Veiledning til programmering valgfag

Vurdering

Læringsmål for ulike oppgaver og oppdrag kan utformes av læreren i forkant, av elevene selv eller som et samarbeid mellom læreren og elevene.

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Kompetansemål (Eleven skal kunne)Læringsmål (Eleven kan)Kjennetegn på høy måloppnåelse (Eleven)

Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert   et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder

Gjøre rede for hvordan en datamaskin fungerer

Forklarer i grove trekk hvordan en datamaskin fungerer, og hva som er   forskjellen på inn-enhet og ut-enheter.

Gjøre rede for hvordan et program fungerer

 • Forklarer   forskjellen og sammenhengen mellom programvare og maskinvare.
 • Forklarer hva programmeringsspråk er, hva maskinspråk er, hva en   kompilator er, og sammenhengen mellom disse.

Gjøre rede for bruksområdene til ulike programmeringsspråk

 • Presenterer   ulike programmeringsspråk og deres viktigste bruksområder.
 • Forklarer   hva et tekstbasert programmeringsspråk er.
 • Viser eksempler på hvordan ulike programmeringsspråk kan brukes til å   utføre samme type oppgave.

Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke   delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse

Omgjøre et problem til konkrete delproblemer

 • Deler opp   problemet på en hensiktsmessig måte.
 • Formuler konkrete delproblemer.

Vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt

 • Vurderer de   ulike delproblemene for å finne mulige digitale løsninger på dem
 • Peker på muligheter og begrensinger med digital løsning for utvalgte   delproblem

Utforme løsninger for ulike delproblemer

 • Utformer   hensiktsmessige løsninger på delproblemer.
 • Forklarer   hvordan valgt løsning vil fungere og hvilke behov den løser.
 • Reflekterer   over realismen i valgt digital løsning, inkludert hvor vanskelig det vil være   å utvikle.
 • Argumenterer godt for sin valgte løsning og vurderer denne opp mot   andre mulige løsninger.

Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige   kommentarer og ved å presentere egen og andres kode

Skrive hensiktsmessige   kommentarer til programkode

 • Skriver   beskrivende kommentarer i egen kode slik at den også kan forstås av andre.
 • Viser   eksempler på gode (hensiktsmessige) og mindre gode kommentarer i egen eller   andres kode.
 • Tar utgangspunkt i egen eller andres kode og forbedrer denne gjennom   å skrive gode kommentarer som forklarer hva de ulike delene av koden gjør.

Presentere og forklare egen kode

 • Gjør rede   for hvordan egen kode er bygd opp.
 • Forklarer hva koden gjør.

Forstå og presentere kode andre har skrevet

Bruker andres kommentarer til å forstå og forklare hva koden gjør

 Hovedområdet koding - eksempler læringsmål og kjennetegn

Kompetansemål (Eleven skal kunne)Læringsmål (Eleven kan)Kjennetegn på høy måloppnåelse (Eleven)

Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert

Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert

 • Bruker   flere programmeringsspråk, der minst ett er tekstbasert, til å lage   programmer.
 • Lager   programmer som løser oppgaven/problemet på en god måte.
 • Lager   programmer som virker etter intensjonen
 • Velger mellom flere programmeringsspråk for å løse en oppgave og   forklarer hvorfor dette språket ble valgt framfor et annet. 

Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker,   tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon

Bruke løkker

 • Forklarer   hva en løkke er, og gir konkrete eksempler på dette.
 • Viser til   eksempler som nyttegjør seg av ulike typer løkker (f.eks. for-løkker og   while-løkker), og forklarer forskjellen på disse.
 • Benytter løkker for å effektivisere programkoden, når programmet skal   gjøre gjentakelser.

Bruke tester

 • Forklarer   hva en test er, og gir konkrete eksempler på ulike tester.
 • Viser til   eksempler hvor det benyttes tester (f.eks. if-setninger og if-else-setninger)
 • Benytter tester der det er hensiktsmessig i programmet.

Bruke variabler

 • Forklarer   hva en variabel er, og at variabler kan representere ulike datatyper, for   eksempel tekst og tall.
 • Viser   konkrete eksempler på variabler, og forklarer hvorfor de brukes i programmer.
 • Benytter   seg av variabler i programmet, og har navngitt dem på en hensiktsmessig måte.
 • Demonstrerer hvordan variabler fungerer i egenutviklet program

Bruke funksjoner

 • Forklarer   hva en funksjon er, og
 • gir   konkrete eksempler på dette.
 • Forklarer   hvorfor vi bruker funksjoner i programmer.
 • Bruker funksjoner i programmet på en hensiktsmessig måte.

Lage enkel brukerinteraksjon

 • Forklarer   hva brukerinteraksjon er, og gir konkrete eksempler på dette.
 • Implementerer   brukerinteraksjon og forklarer hvordan brukere kan navigere i programmet.
 • Argumenterer for valg av løsninger for brukerinteraksjonen, og tar   hensyn til brukervennlighet.

Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer,   inkludert realfaglige problemstillinger og kontroll eller simulering av   fysiske objekter

Utvikle og   feilsøke programmer som løser definerte problemer


 
 

 • Utvikler et   program som løser et definert problem på en god måte.
 • Kan oppdage   feil i egen eller andres kode, kan lete etter og finne den, samt korrigere   feilen.
 • Beskriver utviklingsprosessen av programmet, inkludert idéfase,   koding, testing, feilsøking og forbedring.

Utvikle og feilsøke programmer som løser realfaglige   problemstillinger

 • Utvikler et   program som løser et definert realfaglig problem på en god måte.
 • Gjør rede   for hvordan løsningen samsvarer med virkeligheten, forklarer hvilke   forenklinger som er gjort, og argumenterer for dette.  
 • Kan oppdage   feil i egen eller andres kode, kan lete etter og finne den, samt korrigere   feilen.
 • Vurderer   eget program i forhold til om det er en god løsning på den realfaglige   problemstillingen, og foreslår mulige forbedringer
 • Beskriver utviklingsprosessen av programmet, inkludert idéfase,   koding, testing, feilsøking og forbedring.

Utvikle og feilsøke programmer som kontrollerer eller simulerer   fysiske objekter

 • Utvikler et   program som kontrollerer eller simulerer fysiske objekter på en god måte.
 • Gjør rede   for hvordan løsningen samsvarer med virkeligheten.
 • Kan oppdage   feil i egen eller andres kode, kan lete etter og finne den, samt korrigere   feilen.
 • Beskriver utviklingsprosessen av programmet, inkludert idéfase,   koding, testing, feilsøking og forbedring.

Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse   eksisterende programkode og algoritmer

 • Overføre   løsninger til nye problemer.
 • Utvikle   programmer som bygger på og gjenbruker deler av andre programmer til å løse   liknende problemer
 • Drøfter   hvordan eksisterende programmer kan benyttes til å løse nye problemer.
 • Tilpasser   eksisterende programkode til å løse nye problemer.
 • Forklarer   hvordan egenutviklet program bygger på del-løsninger fra tidligere programmer
 • Drøfter hvordan deler av egenutviklet program kan gjenbrukes i andre   programmer
 

Gjenbruke og tilpasse egen og andres kode

 • Lager et   nytt program som bygger på egen eller andres programkode.
 • Viser at   det nye programmet bygger på eksisterende programkode.
 • Gjør rede for tilpasninger og generaliseringer som er utført.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!