellom deg og elevene. Læringsmålene kan også variere fra elev til elev. Forslaget nedenfor inneholder skriftlige og digitale ferdigheter, men hvis gruppen vektlegger andre elementer, vil læringsmålene se annerledes ut: 

Jeg kan

 • informere andre om aspekter ved døvekulturen i et/flere engelskspråklig/e land
 • diskutere ulike sider ved døvekulturen i dagens Norge og engelskspråklige land
 • bruke forskjellige kilder til å finne informasjon og oppgi kildereferanser
 • bestemme hvilken type kilder det er lurest å bruke til ulike formål
 • bruke skriftlig formkrav for å få fram mitt budskap
 • vise fram læringsmålene i teksten min 
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Introduksjon og motivasjon

Dere diskuterer hvilken rolle døvekulturen spiller i deres liv og i Norge i dag (og for 50, 100, 500 år siden). For å få elevene til å reflektere kan du gjerne provosere litt, for eksempel Is there such a thing as Deaf Culture in Norway today? Is deafness creating culture or sign language? 

Gjennomgå kompetansemålene og opplegget. Elevene skal produsere en interaktiv tekst for sine medelever med en quiz. Elevene skal velge et aspekt ved døvekulturen som de vil arbeide med alene eller i par. Vis gjerne en tidslinje som viser noen viktige hendelser innenfor døvemiljøet gjennom tidene som utgangspunkt for idémyldring.
Idémyldring

Hver elev/hvert par setter opp et VØL-skjema (se kapittel 4) med sider ved emnet «Deaf Culture in English Speaking Countries» som de har valgt å utforske (for eksempel historie, litteratur, film, arbeidsliv, osv.). De presenterer skjemaet, gir hverandre tilbakemeldinger og utveksler ideer i fellesskap. 

Elevene lager et diagram som viser emnet mer konkret, og hva de vil gjøre. De kan for eksempel bruke tidslinje i forbindelse med litterære, tospråklige tekster av Dorothy Miles, Døves historie i Storbritannia, eller venndiagram i forbindelse med positive/negative sider ved skolesystemet for hørselshemmede i USA, eller en prosess eller et hierarkidiagram i forbindelse med utviklingen av organisasjonen som Hearing Dogs for the Deaf.

Oppgaven

Du og/eller elevene avgjør organiseringen (individuelt eller par), hvilke digitalt verktøy elevene kan bruke for å lage sluttproduktet, og tidsrammen for arbeidet.  Elevene bidrar til å utforme læringsmål, og du sammenfatter og deler ut klare, skriftlige oppgaveinstruksjoner tilpasset den enkelte. 

Utforsking og fordyping

Elevene planlegger hva de skal finne ut (fase 2 i VØL-skjemaet). 

Elevene innhenter data/informasjon til tekstene sine. Du veileder om en avgrensing av det området elevene har valgt å undersøke, og elevene vurderer hvilke kilder som er hensiktsmessige, og begrunner sine valg. 

Produktet

Elevene lager en skriftlig tekst basert på opplysninger de har funnet. Produktet skal gi informasjon på en klar og tydelig måte. Teksten inneholder lenker hvor leseren kan finne mer informasjon hvis de ønsker det, f. eks. lenker til tegnspråktekster for å klargjøre eller illustrere et poeng. Det kan også være lenker til et nettsted hvor det er mer utfyllende informasjon. Elevene oppgir sine kilder på en etterprøvbar måte og lager en ordliste. Produktet avsluttes med en quiz som leseren skal kunne klare ut fra den informasjonen teksten inneholder. 

Elevene leser hverandres tekster og utfører alle quizene. På denne måten får elevene bredere kunnskap om temaet. 

Elevene deltar i en samtale hvor de diskuterer og sammenligner situasjoner og hendelser blant hørselshemmede i Norge og i et/flere engelskspråklig/e land. 

Vurdering

Elevene kan utføre hverandrevurdering basert på de forhåndsavtalte læringsmålene.  

Elevene kan se tilbake på VØL-skjemaet sitt og gjøre en egenvurdering – har de fått til det de hadde som mål i utgangspunktet? Er læringsmålene representert i produktet?

Grunnleggende ferdigheter

Uansett hvilke temaer gruppen velger å konsentrere seg om, er det leseferdigheter, skriftlige ferdigheter og digitale ferdigheter som det øves på i dette eksempelet. Elevene får trening i å lese og å bruke lesestrategier for å innhente informasjon. Elevene søker etter informasjon, vurderer informasjonen de finner, og lærer å bruke kilder selvstendig og kritisk. I produktet forholder elevene seg til skriftlige og digitale formkrav og bruker digitale ferdigheter for å få fram et budskap og et produkt. Elevene bruker også skrivestrategier ved hjelp av VØL-diagrammer (se kapittel 4) og bruker kunnskap om tekststrukturer. I en avsluttende diskusjon bruker elevene informasjonen muntlig i direkte kommunikasjon. 

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av elevenes alder, nivå og forkunnskaper. Det er gruppen sammen med deg som bestemmer hvordan produktet skal formidles, og kjennetegn på høy måloppnåelse vil derfor variere. Kjennetegnene kan for eksempel se slik ut:

Eleven

 • viser bred kunnskap om døvekultur i ulike engelskspråklige land gjennom drøfting 
 • reflekterer modent omkring sin egen situasjon og døvekultur i et videre perspektiv
 • bruker og begrunner ulike lesestrategier
 • vurderer og utnytter digitale og andre kilder selvstendig og kritisk, og oppgir dem etter formelle krav
 • presenterer informasjon skriftlig på en tydelig måte med god flyt og struktur og relevant ordforråd
 • deltar aktivt i diskusjoner og gjør seg nytte av den innhentede informasjonen
Progresjon

Gjennom skolegangen har hørselshemmede elever fått vite om døves kultur og historie i Norge, og litt om forholdene i engelskspråklige land. Det er på videregående at perspektiver på egen situasjon og hørselshemmede generelt utvides og fordypes. Dette trinnet har ansvar for å formidle kunnskap om det som har skjedd og det som skjer i andre land, og hvordan det kan påvirke det norske miljøet. Dette spiller en betydningsfull rolle i en positiv identitetsutvikling hos ungdom, uansett om de er tegnspråkbrukere eller ei. Du kan være den som har ansvar for å presentere relevant og motiverende undervisningsmateriell. Du kan gradvis oppmuntre elevene til å utforske og gjerne kontakte andre miljøer for hørselshemmede og engelskspråklige tegnspråkmiljøer, og gi elevene en passende arena der de kan presentere og diskutere sine funn. Dette er et ledd i en livslang læringsprosess. 

Kompetansemålene i dette opplegget viderefører delvis kompetansemål fra 10. trinn som går på kildebruk og skriftlige tekster. På dette trinnet skal kildebruken være selvstendig og kritisk, og tekster skal kunne tilpasses ulike formål og medier. Kompetansemålet om døvekultur i engelskspråklige land kan ses som en videreføring av kompetansemålet på 10. trinn. Her skal elevene kunne drøfte levesett og omgangsformer blant hørende og hørselshemmede i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge. Videre skal de drøfte ulike typer engelskspråklige, litterære tekster fra engelskspråklige land, deriblant tekster av og om døve.  

Forslag til lenker

 

Kahoot.it: gratis programvare for å lage egen quiz.

 

https://getkahoot.com/

 

Se også kapittel 5 for flere ideer.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!