Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Vedlegg 5: Datatilsynet om personvern

I opplæringen i dette valgfaget er det viktig å sørge for at selve undervisningsopplegget også er i tråd med gjeldende regler for personvern. Det er de to sentrale prinsippene om at personopplysninger ikke skal behandles i større utstrekning enn det som er nødvendig for å oppnå formålet, og at den minst integritetskrenkende metoden bør foretrekkes.
Slik vi ser det, er det overveiende sannsynlig at det skal publiseres opplysninger som kan anses som personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Det innebærer at personopplysningsloven blir brukt i behandlingen, jf. § 3 bokstav a.

For slik publisering det her er snakk om, blir neppe unntaksbestemmelsene i § 7 brukt, fordi formålet med behandlingen må anses som opplæring. Det medfører at avveining mellom ytringsfrihet og personvern kan bli krevende.

Når man kommer til personopplysningsloven, må det tas stilling til hvem som blir å anse som behandlingsansvarlig. Det er fastsatt i § 2 nr. 4 at den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal benyttes i behandlingen. Disse forholdene tilsier at skolens øverste leder normalt bør anses som behandlingsansvarlig. Etter vårt skjønn er dette også en nødvendig forutsetning for å ivareta personvernhensyn.
Når det gjelder selve undervisningsoppleggene, bør det vises tilbakeholdenhet med hensyn til hva slag opplysninger som publiseres. Det bør ikke skapes forventninger om at elevene trenger å publisere sensitive personopplysninger. Tvert imot bør terskelen for å reservere seg være lav. I denne forbindelse kan vi nevne at Datatilsynet har mottatt henvendelser fra elever og foresatte på studiesteder der det inngår i læringskravene at elevene må publisere personprofiler som inneholder opplysninger om etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. Vår vurdering er at en slik praksis er i strid med personopplysningsloven.
Avslutningsvis er det grunn til å fremheve at § 28 fastsetter at opplysninger skal slettes når formålet med behandlingen er oppnådd. Det innebærer at det må være rutiner for sletting for å oppfylle vilkåret. Eksempelvis kan det være slik at publiseringen opphører når skoleåret slutter, og at opplysningene slettes når ikke andre hensyn tilsier at det er nødvendig å lagre dem. For øvrig skal personopplysningsloven brukes så langt den passer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!