Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 9: Fordypning i døvekultur og døvehistorie i engelskspråklige land

Vg1/Vg2

Eksemplet passer også for voksne hørselshemmede.

Elevene velger ulike engelskspråklige land. De fordyper seg i situasjonen for hørselshemmede i en historisk periode i noen valgte land. Elevene lærer å bruke kilder og digitale verktøy kritisk og selvstendig. I eksempelet lager elevene en presentasjon som de framfører ved hjelp av et nettbasert program som gir mulighet for tale- og/eller tegnspråklig kommunikasjon. Her drøfter de informasjonen de har funnet med hørselshemmede elever ved andre skoler. 

Eksemplet krever at skolen har opprettet kontakt med andre videregående skoler med hørselshemmede elever slik at elevene kan utveksle informasjon og presentere sine funn ved hjelp av IKT.

Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • drøfte døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • drøfte ulike typer tekster og hendelser med utgangspunkt i døves situasjon i engelskspråklige land
 • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte 

Innholdet er knyttet til kompetansemålene under hovedområdet kultur, samfunn og litteratur, og gir samtidig elevene mulighet til å øve på framgangsmåten i en drøftingsoppgave.   

Læringsmål

Læringsmålene bestemmer du og elevene sammen, og de skal tilpasses nivået. Dere trenger ikke bruke alle forslag til læringsmål, det er lurt å gjøre et utvalg. Læringsmålene kan også variere fra elev til elev. Elevene bruker læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg.  Forslaget nedenfor inneholder skriftlige, tegnspråklige, muntlige og digitale ferdigheter:

Jeg kan

 • strukturere og begrense informasjonssøk på Internett
 • bruke forskjellige kilder til å finne informasjon, utvise kildekritikk og oppgi kildereferanser
 • drøfte en oppgave med problemstilling, hypotese, argumentasjon og konklusjon
 • delta aktivt i diskusjoner om utviklingen av døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • bruke sentrale engelske ord og/eller tegn og uttrykk på BSL/ASL
 • bruke digitale verktøy og digitale formkrav for å få fram et budskap ut fra oppgitte kriterier
 • samtale og samarbeide med andre online på engelsk tale og/eller tegnspråk (BSL/ASL)
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Forarbeid

Du kan på forhånd kontakte lærere ved andre skoler som har hørselshemmede elever, og sammen med dem planlegge tidsramme, arbeidsmåter, produkt og vurderingskriterier. 

Introduksjon og motivering

For å kunne relatere det de skal fordype seg i, kan det være nyttig for elevene å bruke tidslinje over døvehistorien i Norge, ettersom den er noe de kjenner fra tegnspråkfaget. Hva vet vi om det som har skjedd i ulike engelskspråklige land i samme perioder? Elevene bestemmer hvilke land de vil arbeide med og utforske. Det elevene finner ut, kan brukes i et samarbeid med en annen skole/klasse med hørselshemmede, når elevene presenterer sine funn. Det kan være nyttig å se nærmere på hvordan de ulike engelskspråklige landene definerer begrepene kultur og døvekultur.    

Aktivering

Elevene lager plan over arbeidet med døvekultur og historie i det engelskspråklige landet de har valgt, og avgrenser arbeidet. Elevene velger om de vil arbeide individuelt eller i par. De lager samlinger av uttrykk og ord og/eller tegn som kan brukes, og samtaler om hvordan de kan søke på nett, hvilke søkekriterier de kan bruke, og hva som er god kildebruk i egne oppgaver. Videre kan de lage oversikt over hva en drøfting bør inneholde.

Utforming av eksempelet

Gjennomgå kompetansemål og lag egne læringsmål sammen. 

Elevene planlegger hvordan presentasjonen skal utformes. Tidsplan for arbeidet kan dere sette opp sammen med elever og lærere ved samarbeidsskolen. Evaluering kan dere også planlegge sammen.

Utforskning og fordypning

Elevene gjennomfører informasjonssøk og -samling ved hjelp av gjennomgåtte søkekriterier. Elevene trenger også å finne rikelig med bildemateriale og illustrasjoner. Du veileder om avgrensing av det elevene skal arbeide med, og elevene vurderer hvilke kilder som er hensiktsmessige. Du kvalitetssikrer at elevene behersker bruk av kildene og finner det de søker etter.

Produkt

Elevene lager en presentasjon etter valgt modalitet for den enkelte gruppe eller for grupper av elever på andre skoler og framfører f.eks. via Skype. Innholdet kan også presenteres i en Google-presentasjon som vises under Skype-samtalen.

I presentasjonen om døvekultur og historie i et engelskspråklig land legger elevene fram sin hypotese, argumentering og konklusjon. Den har også med kildeliste. Elevene i publikumet oppfordres til å stille spørsmål til diskusjon.

Vurdering

Elevenes progresjon evalueres underveis etter hver fase i arbeidet. Her kan du samtale med elevene om hvilke valg som gjøres, og reflektere over hvilket læringsutbytte arbeidet gir, spesielt i forhold til egen situasjon som hørselshemmet i dag. Elever kan gjensidig vurdere hverandres arbeid under Skype-møter, og også gi hverandre nye ideer til hvordan en slik oppgave kan løses.  

Sluttvurdering av prosess og produkt vil også inneholde framovermelding om hvordan elevene kan jobbe på denne måten i andre sammenhenger.

Grunnleggende ferdigheter

Eksempelet gir gode muligheter for å trene digitale ferdigheter, både når det gjelder regler for søk på Internett og innsamling av informasjon, og også i arbeidet med å presentere eget produkt. Elevene søker etter informasjon, vurderer informasjonen de finner, og lærer å bruke kilder selvstendig og kritisk. I presentasjonen forholder elevene seg til digitale formkrav og bruker digitale ferdigheter for å få fram et budskap.

I skriftlige ferdigheter får elevene trening i å lese engelske tekster og skrive stikkord og sammendrag på engelsk. I drøftingsdelen produserer elevene egen tekst som viser at innholdet det arbeides med, er oppfattet og bearbeidet.

Både i samarbeidet gjennom oppgavearbeidet og i presentasjonsdelen er det gode muligheter for å arbeide med muntlige ferdigheter, der elevene kan uttrykke seg aktivt gjennom engelsk tale og/eller tegnspråk.

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av elevenes alder, nivå og forkunnskaper. Det er gruppen sammen med deg som bestemmer hvordan produktet skal formidles, og kjennetegn på høy måloppnåelse vil derfor variere. Kjennetegnene kan for eksempel se slik ut:

Elevene

 • kan bruke det engelske språket i egne tekster i en samfunnsfaglig sammenheng
 • kan drøfte situasjonen til hørselshemmede i flere engelskspråklige land
 • kan finne relevant informasjon med engelske søkeord
 • vurderer og utnytter digitale og andre kilder selvstendig og kritisk, og oppgir dem etter formelle krav
 • presenterer informasjon muntlig og/eller tegnspråklig med god flyt og struktur og relevant ord-/tegnforråd
Utdypende kommentarer

I eksempelet innhenter elevene informasjon om døves historie og kulturelle forhold fra ulike kilder på Internett. Film kan også være en aktuell kilde, f.eks. Through Deaf Eyes (120 min), British Deaf History (BSLZone) m.m.

Kompetansemålene i eksempelet gir mulighet for å arbeide tverrfaglig, der fag som norsk tegnspråk, samfunnsfag, historie og geografi kan inngå. Ved å knytte engelskfaget til emner innen andre fag vil elevene få en mer helhetlig opplevelse av arbeidet med det engelske språket. Tema som menneskerettigheter i samfunnsfag kan f.eks. også trekkes inn i engelskfaget.

I eksempelet arbeider elevene gjerne med spørsmål som har å gjøre med utviklingen av identitet som kulturelt døv, talende og tegnspråkbruker, pedagogisk døv, osv. Dette kan også være et supplement til det elevene arbeider med i tegnspråkfaget, der de skal «analysere, tolke og sammenligne et utvalg tegnspråktekster i ulike sjangere fra ulike tider og kulturer, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng».

Elevene opplever at døve har hatt sin egen kultur og sine ulike historier gjennom alle tider i alle land, noe som har munnet ut i ulike situasjoner for hørselshemmede i disse landene i dag. Dette kan bidra til at elevene også reflekterer rundt sitt eget selvbilde, over sin egen situasjon og over dagens døvekultur.

I forarbeidet til eksempelet er det viktig at elevene får klarhet i hva som kreves for å nå læringsmålene, og også hva det vil si å drøfte et tema. De kjenner gjerne til framgangsmåten i drøftingsoppgaver fra før. Likevel kan dette med fordel repeteres og presiseres. En samtale om kildekritikk og hvordan man jobber med andres tekster, kan også være nyttig i starten. Elevene kan gjerne lage sine egne samlinger med ord og uttrykk på engelsk knyttet til innholdet i eksempelet.

Elevene kan bidra med innspill i flere faser. De kan være med på å utforme læringsmål som skal dekkes av eksempelet/produktet, og de kan bruke disse i egenvurdering underveis og til hverandrevurdering av sluttproduktet.

Kompetanse i digitale søkeferdigheter og i å utøve kildekritikk er en nyttig faktor i den første fasen. Elevene systematiserer, redigerer og bearbeider informasjonen. Videre drøfter de innhentet informasjon og presenterer fagstoffet på en måte som gir kunnskap om viktige hendelser i døves historie og grunnlaget for utviklingen av døves kultur i engelskspråklige land. I arbeidet med informasjonssøk kan kildene inneholde engelsk tekst og/eller tegnspråkvideo (BSL/ASL/Auslan). Elevene kan ved drøfting og presentasjon av prosjektet selv velge språkmodalitet (tekst og tale- eller tegnspråk). På dette nivået skal elevene kunne bruke kilder kritisk og produsere tekster som er tilpasset digitale formkrav. I eksempelet skal de tilpasse den informasjonen de finner, til et format som skal kunne opplyse andre. Elevene velger ut hva som er viktigst og mest interessant, og hvordan de skal uttrykke dette tydelig. Kontinuerlig tilbakemelding i arbeidet vil hjelpe elevene til å komme videre i prosessen.

Hørselshemmede elever kan velge om de vil presentere arbeidsprosessen med tale eller tegn. Dermed gir læreplanen og dette eksempelet rom for elever med ulik grad av hørselshemming.   

En del av sluttvurderingen blir om elevene som lytter/avleser presentasjonen, er aktive lyttere og kan stille relevante spørsmål, og om den som presenterer, kan svare og bruke tilegnet kunnskap på en reflektert måte.

Forslag til lenker

Through Deaf Eyes. Film om døvekultur og -historie i USA. Finnes også på DVD.

History of Deaf Education 1. Film (24 min) Om døveundervisningshistorie i Storbritannia.

History of Deaf Education 2. Mainstreaming.

Se også kapittel 5 for flere ideer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!