Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Vedlegg 3: Etisk refleksjon om integritet og verdivalg i redaksjonen

Refleksjonsmodellen til Lars Gunnar Lingås er god å bruke når det er tid for å drøfte vinkling av saker og tenke gjennom redaksjonens rolle som reell aktør i samfunnet.

Klasse fant sprøytespisser på dugnad”

En klasse ved skolen er invitert til dugnad på kommunens folkemuseum for å rydde uteområdet før sommersesongen. Dette arbeidet vil gi penger i kassen til skoletur til Polen, og kontaktlæreren tenker at elevene samtidig driver kulturminnevern i praksis. Redaksjonen dekker saken, og de oppdager at elevene finner brukte sprøyter fra narkomane blant løv og kvister. Når dugnadsgjengen varsler om dette, bagatelliserer de voksne funnene, til tross for at elevene er redde for å bli stukket.

Hvordan vinkler redaksjonen saken?

Grunnlagsverdiene "integritet" og "lojalitet" er her på kollisjonskurs. Integritet handler om at den som publiserer, ikke skal manipuleres av mennesker med makt eller la seg kjøpe av kommersielle interesser. Lojaliteten til museumslederen og den ansvarlige kontaktlæreren gjør at redaksjonen har et etisk dilemma. Valgfagslæreren ønsker å utvikle redaksjonens selvstendighet. Den skal ikke komme med ytringer bare for å tekkes andre. Elevene skal erfare betydningen av å stå for det de velger, og ikke føle seg som redskap for andre. Manglende integritet vil ha følger for redaksjonens troverdighet, og det er viktig at elevene ser denne sammenhengen.

Omstendighetene påvirker valget vi tar. Elevene skal være bevisste på hvilke ytre og indre påvirkninger som gjør seg gjeldende, før de vinkler saken inn den ene eller andre retningen. Læreren som sto ansvarlig for dugnaden, har et ansvar og vil kunne kjenne seg angrepet og avslørt av negativ omtale. Skolen ønsker også å bevare et godt forhold til museet som fremtidig samarbeidspartner, og negativ omtale vil kunne svekke tillitsforholdet. Foresatte krever derimot at aktiviteter i skolens regi er trygge, og de vil trolig sette pris på at kritikkverdige forhold avdekkes. Lokalmiljøet kan være interessert i å få vite at byens rekreasjonsområde benyttes av narkomane, og kan hevde at kommunen selv burde ta ansvar for å renovere og rydde området.

Deontologiske (pliktetiske) perspektiver kartlegges. Hvilke plikter skal det tas hensyn til i valget av vinkling? Hva er ærlig og sannferdig? Er det balanse i det vi formidler? Hvem vil berøres på hvilken måte av det vi skriver? Hvor skal empatien ligge?

Teleologiske (formålsetiske) perspektiver handler om å finne ut hvilke mål en arbeider for, og hvilke konsekvenser og resultater som er sannsynlige utfall av valgene som er tatt. Er målet å skryte av elevenes dugnadsinnsats, eller skal saken føre til at kommunen bedrer sine rutiner for å fjerne sprøyter, at skolens lærere ivaretar sikkerheten bedre, og at elever unngår å bli stukket av sprøyter? Tåler redaksjonen at museumsledelsen og læreren reagerer negativt når avsløringen viser at de har tatt dårlige valg?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!