Veiledning til programmering valgfag

Praktiske eksempler

Her vil du finne tips og råd ved planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet med valgfaget. Det faglige innholdet i opplæringen vil variere ut fra lokalt arbeid med læreplanene. Du vil også finne en idébank som kan inspirere til egen planlegging.

Variasjon i innhold blir tatt opp med utgangspunkt i rammene for læreplanene knyttet til kompetansemål og vurdering. Videre følger det praktiske eksempler på hvordan lærere kan jobbe med innholdet ut fra hovedområdene og kompetansemålene i valgfaget.

Enkelte av eksemplene viser kompetansemål som er konkretisert i læringsmål, og som viser eksempler på kjennetegn på høy måloppnåelse. Dette kan brukes som grunnlag i underveisvurdering, slik at det er kjent for elevene hvor de er i opplæringen, og hva som er grunnlaget for videre læring.

Læreplanene i valgfag og variasjon i innhold

Læreplanene i valgfag skiller seg ut fra de andre læreplanene i Kunnskapsløftet ved at valgfagene har kompetansemål som beskriver ett års opplæring, men de skal kunne brukes på alle tre trinn i opplæringen. Elever har også mulighet til å velge samme valgfag om igjen. Dette betyr at alle elever, uansett om de har faget i ett år eller over flere år, skal ha opplæring i - og vurderes ut fra de samme kompetansemålene. Opplæringen i faget skal avsluttes hvert år.

Intensjonen med valgfagene er blant annet å motivere elevene. Hvordan kan elever som har hatt valgfaget tidligere, oppleve variasjon i valgfaget?

Valgfaggruppen kan være mer sammensatt enn i andre fag, for eksempel ved aldersblanding av elever eller ved at noen elever har hatt valgfaget tidligere, mens andre har valgfaget for første gang. Det er viktig å ta hensyn til sammensetningen av gruppen når det gjelder variasjon i valg av innhold, osv. Det er ikke trinnet eleven går på som skal styre innholdet, og det skal heller ikke vektlegges at elever har hatt valgfaget tidligere. Ettersom valgfagene har kompetansemål som skal oppnås etter ett år, vil det likevel være hensiktsmessig at elever som velger samme valgfag om igjen, opplever variasjon i faget fra ett år til det neste.

Å gjennomføre en opplæring i valgfag med progresjon og variasjon løses, som i alle andre fag, innenfor tilpasset opplæring. Variasjon og progresjon kan for eksempel være forskjell i innhold, arbeidsoppgaver, aktiviteter, lærestoff, intensitet (tempo) og organisering av opplæringen, arbeidsmåter, læringsarenaer, m.m. Utgangspunktet for opplæringen skal være at de samme kompetansemålene gjelder for alle elevene, og at de gir rom for å velge variert innhold ut fra lokale forhold og elevenes forutsetninger.

Eksempler på ulike muligheter for variasjon

 • Tilpasse valgmuligheter i innhold og tema innenfor de samme kompetansemål til ulike elever.
 • Det samme valgfaget kan ha variasjon knyttet til ulike aktiviteter og innhold fra ett år til det neste. Dette kan sikre at elevene opplever og lærer noe nytt om de velger samme faget over flere år.
 • Elever som ønsker større utfordringer, kan tilbys mer komplekse læringsaktiviteter innenfor de samme kompetansemålene i læreplanen. Dette kan være en måte å tilpasse innholdet i opplæringen på, sikre variasjon og motivasjon, selv om kompetansen er den samme for alle elevene.
 • Valgfagene kan være prosjektbaserte. Dette åpner opp for variasjon og samarbeidsoppgaver mellom ulike elever fra ulike trinn og mellom ulike valgfag.

Variasjon i programmeringsfaget

Valgfaget programmering egner seg godt til variasjon i innhold og tema.

Variasjon i innhold
kan være å bruke ulike programmeringsspråk og verktøy til å løse oppgavene. Enten ved at hele elevgruppen bruker samme verktøy og språk, eller ved at undervisningen baserer seg på at disse er ulike fra år til år, eller ved at elever på ulikt nivå i elevgruppen bruker ulike verktøy til å løse oppdraget.  De aller fleste læringsaktivitetene i faget kan tilpasses slik at de både kan løses forholdsvis enkelt (for eksempel ved å lage en animasjon i et visuelt programmeringsverktøy) eller svært avansert (for eksempel å utvikle en komplett, fungerende løsning i et tekstbasert språk eller en robot som fungerer).

Variasjon i tema
kan være å arbeide med et større prosjekt hvert år, for eksempel Mars-landing det ene året og robotstøvsuger det neste. Variasjon i tema kan også være å periodisere undervisningen slik at ulike tema undervises i ulike semestre. Eksempel på slike tema kan være: nett-utvikling, spill og spilldesign, robotprogrammering, styring av mikrokontrollere og utvikling av apper for mobil. På denne måten vil både elever som tar faget første gang, og elever som har tatt faget tidligere år, oppleve innholdet som nytt.

Programmering uten datamaskin

Oppgaven egner seg som en oppstartsaktivitet i den første undervisningstimen i faget. Dette er en praktisk øvelse for å hjelpe elevene til å forstå hvordan datamaskiner og programmer fungerer på et overordnet nivå. Elevene skal lære å sette sammen en serie av instruksjoner til en algoritme som løser en gitt oppgave.

Kompetansemål

 • Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder
 • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon

Læringsmål

 • Elevene kan forklare hva som er forskjellen på en datamaskin og et program
 • Elevene kan forklare hva algoritmer og løkker er

Utstyr

 • Et rutenett på gulvet, for eksempel av teip
 • Lapper til å skrive instruksjoner på 

Oppgave til elevene

Programmering handler om å fortelle datamaskinen hva den skal gjøre. Læreren kan gjerne starte med en diskusjon om hvor smart en datamaskin er. Datamaskiner gjør det den får beskjed om, og i den rekkefølgen beskjedene gis. Det er derfor viktig å være nøyaktig når vi gir instruksjoner til datamaskinen. Flere instruksjoner etter hverandre utgjør en algoritme.

Elever programmerer hverandre

 • Lag en labyrint i klasserommet, for eksempel ved å tegne et rutenett på gulvet. Målet er å finne raskeste vei fra start og til et gitt punkt.
 • Elevene planlegger instruksjonene ved å bruke piler, symboler eller kommandoer som “gå tre ruter fram, sving til høyre, gå to fram, osv.”
 • Når programmet er ferdig, kan det gis til en annen elev, som så skal følge instruksene gjennom labyrinten.
 • Elevene kan bytte på å være programmere, det vil si de som gir instruksjoner,  og roboter, de som blir programmert.
 • Havnet roboten der den skulle? Hvis ikke, er det viktig å feilsøke og finne hvor feilen ligger.  

Læreren kan introdusere elevene for begreper som algoritmer og løkker. Ved bruk av løkker (‘gjenta X ganger’) kan elevene finne fram til færrest antall instruksjoner som leder til målet. Dette kan også gjøres ved å bruke spillbrett av typen stigespillet: Hva er minste antall instruksjoner som behøves for å komme i mål?

Tilpasning til ulike elevgrupper

Oppgaven er inkluderende for de aller fleste elever. Liknende aktiviteter har vært gjennomført helt ned på barnehagenivå, samtidig som man kan øke vanskegraden og gi elevene mer kompliserte oppgaver. Andre eksempler finner du på csunplugged.org.  og Robotvenner fra kodeklubben.

Elever som har programmert en del før, kan likevel ha nytte av å konkretisere innholdet i faget ved å bruke sine og andres kropper. Alternativt kan aktivitetene også gjennomføres på datamaskin, for eksempel ved å lage labyrinter eller spill i Scratch. Elever som har hatt faget før, kan også få oppgave i å lage et opplegg med analog programmering for medelever som er nybegynnere.

Vurdering av elevene

Dette er en introduksjonsaktivitet som ikke nødvendigvis egner seg for vurdering. Men den kan vurderes ut fra hvor godt elevene får til å gi instruksjoner, og hvor godt de kan forklare hva aktiviteten har med algoritmer og løkker å gjøre.

Kjør en kodetime med elevene

I starten kan det være lurt å gi elevene en kort introduksjon til viktige begreper og konsepter de vil møte på når de programmerer. Det finnes mange slike opplegg som er tilpasset nybegynnere, og som det tar en skoletime å gjennomføre. 

Kompetansemål

 • Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder
 • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon 

Læringsmål

 • Elevene kan forklare hvordan et dataprogram fungerer
 • Elevene kan forklare hva algoritmer, løkker og tester er, og hvorfor vi bruker det i programmering 

Utstyr

Fremgangsmåte

På nettstedet Code.org finnes en rekke opplegg for å gjennomføre en kodetime der elevene skal styre diverse figurer kjent fra spill og filmer ved hjelp av kode. Underveis vil elevene lære å bruke grunnleggende konsepter i programmering. Undervisningsoppleggene for kodetimen er oversatt til bokmål og nynorsk, og nye opplegg publiseres jevnlig. Elevene kan for eksempel jobbe seg gjennom et av følgende opplegg:

 • Frost
 • Star Wars
 • Minecraft

I disse oppleggene introduseres algoritmer, løkker og tester ved hjelp av blokk-programmering, og de legger et grunnlag for å gå videre med programmering i andre språk. Dette er opplegg som kjøres i nettleseren, og som fungerer fint både på datamaskiner og nettbrett. Understrek at elevene må se videoene som dukker opp underveis. Her forklares mange begreper og konsepter i programmering på en enkel måte av ‘IT-kjendiser’ som Mark Zuckerberg og Bill Gates. La gjerne elevene forklare med egne ord hvorfor vi bruker løkker, hva en algoritme er, osv.

Tilpasning til ulike elevgrupper

Aktivitetene på code.org finnes også på en rekke ulike språk, noe som kan være en god hjelp for fremmedspråklige elever. Enkelte av oppleggene kan utføres både med blokker av naturlig språk og blokker av programmeringsspråk, eller ved at elevene skriver programmeringsspråk. Code.org har også et lærerverktøy som lar deg opprette en klasse med elevene dine, slik at du kan se progresjonen for den enkelte elev. Det kan være et godt utgangspunkt for å veilede og differensiere. For elever som trenger litt større utfordringer, kan kodeklubbens Kodetime-oppgaver i Scratch være egnet.

Vurdering av elevene

Dette er en introduksjonsaktivitet som ikke nødvendigvis egner seg for vurdering med karakter.  Men det er en god anledning til å observere elevens tilnærming til oppgavene og gi tilbakemelding på hvilken vanskegrad eleven bør legge seg på. Eksempelvis er det i mange av oppgavene nyttig å gi tilbakemelding til elever som gjentar kodeblokker i stedet for å bruke løkker.

Ballsprett

Elevene skal lage et program som er en enkel simulering av en ball som slippes fra en viss høyde, og deretter spretter i gulvet. De skal sammenligne simuleringen med fysiske målinger, og justere programmet slik at den kommer så nær virkeligheten som mulig.

Kompetansemål

 • Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger, og kontroll eller simulering av fysiske objekter
 • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon 

Læringsmål

 • Eleven kan lage et program som simulerer ballsprett og demping
 • Elevene kan bruke og forklare løkker, tester og variabler 

Utstyr

 • Ball og målestokk
 • Datamaskin eller nettbrett
 • Ulike programmeringsverktøy som Scratch eller Processing

Oppgave til elevene

 • Slipp en ball og be elevene beskrive bevegelsen med sprett og demping.
 • La dem prøve seg fram med å overføre dette til kode, altså finne ut hvordan de får en datamaskin til å vise en ball som spretter.
 •  Begynn med en veldig enkel og urealistisk simulering uten tyngdekraft. Selve sprettet kan programmeres ved at farten snus (den nye farten er lik minus den gamle).
 • For å få et mer realistisk sprett kan eleven multiplisere farten med en dempingsfaktor (et tall mindre enn 1).
 • Tyngdekraft kan simuleres ved hele tiden å trekke fra litt fra hastigheten. Eksempel på ferdig kode er vist lenger nede.
 • Ikke gi fasiten for tidlig. Elevene skal få prøve seg fram og ikke være redde for å feile på veien.

Elevene kan så gjøre eksperimenter med en ekte ball og måle hvor høyt ballen faktisk spretter for hvert sprett. De kan da justere akselerasjonen (-0,3 i Scratch-eksempelet) og dempingen (-0.7 i Scratch-eksempelet) så simuleringen ser realistisk ut.

Se eksempel på dette i Scratch her.

Tilpasning til ulike elevgrupper

Dette er et opplegg som vil være gjennomførbart for elever på flere nivåer. For nybegynnere kan det enkelt simuleres i Scratch, men for mer erfarne elever egner Processing seg godt.  

Tilpasning til ulike elevgrupper

Programmering av tyngdekraft og sprett kan brukes i mange typer spill. Derfor kan det kan være naturlig å la elevene videreutvikle koden sin til et større spill. Her kan de får frie tøyler, eller de kan følge Kodeklubbens Scratch-prosjekter Lunar Lander og Asteroids eller Processing-prosjekt Ping pong.

Mulige læringsmål og vurdering av høy måloppnåelse i eksempelet ballsprett:

Læringsmål for elevenKjennetegn på høy måloppnåelse for eleven
Lage et program som simulerer ballsprett og demping
 • lager et program som simulerer sprettet på en realistisk måte, med tyngdekraft og demping i sprettet. Ballen kan sprette mange ganger.

 • forklarer i hvilken grad simuleringen samsvarer med virkeligheten.

Bruke og forklare løkker, tester og variabler

 • bruker løkker på en hensiktsmessig måte for å simulere ballens bevegelse.

 • bruker tester for å finne ut når ballen treffer gulvet.

 • bruker variabler for å representere posisjon, fart og akselerasjon.

 • forklarer hvordan løkker, tester og variabler er brukt i programmet, og på hvilken måte dette bidrar til å gjøre programmet bedre.

Vurdering

Elevene kan vurderes ut fra hvor godt programmet deres simulerer ballsprettet, og hvor godt de muntlig kan forklare bruken av løkker, tester og variabler.

Fra problem til delproblem (arbeidsprosess)

Dette er en åpen oppgave som kan passe for elever med ulik teknisk kompetanse. Her handler det om å ta utgangspunkt i et problem, gjerne reelt, og bryte det ned til delproblemer som kan løses ved hjelp av programmering. Løsningen kan ta form av en nettside, et spill, en app eller en annen programmeringsbasert løsning.

Kompetansemål

 • Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
 • Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger, og kontroll eller simulering av fysiske objekter

Læringsmål

 • gjøre om en definert problemstilling til konkrete delproblemer
 • vurdere ulike løsningsmetoder
 • utvikle, feilsøke og forbedre programmer
 • kontrollere eller simulere fysiske objekter

Utstyr

Elevene kan gjerne benytte tankekartverktøy eller gule lapper i idémyldringen.

Oppgave til elevene

Her skal elevene kunne bryte ned en definert problemstilling i mindre delproblemer for å finne løsninger. Oppgaven egner seg godt til å arbeide i grupper.

 • Sørg for at alle elevene har en felles forståelse av hva problemet går ut på.
 • La elevene diskutere seg frem til hvilke problemer som lar seg løse ved hjelp av programmering, og designe løsninger for disse problemene.

Arbeidet kan deles inn i fire faser:

 • Introduksjon: Forklar hva problemet går ut på, gjerne basert på en reell og kjent problemstilling.
 • Nedbryting: Kjør en idémyldring, ved hjelp av for eksempel tankekart, for å finne hvilke mindre delproblemer det store problemet består av.
 • Identifisering: Vurder hvilke av delproblemene som kan la seg løse ved hjelp av programmering. Dersom flere delproblemer egner seg, kan de løses av forskjellige grupper.
 • Løsning: Foreslå en løsning på problemet. Løsningen kan innebære nettside, spill, app, kontroll eller simulering av et fysisk objekt, eller en annen programmeringsbasert løsning.
Problemstilling (overordnet)Mulige delproblemer (årsaker) Mulige løsninger (programmerbar)
Det kommer for få foreldre på foreldremøter.
 • Foreldrene glemmer datoen eller tidspunktet.
 • Foreldrene er ikke interessert i temaet.
 • Tidspunktet passer ikke for mange.
 
 • Lage en app til foreldrene som varsler dem om kommende møter.
 • Lage nettside med avstemninger om tema og tidspunkt.
Elevene skårer dårlig på matematikkeksamen. Mange elever sliter med å forstå brøkregning. Lage et spill som gir elevene forståelse av brøkregning.
Skolens resepsjon er stadig opptatt og har ikke tid til å hjelpe
elevene.
Foreldrene ringer for å spørre om informasjon rundt skolens
arrangementer.
 Lage en nettside som oppdateres med informasjon om kommende
arrangementer.
Skolen har et akvarium, som alle klassene bytter på å ha ansvaret for.
Men fiskene dør altfor ofte.
 •  Fiskene får ikke mat regelmessig nok, fordi klassene glemmer det eller noe kommer i veien.
 • Fiskene får mat for ofte.
 • Vannet har feil temperatur.
 • Programmere en robotarm som gir fiskene mat til faste tider.
 • Programmere en sensor som måler vanntemperatur og sender SMS når noe må gjøres.

Tilpasning til ulike elevgrupper

Elevene kan selv komme opp med problemer de vil løse. Problemene og delproblemene kan ha ulik kompleksitet, og det samme gjelder løsningsforslagene.

Prosessen kan være lærerstyrt i ulik grad. For eksempel kan det settes rammer og begrensinger for elevene ved at læreren spesifiserer elementer som må være med i en løsning.

En åpen oppgave med begrensninger kan være å be elevene om å komme opp med et problem i hverdagslivet som skal løses ved bruk av en bestemt teknologi. Eksempel på en slik oppgave: Elevene skal løse et vanlig problem som har med trafikk å gjøre, og designe en løsning for problemet som benytter mikrokontrolleren Arduino.

Vurdering

 • Elevene kan dokumentere problemløsningsprosessen på ulike måter: tankekart, bilder av en kreativ prosess, m.m.
 • De kan lage en skisse til løsning (på papir eller i et tegne- eller designprogram). Gruppene kan presentere muntlig for hverandre hvordan de har jobbet med prosessen, hvilket delproblem de bestemte seg for å løse, ulike løsninger de vurderte, og hvilken løsning de til slutt valgte.

En slik presentasjon kan gjerne gjøres underveis slik at elevene kan få innspill fra hverandre i prosessen med å bryte ned problemet eller designe løsninger.

Elevene kan vurderes på hvor godt de argumenterer for sine valg.

Marslanding

Oppdraget er å simulere en landing av roveren Curiosity på Mars. Curiosity skal lande trygt og kjøre videre etter landing. Denne oppgaven kan gjerne gjøres som et større prosjekt som elevene kan arbeide med over tid. Læreren kan tilpasse omfanget av prosjektet, avhengig av tilgjengelig tid, ambisjonsnivå og elevenes kompetanse.

 Kompetansemål

 • Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for dem
 • Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer
 • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 • Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode
 • Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontroll eller simulering av fysiske objekter

 Læringsmål

 • Elevene kan bruke løkker, tester og variabler
 • Elevene kan finne kreative løsninger på et gitt problem
 • Elevene kan lage et program som simulerer en marslanding i programmeringsspråket som er valgt
 • Elevene kan gjenbruke og tilpasse tidligere kode

 Utstyr

 • Datamaskin eller nettbrett
 • Dersom skolen har tilgang til det, kan ulike roboter eller droner benyttes

 Oppgave til elevene

Denne oppgaven kan bli ganske kompleks, så vi anbefaler at elevene jobber gruppevis. For at alle skal få en felles forståelse av hva oppgaven går ut på, bør det være en felles oppstart. Elevene ser video av landing på Mars - det finnes mange videoer tilgjengelig på nettet. Deretter går lærer og elever sammen gjennom oppgaven som skal løses, og diskuterer hvordan de kan gå frem for å løse den.

Gruppearbeid:
Undersøke gravitasjon på Mars. Hvilke egenskaper har Curiosity? Hvilket oppdrag skal den utføre? Hvordan har de testet roboten før oppskytning? Lage en løsning gruppevis.

Krav til løsningen:
Curiosity skal lande trygt på Mars og kjøre videre etter landing. Det forutsetter noen beregninger rundt elementer som slipphøyde, gravitasjon og hastighet ved landing.

Tilpasning til ulike elevgrupper

Det kan være lurt å skille mellom hvilket nivå elevene er på, og eventuelt jobbe med temaet i flere omganger med økende vanskegrad. For eksempel kan elevene som har faget første gang, og elever som fortsatt trenger å øve på blokkbasert programmering, settes sammen i grupper som skal løse oppgaven i et blokkbasert programmeringsspråk (f.eks. Scratch). Viderekomne elever kan settes sammen i grupper som skal løse oppgaven i et tekstbasert programmeringsspråk (f.eks. Processing eller Python).

Vanskegraden kan justeres gjennom å stille ulike krav til utregningene som gjøres. For de mest uerfarne kan det være nok å stille krav til maks hastighet ved å bruke en enkel gravitasjonssimulering, og f.eks. legge til fallskjermer eller bremseraketter for å justere farten.  Senere kan man øke vanskegraden ved å legge til faktorer som luftmotstand og varmeutvikling. Viderekomne elever kan gjenbruke og tilpasse koden fra et annet programmeringsspråk enn det de presenterer løsningen sin i.

En mulig videreføring av oppgaven kan være å finne alternative måter elevene kan utføre landingen på. Underveis kan det være nyttig at elevene presenterer programmene sine, og begrunner valg de har tatt underveis. Dette åpner for at andre kan komme med innspill, og at elevene får idéer til mulige forbedringer i programmet sitt.

Vurdering

Vurderingen kan med fordel omfatte både prosessen og det ferdige resultatet. Gjennom å la elevene presentere programmene sine underveis, kan de også få innspill som kan hjelpe dem til å forbedre koden sin. Det vil uansett være hensiktsmessig å la elevene presentere programmet sitt til slutt for å kunne begrunne de valgene som er tatt.

Robotstøvsuger

Oppdraget er å utforske og utvikle en modell for en robotstøvsuger, og å designe programmer for å simulere eller kontrollere robotstøvsugerens bevegelser i et rom. Oppdraget kan gjøres avgrenset eller avansert, avhengig av tilgjengelig tid og elevenes nivå. Beskrivelsen vektlegger hvordan elevene kan arbeide med hovedområdet modellering. Til modellering hører kunnskap om hva slags problemer som egner seg for å løses av en datamaskin, hvordan disse kan brytes ned i delproblemer, og hvordan løsninger kan utformes.

Kompetansemål

 • Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for dem
 • Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert
 • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 • Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontroll eller simulering av fysiske objekter
 • Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer

Læringsmål:

 • Kan definere oppdraget til en robotstøvsuger
 • Eleven kan forklare hvilke delproblemer som må løses av robotstøvsugeren, slik som navigasjon, søking, støvsuging, unngå hindringer, returnere til ladestasjon, osv.
 • Kan finne mulig tekniske løsninger på et praktisk problem
 • Kan utvikle programkode og algoritmer som løser problemet

Utstyr

 • Datamaskin eller nettbrett
 • Ulike programmeringsverktøy og språk kan benyttes for å simulere støvsugeren, f.eks. Scratch, Python eller JavaScript
 • Dersom skolen har tilgang til det, kan ulike roboter eller droner med fordel benyttes (Lego NXT, Spheros, Arduino eller Raspberry Pi) og med tilhørende programvare og apper for å programmere dem

Oppgave til elevene

Innledende oppgave i smågrupper:

Elevene utforsker og definerer egenskapene en robotstøvsuger bør ha. Her er det mulig å ta utgangspunkt i hensikten med en robotstøvsuger, og se på de ulike modellene som eksisterer på markedet. Spørsmål som kan hjelpe elevene i gang med arbeidet:

 • Hvilke egenskaper må en robotstøvuger ha, og hvilke kan den ha?
 • Finnes det forskjellige løsninger på hvordan robotstøvsugere kan utføre oppdraget sitt?
 • Hvordan sikre at støvsugeren dekker hele det aktuelle arealet? (Må den støvsuge hele arealet hver gang?)
 • Hva kan den enkleste løsningen være?

I arbeidet med å definere egenskapene til robotstøvsugeren kan læreren be elevene om å skille mellom problemer som kan løses ved hjelp av programmering, slik som kontroll og styring av roboten, og problemer som må løses av design og utforming av den fysiske roboten (for eksempel motor og hjul som lar roboten bevege seg rundt i rommet). De kan selv definere hvilke overordnede oppgaver roboten må løse, og så dele disse inn i mindre problemer som de kan programmere løsninger for.

 

Lage skisseprogram:

Elevene kan lage et program (for eksempel i Scratch) som illustrerer bevegelsene til en robotstøvsuger sett ovenfra. Underveis kan elevene presentere ulike løsninger for klassen, og diskutere fordeler og ulemper med disse. Hvilke algoritmer er mest hensiktsmessige for å sikre støvsuging av hele rommet? Hvilke vil gjøre at robotstøvsugeren bruker kortest mulig tid på arealet? Hva kan være beste løsningen for en mest mulig effektiv støvsuging? Hvordan kan koden skrives enklest mulig for dette?

En mulig organisering er at grupper av elever jobber med å løse ulike problemer, f.eks. kan noen arbeide med styring av roboten, noen med hvordan den skal bevege seg mest effektivt i et rom, og noen med hvordan den skal unngå å falle ned trapper, osv.

Mulig utvidelse: programmere en fysisk robot

Bruk erfaringene fra utviklingen av skisseprogrammet til å programmere en fysisk robot (for eksempel LEGO-robot eller Sphero) til å jobbe som en robotstøvsuger. Elevene kan teste programkoden sin i praksis og utføre forbedringer basert på observasjoner og tidtakinger.

Elevene kan lage en prototype av robotstøvsugeren med eget design. De kan ta hensyn til brukervennlighet, og se på praktiske løsninger knyttet til for eksempel opplading av roboten og til samling og tømming av støv. Hvordan skal roboten oppdage hindringer, og hvordan komme utenom disse. Kanskje dette er utfordringer det kan finnes programmerbare løsninger på?

Tilpasning til ulike elevgrupper

Oppdraget åpner for en videreføring der elevene kan implementere løsningen sin. Dette kan gjøres på ulike måter: som en simulering i Scratch, ved hjelp av tekstbaserte språk, eller ved å programmere fysiske roboter og til og med bygge robotene selv.

Problemene som elevene skal finne løsninger på, har ulik vanskegrad. Det kan for eksempel være enklere å skrive koden som gjør at roboten snur når den møter en hindring, enn å finne den optimale algoritmen for å rengjøre et rom effektivt. Videre kan kompleksiteten økes ved å tildele arealer med ulik vanskegrad på det støvsugeren skal rengjøre. Et umøblert, kvadratisk rom er enklere enn et møblert rom med krinker og kroker.

Det går også an å bygge en programmerbar robot ‘fra bunnen av’ med Raspberry PI eller arduino, og utforme skroget i tre eller 3D-print. Et prosjekt av denne størrelsen bør trolig kombineres med aktiviteter i andre fag, for eksempel med naturfag, matematikk og kunst- og håndverk.  

Vurdering

Denne oppgaven kan bli meget omfattende med mange involverte deloppgaver. Det kan derfor være aktuelt å gjennomføre vurderingen i flere etapper, der de enkelte stegene i prosessen vurderes for seg. Blant elementene som kan vurderes, er hvor godt elevene har klart å bryte ned problemet i delproblemer, hvor godt de begrunner valgene av løsning, hvor effektivt løsningen deres utfører oppdraget, og hvorvidt de klarer å benytte seg av egen og andres eksisterende programkode i implementeringen.

Elevene kan lage skisser av hvordan robotstøvsugere kan forflytte seg over arealet den skal støvsuge. De kan dokumentere modelleringsprosessen ved bilder, presentasjoner, tekst og muntlige presentasjoner.

Elevene bør lage en form for kravspesifikasjon for robotstøvsugeren sin som beskriver hvilke oppgaver den skal utføre. Kravspesifikasjonen kan med fordel inneholde beskrivelser av ønsket funksjonalitet, vist gjennom flytdiagram eller pseudo-kode (kode beskrevet i naturlig språk, f.eks. “Hvis hindring foran; unngå hindring. Ellers: Kjør rett frem”). 

Eksempel på flytdiagram for hvordan en robot skal fungere.

Vurderingen kan gis på grunnlag av kvaliteten på den foreslåtte løsningen, og på hvor godt elevene kan begrunne sine valg. Det kan være gode grunner til å velge bort komplekse løsninger for en mer gjennomførbar løsning.

Kompetansemål (eleven skal kunne)Læringsmål (eleven skal kunne)Kjennetegn på høy måloppnåelse (eleven)

Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse

 • Definere oppdraget til en robotstøvsuger.
 • Forklare hvilke del-problemer som må løses av robotstøvsugeren, slik som navigasjon, søking, støvsuging, unngå hindringer, returnere til ladestasjon, osv.
 • Forklarer hvilke ulike oppgaver en god robotstøvsuger må løse.
 • Forklarer hvilke av disse oppgavene som kan løses ved hjelp av programmering, og hvilke oppgaver som må løses på annen måte (for eksempel design og utforming av selve roboten).
Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer. Utvikle programkode og algoritmer som løser problemet
 • Har laget en programkode med ryddige kommentarer.
 • Presenterer og forklarer programkoden som skal kunne løse problemet.
 • Peker på hvilke deler av programmet som baserer seg på tidligere programkode, og begrunner valg av gjenbruket.
 • Begrunner valg av løsninger, og ser løsningen i lys av andre mulige løsninger.
 • Diskuterer mulighetene for at koden kan effektiviseres og videreutvikles.
Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon. Utvikle programkode og algoritmer som løser problemet
 • Har laget en programkode med ryddige kommentarer.
 • Presenterer og forklarer programkoden som skal kunne løse problemet.
 • Peker på hvilke deler av programmet som baserer seg på tidligere programkode, og begrunner valg av gjenbruket.
 • Begrunner valg av løsninger, og ser løsningen i lys av andre mulige løsninger.
 • Diskuterer mulighetene for at koden kan effektiviseres og videreutvikles.
Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode. Utvikle programkode og algoritmer som løser problemet
 • Har laget en programkode med ryddige kommentarer.
 • Presenterer og forklarer programkoden som skal kunne løse problemet.
 • Peker på hvilke deler av programmet som baserer seg på tidligere programkode, og begrunner valg av gjenbruket.
 • Begrunner valg av løsninger, og ser løsningen i lys av andre mulige løsninger.
 • Diskuterer mulighetene for at koden kan effektiviseres og videreutvikles.
Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontroll eller simulering av fysiske objekter. Finne mulig tekniske løsninger på et praktisk problem Eleven skisserer løsninger for å programmere roboten innenfor de
begrensinger som settes av utstyr og programvare

 

 

Spillprosjekt

I denne oppgaven skal elevene få lage sitt eget spill. Her blir det spesielt lagt vekt på å kommentere egen kode og å presentere den for andre.

Kompetansemål

Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode.

Læringsmål

 • Kan skrive hensiktsmessige kommentarer til egen kode
 • Kan lese og forstå medelevers kode
 • Kan formidle nyttige tilbakemeldinger på medelevers programmer
 • Kan presentere egen kode og forklare hvordan programmet virker
 • Kan forbedre egenutviklet program på grunnlag av tilbakemeldinger fra medelevene og læreren 

Utstyr

 • Datamaskin eller nettbrett
 • Ulike programmeringsverktøy, for eksempel Scratch, Kodu og MIT App Inventor

Oppgave til elevene

 • Bli enige om hva som kjennetegner et bra spill, gjerne gjennom en idémyldring som munner ut i en konkret skisse av hvordan spillet skal være.
 • Bli enige om hvilke deloppgaver de ulike gruppemedlemmene kan jobbe med. På dette stadiet kan det være naturlig å veilede noen av gruppene til å velge et passe ambisiøst spill, eventuelt å tilpasse et spill de har laget etter oppskrift før.
 • Lag en forenklet utgave av spillet de vil lage, for så å bygge det ut når de ser at det fungerer. Pass på at elevene kommenterer koden sin slik at det blir forståelig for dem selv og andre i ettertid.
 • La elevene teste og gi tilbakemeldinger på andres spill, og også se koden og lese kommentarene. Læreren kan også komme med innspill og tilbakemeldinger til elevenes spill.
 • La elevene forbedrer spillet med utgangspunkt i tilbakemeldingene.
 • Til slutt presenterer elevene det ferdige spillet.

Tilpasning til ulike elevgrupper

Et slik spillprosjekt kan gjennomføres med mange ulike verktøy til mange ulike plattformer. Som en start kan Scratch være enkelt, mens for 3D-grafikk kan Kodu være aktuelt. Mer viderekomne brukere kan lage en app i MIT App Inventor.

Vurdering

Det er naturlig å vurdere presentasjonen av egen kode i den avsluttende presentasjonen, med spesiell vekt på forståelighet og god bruk av kommentarer i koden.

Elever som ressurs

En sentral del av programmererkulturen er å dele sin kompetanse og å være mentorer for andre. Faget kjennetegnes ved at det er et nærmest uendelig antall muligheter for variasjon og spesialisering (ulike språk, ulike plattformer, ulik teknologi, osv.). En lærer verken kan eller skal være ekspert på alt, men elevene bør oppfordres til å dele sin kompetanse. Elevene kan være en ressurs for hverandre ved å holde presentasjoner, gi veiledning til medelever og utvikle veiledningsmateriell til andre i klassen.

Kompetansemål

 • Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode
 • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 • Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontroll eller simulering av fysiske objekter 

Læringsmål

 • Elevene kan forklare og begrunne egen kode
 • Elevene kan bruke og forklare løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 • Elevene kan feilsøke egen og andres kode 

Utstyr

 • Datamaskin eller nettbrett 

Oppgave til elevene

Et godt samarbeid og en sterk delingskultur i klassen kan bidra til at flere elever lærer mer, samt at elevene får utfordringer tilpasset sitt nivå. Her er noen eksempler på hvordan elevene kan være en ressurs for hverandre: 

 • Elevene kan holde korte presentasjoner av eget arbeid for klassen eller mindre grupper. Da får de trening i å vurdere egen kode og forklare den. Dette åpner også for at elevene sammen kan diskutere mulige forbedringer i koden, i tillegg til at elevene kan inspirere hverandre med ulike løsninger.
 • Elevene kan være veiledere for hverandre. For eksempel kan elevene settes i par, hvor de skal bistå hverandre med utvikling og feilsøking av programmene de har laget. Det er også mulig at elever kan ta rollen som veiledere dersom det jobbes med programmeringsspråk som de har erfaring med.
 • Elevgrupper kan få i oppdrag å presentere spesifikke temaer eller konsepter innen programmering, for eksempel løkker. Elevene kan presentere hvordan løkker ser ut i både blokkbaserte og tekstbaserte programmeringsspråk, og så sammenlikne dem. De kan også utfordres til å komme opp med metaforer og sammenlikninger for å forklare et konsept innen programmering, for eksempel kan en algoritme sammenliknes med en matoppskrift. Presentasjonene kan vises i klassen, eller de kan spilles inn som instruksjonsvideoer til nytte for andre elever.
 • Deling og gjenbruk av programkode er svært vanlig innen programmeringsfaget. Elevene kan introduseres for dette fellesskapet gjennom at de oppfordres til å dele sine løsninger og kommentere på andres. Da kan de også få tilbakemeldinger fra personer utenfor skolen, noe som kan virke ekstra motiverende for enkelte elever. Deling av egenutviklede programmer kan gjøres enkelt via f.eks. Scratch eller via steder som GitHub som brukes av amatører og profesjonelle programmerere over hele verden.
 • Elevene kan undervise elever som ikke tar programmeringsfaget, for eksempel yngre elever. Stadig flere skoler gjennomfører en årlig ‘kodetime’ for alle elever, der målet er å programmere i en skoletime (se eksempel om Kodetimen). I Oslo kommune skal ungdomstrinnselever undervise elever på 4. trinn i programmering på Aktivitetskolen/SFO. Elever som tar programmeringsfaget, kan få i oppdrag å gjennomføre en kodetime med elever på egen skole eller på en skole i nærheten. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med den nærmeste barneskolen.

Tilpasning til ulike elevgrupper

Elever med lite erfaring kan utfordres til å dele sine prosjekter og programmer med medelever og omverdenen, for eksempel gjennom å publisere på delingsarenaer i Scratch eller GitHub. De kan også bli bedt om å formulere presist hva de ønsker å oppnå, og hva de eventuelt trenger veiledning om. Mer erfarne elever kan utfordres til å bidra til programmeringsfellesskapet, enten ved å kommentere og bidra til videreutvikling av medelevers prosjekter, eller ved å delta i et større fellesskap på internett.

Erfarne elever kan være mentorer for medelever innen områder de har erfaring med. Det er viktig å ha en dialog med elevene og sørge for at de er motiverte til oppgaven og trygge på opplegget som skal gjennomføres. Elevene skal ikke være “ubetalte ekstralærere”, og en slik mentorordning må derfor designes slik at den bidrar positivt til opplæringen for de elevene som er mentorer, og at det er tydelig hvilke læringsmål som gjelder for dem. 

Vurdering

Elevene kan vurderes på hvordan de forklarer kode eller konsepter i programmering i presentasjoner for andre elever. De kan også vurderes på hvordan de feilsøker andres kode, og på hvordan de gir tilbakemeldinger når de veileder andre. De kan også vurderes på hvordan de gir tilbakemelding til andre programmerere, både innad i klassen og andre steder. Elevene kan lenke til sine delte prosjekter, ta skjermbilder eller reflektere muntlig eller skriftlig om hvordan det var å dele eget eller kommentere andres arbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!