Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 5: Tekstlesing og framføring

5.-7. trinn

Eksemplet passer også for voksne høreselshemmede

Elevene lærer å lese sammenhengende tekster sammen med deg og resten av klassen på en systematisk måte. Gjennom modellering fra deg, repetisjon og automatisering felles i klasserommet kan opplegget aktivere minnet for læring av språklyder, stavemønstre, setningsmønstre, fraser og uttrykk.  Eksemplet viser hvordan elevene kan få hjelp til å utvikle ferdigheter i å finne mening i en engelsk tekst og dermed øke sin leseforståelse.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • bruke lese- og skrivestrategier
 • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner
 • forstå hovedinnholdet i selvvalgte tekster
 • lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder
 • lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur, deriblant tekster av og om døve, og samtale om personer og innhold

Nedenfor finner du forslag til læringsmål. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg. Læringsmålene blir ofte utarbeidet sammen med elevene. Forslaget kan tilpasses alder, nivå, gruppe, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn.

Forslag til læringsmål

Jeg kan

 • bruke forskjellige strategier når jeg møter ukjente ord
 • bruke ulike strategier for å finne ut hva ord og uttrykk betyr
 • framføre med innlevelse en tekst på den engelske språkkoden jeg har valgt
 • velge en engelskspråklig bok, lese den og fortelle hva den handler om
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Forberedelser Du velger en bok eller tekst som klassen skal arbeide med.
Motivasjon og introduksjon

Gjennomgå læringsmålene med elevene og vis boka dere skal jobbe med sammen. Hva tror elevene boka handler om? Gi noen nøkkelord.

Elevene skal etterpå lese en selvvalgt bok på egen hånd. Vis fram og tilby et utvalg av ulike typer engelskspråklige bøker.   

Før lesing 

Sett elever som bruker den samme språkmodaliteten, sammen to-og-to. 

Gi elevene en kort, engasjert oppsummering av den valgte boka på engelsk: hvem den handler om, hvor og når. Bruk den valgte språkkoden, bilder og kroppsspråk for å få fram budskapet. Be elevene gjenta det du har sagt ved å fortelle sin partner hva boka handler om. Partnerne hjelper hverandre hvis det er noe de ikke har fått med seg.

Gi elevene enda flere detaljer om boka og det den handler om. Bruk flere adjektiver og introduser flere momenter fra boka.

Be elevene fortelle sin partner mer detaljert hva boka handler om.

Skriv opp flere nøkkelord på tavla med forslag fra elevene om stavemåten. Skriv også ordene på ordkort. Lek med å vise ordkortene veldig fort for å automatisere ordene.  Elevene leser ordene høyt med stemme og/eller tegn. 
Introduksjon på engelsk

Vis fram et utdrag av teksten fra boka på interaktiv tavle eller på prosjektor.

Modeller hvordan du nærmer deg teksten, og hvordan du

 • bruker informasjon fra bilder og overskrifter. Er elevene enige, eller har de andre meninger?
 • tenker på hva du tror teksten vil handle om, og hva du tror kan komme til å skje. Be elevene om deres meninger. 
Avkoding av ord 

Sammen finner dere ut hvordan ordene uttales og/eller utføres på tegn. Modeller hvordan du avkoder ordene og be elevene om hjelp når du møter kjente ord, nøkkelord, småord, ord som ligner på norske ord. Del ev. ord i stavelser og lyder dem, lyder ukjente lydrette ord og avkod tricky words (dvs. ikke lydrette ord).

Elevene leser teksten til sin partner. De støtter og hjelper hverandre. 
Hva betyr ordene?  Repeter hva dere tror teksten handler om. Vis elevene faste uttrykk og idiomer i teksten ved å tegne rundt dem. Bruk piler fra pronomen tilbake til personen den omhandler. Modeller hvordan du gjetter på et ords betydning, og vis deretter hvordan du sjekker svaret ditt og bruker ordboka.

Modeller hvordan du lager bilder i hodet ditt, om du lukter noe etter å ha lest, eller blir lei deg/glad ut fra det du leser i teksten. Har elevene det samme bildet som deg? Det kan være ulike tolkninger av en og samme tekst. Modeller hvordan du reflekterer over hva personene i teksten tenker, og hvorfor de handler som de gjør. Snakk eksplisitt om informasjon som ligger «mellom linjene.»

Elevene leser teksten til sin partner. De støtter hverandre for å finne mening i teksten og hjelper hverandre hvis det er noe de ikke forstår, eller ber deg om hjelp.
Framføre en tekst Modeller hvordan du framfører den samme teksten. Nå kan dere avkode ordene, forstå meningen i teksten, og nå gjelder det å lese med innlevelse og bruk av ulike virkemidler - avhengig av språkmodaliteten. Elevene leser teksten med innlevelse til sin partner.  Framførelsen kan eventuelt filmes slik at elevene kan vurdere seg selv, og du kan også bruke den til underveisvurdering.
Oppfølging av teksten Finnes en filmversjon, animasjon e.l. av teksten, kan du vise elevene den. Ligner den på det dere har lest?
Oppfølging gjennom selvstendig lesing

Elevene velger en engelsk tekst eller bok ut fra egne interesser.

Ut fra et diagram som visualiserer leseprosessene du har modellert (førlesing, avkoding, finne mening, lese med innlevelse), jobber de seg gjennom sin tekst eller bok.

Elevene skriver en bokanmeldelse og presenterer boka si til gruppen, eller elevene framfører et utdrag fra boka til gruppen. 
Egenvurdering og underveis-vurdering

Ut fra læringsmålene kan elevene gjøre en egenvurdering. Trenger elevene mer øving i visse strategier?

Opptak av framførelsen kan være grunnlag for tilbakemeldinger til elevene. 
Grunnleggende ferdigheter som vektlegges

Elevene arbeider systematisk med leseferdigheter: å kunne lese og avkode en tekst ved hjelp av ulike strategier og å lære strategier for å kunne forstå og finne mening. Elevene arbeider med muntlige ferdigheter i direkte kommunikasjon med sin samtalepartner ved å avlese og lytte, og ved å framføre en tekst med innlevelse på tegn og/eller tale. 

Underveisvurdering

Selve arbeidsprosessen i opplegget er en form for underveisvurdering med bidrag både fra elevene og deg. Underveis utvikler elevene ulike kompetanser, og arbeidet i fellesskap gjør at alle kan føle at de bidrar til å forstå teksten. Når arbeidet med fellesteksten er ferdig, kan det tjene som modell for hvordan den enkelte kan lese en ny selvvalgt tekst. De kan arbeide alene eller i par. Den endelige framføring av teksten kan få tilbakemelding basert på kriteriene på bakgrunn av læringsmålene. Dette kan favne både språkproduksjon og innlevelse. 

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av hvor langt elevene er kommet i sin leseopplæring, og hvilke strategier klassen har arbeidet med. Kjennetegnene skal være en underveisvurdering og ikke en sluttvurdering. På dette stadiet vil det være hensiktsmessig å drive læringsfremmende underveisvurdering.

Eleven

 • bruker informasjon fra bilder og overskrifter
 • avkoder kjente og ukjente ord ved hjelp av flere strategier
 • bruker forskjellige strategier for å finne mening i teksten, også informasjon som er implisitt
 • framfører en tekst på sin valgte språkmodalitet med innlevelse og forståelse
 • er kritisk til egen oppfattelse av teksten
 • er kritisk til og reviderer sin egen framførelse 
Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Ut fra elevenes alder, nivå og forkunnskaper gir du læringsfremmende underveisvurdering. Har du ikke tilstrekkelig kompetanse i engelskspråklige tegnspråk til å vurdere en elevtekst, kan du be om assistanse fra Statped fordi elevene har rett til konstruktive tilbakemeldinger. Først når elevene har trening i direkte kommunikasjon, kan kjennetegn på måloppnåelse utformes. De kan for eksempel se slik ut:

Eleven

 • gjenkjenner og bruker håndalfabetet til BSL (British Sign Language) eller ASL (American Sign Language)
 • utvider ord- og/eller tegnforrådet sitt ut fra egen interesse og eget behov
 • gir en kort presentasjon ved å bruke dagligdagse uttrykk og et passende tegn/ordforråd 
 • avleser, forstår og responderer på spørsmål og enkle instruksjoner gitt på engelsk og/eller på et engelskspråklig tegnspråk
 • forstår og bruker noen tegn eller ord og uttrykk knyttet til familien og egne interesser
Utdypende kommentarer

Boka som blir brukt som felles tekst i gruppen kan være fengende slik at din introduksjon og framføring engasjerer elevene. Språket i boka kan ligge litt over elevenes nivå, men samtidig innholdsmessig være av interesse for dem. Teksten kan gjøre det mulig for deg å vise ulike strategier for avkoding og for å finne ut hva ordene betyr. Se kapittel 5 for bokliste. Elevene blir inspirert til å lese dersom de har tilgang til et variert utvalg av engelske lesebøker. I skolens bibliotek eller i det lokale biblioteket er det engelske bøker med ulik vanskegrad, noen lydrette (phonics) bøker, både sakprosa og skjønnlitteratur.

I «før lesing» -fasen ber du elevene fortelle sin partner hva de har oppfattet og forstått ut fra det du har fortalt om boka. Da får den enkelte hjelp fra partneren til å forstå enda mer og til å avdekke misforståelser. Undervisningen i eksempelet er veldig tydelig og eksplisitt i alle fasene, både når det gjelder avkoding av ord, og når vi finner ut hva ordene betyr. Du kan hjelpe til med å utvikle elevenes strategier når du modellerer og forteller hvilke strategier du bruker, hvilke følelser og bilder du ser i hodet ditt mens du leser, og hvordan du reflekterer over det du leser. Er elevene enige med deg og dine opplevelser? Hørselshemmede er ofte hindret i å delta i diskusjoner med sine hørende medelever. Det betyr igjen at de ikke alltid får utvekslet ideer, meninger eller strategier i samme grad som normalt hørende. Det betyr igjen at din modellering kan være svært verdifull.

Eksempelet viser hvordan elevene kan arbeide med kompetansemål om lesing i fellesskap i klasserommet. Ikke alle elever klarer å avkode, finne mening og reflektere over innholdet i en tekst. Ved hjelp av denne aktiviteten gir du elevene tid, hjelp og støtte slik at alle kan føle at de bidrar til å forstå en skriftlig tekst, oppdage at det er ulike tolkninger av en tekst, og få mulighet til å øve på å lese på ulike måter, til ulike formål i flere omganger. Opplegget kan også tilpasses og brukes i forbindelse med engelskspråklige tegnspråktekster.

Framføringen vil variere avhengig av hvilken språkmodalitet som velges, og det kvalitative i innholdet. Hørselshemmede har flere måter å framføre «høytlesing» på: med stemme, med stemme og tegn samtidig, stillelesing (ofte med munnbevegelser) etterfulgt av innholdet i fortellingen uttrykt på tegn (BSL eller ASL). Dette avhenger av den enkeltes preferanse og situasjon. Vi kan be elevene om å fortelle på norske tegn, men da blir det en oversettelse, og det er noe annet enn «høytlesing» på engelsk.  Framføringen kan gjerne filmes ved hjelp av et digitalt verktøy. Det kan lette elevenes egenvurdering og din underveisvurdering av den enkeltes prestasjoner slik at du kan gi gode tilbakemeldinger som fører elevene videre i språklæringsarbeidet.

Det kan være lærerikt og motiverende for elevene å få tid til å lese selvvalgte engelske bøker. De kan også lære av hverandre hvis de får anledning til å si sin mening om det de leser, og kan fortelle om sine opplevelser med lesing på engelsk.

Progresjon

Hele poenget med å lese er å forstå budskapet i en tekst. Elevene kan utvikle leseforståelse gjennom å møte stadig mer og mer utfordrende og interessante tekster. Å kunne finne ut hva ordene og frasene betyr, og forstå det som er «skrevet mellom linjene», kan elevene oppnå gjennom lærerens modellering og gjennom samtaler og utfordringer til egen refleksjon. Samtidig kan elevene motiveres til stadig å utvikle et større ordforråd og øke forståelsen for språkets grammatiske strukturer. Å velge en bok selv ut fra egne interesser kan oppmuntre elevene til å skaffe seg leseerfaring, og kan også bidra til å øke elevenes tekstforståelse, leseglede og leseferdighet. Digitale verktøy kan brukes for å lagre og visualisere det økende ordforrådet.  

Forslag til lenker: 

Oxfordowl: e-bøker, noen lydrette som er markert med «phonics»

 

Se også kapittel 5 for flere ideer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!