Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

Eksempel 8: Lage og presentere en digital bildefortelling knyttet til eget utdanningsprogram

Vg1/Vg2

Eksemplet passer også for voksne hørselshemmede.

Elevene praktiserer bruk av det engelske språket gjennom å lage konkrete, beskrivende bildefortellinger fra sine programområder. Elevene beskriver en arbeidsprosess fra start til slutt med engelsk tekst, tale og/eller tegn. Bildefortellingen presenteres for et publikum. Elevene lærer å bruke kilder og digitale verktøy kritisk og selvstendig.
Kompetansemål

Eleven skal kunne

 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • lese for å tilegne seg fagkunnskap fra eget utdanningsprogram
 • forstå og bruke et bredt ordforråd og/eller tegnforråd innen BSL/ASL knyttet til generelle emner og til eget utdanningsprogram
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
 • fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram, velge passende språkmodalitet og presentere dette

En arbeidsprosess er en emnebasert aktivitet innenfor et programfag. Innholdsdelen handler om bruk av det engelske språket i en praktisk sammenheng i kombinasjon med bruk av digitale ferdigheter. Elevene velger selv språkmodalitet/er (tale, tekst, tegnspråk BSL/ASL), avhengig av deres bakgrunn og preferanser. Innholdet i eksempelet knyttes til kompetansemål i det programfaget som velges, slik at bruken av det engelske språket settes inn i en sammenheng eleven kan gjenkjenne. Samarbeid med programfaglæreren kan være nyttig i planleggings- og evalueringsfasene.

Læringsmålene utarbeider du sammen med elevene og tilpasser dem til alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Elevene skal kunne forstå og bruke læringsmålene i egenvurdering og i underveisvurdering med deg.  

Læringsmål

Læringsmålene blir bestemt i samarbeid mellom deg og eleven. Læringsmålene kan også variere fra elev til elev. Forslaget nedenfor inneholder skriftlige, muntlige og digitale grunnleggende ferdigheter, men hvis gruppen vektlegger andre elementer, vil læringsmålene se annerledes ut:

Jeg kan

 • dokumentere og presentere en arbeidsprosess fra start til slutt
 • bruke et bredt spekter av fagord og faguttrykk knyttet til mitt programfag skriftlig og i direkte kommunikasjon
 • bruke digitale verktøy til å samle og produsere informasjon om en arbeidsprosess
 • jobbe kildekritisk ved å bruke forskjellige kilder til å finne informasjon, og oppgi kildereferanser
 • bruke digitale verktøy og digitale formkrav for å få fram et budskap ut fra oppgitte kriterier 
Undervisningsopplegg
HvaHvordan
Introduksjon og motivasjon

Introduser opplegget hvor elevene individuelt lager en bildefortelling og presenter den for et publikum. Bildefortellingen skal beskrive en arbeidsprosess fra elevenes programområder fra start til slutt og formidlet på engelsk som tekst, tale og/eller tegn.  Gjennomgå kompetansemålene. 

Aktivering

Elevene gjennomgår periodeplanen med programfaglæreren og finner et tema som kan passe med engelskfaget. De bestemmer hva som kan være med, og avgrenser omfanget. Elevene bidrar til å utforme læringsmål og sammenfatter i fellesskap klare skriftlige instruksjoner til oppgaven. I en gruppediskusjon bestemmer de hvordan oppgaven kan evalueres. De lager en grovskisse over innholdet i arbeidet.    

Idémyldring

Elevene samler fagord og faguttrykk som kan brukes i oppgaven. På Internett finner de kilder med nødvendig fagterminologi på engelsk og/eller tegn. Det kan være nyttig å lage tankekart over hvordan oppgaven skal presenteres, gjerne gjennom samtale mellom elever og lærer. Videre lager elevene en dreiebok som inneholder hvilke bilder som skal med i fortellingen.

Forarbeid

I denne delen settes det av god tid til planlegging. Elevene lager manus og/eller dreiebok med tegninger av hvordan bildefortellingen vil se ut. Da blir det lettere for dem å få struktur på fotografering til fortellingen m.m. Kontinuerlig veiledning, framovermeldinger og underveisvurdering i arbeidet vil også hjelpe elevene med å komme videre i prosessen. 

Elevene reflekterer over valg av tekstingsmåte til bildene. Videre øver de på uttale av ord og/eller produksjon av tegn. Elevene velger selv programvare for å lage bildefortellingen og planlegger når og hvordan bildene skal tas. Det kan være fornuftig å lage en sjekkliste der alle steg i arbeidet blir dokumentert, også valg av utstyr, verktøy, materiale, etc. Elevene kan også lage en ordliste med fagord/-uttrykk som skal være med i beskrivelsene. Å planlegge tid for redigering og opptak av lyd og/eller tegn og ferdigstilling er også en nyttig del av arbeidet.

Utforskning og fordypning

Elevene samler inn data. De skal også bestemme hvilke språkkoder de vil bruke, og samle nødvendige ord og /eller tegn. Du veileder om avgrensing av det området elevene skal arbeide med, og elevene vurderer hvilke kilder som er hensiktsmessige

Aktivitet og produkt 

Eleven lager en digital bildefortelling som - ved hjelp av bilder, engelsk tekst, engelsk tale og/eller tegn - viser hvordan de går fram i arbeidsprosessen. Her kan bildefortellingsprogram som Photostory brukes.

Produktet inneholder en introduksjon som informerer om målet med arbeidsprosessen og innholdet i fortellingen. Elevene presenterer arbeidet sitt for gruppen. Eleven velger selv om bildefortellingen skal publiseres i en blogg e.l.

Andre presentasjonsformer som film, Prezi eller PowerPoint kan også brukes. Presentasjonen kan vises til medelever, yngre elever eller potensielle søkere til skolen. Den passer også til bruk på åpen dag eller på elevkurs for ungdomstrinnselever og kan vises på monitorer rundt om i lokalene hvor fortellingen går i en loop. 

Vurdering

Elevene kan vurdere eget arbeid underveis i forhold til læringsmålene gruppen har laget. Her kan du bidra ved å stille eleven refleksjonsspørsmål om hva de har lært gjennom denne måten å arbeide på, og hvordan det å knytte arbeidet med engelsk til emner innen deres egne programfag kan være en nyttig innfallsvinkel i forhold til språklæring. De kan også gå sammen og vurdere hverandres arbeid etter hver fase, og gi hverandre nye ideer til hvordan oppgaven kan løses. De kan videre gi forslag til hvordan denne dokumentasjonsformen kan brukes i framtidige arbeidsoppgaver innen ulike programfag. 

I en sluttvurdering forteller elevene om hvilke valg som ble gjort, begrunner disse, og sier hvilket læringsutbytte arbeidet har gitt.
Grunnleggende ferdigheter

Uansett hvilke elementer elevene velger å konsentrere seg om, er det hovedsakelig de digitale ferdighetene som øves i dette eksempelet. Elevene søker etter informasjon, vurderer informasjonen de finner, og lærer å bruke kilder selvstendig og kritisk. I presentasjonen forholder elevene seg til digitale formkrav og bruker digitale ferdigheter for å få fram et budskap.

Når det gjelder leseferdigheter og skriftlige ferdigheter, får elevene trening i å søke etter ord og uttrykk knyttet til fag som hører til utdanningsprogrammet de følger, De får også bruke dem i en sammenheng som gir mening for elevene ved å skape tekst som følger bildene i fortellingen. Oppgaven gir også rom for å øve på direkte kommunikasjon, talespråklig og/eller tegnspråklig, ved at dette er integrert i elevenes ferdige produkt. 

Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse

Forslaget til kjennetegn på høy måloppnåelse er avhengig av elevenes alder, nivå og forkunnskaper. Det er gruppen sammen med deg som bestemmer hvordan produktet skal formidles, og kjennetegn på høy måloppnåelse vil derfor variere. Kjennetegnene kan for eksempel se slik ut:

Eleven 

 • bruker det engelske språket i en faglig sammenheng innenfor sitt utdanningsprogram
 • vurderer og utnytter digitale og andre kilder selvstendig og kritisk, og oppgir dem etter formelle krav
 • presenterer informasjon digitalt som er tilpasset formkrav
 • presenterer en arbeidsprosess på den valgte språkmodaliteten til et publikum
 • uttrykker seg skriftlig på en klar og forståelig måte, med god flyt og struktur og relevant ordforråd innen eget utdanningsprogram  .
Utdypende kommentarer

Flere kompetansemål i faget fokuserer på eget utdanningsprogram. Ved å knytte engelskfaget til emner innen elevenes programfag vil de få en mer helhetlig opplevelse av arbeidet med det engelske språket. Eksempelet gir spesielt elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer mulighet til å jobbe tverrfaglig, og dermed får de en annen tilnærming til engelskfaget.

Hørselshemmede elever kan velge om de vil presentere arbeidsprosessen på engelsk talespråk, tegnspråk eller kombinasjoner av disse. Dette skjer i samspill med det skriftlige og billedlige som presenteres digitalt. Dermed gir eksempelet rom for elever med ulik grad av hørselshemming mulighet til å vise ferdigheter og kompetanse innenfor sitt fagområde. I tillegg får elevene et ord- og/eller tegnforråd som de kan ha bruk for i arbeidslivet.

På dette nivået skal elevene kunne bruke kilder kritisk og produsere tekster som er tilpasset digitale formkrav. I dette eksempelet tilpasser elevene den informasjonen de finner til et format som kan opplyse andre og få fram et budskap. Derfor velger de ut hva som er viktigst og mest interessant, og velger hva som kan uttrykke dette på en god måte.

Elevene får bidra med innspill i flere faser. Det er spesielt nyttig at de kan være med på å utforme læringsmål som dekker arbeidsprosessen og ikke bare det ferdigstilte produktet. Elevene får bruke disse i egenvurdering underveis og til hverandrevurdering av sluttproduktet. 

Utdypende kommentarer

Du kan lage mange ulike ordskyer som kan være med på å inspirere til undring og få i gang en tankeprosess hos elevene. Ordskyene kan være nokså fargerike og kunstneriske og kan brukes til alle typer tekster.

Dette eksempelet kan være med på å motivere elevene til å bruke og forbedre læringsstrategier og deretter øke tekstmengdene deres i skriftlig arbeid. Ordskyen kan sammenlignes med punkter på et kladdeark.  Å jobbe godt med denne første fasen kan øke selvtillit og motivasjon hos eleven. 

For å få god struktur på teksten kan writing frames (skriverammer) som visualiserer sjangerens egenart, være et godt hjelpemiddel. De kan brukes som hjelp til å disponere teksten før eleven begynner å skrive, og i en elektronisk utgave som støtter skrivingen. Skriverammene kan utformes og tilpasses sjanger og behov til den enkelte.

Opplegget kan differensieres ved å fokusere på færre eller flere av punktene som er nevnt, eller ved å lage en ferdig ordsky til emnet/teksten og gi det til elevene. Om nødvendig kan elevene få hjelp og støtte til å utforme teksten i fellesskap. I noen tilfeller kan du være elevens sekretær.

Det er viktig at elevene får tid til å lære seg å bruke dataprogrammet på en effektiv måte, og at du sikrer at de kan lese en ordsky og vet hva ordene betyr. Gjennom modellering og gjennomgang i fellesskap kan du sikre innføringen av det nye programmet. Finn eller lag et felles tegn for ordsky/word cloud slik at når begrepet sies og visualiseres, har dere samme forståelse. Til slutt kan dere ha samlet opp en flott ordbank som det kan være lurt å digitalisere og ordne etter emner/tema. Ordene og utrykkene kan brukes senere i andre tekster, i lek eller i spill. Repetisjon er nyttig, og elevene møter ord og uttrykk i ulike sammenhenger slik at de får et nyansert begrepsinnhold.. 

Progresjon

Kompetansemålene i dette opplegget viderefører kompetansemål fra 10. trinn som går på kildebruk og valg av ulike digitale ressurser, og det å bruke egne notater for å skrive tekster. På dette nivået jobber elevene med å være selvstendige og kritiske i arbeid med kilder. Eksempelet dekker kompetansemål på videregående nivå innenfor både direkte og skriftlig kommunikasjon, og også den delen som handler om kultur, samfunn og litteratur.
Når elevene arbeider med kombinasjonen av engelsk og programfag innen sine utdanningsprogrammer, gir det gode muligheter for å øke den helhetlige kompetansen hos elevene. De får oversikt og en annen forståelse for å bruke engelsk i ulike faglige sammenhenger, ettersom språket knyttes til det de ellers arbeider med i skolehverdagen.  I dette eksempelet møter elevene nye ord og uttrykk, og de må bruke språklæringsstrategiene de har lært og gjerne utvikle nye. Dette ordforrådet vil være nyttig for senere arbeidsliv, da de fleste yrker krever kompetanse i fagengelsk på en rekke områder.

Ved avsluttende vurdering innen engelskfaget - på Vg2 på yrkesfag eller Vg1 på studiespesialisering - kan eleven ha nytte av arbeidet med dette eksempelet. Ved lokalgitt muntlig eksamen kan elevene også få mulighet til å vise sin kompetanse i engelsk knyttet til sine utdanningsprogrammer, og også sentralgitt skriftlig eksamen kan inneholde oppgaver relatert til dette.

Forslag til lenker

NDLA Engelsk menyvalg Vocational har oversikt over alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene med tekster og oppgaver knyttet til elevenes programfagsarbeid

Fremmedspråksenteret Vocational English har undervisningsopplegg knyttet til noen yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Photostory: gratis program for å lage egne bildefortellinger med lyd, bilder og video.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!