Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

3 Praktiske eksempler

De praktiske eksemplene gir konkrete tips til læringsaktiviteter og variasjon i bruk av læremidler, oppgaver og arbeidsmåter. De viser også hvordan du kan legge opplæringen til rette for det mangfoldet av elever som læreplanen gjelder for. Opplæringen skal

  • bidra til god læring hos hørselshemmede elevene slik at de når kompetansemålene
  • være egnet for systematisk arbeid med elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter
  • være egnet for pedagogisk differensiering og bruk av ulike språkmodaliteter
  • bidra til gode former for underveisvurdering som danner utgangspunkt for videre læring for elevene

Eksemplene viser hvordan du som lærer kan utforme læringsmål sammen med elevene basert på kompetansemålene. Du kan også utvikle kjennetegn på måloppnåelse der du mener det er nødvendig. 

Refleksjon

Modellen nedenfor ligger til grunn for de ulike eksemplene, og du kan bruke den som et refleksjonsverktøy for å utvikle, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg. Ikke alle refleksjonsspørsmålene er aktuelle for alle oppleggene.

Refleksjonsmodell
TemaRefleksjonsspørsmål
Planlegging

Er de fysiske rammene tilrettelagt for hørselshemmede?

Har normalt hørende medelever kunnskap om hørselshemming og kommunikasjon?

Hva skal elevene lære av opplegget?

Hvilke kompetansemål/hovedområder kan jeg kombinere?

Hvordan kan jeg formulere læringsmålene slik at elevene forstår hva de skal lære, og hva som forventes av dem?

Hvilke språkmodaliteter egner seg best for å nå målene? Må jeg forberede eller forbedre mine språkferdigheter?

Hvilke muligheter har jeg for eventuelt å kunne samarbeide med tolk og andre faglærere?

Hvordan kan jeg visualisere min undervisning og gjøre den tilgjengelig for hørselshemmede elever?

Hvilke metoder egner seg best for å nå målene slik at den hørselshemmede blir en aktiv deltaker?

Kan jeg inkludere aspekter av døvekulturen fra engelskspråklige land i opplegget? Hvor kan jeg skaffe materiell om det?
 

Motivasjon

Hvordan kan jeg motivere og skape interesse for læringsarbeidet?

Hvordan kan jeg aktivisere elevenes forkunnskaper?

Hvordan og når kan jeg bøte på eventuelle manglende forkunnskaper hos den hørselshemmede eleven?

Hvordan kan jeg bevisstgjøre elevene på læringsmålene?
 

Innhold, metode og organisering

Hvordan setter jeg elevene i gang med arbeidet?

Hvilke strategier og hvilken støtte trenger elevene for å få læringsutbytte?

Hvilke aktiviteter inngår i opplegget – og hvordan sikre at den hørselshemmede har like stort utbytte som de øvrige elevene?

Er det hensiktsmessig med fjernundervisning fra Statped?

Hvordan er arbeid med grunnleggende ferdigheter integrert i opplæringen?

Hvordan kan jeg organisere undervisningen slik at de hørselshemmede elevene deltar aktivt i læringsarbeidet?

Hvordan er det mest hensiktsmessig å organisere elevgruppen mht. behovene til de hørselshemmede?

Hvilke sluttprodukter kan opplæringen resultere i? Har det en form som eventuelt kan tilpasses ulike språkmodaliteter?
 

Underveisvurdering

Hvordan kan jeg best vurdere om og hva hørselshemmede elever lærer?

Hvordan veileder/ legger jeg til rette slik at elevene blir mer bevisste og kritiske i sin egenvurdering?

Hvordan – og av hvem - får elevene læringsfremmende tilbakemeldinger underveis i læringsarbeidet? Har jeg behov for å søke assistanse fra Statped eller andre?

Hvordan formulerer vi eventuelle kjennetegn på måloppnåelse for dette læringsarbeidet?

Hvordan viser sluttproduktet at målene er nådd?

Hvordan oppsummerer og evaluerer jeg og elevene opplæringen og elevenes læringsutbytte? Hva gjør jeg hvis ikke læringsutbyttet er som forventet?
 

Variasjon

Hvordan kan jeg variere undervisningsmetoder, arbeidsmåter, lærestoff og organisering for å tilpasse læringsarbeidet til hørselshemmede elever?
 

Progresjon

Hvordan er framgangen for den enkelte hørselshemmede eleven og for gruppen?

Hvordan inngår dette læringsarbeidet i en helhetlig progresjon?
 

 

Vurdering

Eksemplene inneholder forslag til hvordan du kan arbeide med underveisvurdering av elevenes læring. Forslag til kjennetegn på høy måloppnåelse i eksemplene er laget for underveisvurdering og ikke for sluttvurdering. 
Jobb med læreplan, kjennetegn, mål og kriterier

Underveisvurdering i faget bygger på at hørselshemmede elever

  • forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem
  • får faglige tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • får råd som danner utgangspunkt for videre læring
  • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!